Събота,
  24 Февруари 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021 г., на тема: „Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“


Синдикатът на българските учители, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и комплекс „Камчия“, за осми пореден път организира международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) – с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образованието.

В осмото издание на конкурса Синдикатът на българските учители акцентира на съчетаването на няколко актуални приоритетни политики, по които работи.

От една страна, това е подкрепата за развитието на потенциала на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците. Втората приоритетна политика е свързана с обединените идеи и усилия на СБУ и МОН в последните 2 години за засилeно фокусиране на вниманието на децата и учениците върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природните науки, креативността, научните постижения и иновациите. Сред безспорните доказателства за това е стартиралата през 2020 г. Национална програма на МОН „Изграждане на STEМ училищна среда“, която цели създаването на училищни STEМ центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства за природни науки. Също и увеличаване на броя на паралелките с разширено изучаване на природни науки при план-приема след 7. клас за следващата учебна година.

На актуален дневен ред остава и темата от предишното, седмо издание на Конкурса, свързана с възпитанието на отговорността към природата, опазване на екологичното равновесие и осигуряването на устойчива околна среда.

Осмият международен конкурс е една възможност да се обобщят, подкрепят и мултиплицират добрите педагогически практики в извънкласните и извънучилищните дейности, съчетаващи точно тези три актуални и важни аспекта, които провокират творчество и изобретателност сред децата и учениците за изграждане на необходимата екологична култура и социална ангажираност за осигуряването на устойчива околна среда.

Раздел „Добри практики“,

проведени в реална или в онлайн среда, от разстояние

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности – І–ХІІ клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в учебната и в сферата на извънкласната дейност в училище (занимания по интереси – проекти, клубове, творчески формации и др.);

- в извънучилищната дейност (занимания по интереси в центрове за подкрепа на личностното развитие, в т.ч. ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, центрове за подпомагане на деца със СОП, общежития и други специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6 – 18-годишна възраст).

Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.

Изисквания към разработките:

- Автентичност – снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения, и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Актуалност и устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми (занимания по интереси) да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Всички отговарящи на изискванията разработки ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури.

Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират публично разработките си в заключителната част на конкурса по време на семинара през август и чрез гласуване ще бъдат излъчени носителите на призовите места в съответната категория.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на отделен прикачен файл) и с попълнени Анкетна карта (Приложение 1) и Декларация (Приложение 2).Това се отнася и за всеки участник в колективна разработка (не повече от 3 човека в колектив).

Раздел „Искам думата“

Научно есе на тема:

„Лидерството на учителя по време на кризи“

Изборът на тема е обоснован от СБУ във връзка с новата за цял свят обстановка, свързана с ковид пандемията.

Участници:

В раздела за научно есе „Искам думата“ могат да участват учители и други педагогически специалисти, директори, работещи в учебната и в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), от детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. в системата на предучилищното и училищното образование – членове на СБУ, експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.

Изисквания към есетата:

- Да изразят представата, отношението и реалните действия – израз на тази ценностна категория;

- Ясно обособяване на основните структурни елементи: увод (кратко и ясно формулиране на тезата: За какво става въпрос? Защо е важен този въпрос? и Как ще се търси отговор?); изложение (представяне на 3 – 4 основни аргумента); заключение (обобщаване на аргументите и доказателствата на тезата);

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Оригиналност, стилова и техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на отделен прикачен файл) и с попълнени Анкетна карта (Приложение 1) и Декларация (Приложение 2). Есетата ще бъдат оценени от експертно жури.

Участниците изпращат своите конкурсни работи чрез електронна поща не по- късно от 17 май 2021 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело“, както и на сайта на СБУ: www.sbubg.info, не по-късно от 29 юни 2021 г.

От Организаторите

Приложение 1

ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021г., на тема:

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“

Раздел:………………………….. Категория:……………………………

Анкетна карта

1. Име, презиме, фамилия:………………………………………………..

2. Дата на раждане: ……………………………………………………….

3. Домашен адрес, телефон, e-mail:………………………………………

4. Месторабота: (училище, детска градина, ЦПЛР, др. )……………….

………………………………………………………………………………..

5. Длъжност:………………………………………………………………….

(директор, зам.-директор, учител – старши, главен…)

6. Образование, специалност:…………………………………………….

7. Форма на заниманията по интереси, в кой клас/възрастова група…

……………………………………………………………………………….

8. Педагогически стаж (в години):………………………………………..

9. Професионално-квалификационна степен:…………………………...

10. Мотиви за участие в конкурса:………………………………............

……………………………………………………………………………….

11. Участие в предишни издания на този конкурс (година, получени награди)………………………………………………………………………

12. Научни публикации – общо…. бр. Някои по-значими публикации:

……………………………………………………………………………….

13. Получени професионални награди:…………………….......................

14. Постижение, с което най-много се гордеете:…………………………

……………………………………………………………………………….

15. Член на СБУ в………………………………………………………….

Приложение 2

ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021 г., на тема:

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата

...........................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/а съм Синдикатът на българските учители (СБУ) да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с участието ми в конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“ – 2021 г.

Запознат/а съм с:

• целта и средствата на обработка на личните данни;

• доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

• правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;

• получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.

Дата: __.__.2021 г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. _______


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©