Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Членство в СБУ


Кои са основните синдикални права?
 1. Право на всички наемни работници, без никакви изключения и без каквато и да е разлика да се сдружават и да образуват организации по свой избор.
 2. Синдикалните организации не могат да бъдат разпускани или дейността им спирана по административен път.
 3. Право на организациите на помещения, където да осъществяват дейността си, неприкосновеност на кореспонденцията и телефонните разговори.
 4. Защита срещу дискриминационни действия при приемането на синдикални членове на работа, защита при уволнение.
 5. Защита на синдикатите срещу всяко вмешателство от страна на работодателите.
 6. Право на защита на синдикалните фондове и средства.
 7. Право на синдикатите да осъществяват своята дейност в предприятията и на работните места.
 8. Защита на синдикалните членове срещу задържане и арест за действия, свързани с упражняване на техните синдикални права.
 9. Право на наемните работници и техните организации на стачни действия за защита на икономическите и социални интереси на работниците.

Всички синдикални права на наемните работници, предвидени в законодателството и други нормативни документи, се отнасят и до учителите и другите трудещи се в сферата на средното образование.

Как да стана член на СБУ?
 1. Встъпването в Синдиката се заявява с писмена молба до съответната синдикална организация.
 2. По мотивирано решение синдикалната организация може да откаже членство на кандидата.
 3. Членството се прекратява с писмена молба, при не плащане на членски внос повече от два последователни месеца или по решение на синдикалната организация.
 4. Синдикалното членство се запазва при излизане в дългосрочен отпуск или пенсиониране, при спазване на условията от Устава на СБУ.
Какви са правата ми като член на СБУ?
 1. Да избирам и да бъда избиран в органите на Синдиката.
 2. Да участвам в разработването, обсъждането, приемането и реализирането на решенията на синдикалната организация.
 3. Да изразявам свободно мнението си, да го отстоявам на събрания, заседания, конференции, конгреси и др. и в средствата за масова информация.
 4. Да получавам информация за състоянието и перспективите на синдикалната дейност, да изисквам отчет за изпълнението на приетите решения.
 5. Да получавам безплатна трудовоправна защита и консултация от органите на Синдиката.
 6. Да ползвам синдикална закрила при съкращение на щата или при намаляване на обема на работа.
КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©