Понеделник,
  19 Февруари 2018 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
МЕДИИ : Учителско дело
ЗАГЛАВИЕ ТЕКСТ АВТОР БРОЙ
БЮДЖЕТ 2018
Партньорство в отстояване на най-добрите решения за образованието
Над 150 участници от всички региони на страната се включиха в ежегодното национално семинарно обучение, организирано от Синдиката на българските учители, за съставяне и приемане на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година. То бе изключително навременно, тъй като от 2018 г. се въвеждат промени в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от държавния бюджет. Националното обучение, което СБУ проведе на 31 януари т.г., е и първият по рода си и своя мащаб форум, който разгледа в различни аспекти новите моменти при планирането, разпределението и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование. В обучението, което бе открито от д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, взеха участие членовете на Изпълнителния комитет на СБУ и зам.-председателят на СБУ Красимир Попов, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в Министерството на образованието и науката (МОН) и в Министерството на финансите (МФ), експерти от Министерството на културата, представители на ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – гр. Банкя, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието от цялата страна, директори на водещи образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование и др. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, форумът по традиция се проведе в гр. Банкя и в него взеха участие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и Росица Велкова, заместник-министър на финансите

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката: Инвестициите в учителя и ефективното включване на всяко дете в образователната система са наши приоритетни политики Интервю на Велина АНТОВА Велина АНТОВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Градивното партньорство е основа за добри резултати Интервюта на Велина АНТОВА и Светла СТУМИНА с Йорданка Ананиева, зам.-кмет с ресор „Култура и образование“ на община Бургас, Венци Пасков, зам.-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и социална политика“ в община Видин и с Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Отворено писмо от директорите на детски градини в гр. София по повод отправени несъстоятелни обвинения към столичните детски градини - - бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Международен форум обсъди настоящето и бъдещето
на педагогическата комуникация
Д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, взе участие в Международната конференция: „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“. Форумът, който се състоя на 2 и 3 февруари 2018 г., бе организиран от „Центъра за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД и Института по реторика и комуникации със съдействието и при домакинството на Националния дворец на децата, град София. Международният форум обедини творческия и професионалния капацитет на над 40 научни работници и експерти от България, Германия, Гърция и Сърбия. След тях – преподаватели от няколко университета: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Педагогическия колеж в Плевен), ШУ „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета в Ниш, Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, а също така директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от София, Пловдив, Враца, Гоце Делчев, Радомир, Велинград, Любимец, Буковлък, Караджово и др. Те разгледаха различни аспекти по темата, свързани с интеркултурната педагогика, културните различия в мултикултурната класна стая, комуникациите в образованието и вербалните, визуалните и виртуалните технологии, предпоставките за ефективна педагогическа комуникация, социалните мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт, и др.

УД бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ – София, отчете финансова стабилност и устойчиво развитие На 31 януари 2018 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе редовната годишна конференция на Общото събрание на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) – гр. София. Беше отчетена дейността през изминалата година и се прие план за действие през 2018 г. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и Взаимоспомагателната каса представи неговият председател Бойка Харалампиева. Описвайки днешното състояние на европейската икономика, тя цитира Габриел Гарсия Маркес – „Когато има попътен вятър, се плава с надежда“, и посочи конкретни показатели, които говорят за това. Беше направен и обстоен анализ на икономическото състояние на България и по-конкретно в областта на образованието. Акцент беше поставен върху актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г., Бюджет 2018 г., който стимулира продължаването на реформите в сектор „Образование“ и осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличането на млади хора в професията, промяната в системата на делегираните бюджети в средното образование. В доклада бяха посочени резултатите от кредитно-финансовата дейност на СУВ за 2017 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
С отговорност и грижа към синдикалните членове На 24 януари 2018 г. в зала „Добродетел“ на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе, се проведе обучение на синдикалния актив на Синдиката на българските учители от Русенска област. То бе инициирано от Пламен Атанасов – член на ИК на СБУ, координатор за русенска област и председател на ОбКС на СБУ – Русе. Обучението премина при много добра организация и засилен интерес.

Пламен АТАНАСОВ – член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за Русенска област и председател на ОбКС на СБУ – Русе бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Международно сътрудничество за повишаване ролята на грамотността и насърчаване на четенето „Страна, която цени книгите, е страна с душа“ – заяви президентът на Република Малта г-жа Мари-Луиз Колейро Прека по време на международната среща в Столична библиотека, в рамките на двудневната официална визита на Малтийската дипломатическа делегация у нас. На 6 февруари т.г., по стара българска традиция с хляб и сол, деца от арт компания „Нови звезди“ посрещнаха високопоставените гости, сред които бяха министри от Правителството на Република Малта, проф. Чарлз Мифсуд – председател на Националната агенция по грамотност на Малта, Дейвид Мускат – изпълнителен директор на Агенцията, и др. Тук бяха и българският посланик в Италия Марин Райков, българският политик и екс евродепутат Петя Ставрева, началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, представители на МОН и Министерството на културата, членове на Обществения съвет на Столична библиотека, писатели, издатели, преподаватели и партньори на Столична библиотека по програми за насърчаване на грамотността и четенето. Празничен букет с пожелание за успех на дипломатическото посещение и бъдещо ползотворно сътрудничество в областта на образованието бе поднесен на г-жа Прека от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
Безсмъртният пример на Апостола
„Ако спечеля – печеля за цял народ, ако загубя – губя само мене си…“
Едва ли в България има много хора, които не са чували за автора на тези думи – Васил Левски. Едва ли обаче има много хора, които са готови не само да им се възхитят, но и да ги и изрекат за себе си. Думите на Апостола на свободата звучат като вдъхновение за всички, които се борят за правата на другите; като призив за всеки, който се чувства отговорен пред родовата ни памет; като предупреждение за тези, които гледат на света единствено през призмата на личното си благополучие. Затова Левски ни е нужен и днес. Заради естествения и неуморен ход на времето под името на човека остават две думи – на раждането и на смъртта. Неписаното, но създаденото от човека, остава в умовете и сърцата на хората. Понякога и във вековете, защото има личности, пред които неумолимото време е безсилно – не то измерва техния живот, а животът им – времето.

Аурета ВАСИЛЕВА бр. 05 от 12 февруари 2018 г.
НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ФОРУМ - БЮДЖЕТ 2018
Ефективно партньорство за развитие на средното образование
По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира и организира национален обучителен форум за съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование. Утвърдил се във времето като изключително ползотворен за членовете на Синдиката и неговите социални партньори, тази година той се проведе на 31 януари в гр. Банкя и бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. В събитието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът на финансите Росица Велкова.

Участници в националното семинарно обучение бяха зам.-председателят на СБУ Красимир Попов и членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори и членове на СБУ, зам.-кметове на общини, директори на дирекции в МОН, експерти от Министерство на културата, ръководството на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - гр. Банкя, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации, началници и експерти от Регионалните управления по образованието, директори на водещи учебни заведения в системата на средното образование, НСОРБ и др.

УД бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
Ще продължа да работя за по-добра социална политика в защита правата на българските граждани и в подкрепа на младите хора
- Г-жо Манолова, Вие сте третият омбудсман на Република България. Споделете кое Ви накара да се кандидатирате за този пост?

- В моята работа винаги съм се стремяла на помагам на хората, да воювам за правата им, да подкрепям тези от тях, които са уязвими и беззащитни. По мой си начин още като дете се борех срещу несправедливостите, а после като адвокат предизвикателството бе да защитавам реално правата на хората. Като депутат продължих съвсем естествено да подкрепям справедливите каузи за повече свобода, както и за това, хората да се чувстват спокойни и защитени. Тези мои възгледи надделяха и затова се кандидатирах за омбудсман.

- Кои са приоритетите в работата Ви за 2018 година?

- От първия момент, когато встъпих в длъжност, очертах три основни теми, които продължават да са приоритет в моята работа. Първият приоритет е битката срещу монополите, които тероризират българските граждани. Това са т.нар. „силни на деня“ – като електроразпределителните дружества, ВИК операторите, мобилните оператори, банките, частните съдебни изпълнители, които притискат българските граждани. Следващият важен приоритет в моята работа са децата, техните права и интереси. Работя за каузата децата да бъдат подкрепяни и да имат възможност за равен старт, да се развиват и успяват в България.

Интервю на Яна ПЪРВАНОВА и Юлиана КОСТОВА, ученички от 9 клас на ЧЕУ „Дорис Тенеди“, гр. София бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Заедно за създаване на условия и мотивация за навлизането и успешната реализация на младите хора в учителската професия На 30 януари 2018 г. в столичното 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” се проведе дискусия на тема „България – председател на Съвета на ЕС, с основен приоритет бъдещето и реализацията на младите хора в образователната система“, организирана от Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ, район „Изгрев”, гр. София, и главен учител по изобразително изкуство в 105. СУ „Атанас Далчев”. В дискусията взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Диян Стаматов, директор на училището – домакин, Веселин Петков, зам.-кмет с ресор образование на столичния район „Изгрев”, Красимир Попов, зам.-председател на СБУ, Полина Фетфова, старши експерт в отдел „Квалификация на педагогическите кадри” в РУО – София-град, Димитър Стоянов, най-младият депутат и евродепутат в най-новата история на българския парламентаризъм, възпитаник на 105. СУ „Атанас Далчев”, понастоящем адвокат, председателите на ОбКС на СБУ на всички столични райони, експерти от Централата на СБУ, експерти от МОН, от общинската администрация на район „Изгрев“, директори на училища и детски градини в района и председателите на обществените им съвети, изявени ученици. Велина АНТОВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Докладът на Световната банка „Да се научим да реализираме обещаното от образованието” затвърждава далновидни позиции на СБУ На 26 януари 2018 г. Офисът на Световната банка у нас организира публична дискусия в София на тема „Да се научим да реализираме потенциала на образованието”. Въз основа на ключовите послания от представения Доклад за световното развитие 2018 г. на Световната банка, изцяло посветен на образованието, който изследва основно капацитета на образованието, необходимостта от оценка на ученето, как училищата да заработят в интерес на всички учащи и как системите да заработят в интерес на ученето, дискусията беше фокусирана върху реформите и предизвикателствата в образованието в България за постигане на по-добри резултати. В събитието взеха участие: Томи Томсън, постоянен представител на Световната банка; Хайме Сааведра, старши директор на глобална практика „Образование“ на Световната банка; Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски”; Йорданка Фандъкова, кмет на град София; експерти от МОН, експерти от СБУ, представители на академичните среди, директори на училища и детски градини, представители на бизнеса и на неправителствени организации с отношение към образованието.

Велина АНТОВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Финансовият министър стартира процедурата за Бюджет 2019 Финансовият министър Владислав Горанов стартира подготовката на тригодишната прогноза и на бюджета за догодина. Той обяви за обществено обсъждане проект за решение на кабинета.

От него става ясно, че процедурата е изцяло съобразена с етапите от Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2018 г. Процедурата за 2019 г. е разделена на два основни етапа. В първия – до април, Министерският съвет трябва да одобри средносрочната бюджетна прогноза 2019–2021 г.

От документа става ясно още, че министърът планира до юни да бъде одобрен максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. До началото на есента ще бъдат подготвени промени в данъчните закони.

УД бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
ДИСКУСИЯ
Усъвършенстване на процедурата по придобиване на ПКС от педагогическите специалисти
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе участие в четвърта работна среща по повод усъвършенстването и прецизирането на процедурите по придобиване на ПКС от педагогическите специалисти у нас. Дискусията, организирана от МОН, се проведе на 25 януари т.г. в Национална спортна академия (НСА) с участието на представители на национално представените синдикални и работодателски организации, и директори и представители на 5-те департамента за усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти в страната. Присъстваха зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Росица Пенкова, директорът на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти (ДПОКПС) към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Радослав Радев, директорът на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет – Стара Загора, проф. д-р Галя Кожухарова, доц. Владимира Ангелова – член на УС на Департамента за квалификация и продължаващо развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) при ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, и Виолета Малкоданска – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Дискусия по образователни приоритети На 29 януари т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва в среща на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, с директори на детските градини и училищата от Софийска област. Домакин на събитието бе Росица Иванова, началник на Регионалното управление на образованието – Софийски регион, с участието на директори на дирекции от МОН, представители на социалните партньори и от общинските администрации.

В експозето си министър Вълчев говори за изпълнението на програмата на правителството за ресор „Средно образование”. „Първото, което до голяма степен осъществихме, е промяната в разпределителния механизъм в системата – делегираните бюджети. Новата формула е факт с Държавния бюджет 2018, промените на стандарта на институциите са публикувани за обществено обсъждане. Стремим се да осъществяваме политиката за по-голяма справедливост по отношение на разпределението на средствата за създаване на относително равни възможности за осъществяване на основната дейност на образователните институции” – каза г-н Вълчев и даде някои конкретни указания при изработването на формулата по разпределението на средства по делегираните бюджети на ниво община.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ с пореден успешен проект по програма „Еразъм +“ За поредна година Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Кърджали, реализира проект по програма „Еразъм +”, КД1 „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Училището работи по програмата от 2003 година и бе първата гимназия в областта, спечелила и реализирала проект, свързан с провеждането на практика на ученици в реална работна среда в чужбина. Проектът „Испанска визита в професията” се реализира съвместно с партниращата организация TRIBEKA LAB S.L. – Малага, Испания, в обекти от сферата на хотелиерството, ресторантьорството, хлебопроизводството и сладкарството. Част от проекта бе и проведената от 27 юни до 11 юли 2017 г. производствена практика на двадесет и пет ученици от направления: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, „Хранителни технологии” и „Организация на туризма и свободното време” в перлата на Андалусия – гр. Малага, Испания. Екип на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”– гр. Кърджали бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Да се потопиш в света на книгата… Преди броени дни ученици от клуб „Личностно развитие” – ПГМЕ, гр. Пирдоп, заедно с ръководителите си: Снежана Колева – учител по икономика и ръководител на клуба, Петя Близнакова – учител по литература, и Йоана Найденова – учител по информатика, се потопиха в света на книгата.

Библиотекарите могат да бъдат водещ фактор в социалната и културната интеграция. Във връзка с националната стратегия за насърчаване на грамотността е необходимо разпознаването на библиотечните институции като активен и важен фактор за изграждането на компетентности, необходими за реализацията на съвременния човек.

Галина Ценова – библиотекар в НЧ „Светлина”, с. Душанци, сподели, че работят в посока приобщаване на подрастващите и по този повод политиката на читалищната библиотека е насочена към организиране на различни културни и образователни прояви на децата, които черпят знания, идеи и вдъхновение от любимите си книги.

Екип на ПГМЕ – гр. Пирдоп бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
АСЯ КУЛЕВА, СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК В ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“, ГР. РУСЕ:
Учителят на годината през 2030 г., ще е мислещ и чувстващ човек, който помага на децата да са добри
Ася Кулева е родена в гр. Русе. Завършила е българска и немска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Преподава немски език в МГ „Баба Тонка" – Русе, член е на Синдиката на българските учители. Носител е на приза „Учител на годината“ за 2016 г. в едноименния национален конкурс на СБУ.

Ръководи ателиета по творческо писане, за създаване на филми и за вербална и невербална комуникация, както и театралната трупа към гимназията. Работи в областта на психодрамата, форумния театър и социалния тренинг. Провежда уъркшопи с елементи от форум театъра и плейбек театъра. Член е на Дружеството на преподавателите по немски език в България и на Съюза на свободните писатели в България. Публикувала е в научния печат свои изследвания върху творчеството на Й. В. Гьоте, М. Булгаков, В. Распутин, Ем. Станев. Пише на български и на немски език по проблеми на методиката на чуждоезиковото обучение, интерактивните методи и стратегии за работа в интеркултурна среда, драма педагогиката и театралната педагогика, както и художествена проза.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
На вниманието на ръководствата на училищата, учителите и учениците
Предложение за участие в
Интелектуална игра в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“
от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ за учебната 2017/2018 г. е по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с подкрепата на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Посолството на Руската федерация. Предвижда се играта да приключи в края на м. февруари 2018 г. в навечерието на 140-годишнината от освобождението на България в София.

Фондация „Устойчиво развитие за България“

Фондация „Устойчиво развитие за България“ бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
БОЙКА ХАРАЛАМПИЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СУБ – ВСК, И БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА УЧИТЕЛСКА ВЗАИМОПОМОЩ:
Градим доверие и работим в интерес на българското образование и заетите в него

Сдружението за учителска взаимопомощ – София, е следовник и продължител на дейността на първото учителско кооперативно взаимоспомагателно дружество от началото на миналия век. Десетилетия по-късно, възстановена също като наследник на учителското обединение, Софийската ВСК не спира да обединява волята на повече от 7600 членове, осигурявайки финансова помощ и подкрепа на хиляди учителски семейства. Днес СУВ – ВСК е авторитетен и уважаван професионален партньор на учителските сдружения в Пловдив, Русе, Хасково, Пазарджик, Варна, Разград, Ямбол и др.

Вълнуващо и емоционално, с гостоприемството в духа на целите на сдружението да утвърждава общочовешки принципи и съдействие за реализацията на насъщни интереси и потребности на своите членове за по-добър живот и бит, премина разговорът с неговия председател Бойка Харалампиева. В стилна и приятна атмосфера, заобиколена от своя екип, готов с амбиция, усърдие и професионализъм да подаде ръка на всеки работещ в системата на средното образование у нас, г-жа Харалампиева не спираше „да разлиства професионалната история“ на учителското обединение.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 5 февруари, 2018 г.
Област Габрово - иновативен подход в предучилищното и професионалното образование На 19 и 20 януари т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещнаха с учители и директори от Габрово и региона. По време на посещението си в град Габрово на 19.01.2018 г. те проведоха работна среща с кмета на общината Таня Христова. На нея присъстваха Диана Иванова – председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, Ренета Колева – областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – гр. Габрово, Георги Маринов – началник на Регионално управление на образованието – Габрово, Нела Рачевиц – зам.-кмет „Социално-икономическо развитие“ и Даниела Василева – директор Дирекция „Образование и социални дейности“ в общината. По време на срещата социалните партньори обсъдиха основни въпроси за развитието на средното образование в община Габрово.

Основен акцент бе поставен на креативното взаимодействие между местната власт, ръководителите на образователните институции и учителите. Специално внимание бе отделено на професионалното дуалното образование и инвестициите в човешкия ресурс, на конструктивния диалог между професионалните гимназии и местния бизнес като категоричен залог за успешната бъдеща реализация на младите хора на пазара на труда в страната. Като доказателство за генеративната образователна политика на общината е предвидената инвестиция от 90 000 лева за въвеждане на метода „Монтесори“ в първите групи на габровските детски градини, както и освобождаването на всички образователни институции от данък смет, като полагащите се средства се насочват към подобряване на материално-техническата база в учебните заведения.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Пети международен конкурс на СБУ. Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2018 г.
на тема: „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“
Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката, за пети пореден път организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси), с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогически специалности на висшите училища, както и експерти по образованието. СБУ бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Основни положения и регламент за провеждането на Двадесет и шестия ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под наслов“ „110 г. Независима България“ Конкурсът се организира за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина (български държавни и неделни училища). В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина, които споделят целите на конкурса.

Участниците трябва да покажат своите познания, тълкувания и оценки за събитията и личностите по един от предложените тематични акценти, като ги разгледат на фона на европейските и световни процеси.

Обществен съвет на НК „Родолюбие“ с председател д.ик.н. Янка ТАКЕВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Мултикултурното образование е фактор за подобряване и увеличаване на обхвата на децата и задържането им в училище - Г-жо Пенкова, като успешен кмет вече трети мандат, споделете за приоритетните политики на община Лом по отношение развитието на средното образование.

- Не само като дългогодишен учител и училищен директор, но и като кмет три мандата, за мен образованието винаги е било приоритет. Защото образованието е предпоставка за личностен и обществен напредък и просперитет. Народът го е казал – „Без наука няма сполука“. Община Лом има добра мрежа от образователни институции, като са обхванати максимален брой деца в началното и средното образование.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Интервю с Генчо Генчев, кмет на Община Свищов:
Във фокуса на управленската ни политика е системната квалификация на учителите и привличането на младите кадри в условия на естествена приемственост между поколенията
- Г-н Генчев, Вие бяхте отличен от Синдиката на българските учители с високото отличие „Най-добър социален партньор – кмет“ в Единадесетия конкурс на Синдиката за принос в развитието на социалното сътрудничество. Какво означава за Вас тази награда?

- За мен е голяма чест да бъда отличен с награда от Синдиката. Приемам я като признание за реализираните политики в сферата на образованието, за всички вложени усилия и изпълнени социални ангажименти към педагогическия и непедагогическия персонал в образователните институции. Тя също така за мен е ориентир, че се движим в правилната посока, мотивира ни все по-устремено да продължаваме напред, като същевременно ме задължава още повече.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Успех за българските ученици на XIV Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика Пет златни, шест сребърни и пет бронзови медала извоюваха българските ученици на XIV Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, която се проведе в Алмати, Казахстан, от 10 до 15 януари 2018 г. България беше представена от 5 отбора – Софийска математическа гимназия; Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас; Първа частна математическа гимназия – София, и Школа А&Б от Шумен. В олимпиадата участваха 482 състезатели, разпределени в 72 отбора от 15 държави. Това е едно от най-престижните световни състезания. УД бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев развива ключови компетенции по проект „Иновативно училище“ Столичното 125. СУ „Проф. Боян Пенев“ в район „Младост“ с директор Венелина Николова е сред авторитетните училища в София с доказани традиции в чуждоезиковото обучение и с високи резултати на учениците в областта на математиката. На 10 януари т.г. под мотото „Училище с лице, училище за личности“, ръководството и педагогическият екип на 125. СУ представиха работата си по проект „Иновативно училище“ на МОН, съвместно с Института по математика и информатика към БАН и Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа. Проектът развива ключови компетенции по природни науки и математика на базата на нововъведения в процеса на обучение на учениците по два нови учебни предмета по проект „Иновативно училище“ – „Експеримент, хипотеза, доказателство“ за прогимназиален етап и „Приложни науки“ за гимназиалния. Иновативните учебни предмети са разработени на базата на практическото приложение на математиката, природните науки и поставят учениците в активна учебна среда. Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Интервю с Цеца Георгиева, директор на ДГ № 2 „Звънче”, гр. София: Екипът ни продължава професионално и уверено да гради напред - Г-жо Георгиева, как си обяснявате перманентните нападки и насаждане на съмнения сред обществото срещу работата в детските градини? На дневен ред сега чрез медиите от Инициативния граждански комитет се повдига въпросът за приема чрез информационната система за обслужване на детските заведения в София и приема извън нея?

- Кампанията в момента е за изкуствено създаване на изкривена представа за детските градини, може би и срещу Столична община, за управлението на предучилищното възпитание. Подклаждат се в обществеността мнителност, подозрителност, възмущения. Първоначалното ми усещане, което все повече се задълбочава за случващото в момента, е, че има политически елемент и някой подстрекава обстановката. Остава въпросът „Гражданска ли е гражданската позиция, или е заблуда на обществеността?”.

Велина АНТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
Празник на азербайджанската култура в София По покана на извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова на 18 януари Синдикатът на българските учители бе част от тържественото честване на 120-та годишнина от азербайджанската кинематография в София. В знак на доброто социално партниране и като израз на уважение към азербайджанската култура, традиции и ценности от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени цветя на Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова. Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 29 януари 2018 г.
ИНТЕРВЮ С Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ:
Мир, свобода на духа и вяра са важните послания, които се стремим да изпълним с дела
По време на Първото българско европредседателство СБУ ще бъде основен презентатор по темите за обучението на децата мигранти и наставничеството на младите учители
- Г-жо Такева, смятате ли, че за първи път в историята на Европейския съюз, по време на българското председателство на Съвета на ЕС образованието ще бъде поставено високо в политическия дневен ред? Какъв ще бъде приносът на СБУ за това?

- Убедена съм, че ще бъде така. Най-доброто според мен е и трябва да се подчертава изключително авторитетно, че Европейската комисия по образование, Европейският синдикален комитет по образование с директор Сюзан Флокен и Интернационалът на образованието, в които членува СБУ, ни гласуваха изключително голямо доверие и ни дават две големи теми по време на българското европредседателство като организатор и презентатор да бъде Синдикатът на българските учители. Първата тема е за обучението на децата мигранти, втората – за наставничеството на младите учители. За първата тема на 19 и 20 февруари 2018 г. ни отделят специално място в заседанията на Европейския синдикален комитет и на Интернационала на образованието. Аз и зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, като отговарящ за Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, в това число и мигрантите, ще презентираме тази тема в Брюксел. Спомняте си международния форум на СБУ през февруари 2017 г. „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи” , който предизвика голям интерес и намери широк отзвук чрез отправените предложения и препоръки към европейските институции. Още там поставихме началото.

Изключително голяма и важна е грижата на СБУ чрез политиките – повишаване на учителските заплати, на наставничеството, на кариерното развитие, за мотивирането и навлизането на младите хора в учителската професия. 3500 са младите учители у нас, които влязоха за първи път в училище през настоящата учебна година. Ето затова СБУ ще бъде домакин по време на европредседателството на конференция в гр. София през месец март 2018 г., на която специално ще представи темата за наставничеството и младите учители. В този форум ще участват над 100 лидери и експерти в образованието от всички европейски страни.

И ОЩЕ ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА СБУ ПРЕЗ 2018 Г.

Велина АНТОВА бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Важно да знаете В резултат на активното сътрудничество на Синдиката на българските учители с МТСП и НОИ за подобряване на условията на Учителския пенсионен фонд в чл. 69в, ал. 3 на Кодекса за социално осигуряване се направи допълнение (обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г

- Благодарение на усилената работа на СБУ, със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (§ 10, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, обн. ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.) се измени чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, като от текста отпадна думата „малко“. Това означава, че от 01.01.2018 г. всички педагогически специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота.

- С § 3 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. (обн. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г.) се направиха промени в Кодекса за социалното осигуряване

- С § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. се уреждат заварените случаи, по отношение на които се прилага досегашния ред – определянето на правото, на размера и на срока на паричните обезщетения за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се извършва по досегашния ред.

- Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.) се направиха следните промени:

С новата ал. 3 на чл. 228 от КТ (в сила от 22.12.2017 г.) се регламентира срок за изплащане на обезщетенията. В разпоредбата на чл. 399, ал. 1 от КТ е направено допълнение. В Чл. 404 КТ, където се посочват принудителни административни мерки, които контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 могат да прилагат, се създава т. 12.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Основни положения на организацията на XXI национален конкурс на СБУ "Учител на годината" - 2018 г. - Организаторите бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Информация за Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ Включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 год.

Организатори на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ, Национален дворец на децата към Министерството на образованието и науката

Организаторите бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Информация за Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“ Включен под № 74 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 год.

Организатор на конкурса – ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ

Организаторите бр. 2 от 22 януари 2018 г.
Ученици сурвакари от село Малорад поздравиха СБУ „Сурва весела година! Да сте живи, да сте здрави, всяко зло да Ви забрави! Нека всички земни дари да се трупат на камари!“ – красивото пожелание бе сред многото сурвакарски благословии, които прозвучаха на 15 януари 2018 г. в официалната зала на Централата на Синдиката на българските учители в столицата. В този ден ученици от III и V клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Малорад, община Борован, област Враца, бяха почетни и желани гости в красивата сграда на Синдиката. Придружаваха ги директорът на училището Мая Донкова, педагогическият съветник Ивка Лазарова и Нели Николова – регионален координатор на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Всички те бяха сърдечно посрещнати от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и нейния екип. Светла СТРУМИНА бр. 2 от 22 януари 2018 г.
СЪСТОЯ СЕ XXXVII СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
Европейски измерения на политиките на СБУ за бъдещето
на учителската професия и на обществото
„Приемственост между поколенията – работа с младите учители“ бе темата на XXXVII Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 15 декември 2017 г. в София. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева направи конструктивно въведение по изключително актуалния проблем за приемствеността между поколенията и работата с младите учители. Форумът, модериран в два панела от д.ик.н. Янка Такева и заместник-председателя на СБУ Красимир Попов, утвърди един от акцентите в дейността на Синдиката през 2018 г., и надгради политиките на СБУ. Бе представен европейският опит и проблематика по отношение на приемствеността между поколенията и работата с младите учители. В Синдикалния съвет се включиха близо 360 участници от цялата страна. Сред тях бяха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката, председатели на националните секции на СБУ, председатели на Общински координационни съвети на СБУ, изявени синдикалисти, директори на образователни институции, кметове и зам.-кметове, научни работници, преподаватели във висши училища и др.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Партньорство за устойчиво развитие на българското образование СБУ награди най-добрите синдикалисти и социални партньори за 2017 г. В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри тържествената церемония по награждаване на най-добрите за 2017 г. синдикалисти и социални партньори – кметове, зам.-кметове, директори на училища и детски градини и журналисти от цялата страна. По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни конкурса на Синдиката се състоя в София, а те са Дванадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“, Единадесети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“, Единадесети национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“ и Деветнадесети национален конкурс „Журналист на годината“. Сред официалните гости на празничната вечер бяха Сюзан Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Мартин Ромер – почетен генерален директор на ETUCE и съветник в Интернационала на образованието, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и доц. Надежда Калоянова – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета На 21 декември 2017 г. се подписа Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. (изм. и доп. с Анекс от 16.12.2016 г., изм. и доп. с Анекс от 13.09.2017 г.) - бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Подписан е Колективен трудов договор в община Трън На 20.12.2017 г. в град Трън бе подписан Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ между община Трън, представлявана от Цветислава Цветкова – кмет на град Трън, Съюза на работодателите в системата на народната просвета за област Перник, представляван от Бойко Свиленов, и Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън, с председател Диана Гьорева. Диана ГЬОРЕВА, председател на Общинския координационен съвет на СБУ – гр. Трън бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
София отбеляза 140-годишнината от освобождението си В утрото на 4 януари 2018 г. празничен многогласен звън на камбаните на централните столични храмове оповести честването на 140-годишнината от освобождението на София. Един от най-светлите дни в деветте хиляди години на съществуването на столицата ни, освобождението й от османската власт поставя началото на най-новата й история. Точно преди Рождество на 23 декември по стар стил, на 4 януари нов стил, преди 140 години София става свободен град. Светла СТРУМИНА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
България чества 170 години от рождението на Христо Ботев С тържествена церемония пред бюст-паметника на Христо Ботев в „Борисовата градина” в София бе отбелязана 170-та годишнина от рождението на българския учител, публицист, поет и революционер и идеолог на българското освобождение – Христо Ботев. Организирана от Столична община, Министерство на отбраната и Общонародна фондация „Христо Ботйов“, тя въплъти почитта и преклонението на нацията към великия син на България. Светла СТРУМИНА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Състоя се публично обсъждане на проекта за бюджет на
Столична община за 2018 година
На 5 януари т.г. в Столична община се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на столицата за 2018 г. В него участва Синдикатът на българските учители, браншови организации, представители на бизнеса, общински съветници, граждани и медии. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Среща с младите учители в район „Надежда“ – София В навечерието на Новата 2018 година се състоя среща на над шестдесет млади учители от столичния район „Надежда“ с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и с участието и любезното домакинство на инж. Димитър Димов – кмет на района. Работната среща протече при висок интерес и в нея участие взеха още д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Георги Данов – председател на ОбКС на СБУ – район „Надежда“, Татяна Георгиева – председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Столичен общински съвет и Емил Миков – главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община. Приветствия към участниците бяха поднесени от името на депутатите от 44-то Народно събрание на Република България – Снежана Дукова и Анна Александрова.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
IV-ТО ИЗДАНИЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА СПИСАНИЕ BUSINESS LADY
Отличие „Златно сърце“ – за най-добрите социални инициативи и проекти на 2017 г.
Двадесет и два благотворителни проекта и социални инициативи получиха официално признание в четвъртото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” на списание Business Lady. Сред официалните гости, които присъстваха на празничната церемония и връчиха високия приз на победителите, бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, носител на почетните отличия на списание Business Lady за цялостен принос в развитието на сектор „Образование”, за активна подкрепа на социалната и обществената дейност у нас. Тук бяха и Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи, Георги Руйчев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Детелина Смилкова, председател на Българската асоциация за управление на хора, инж. Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
СЮЗАН ФЛОКЕН, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE) СБУ може да бъде пример за синдикалните организации на учителите в Европа Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
МАРТИН РОМЕР, ПОЧЕТЕН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ETUCE И СЪВЕТНИК В ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Приобщаването на младите учители е доброволен процес с взаимни ползи за всички, които участват в него Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 15 януари, 2018 г.
Дейност на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ по повод кампанията за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола По повод на тазгодишната кампания за 16 дни на активни действия срещу насилието, основано на пола, Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева изпрати до всички свои членове материали, свързани с отбелязването на кампанията.

Насочена срещу едно от най-широко разпространените, най-упорити и най-ужасяващи нарушения на правата на човека в днешни дни, което е и трайна тенденция навсякъде по света, международната кампания на ООН: „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ през 2017 г. бе под наслова: „Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!“

д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, на „Обществен женски парламент – 21. век“, на Синдиката на българските учители бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
ИЗЛОЖБА В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
140 години от Освобождението
Изложба с репродукции на картини от руски художници, посветена на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878), бе подредена в северното фоайе на Народното събрание. Организатори на експозицията, колекция от 39 репродукции на картини на известни руски художници, отразявали военните действия, са Национално сдружение „Русофили” и Община Казанлък. При откриването Цвета Караянчева, председател на 44-ото Народно събрание, изрази радостта си, че в навечерието на тази значима годишнина в сградата на Парламента се показват репродукции на руски автори. „Благодарение на Руския народ ние сме получили своята свобода. Тези картини, които виждате тук, сигурно сте ги виждали в много книги и учебници, но ще имате възможност сега при нас да им се насладите и да видите войната през очите на руските художници. Репродукциите са толкова истински и реалистични, че ни потапят в атмосферата на онова време, когато всички усилия на българския народ са били насочени към неговото освобождение” – отбеляза Цвета Караянчева. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Един будителски празник Празникът на едно старозагорско училище се превръща в незабравим празник за родители, общественици, дейци на просветата. От март до ноември 2017 г. учители и ученици от едно от най-емблематичните в област Стара Загора училища – Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” с любов и възрожденски дух организират инициативи, с които да отбележат 60-годишнината от създаването на училището и 190 години от рождението на патрона – народния поет и първи кмет на следосвобожденска Стара Загора Петко Р. Славейков. В някои от събитията с ентусиазъм включват и ученици от цяла България.

„С Инициативния комитет за отбелязване на годишнините решихме, че това са хубави поводи да разкажем за нашето училище, за учители и ученици, които през годините са създавали неговата история. Искахме заедно с нас, педагогическия колектив, да привлечем в честванията учениците и техните родители, общността на Стара Загора”, припомня директорът Милена Желязкова, която в навечерието на 24 май 2017 година получи от министъра на образованието наградата „Неофит Рилски”.

Иван ПОРОВ, председател на ОбКС на СБУ – Стара Загора, и областен координатор бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Столичната ДГ № 37 „Вълшебство” – на 40 години
Вълнуващ спектакъл за юбилея
На 7 декември в аула „Максима“ към УАСГ, гр. София, се състоя 40-годишен юбилей на ДГ № 37 „Вълшебство“ с директор Гергана Петрова, член на организацията на директорите към СБУ – район „Витоша“. Официални гости на събитието бяха: инж. Теодор Петков – кмет на район Витоша, представители на районната администрация, Иван Йовчев – старши експерт по предучилищно образование към РУО – София-град, Димитрия Георгиева – старши експерт по предучилищно образование към РУО – София-град, директори, учители на детски градини и училища, сред които се открояваха със съпричастността си директори и учители на училища и детски градини от район „Витоша”.

Цветя, материален подарък и поздравителен адрес бяха връчени на директора на градината Гергана Петрова и на председателя на СО на СБУ в градината Снежина Илиева и от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

УД бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
СБУ подкрепя въвеждането на матура по български език за българските ученици във Великобритания След проведен на 11 декември т.г. разговор на премиера Бойко Борисов с министър-председателя на Обединеното кралство Тереза Мей относно обучението на българските деца във Великобритания, стана ясно, че се обсъжда възможността им да държат т.нар. матура по български език, осигуряваща им предимство в британската образователна система. В подкрепа на този факт бе и потвърждението от страна на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за стартирането на двустранни преговори с Великобритания по този въпрос. Припомняме, че през април 2017 г. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) подаде Петиция в Европарламента, изготвена съвместно с български евродепутати, сред които и Светослав Малинов, за въвеждане на матура (или изпит, който да се признава за такава матура) на всички официални езици на общността, сред които да е и матурата по български. Петицията бе подкрепена от президента Румен Радев, вицепрезидента Илиана Йотова, министъра Красимир Вълчев, членове на Парламента, МВнР, ДАБЧ, националния омбудсман Мая Манолова, кмета на София Йорданка Фандъкова, председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и др. УД бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Младите хора в подкрепа на активна гражданска позиция Националният младежки форум – България в сътрудничество с Националните младежки съвети на Италия, Испания и Португалия организираха заключителна международна младежка конференция на тема: "Гражданското образование - инструмент за активно общество".

Събитието се проведе на 5 декември в международния ден на доброволеца т.г. в София. Близо 40 участници, сред които членове на международните младежки съвети, представители на СБУ и неправителствени организации, и др. обсъдиха теми, свързани с предизвикателствата и приоритетите в развитието на гражданското образование на национално и местно ниво. Модератор на събитието бе Райчо Райчев, член на УС на Национален младежки форум. По време на дискусията бяха представени основни акценти от позицията на СБУ по темата за гражданското образование, като изключително приоритетна и по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Младите хора и езикът на омразата „Младите хора и езикът на омразата. Инструменти за противодействие“ бе актуалната тема на младежката конференция, която се проведе на 13 декември 2017 г. в Нов български университет (НБУ) в столицата. Организирана от Национален младежки форум (НМФ) с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към НБУ, конференцията се проведе в рамките на кампанията на Съвета на Европа „No Hate speech“, която в периода 2012-2018 г. подкрепя структурния диалог за включване на младите хора в създаването на политики за възпитаване в толерантност и култура на мира. Тя обедини над 60 участници, сред които ученици от столични училища, представители на институции и неправителствени организации. Светла СТРУМИНА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
С аромат на празник В живота се водим от мечтите и надеждата. Единствено те ни помагат да творим, да обрисуваме чувствата и мечтите си. И винаги това, което правим, идва от сърцето, достига до друго сърце и го завладява.

Всяка година през месец ноември ние, учениците, учителите и служителите от Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени, празнуваме и тържествено честваме патронния празник на училището ни и годишнината от основаването му.

Под наслов „Носим факела на Климент” започна Климентовата декада…

Лирично и емоционално с текст и слово посветихме радиочас на патрона на нашето училище. Подредихме изложба от най-добрите рисунки, оценени от компетентно жури, в конкурса на тема „Моето училище”. Исторически очерк за живота и творчеството на Климент Охридски посветиха на патрона учениците от групата по български език и литература по проекта „Твоят час”. В тази Климентова вечер представиха и своите творби участниците в конкурса за литературно произведение по темата.

Лидия НЕНКОВА, ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Павликени бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Празник на непреходните духовно-нравствени ценности в столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ За поредна четвърта година по утвърдена традиция в навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово ученици и учители от столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон” с директор Надка Христова отпразнуваха „Бъдник“ – празника на непреходните християнски духовно-нравствени ценности, познанието и добротата. И тази година с множество извънкласни мероприятия, както и с открити уроци и вътрешноучилищни благотворителни изложби празникът бе посрещнат с трепет и вълнение от учениците от първи до седми клас, които демонстрираха наученото от своите учители за християнските ценности, гражданските добродетели, българската култура и традиции на Бъдни вечер и Коледа. Учениците на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ подкрепиха с добри дела редица социални каузи в училището и изявиха уважение, толерантност, съпричастност, човеколюбие и взаимопомощ едни спрямо други. Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
Празнична еуфория завладя столичната детска градина „Цветен рай“ В навечерието на Рождество Христово и по повод 7-я си рожден ден ДГ „Цветен рай“ – район „Люлин”, заблестя. Коледна еуфория, съчетана с емоциите на поредната годишнина от създаването на градината, завладя учители, възпитаници и гости, дошли да споделят радостта на двойния празник, който се проведе на 8 декември т.г. Срез тях бяха временно изпълняващата посланик на република Виетнам у нас – Н.Пр. г-жа Иен, зам.-кметът на район „Люлин” Милка Атанасова, екипът на Дирекция „Социални дейности и култура“, директори и учители от столични детски градини и др.

По време на тържеството, открито от директора на детското заведение Детелина Йорданова, с равносметка за изминалите години и с пожелание за още много всеотдайност и обич от страна на екипа и спокойствие и сбъднати мечти за малчуганите през идващите, бе прочетен поздравителен адрес от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Сатовча, е единственото българско училище с най-високото отличие – „Европейски езиков знак за качество 2017” „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Европа” спечели за своето училище най-високото отличие – „Европейски езиков знак за 2017 година“ – най-успешно съчетаване на приоритетите на програма „Еразъм+”и дейност “eTwinning”. Наградата е предоставена от Европейската комисия по образование, гр. Брюксел, и Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София, която се присъжда за иновативни проекти в областта на чуждоезиковото обучение.

На 30.11.2017 г., в зала „Преслав” на хотел „Хемус”, гр. София, се проведе Национална церемония за връчване на национални сертификати и европейски награди по програма “Еразъм+” и дейност “eTwinning”.

Тържествената церемония бе открита от Милена Караангова – гл. експерт по дейност “eTwinning”, а сертификатите и наградите за отлично и успешно изпълнение на проекти бяха връчени от Татяна Калканова – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Райка СЛАВЧЕВА, старши учител по френски език, директор по европейски проекти във Френския алианс, гр. Благоевград, и координатор на проекта бр. 40 от 18 декември, 2017 г.
СБУ и Националният синдикат на образованието на Виетнам се споразумяха за образователен обем и сътрудничество По покана на Синдиката на българските учители в София гостува делегация на Националния синдикат на образованието на Република Виетнам, водена от неговия президент д-р Ву Мин Дък. Богатата четиридневна програма, организирана от домакините реализира поредица от срещи на национално и местно ниво с най-добрите социални партньори на СБУ. Ползотворни работни срещи се състояха в Народното събрание на Република България, в Министерството на образованието и науката в КНСБ, в Столична община и във 2. АЕГ "Томас Джеферсън“ - София. СБУ и Националният синдикат на образованието на Виетнам се споразумяха за образователен обем и сътрудничество за увеличаване на образователния обмен между българската и виетнамската образователни системи с включени клаузи за обмен на добри практики между български и виетнамски училища, възможности за обучение на педагогически кадри на разменни начала, провеждане на международен конкурс за деца и ученици с цел взаимно опознаване на двете страни.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
PIRLS 2016 ни дава висока оценка Съвместните усилия на Синдиката на българските учители и Министерството на образованието за утвърждаване на политиките за задължителна предучилищна подготовка на 5- и 6-годишните, целодневната организация на работа в училищата, проектът „Твоят час“, развитието на извънкласните и извънучилищните дейности, грижата за осигуряването на положителен училищен климат, непрекъсната квалификация на учителите вече дават своя положителен резултат. Поредното доказателство за това са резултатите от последното Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас, отчитащо тенденциите в постиженията на учениците и изучаващо различията между националните образователни системи в участващите страни. За България в PIRLS 2016 те са повече от добри. Според PIRLS 2016 най-добре се представят учениците от Русия, Сингапур, Хонконг (САР), Ирландия, Финландия, Полша и Северна Ирландия, които имат по-високи постижения от тези на българските четвъртокласници. Но резултатът на България е повече от добър. Средният резултат по четене в 4. клас на българските четвъртокласници е 552 точки, който е доста над средния за страните. Това означава, че българските четвъртокласници се представят много над средното ниво и по-добре от повечето им връстници, не малка част, от които са от страни от ЕС. След значителния спад в постиженията на българските четвъртокласници през 2011 година, през 2016 страната ни отново се завръща на нивото от 2001 година, като има покачване на постиженията средно с 20 точки. И през 2016 г. данните показват, че българските четвъртокласници се справят еднакво добре както на текстовете с литературна цел (за четене с разбиране), така и на тези с информативна цел (за извличане и използване на информация). Велина АНТОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
Приобщаващата училищна среда- гаранция за равен достъп и пълноценно личностно развитие на децата и учениците Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в заключителната конференция на МОН по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие –фаза 1”, свързан с осигуряването на условия за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Г-жа Такева изрази подкрепата на СБУ за втора фаза и продължаването на този толкова важен проект, свързан с по-високото качество и по-добрия достъп до образоване за всяко дете и ученик, за разгръщане на потенциала му в съответствие с индивидуалните у потребности и необходимостта от допълнителна подкрепа за пълноценното му личностно развитие. Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
25 г. Държавна агенция за бежанците Д.ик.н. Янка Такева бе гост на тържественото честване на 25 годишнината на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Г-жа Такева благодари на председателя на агенцията Петя Първанова за сътрудничеството през годините във връзка с обхвата на децата мигранти в българските детски градини и училища и изрази уверение, че това партньорство все повече ще се задълбочава в името на постигането на най-добрите резултати. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование За хода на есенните съвещания със синдикалния актив в област Кюстендил Павлина ПЕТРОВА бр. 39 от 11 декември, 2017 г.
Високо признание за председателя на СБУ Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе отличена с Почетен знак на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, за утвърждаване на добрите политики за устойчиво развитие на образователната система от Бойко Свиленов – директор на училището и регионален координатор на СРСНПБ. Това се случи по време на Четвъртата национална конференция на тема „Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес“. Високото признание представлява реплика на първия оригинален печат на българския цар Петър (927–969), открит при разкопките на средновековната крепост „Кракра” в югозападната част на град Перник. По думите на г-н Свиленов печатът е изработен от сребро и е изключително ценен. Той е израз на благодарността и респекта на целия колектив на ОУ „Св. Иван Рилски“ към г-жа Такева за нейния будителски дух, силна воля и борба в защита на правата и достойнството на българското учителство. Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес На 24 и 25 ноември т.г. в Общинския дворец на културата, гр. Перник, се проведе Четвъртата национална конференция на тема: „Дигиталната учебна среда – ново измерение в образователния процес”, под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Традиционният годишен форум се организира от ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, и Синдиката на българските учители, в партньорство с „РААБЕ България” и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Във фокуса на сътрудничеството между водещи учители новатори в интерактивното учене – членове на СБУ, бе обменен опит и иновативни педагогически практики по ключови теми, свързани с дигитализирането на учебно-възпитателния процес, ефективното внедряване и използване на облачните технологии, на най-новите софтуерни учебни ресурси в класната стая, както и значението им за повишаване на качеството и ефективността на образованието. В контекста на съвременните образователни реалности и модернизирането на училището над 180 учители новатори обмениха информация за новите софтуерни учебни инструменти и приложения, презентираха виртуалната класна стая, както и прилаганите иновации в дигитална учебна среда за повишаване на резултатите на своите ученици и надграждане на техните комуникативни, граждански и социални компетентности и умения. Поставени бяха въпроси, свързани с инвестициите в учителя, неговата квалификация и професионално усъвършенстване.

Националната конференция бе открита от Бойко Сливенов, директор на ОУ „Св. Иван Рилски“, и Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Приветствия към участниците поднесоха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, д-р Вера Церовска – кмет на община Перник, и Ирена Соколова – областен управител на Перник. Сред участниците в ежегодния форум бяха: Ваня Коконова – началник на Регионалното управление на образованието – Перник; Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Павлина Петрова – експерт юрист в Централата на СБУ, Надежда Цветкова – управител на „РААБЕ България”, директори на дирекции в МОН, представители на научните среди, IT-специалисти от „Админсофт“, „Юнион Интерактив“, „Майкрософт България” и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Далновидни позиции на СБУ са сред основните препоръки на ЕК по отношение на образованието у нас На 24 ноември 2017 г. бе официално представен Мониторингът на Европейската комисия (ЕК) на образованието и обучението през 2017 г. в България в рамките на партньорското консултиране „Приобщаващо образование за всички. Отключване на потенциала на лицата и създаване на устойчиви партньорства за приобщаващо и устойчиво бъдеще на България“. На форума присъстваха представители на Европейската комисия, експерти от МОН, експерти от СБУ, началници на регионални управления на образованието, директори на училища и центрове за подкрепа и личностно развитие, учители и представители на неправителствени организации.

„Икономическото бъдеще на всяка страна зависи от успеха на това, как тя се справя с образованието на младите хора и доколко техните знания съответстват на нуждите на пазара на труда“, подчерта ръководителят на представителството на ЕК в България Огнян Златев. Той изтъкна, че целта на този годишен анализ на ЕК е да допринесе за националните дебати за реформата в образованието и да представи надежден и актуален източник на информация за партньорското сътрудничество в областта на образованието между държавите членки на ЕС. Обзорът измерва напредъка на европейско равнище по 6 основни цели. Едната е намаляване на дела на преждевременно напусналите системата на образованието и обучението под 10%. Други цели са постигане на дела на завършилите висше образование до 40% във възрастовата група 30–34 г., 95% участие в образованието и обучението в ранна детска възраст (от 4 год. възраст), намаляване на ниската успеваемост по четене и математика под 15%, постигане на 82% равнище на заетост на наскоро дипломиралите се висшисти и 15% участие на възрастните хора в процеса на обучение.

Велина АНТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на средното образование За хода на есенните съвещания със синдикалния актив проведен в областите: Бургас, Пловдив, Шумен и Разград. УД бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование“ Над 65% от насилието у нас се случва в домашна среда, то е един от най-големите проблеми в обществото у нас и училището няма как да не бъде засегнато от него, каза Мая Манолова, омбудсман на Република България по време на организираната от „Българския фонд на жените” (БФЖ) кръгла маса: „Превенция на насилието чрез образование“. Проведена на 27 ноември 2017 г. в столицата, тя бе заключително събитие по проект: „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерството на правосъдието.

Кръглата маса, в която взеха участие представители на правосъдието, на образованието и науката и на Третия сектор, бе сред изявите, отбелязали Международната кампания на ООН: „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“. В събитието взеха участие представителят на Комисията с председател д.ик.н. Янка Такева за равнопоставеността, семейството, жените и децата (КРСЖД) при КНСБ Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на Синдиката на българските учители, и Бойко Свиленов – директор на ОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник, и регионален координатор на СРСНПБ. Тазгодишната Международна кампания, традиционно включваща периода от 25 ноември до 10 декември, се провежда под мотото: „От мир в дома към мир в света: Направи образованието безопасно за всички“, както вестник „Учителско дело“ подробно информира в своя брой № 36 от 20 ноември 2017 г. и представи дейността на КРСЖД по темата. Основният фокус на кампанията през 2017 г. е за застъпничество, насочено към институционални, правни и политически промени, т.е. за създаване на ефективни закони и политики и работещи институции, които успешно да адресират и предотвратяват насилието, основано на пола, в образованието.

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Патронен празник на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ в столицата По традиция всяка година на 17 ноември с множество мероприятия възпитаници, учители и ръководството на Националната професионална гимназия по прецизна техника и опитка „Михайл Василиевич Ломоносов“ в столицата почитат паметта на своя патрон. В негова чест ежегодно се организират представителни изяви и множество извънкласни форми, които градят облика на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ като водещото национално училище с качествена професионална подготовка и обучение в областта на оптиката, измервателната техника, кинотехниката и компютърните технологии.

По случай патронния празник екипът на гимназията в лицето на директорката инж. Мая Павлова и на Теменужка Цакова – председател на организацията на СБУ в професионалното училище, получиха цветя и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, връчен от Желю Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
Интервю с епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод: „Сменят се какви ли не идеологии, а Иисус Христос е същият и вчера, и днес, и вовеки“ Розина КРУМОВА бр. 38 от 4 декември 2017 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Наставничеството – фактор за задържане на младите и новоназначени учители в образователната система
Ролята на наставничеството за професионалното развитие на младите учители” бе темата на националната конференция, организирана от Синдиката на българските учители с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“. Наставничеството е основополагащ приоритет в последователните политики на Синдиката за устойчиво развитие на системата на предучилищното и училищното образование, за сигурността на работните места, кадровото обезпечаване на системата и е в синхрон с новия прочит на Европейската квалификационна рамка по отношение на продължаващата квалификация и кариерното развитие на учителите и повишаването на техния статус и професионално самочувствие.

Авторитетният форум, който бе открит и модериран от д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, се състоя на 20 ноември 2017 г. в столицата.

Димитринка ХРИСТОВА, Светла СТРУМИНА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Над 17 000 деца и ученици са върнати в образователната система 17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище, вследствие на работата на екипите по междуинституционалния механизъм. Той стартира в началото на септември, като бяха идентифицирани 206 378 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали образователна институция. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работно заседание на Координационното звено по механизма. Министър Вълчев уточни, че на терен са работили 1103 екипа с общо 11 632 учители, директори, социални работници, полицаи, общински служители, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, медиатори и представители на гражданското общество. УД бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Да възпитаваш и обучаваш ученици с поглед към знанието и хуманизма на ХХІ век За старозагорци Основно училище „Кирил Христов” е предпочитан избор за много родители на първокласници. Залогът са иновациите в обучението, екологичното и патриотичното възпитание на учениците, изградената модерна учебна среда, което налага добра педагогическа практика за модерно образование. Вероятно това е една от причините министърът на образованието и науката Красимир Вълчев да се заинтересува и да промени дневния си ред при посещението си в град Стара Загора, за да посети ОУ „Кирил Христов”. Министър Вълчев бе придружен от Иванка Сотирова – зам.-кмет по хуманитарни дейности в община Стара Загора, и Татяна Димитрова – началник на РУО – Стара Загора. В групата от официални лица бяха също така Емил Христов, народен представител от ПП ГЕРБ, и Иван Поров, областен координатор на СБУ. Гостите бяха запознати с постигнатото в едно от най-добрите старозагорски училища с модели и методи на работа, които успешно се прилагат в учебния процес, осигурен със съвременна комуникационна и компютърна техника. Иван ПОРОВ, областен координатор на СБУ – Стара Загора бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на средното образование На 23 и 24 октомври 2017 г. се проведе есенното работно съвещание с актива на СБУ от Смолянска област. В него участваха председателите на ОбКС на СБУ от Златоград, Рудозем, Девин, Неделино, Чепеларе и Мадан, председатели на СО на СБУ и секретари. Съвещанието се ръководи от Мария Жайгарова – областен координатор на СБУ за Смолянска област и председател на ОбКС на СБУ. В работата му взеха участие Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на СБУ и отговорник за Смолянска област, и Роза Костова – главен експерт-юрист. Г-жа Петкова подробно представи политиките на Синдиката, свързани със повишаване на социалния статус на българския учител. Тя постави акцент на приетите материали на Седмия конгрес на СБУ. Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
В синдикалната работа отдалечени региони няма На 26 октомври 2017 г. в голямата зала на ПГМТ „Вл. Комаров” в Силистра се проведе областното съвещание на актива на СБУ от Силистренска област. Участваха лидерите на СБУ от добруджанската крайдунавска област, както и широкият актив на Синдиката от областния град. Съвещанието се ръководи от Михаил Кирязов, председател на ОбКС на СБУ, Силистра, областен координатор на СБУ за Силистренска област и член на ЦКРК на СБУ. От Централата на СБУ участва в съвещанието Желю Иванов, главен експерт УД бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Резултати от участието на България в PISA 2015 На 21 ноември т.г. в МОН на специална пресконференция д-р Светла Петрова, началник-отдел „Анализи и международни изследвания” в Центъра за оценяване на предучилищното и училищното образование”, представи резултатите от участието на България в иновативната област „Решаване на проблеми в сътрудничество“, част от международната програма за оценяване на учениците PISA 2015. През последните години PISA, а и други международни оценявания, се насочиха към оценяване на уменията за ХХІ век. Тези умения включват критично мислене, решаване на проблеми, самоуправление и саморегулирано учене, използване на информационни и комуникационни технологии, общуване и сътрудничество. Най-общите компетентности, които оценява модулът на PISA 2015 „Решаване на проблеми в сътрудничество“, включват уменията, които обикновено се формират чрез проектобазираното обучение в училище – общуване, управление на конфликти, организиране на екип, постигане на консенсус и управление на напредъка. Съществена особеност на проучването през 2015 г. е промененият формат на изследването. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Научен принос за управление системата на образованието На 21 ноември 2017 г. д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град, представи авторско научно изследване на тема: „Финансова автономия в българското училище в условията на делегираните бюджети“. Тържествената зала на Централата на Синдиката на българските учители в столицата се изпълни с приятели, колеги и партньори на д-р Кастрева, която бе заместник-министър на образованието и науката в периода 13.08.2014 г. – 3.02.2016 г.

„Днес сме се събрали да почетем значим научен труд, какъвто за първи път се разработва от български учител“ – каза д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, която бе модератор на представянето и даде висока оценка на изследването. Тя говори за неговата актуалност и подчерта значимостта на факта, че то се осъществява от човек, който със сърце и душа работи в системата на образованието и е в основата на създаването и осъществяването на ключови политики.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Парламентарната комисия по образование и наука подкрепи на първо четене проекта за нов ЗФВС На 22 ноември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по образованието и науката към 44-то Народно събрание. По време на заседанието беше разгледан законопроект за физическото възпитание и спорта, №702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05.10.2017 г. Проектът за нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) бе представен пред членовете на Комисията от министъра на младежта и спорта Красен Кралев и зам.-министъра Ваня Колева. Разяснени бяха новостите, които проектът за нов ЗФВС предвижда в сферата на предучилищното, училищното и университетското образование. Изтъкнато бе, че в процеса на съгласуване на законопроекта с МОН са коментирани няколко законови постановки, като са приети голяма част от забележките на образователните експерти. Велина АНТОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Националната седмица на четенето в ДГ „Калина Малина“, гр. Айтос Навярно всеки пази любима своя детска книга близо до сърцето си, макар и с избелели листи, оръфана корица и незабравими илюстрации. Тя ни свързва с топлите спомени за щастливо преживяно детство, когато вълшебните думи, прочетени или разказани от мама и баба, са докоснали душите ни. Приказки, приказки… и сега ги обичаме! Дали защото сме свързани с децата и сме запазили детското в себе си? Или защото всяка една книга е свързана с нещо съкровено, истинско, неподправено… И сега, повече от всякога сме поели нелеката отговорност да предадем тази истинска любов към книгата на своите възпитаници в ДГ. Във връзка с Националната седмица на четенето през м. октомври 2017 г. педагогическият колектив на ДГ „Калина Малина“ – гр. Айтос, създаде благоприятни условия за провеждането на различни дейности. Те са част от планa на детската градина за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.). Анита СТАНЧЕВА – главен учител в ДГ „Калина Малина“, гр. Айтос бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Заедно в духовните ни задължения към децата На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство и младежта. Семейството е ценност, съумяла да съхрани народността и духовността ни през годините, затова го посвещаваме на най-близките си хора и се зареждаме с много, много любов. Едно запомнящо се, прекрасно емоционално тържество посветиха на празника малчуганите от ІV-та група „Пчелички” на 161. ДГ „Ласка” в столичния район „Овча купел” с директор Таня Милорова. Отлично подготвени от своите учители Валя Симова – старши учител и председател на организацията на СБУ в детската градина, и Радостина Терзийска – учител, със съдействието на целия великолепен екип на детската градина, част от който е и Веска Иванова, председател на ОбКС на СБУ, район „Овча купел”. Велина АНТОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Програмирането и изкуственият интелект – основа на обектно-ориентираното образование и бъдещето На 11 ноември т.г. в столицата се проведе Националното състезание по „Роботика и програмиране“, част от календара на МОН за извънкласните дейности, в което взеха участие възпитаници от 8. до 12. клас на иновативния и креативен учител и ръководител на Младежкия консорциум „Андроид” – инж. д-р Дончо Пачиков. Ето какво сподели той за ролята на извънкласните форми за личностното развитие и надграждане на компетентностите на младите хора: „Имам 45-годишен професионален опит като учител в системата на средното образование, както и възможността да прилагам съвременни интерактивни педагогически форми в обучението по роботика и програмиране – основа за ефективен и качествен образователен процес. Програмирането и изкуственият интелект са в основата на бъдещето на т.нар. обектно-ориентирано образование. Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 27 ноември, 2017 г.
Традиция за съхранение на националното самосъзнание и непреходния български дух, 25 г. Национален конкурс „Родолюбие” София се състоя тържествена церемония по награждаването на отличените в 25-то издание на Националния ученически конкурс „Родолюбие” под наслов „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в Европейския съюз“. Темата не е избрана случайно. В годината на председателството на страната ни на Европейския съюз България е вече в своето четиринадесето столетие и е най-старата от сега съществуващите европейски държави. Тя има славна история, оставила незаличими следи в развитието на света и културните постижения, променили облика на европейския континент, а достиженията на непреходния български дух се вграждат в най-светлите и непреходни духовни хоризонти на цивилизацията ни. За десетте си години в общността на ЕС, България отново показа високия дух, самоотвержеността в трудностите, предприемчивостта и отговорността, толерантността и гостоприемството на българския народ, стремежа му към разбирателство със съседите и с всички народи, силното му чувство за достойнство и уважение, вярата му в по-доброто бъдеще за всички. Историята е полезна не защото четем в нея за миналото, а защото четем в нея за бъдещето. Ето защо трябва да възпитаваме децата си в родолюбие, да вярваме, че съединението прави силата и да работим заедно, обичайки България, за да успеем. Таня ЛЕОНИДОВА, Велина АНТОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
25 ноември – Световен ден за елиминиране на насилието срещу жени, Под мотото „От мир в дома към мир в света: Направи образованието безопасно за всички” Насилието срещу жени и момичета е едно от най-често срещаните нарушения на човешките права. То засяга жените независимо от тяхната раса, етническа принадлежност, социално положение, богатство, произход и други обстоятелства. По данни на Организацията на обединените нации 35% от жените и момичетата по света са подложени на физическо и/или на сексуално насилие. Насилието невинаги е видимо, а характерът и истинският му размер често остават скрити. Поради тази причина ООН с Резолюция на Общото събрание от 17 декември 1999 г. обявява 25 ноември за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Ето как ООН определя в своите документи термина „насилие над жени”: „Това е всеки акт на насилие, осъществен по полов признак, който причинява или може да причини физическа или психическа вреда или страдание на жените…”, добавят се и заплахите за такъв акт, като принудително или произволно лишаване от свобода, било то в обществения или в личния живот. ООН приканва правителствата, международните и неправителствените организации към инициативи, които да повишат общественото внимание към този проблем, да се повиши осведомеността и се подтикне към действие за прекратяване на глобалното насилие по отношение на жените. Избран е денят, в който преди близо 57 години биват брутално убити трите сестри Мирабал, политически активистки в Доминиканската република. За символ за борбата срещу насилието срещу жени и момичета е избрана бялата лента, която става все по-популярна. УД бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
VII Есенен научно-образователен форум на ДИУУ:
Добрата квалификация на учителите – инвестиция в бъдещето
На 10 ноември т.г. в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в VII-ия eсенен научно-образователен форум на тема „Съвременни педагогически технологии в образованието“. И тази година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски” проведе своята традиционна годишна конференция, която събра над 40 водещи учители активисти на СБУ, научни работници, експерти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища в дебат за по-качествено и модерно образование. Основните тематични акценти на представените доклади и научни съобщения бяха: образователните технологии; професионалната и личностната компетентност на учителя; съвременният учител и кариерното му развитие; образователният мениджмънт и пазарът на труда. Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Есенни съвещания с актива от областите Ловеч, Плевен, Монтана, Враца, Видин и Кърджали - УД бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Мини ракети с ликовете на българските будители полетяха към Космоса За 1 ноември, Деня на будителите, ученици от училището по български език и култура „Христо Ботев – Академи“ в град Вашингтон с директор Бойка Попова реализираха една уникална идея. За празника бяха моделирани ракети, на които са поставени ликовете на народните будители, и ракетите бяха изстреляни към космоса. Всичко това се случи под ръководството на Стоил Аврамов-младши, 16-годишен тийнейджър, роден във Вашингтон, но с разградски корен, който от малък се увлича от хобито на родителите си Албена и Димитър – бивши републикански шампиони и майстори на спорта по ракето- и авиомоделизъм. Подпомаган от родителите си, тийнейджърът Стоил отделя от времето си, за да открива на учениците от училището света на ракетомоделизма с лекции от новата учебна 2017/2018 г. Младият експерт в областта с най-съвременни интерактивни методи на преподаване с асистенти Албена и Димитър Аврамови ги запознава с тънкостите в изработката, изстрелващите установки и самото изстрелване на ракетите. Така изработените от всяко дете в кръжока ракети (35 на брой) с лик на възрожденец народен будител полетяха към космоса. Това бе и поздрав за празника на техните учители; учителите, които сеят знания за българския език и култура в България и по света. Поздрав е и за СБУ и АБУЧ. Здравко ДУШКОВ, медиатор и координатор на съвместните проектите между ОУ „Васил Левски“, град Разград, и „Христо Ботев –Академи“, Вашингтон бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Председателят на СБУ бе гост на специализирано изложение в Интер Експо Център От 8 до 11 ноември т.г. в София, Интер Експо Център в рамките на специализираното изложение за хотелско, ресторантско, кетъринг и СПА оборудване, се състоя Кулинарен форум Gastronomi 2017. В него участваха професионални гимназии, свързани с хранително-вкусовата индустрия от цялата страна. Официален гост на събитието бе д.ик.н. Янка Такева, която разгледа изложбените щандове. Сред тях бяха и тези на ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге, Софийска професионална гимназия по туризъм и Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. Тя поздрави младите готвачи и ресторантьори и техните учители за отличното представяне и за придобитите знания и умения по специалността и им пожела успешна професионална реализация и конкурентоспособност на пазара на труда. УД бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
- 20 години БАЧУ - качество и европейски стил на обучение Принос в развитието на социалното партньорство На стилна тържествена церемония на 10 ноември т.г. в залата на Френския културен институт в столицата, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе отличена с Почетна грамота за активен принос в развитието на социалното партньорство от Българската асоциация на частните училища (БАЧУ). Юбилейната награда бе връчена от Мария Каменова, председател на БАЧУ по повод 20-годишнината от създаването на Асоциацията. Високото отличие е признание за личностния принос на г-жа Такева, за активните и последователни политики на СБУ в Отрасловия съвет в утвърждаването на диалога и градивното социално партниране за качествено образование и по-добро бъдеще на децата и учениците в България Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Ученици от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали, с поредната успешна международна практика ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали, посрещна поредната група стажанти, които проведоха международен стаж в гр. Волфсберг, Австрия. Практиката се реализира от 4 до 26 юли от 20 участници от 11. клас и е финансирана по проект № 2016-1-BG01-KA102-022977 „Европейско сътрудничество за качествено професионално развитие“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на програма „Еразъм+”. Екип на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Ден на семейството и спорта На 14.10.2017 г. в природен парк „Витоша” се състоя спортен празник „Ден на семейството и спорта“, който финализира работата по проект „Семейството и спортът“. Проектът, осъществен от столичната ДГ № 177 „Лютиче“, е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта” – 2018 г. Екип на ДГ №177 „Лютиче“, гр. София бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Бе открита спортна зала в СУ „Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово На 20.10.2017 г. официално бе открита спортната зала в СУ „Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово. На церемонията присъстваха ръководството на училището, учители, ученици, както и доброволци, допринесли за осъществяването на проекта. Мариана Боянина, директор на гимназията, изнесе благодарствена реч и даде име на залата: „Стая за тихи игри”. В цялостното изграждане на проекта са се включили 80 фирми и физически лица и са събрани 16 000 лв. Facebook страницата „Заедно можем и Хаджидимово ще помни”, основана от Георги Боянин, популяризира идеята на проекта, което даде възможност хора от цялата страна да се включат с каквото могат. Ванина БОЗОВА, ученически клуб „Журналисти в действие“ бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
На прага на своята 90-годишнина Пенчо Чернаев издаде новата си книга Най-новата книга на Пенчо Чернаев „Портрети и позиции“ е истинско удоволствие за всеки, който цени добрата литературна критика, наслаждава се на хубавия и богат български език, обича да научава повече за съвременния български литературен свят. Писател, литературен критик, редактор, краевед и преводач, дългогодишен журналист и главен редактор на вестник „Учителско дело“, Пенчо Чернаев е автор с богато творчество, а в новата си творба показва творци, чиито произведения са основополагащи за съвременната литература в България. В двете части на книгата – „Гласове и отзвуци“ и „Из критическия бележник“, Пенчо Чернаев представя автори като Велин Георгиев, Драгомир Шопов, Христо Черняев, Матей Шопкин, Георги Стоянов-Бигор, Николай Тодоров, Светлана Йончева, Петър Добрев, а също поети с критически пера, критици - поети. Светла СТРУМИНА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
С почит и признание към дейците на образованието у нас На 8 ноември т.г. в сградата на Професионална гимназия по туризъм в град София се събраха изявени просветни дейци и членове на клуб „Марин Дринов“ по повод отбелязването на 1 ноември – Деня на народните будители. В присъствието на колеги, приятели и дългогодишни деятели на образованието у нас, бе отбелязан значимият духовен празник, както и личните юбилеи на акад. Константин Косев (80-годишен юбилей) министър на народната просвета от 1990-1991 г., Стефан Чернев (80-годишен юбилей ) и доц. Тодор Ангелов (90-годишен юбилей) - екс зам.-министри на народната просвета. За личен принос в утвърждаването и развитието на българската образователна система те получиха почетни грамоти и юбилейни медали от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Своята признателност и благодарност към Синдиката на българските учители и нейния лидер г-жа Такева сподели Стефан Чернев. Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
Устремени към бъдещето, 50 години ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карлово Празник е! На 7 ноември 2017 г. с Юбилеен тържествен педагогически съвет – настоящи и бивши ученици, учители и родители в зала „Васил Караиванов” на Община Карлово отбелязаха 50-годишнината на училището. 50 години - достоен повод да се вгледаме в хилядите трудови делници, в празничните дни, в успехите на нашите ученици, в доброто, на което сме ги научили. Величка ДЕ РОСАС - дългогодишен учител по БЕЛ - носител на Специалната награда на председателя на СБУ„Учител на годината” - 2017 и на Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски бр. 36 от 20 ноември 2017 г.
СБУ с ясна отговорност и реални действия за Първото българско европредседателство През първата половина на 2018 г. предстои Първото българско председателство на Съвета на ЕС. Десет години след членството на България в Европейския съюз страната ни вече има възможност активно да участва във формирането на политиките за бъдещето на Европа. По време на председателството Република България ще отправи своите основни послания и ще търси широк консенсус сред страните членки по важни за гражданите на Европейския съюз въпроси. Бъдещето на ЕС и отстояването на общите ценности са насочени най-вече към това, държавите в рамките на ЕС да живеят в мир и благополучие. Тази обща европейска цел може да се случи само чрез високи инвестиции в образованието. Синдикатът на българските учители винаги е отстоявал чрез политиките си идеята, че образованието е най-здравият и сигурен мост към нов хармоничен свят.

- За инициативите на СБУ, които вече намериха изключително широк положителен отзвук във всички страни в Европа и по света.

- За приоритетите на СБУ, които са напълно в синхрон с тези на Европейската комисия.

- За предложенията на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ за предстоящи действия на СБУ, с подкрепата на МОН, Комисията по образованието и науката към 44. Народно събрание, Интернационала на образованието и Европейския синдикален комитет във връзка с представянето на добри български практики в сектор образование пред другите европейски страни.

Велина АНТОВА бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
ДОМИНИК МАРЛЕТ, СТАРШИ КООРДИНАТОР В ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
Обединени сме по-силни в отстояването на достоен труд и живот
Из споделеното от Доминик Марлет: Особено съм впечатлена от постигнатото през годините от СБУ чрез колективното трудово договаряне, последното, от които е увеличението на работните заплати на педагогическите специалисти. Синдикатът е изключително последователен и успешен и в реализирането на политики за квалификацията на педагогическите кадри, повишаването на социалния им статус, приобщаващото образование и др. Въобще дейността му е пространна и обхваща всички аспекти на българското образование. Записаха Таня ЛЕОНИДОВА и Йордан КРАСЕВ бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
ГОСТ НА БРОЯ - АДВОКАТ ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ: За мен социалното партньорство е реално случващ се процес, с видими резултати и взаимно удовлетворение Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование За хода на есенните съвещания със синдикалния актив в областите: Ямбол, Стара Загора, Сливен и Габрово. УД бр. 35 от 13 ноември 2017 г.
ПОКЛОН, УЧИТЕЛЮ!
Празник на духовното съзряване и единение на българската нация
В първия ден на ноември Синдикатът на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община и с подкрепата на Сдружението за учителска взаимопомощ – София, и ресторант „Фокача“, проведоха тържествено честване на Деня на народните будители, с почит и уважение към делото на всички просветители, учители и книжовници, оставили трайна диря за духовното израстване на българския нация. В празника на познанието и непреходните духовно-нравствени ценности под наслов „Децата и мирът“ пред Паметника на българските учители – народни будители, разположен между Централата на Синдиката на българските учители и православния храм „Св. Седмочисленици”, се включиха над 350 деца и ученици от четиринадесет столични детски градини и училища. С песен, танц и слово те припомниха на обществото светостта и значимостта на достойния учителски труд за възпитанието им в ключови ценности и компетентности и за израстването им като добри и достойни млади хора – бъдещето на България и Европа. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СОФИЯ: Ще продължим да инвестираме в образованието – стратегически водещия и траен приоритет в развитието на столичния град интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТ: За по-високи доходи и достойни права Доходи, права, достойнство – това бе основното послание на протеста на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), който се състоя на 27 октомври в столицата. Националното протестно шествие митинг на КНСБ, в което участваха над 8 хил. работещи от цялата страна, бе подкрепено от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), с над 9 млн. членове, от синдикатите на Австрия, Германия, Полша, Румъния и др. Синдикатът на българските учители се присъедини към протестните действия, воден от идеята за солидарност и в знак на категорично несъгласие с прокламираната от работодателските организации идея за отнемане на класа за прослужено време. Таня ЛЕОНИДОВА, Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
СТАРТИРА ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Всеки човек трябва да познава миналото си, за да може с достойнство и увереност да гради бъдещето си
В навечерието на Деня на народните будители, на 30 октомври т.г., тържествено бе отчетен успехът на седмото издание на родолюбивия български проект, иницииран от доц. Кирчо Атанасов. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
ЕСЕННИ СЪВЕЩАНИЯ С АКТИВА НА СБУ
Партньорство за устойчиво развитие на предучилищното и училищното образование
На 18 октомври 2017 г. в ПМГ „Баба Тонка“, град Русе, се проведе есенното съвещание със синдикалния актив на СБУ от Русенска област.

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ, областен координатор за област Русе и председател на ОбКС на СБУ – Русе

На 19.10.2017 година, в гр. Велико Търново се проведе традиционното есенно обучение на синдикалния актив на СБУ от Великотърновска област.

УД бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Институтът по математика и информатика към БАН чества
70-годишнината си
Създаването на първия в България изчислителен център, първата българска електронна изчислителна машина „Витоша“, първия български електронен калкулатор „Елка 6521” са само част от емблематичните постижения на Института по математика и информатика (ИМИ) към Българската академия на науките, който на 27 октомври тържествено отбеляза своята 70-годишнина под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Учителят в действие
Форум за лидерство и иновации в образованието
На 31 октомври и 1 ноември 2017 г. се състоя третото издание на „Учителят в действие“, организирано от РААБЕ България в партньорство със Синдиката на българските учители, Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Издателска къща „Анубис“, Издателство „Булвест 2000“ и Издателство Клет България. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Ученици от 143. ОУ засадиха 800 холандски лалета В столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ се състоя поредното иновативно извънкласно мероприятие, свързано с българското председателство на Съвета на ЕС. По идея на учителя новатор Виолин Неделчев, многократно награждаван от СБУ за професионализъм и креативност, ученици засадиха 800 холандски лалета с формата на българска национална шевица. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
С обич към природата Прекрасен детски кът и зеленчукова градина грейнаха в двора на Детска градина „Пролет” на улица „Люлин” №39 в град Перник. Красивите съоръжения и зеленчуковата градина са реализирани по програма ПУДООС. Евелина СТОИЛОВА, председател на СО на СБУ бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание В чест на 1-ви ноември, Деня на народните будители, в гр. Габрово се проведе регионален педагогически форум. Идеята е на ИК на ОбКС на СБУ – Габрово, за да отговори на предизвикателството пред обществото и учителската професия, свързано с нарасналата девалвация на нравствените ценности на подрастващото поколение и младите хора. Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово, и координатор на СБУ за област Габрово бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
СБУ награди млади творци на словото от столичното 144. СУ „Народни будители“ В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, когато отдаваме почит и признателност към достойния труд на учителите – съвременните будители на нацията, и към делото на хилядите български просветители и учители, в столичното 144. Средно училище „Народни будители“ с директор Величка Николова се проведе тържествена церемония по награждаването на победителите в уникалния по рода си училищен конкурс за есе на тема „Съвременните будители на Европа“. Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Културно наследство в миграция На 18 октомври 2017 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките бе представено изданието „Културно наследство в миграция. Добри практики и проблеми“ и изложбата „Културно наследство на българите в миграция“. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Интелектуална игра в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ Фондация „Устойчиво развитие за България“ предлага Интелектуалната игра за българските ученици в чест на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877–1878 г.) – „Помним и славим освободителите“ да се подготви и премине през учебната 2017/2018 г. по инициатива на фондацията с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Посолството на Руската федерация. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
Поредицата „Българското военно чудо“ с покана за всички училища „Българското военно чудо“ е документална поредица и съвместна образователна инициатива на ЗАД „Армеец“ и Сдружение „Българска история“. В рамките на 10 интересни късометражни продукции тя представя най-големите постижения на българската армия след Освобождението на България през 1878 г. по време на петте войни за национално обединение. Светла СТРУМИНА бр. 34 от 6 ноември, 2017 г.
1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
До

Учителите, работещите в системата на средното образование

и социалните партньори на СБУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

Денят, в който свеждаме глава в знак на признателност и уважение към всички онези радетели на българската просвета и култура, които написаха славната ни история, от чиито страници струи мъдрост, самочувствие и национално самосъзнание. Денят, в който всички творци от храма на познанието празнуват изконния стремеж към усъвършенстване, прекрасния порив да бъдеш в полза на другите, търсейки свободата на духа.

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
ДЕНИЦА САЧЕВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
Учител ще бъде професия на бъдещето
- Г-жо Сачева, кои са основните предизвикателства, с които се сблъскахте в рамките на отминалите няколко месеца, откакто поехте поста зам.-министър на образованието и науката?

- Динамиката на развитие на обществените процеси у нас и в света провокира очаквания, които са свързани с процеси, случващи се тук и сега. Динамика има и относно очакванията, свързани с решаване на проблемите в семейството, търсенето и намирането на работа и др. Основно предизвикателство ще бъде политическите решения, които се вземат, да бъдат стратегически, да изпреварват проблемите, както и да са предпоставка за по-добър живот на бъдещите поколения. По отношение на образованието връзката между изоставащите политически решения е по отношение на учителите. Факт е, че в системата съществуват много и различни учители.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
От 18 до 20 октомври 2017 г. във Велинград, при изключителен интерес, се проведе Втората национална научно-практическа конференция, организирана от Министерство на образованието и науката и Синдиката на българските учители, за разпространение на добри практики за изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015–2020). Във форума взеха участие: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на МОН; проф. дфн Пламен Макариев – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет – ЕПУ, доц. д-р Лиляна Стракова – СУ „ Св. Кл. Охридски“; доц. д-р Надежда Калоянова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; доц. д-р Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен; Елена Витанова, началник отдел в Дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” на МОН, експерти от дирекцията; Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ и др. Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Есенно съвещание със синдикалния актив на София – област На 12 и 13 октомври 2017 г. в залата на хотел „Арена”, град Самоков, се проведе традиционното есенно работно съвещание със синдикалния актив на СБУ от София – област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, председатели на СО на СБУ, директори и членове на СК към учебните звена. Съвещанието премина при много добра организация от ОбКС на СБУ – Самоков. Препълнената зала беше доказателство за интереса и желанието за участие. Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление” от Централата на СБУ и отговорник за София – област. Поздравления към участниците в съвещанието отправи зам.-кметът на община Самоков Елена Кленова, като пожела ползотворна работа и отбеляза, че социалното партниране и сътрудничеството със СБУ има своите положителни резултати. Бойка МИХАЙЛОВА, председател на ОбКС на СБУ – Самоков бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Eсенни съвещания 2017 г. със синдикалния актив в областите Варна, Добрич, Търговище и Благоевград В периода от 10 до 13 октомври се проведоха традиционните есенни работни съвещания със синдикалния актив в областите Варна, Добрич, Търговище и Благоевград. В срещите участваха Иван Кънчев и Роза Костова – гл. експерти в направление „Професионално-творческо“ и „Трудово-правна защита“ в Централата на СБУ, и областните координатори от съответните области, а при съвещанието за област Благоевград – и зам.-председателят на СБУ г-н Красимир Попов, както и председателят на ЦКРК г-жа Диана Иванова. В работата на съвещанието във Варна се включиха и началникът на РУО г-жа Венцислава Генова, и заместник-кметът по образованието в община Варна. При проведените работни срещи се направиха отчети на областните координатори за извършените от тях дейности през изтеклия едногодишен период, отчети на общинските председатели за извършващото се увеличение на работните заплати. Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Споделено от учители по призвание, със сърце и душа в професията
Розалина Паскалева, старши учител в начален етап в СУ „Иван Вазов”, гр. Нова Загора:
По време на конференцията представих своята практика „Заедно за едно училище: мисия възможна”, която обхваща 7-годишен период до момента. Тя е с моите бивши първокласници, настоящи седмокласници, клас –100% от ромска етническа група, идентифициращи се като етнически турци, пристъпили училищния праг, невладеещи български език. За да ги приобщя към училищната среда и образователните ценности, използвах тази своя проектна работа, като включвах учениците си всяка учебна година в проектно базирано обучение. Започнахме с „Машината на времето” – национален проект със съекипници от гр. Мездра и гр. Ботевград. Втората година работихме по национален проект, който стартирахме заедно с д-р Румяна Неминска, и продължихме с Дани Първанова от Димитровград и нейните сладурчета в инициирания от нас проект „Слънцето на доброто”. Записа Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
СБУ и Зонта клуб София в партньорство за справяне с демографската криза Дискусия на тема „Искам да съм майка и професионалист” се проведе на 20 октомври т.г. в хотел „Метрополитън“ в град София. Инициирана от Зонта клуб София и подкрепена от Синдиката на българските учители, дискусионната среща постави във фокуса на обществения диспут темата за демографската криза в България и пътищата за нейното разрешаване като част от политиката на правителството на Република България. Открояване на проблемите и отправяне на основни препоръки и становища в подкрепа на съвременната жена, чиято мисия е да бъде майка, но и реализиран професионалист, бе целта на дискусионното събитие, което с присъствието си уважиха зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, Бистра Илиева, президент на Зонта клуб София, проф. Албена Чавдарова, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Рада Йосифова, екс зам.-министър на правосъдието и Ани Цветкова – юристи и членове на Зонта клуб София. Своите становища по темата изразиха и представителите на СБУ – Виолетка Петкова, гл. експерт Организационно направление в Централата на СБУ, Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ, район „Изгрев”, представители на общински администрации, неправителствени организации, медии и др. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
ПРОФ. ДПН ВЛАДИМИР РАДУЛОВ:
Днес не съществува дилемата да има или да няма приобщаващо образование, а как да го направим
по-качествено
- Проф. д-р Радулов, като дългогодишен преподавател с принос в сферата на педагогиката, според Вас какво трябва да се реформира, за да имаме ефективно и качествено училищно образование? Каква е ролята на медиите за отразяването на тези процеси?

- Законът за предучилищното и училищното образование е важна крачка в правилната посока, защото е рамков по своя характер в тази област. Той предлага образователна структура въз основа на нашите традиции и новите потребности, съдържа множество съвременни педагогически дефиниции и до голяма степен определя функциите на отделните звена в системата. Причините за дискусията върху закона са главно две. Вносителите, начело с комисията по образование към Народното събрание, не осъществиха достатъчно задълбочена и демократична дискусия, особено със специалистите, а от друга страна, медиите, затънали в жълтото си всекидневие, не проведоха никаква национална дискусия. Разбира се, скоро след обнародването на закона, радия, телевизии и вестници се разшумяха колко лош бил законът. Въпросът е къде бяхте всички?

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
Партньорство за устойчиво развитие на средното образование На 21 и 22 октомври 2017 г. в град Велинград се състоя традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от град София. В него участваха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ; Мария Минчева, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община; Емил Миков, главен експерт в Дирекцията. Пред представителите на синдикалния актив от столицата д. ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, очерта основните приоритети на ИК на СБУ, свързани с бюджет 2018, финансовото обезпечаване на всички дейности по Закона за предучилищното и училищното образование, включително и извънучилищните и извънкласните дейности. Тя акцентира и на новите компоненти по формулата в прилагането на механизма на делегираните бюджети, които предстоят да влязат в сила от началото на 2018 г. Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ: За образователната интеграция на децата мигранти През последните няколко години Синдикатът на българските учители целенасочено, активно и конструктивно работи по проблеми, свързани с интеграцията на мигрантите в образователната система. В изпълнение на тази политика е инициираната и организирана от СБУ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“ национална конференция на тема „Обучението на децата на мигрантите – проблеми, перспективи, решения“. Това е четвъртият пореден форум на СБУ, който чрез обединяване на усилията на държавни институции и обществено ангажирани организации търси практически решения за справяне с това предизвикателство. В събитието се включиха представители на Министерството на образованието и науката, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Столична община, университетски преподаватели и учени, началници на Регионални управления на образованието (РУО), водещи директори на училища и детски градини от страната, в които се обучават деца на мигранти, от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) към Министерския съвет, Държавната агенция за закрила на децата, Икономическия и социален съвет в България, от Националния младежки форум и Софийския ученически съвет, и др. Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ: Заедно за по-доброто взаимодействие между училище и родители Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в национална конференция на тема „Партньорство училище – родители. Добри практики и решения“, организирана от МОН. Събитието се проведе на 16 октомври т.г. в София. Целта на форума бе да представи и мултиплицира добри, работещи практики за взаимодействие между училище, родители и ученици, които създават по-добра образователна среда и ангажират активно както училищната общност, така и родителите. Както и да потърси решение на проблемите, свързани с нарушената комуникация и недостатъчното доверие и подкрепа от страна на родителите и обществото към учителя. В конференцията участваха: Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Таня Михайлова и Деница Сачева, заместник-министри на образованието и науката; проф. Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, началници на РУО, директори на училища, учители в малки и големи училища в цялата страна, представители на Асоциация „Родители”, представители на Обществени съвети, на училищни настоятелства, на неправителствени организации, представители на Ученическия съвет при столичното 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов” и др. Велина АНТОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: Амбицията ми е Университетът да стане финансово стабилен, с високо качество на образованието и научните изследвания Интервю на Велина АНТОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Почетни отличия за директори, учители и ученици в община Хаджидимово В община Хаджидимово работят близо 150 учители в 5 училища и 3 детски градини. Всички те са с авторитет, достойни и устремени към бъдещето. Те са отговорни, всеотдайни и можещи, те са интелигенцията на община Хаджидимово, на България, на Европа… Всички те пета поредна година, по повод 5 октомври - Международния ден на учителя, излъчват най-достойните за директор, учител и ученик на годината. ОбКС на СБУ – Хаджидимово бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Празник на вечните песни, съхранили живата истина на историята На 14 и 15 октомври т.г. в София се проведоха едновременно два общонационални фестивала с международно участие – Осемнадесетият фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и Петнадесетият фестивал на фронтовата песен „Альоша”. Станали традиция в обществения и музикалния живот на България, фестивалите са желана възможност за изява на самодейните творчески формации от всички краища на страната ни. С всяка изминала година се разширява кръгът на участниците. Тази година в тях се включиха стотици самодейци на възраст от 5 до 85 години в различни формати – хорови състави, вокално-инструментални ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители от България, Молдова, Македония, Русия, Куба. Звучаха гласовете на талантливи певци от всички краища на страната ни – София, Пловдив, Сливен, Добрич, Монтана, Мездра, Червен бряг, Велинград, Плевен, Севлиево, Горна Оряховица, Ракитово, Хасково, Ямбол, Бургас, Черноморец, Шумен, Своге, Елин Пелин, Кнежа и др. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Столичното 93. СУ „Александър Теодоров – Балан” откри фестивал на народните игри С празнично настроение на 13 октомври т.г. възпитаници и учители на столичното 93. Средно училище „Александър Теодоров – Балан“ с директор Евдокия Гергова откриха фестивала на народните игри по проект „Заедно можем повече“, изпълняван по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Развитие на социалните компетенции на учениците в класа Soft skills at cl@ss е насловът на националната конференция, посветена на социалните компетенции на учениците в средното училище, която се състоя в началото на учебната година в София. Финален форум по международния проект CL@SS, тя се проведе при домакинството на българските участници в него – столичното 137. СУ „Ангел Кънчев“ и Националната школа по мениджмънт. Светла СТРУМИНА бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Приключи Вторият международен проект по Програма „Еразъм +“ между Рокишкис, Литва, и Провадия, България За втори пореден път Община Провадия, България, и Община Рокишкис, Литва, си партнират успешно в съвместен международен проект. Наименованието на проекта е „Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионално стратегическо партньорство” по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2) Екипът на проекта бр. 32 от 23 октомври 2017 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева откри с академична лекция учебната година в Педагогическия колеж в Плевен Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, изнесе първата академична лекция за новата учебна година в Педагогическия колеж - Плевен. Тържественото събитие, което се състоя на 2 октомври 2017 г., бе предшествано от официална празнична церемония и водосвет за откриването на академичната 2017/2018 година в колежа.

„Учителската професия е най-важната и значима за обществото професия и винаги ще има учители - каза д.ик.н. Янка Такева в своето приветствие към студентите, преподавателите и гостите на тържеството. Тя пожела на всички учебната година да е мирна и ползотворна, и се обърна към младите хора: „Скъпи студенти, каквито и компетенции да натрупате, най-важното е винаги да помните, че децата и учениците искат да имат добрия човек до себе си, който им помага в труден момент, и това е българският учител. Той се нуждае от подкрепата на родителите и на цялото общество. Зная, че вие ще станете прекрасни колеги. Желая ви на добър час!“ Госпожа Такева подари на доц. Емил Бузов, директора на Педагогическия колеж, пакет луксозни високостойностни издания, събрали историческата памет на народа ни и родолюбивата му традиция да пази и да се бори за мира, вярата и просвещението. По-късно, в първата за учебната година академична лекция, за която по традиция се кани знакова за обществото личност, д.ик.н. Янка Такева завладя аудиторията с впечатляващо си слово, посветено на философията на трансформацията на образованието и промяната в българската образователна система.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Поздравителен адрес до СБУ Уважаема д.ик.н. Янка Такева,

Уважаеми учители,

Скъпи колеги и приятели,

Приемете моите искрени поздравления по случай Международния ден на учителя! Много бих искала в този празничен ден да споделя с Вас размислите, представляващи обръщение към колегите, които ми подари един български учител, отдаден на професията, даряващ с много любов и внимание своите възпитаници. Човек, който открива мъдростта и непреходността на човешките ценности в живота и делата на нашите предци. За днешното послание Тодор Пенев, начален учител, получава вдъхновение, изследвайки творчеството на Екзарх Йосиф, висш български православен свещенослужител и духовен водач. Със стилистиката, с думите, авторът ни пренася във времето на раждането на идеите. Идеи, звучащи актуално и днес.

„Благодаря Ви, уважаеми колеги, за Вашето въодушевление да изпълните великия идеал, завещан на целокупния български народ от славянобългарските просветители Кирил и Методий. Тоя идеал в продължение на повече от 10 века е прекарал бурни времена - все още има да се стори за него... Гаранцията за това е днешното въодушевление на българската учаща се младеж, начело на която стоите Вие, учителите.

Един народ, младежта на който живее, расте и цъфти във величавия дух на неговите завети, не може да не види достигнат своя идеал.

Милена ДАМЯНОВА, председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Ние, учителите, сме по-силни със Синдиката до нас
Отново чествахме най-вълнуващия професионален празник – 5 октомври Международния ден на учителя. На този ден ние, учителите, се чувстваме възнаградени чрез многото приветствия, благодарности, искрени оценки за нашата отдаденост на просветното дело в стремежа ни да възпитаваме и обучаваме бъдещето – нашите деца и ученици. На този празник на професионализма, познанието и духовността, ние, заедно с нашия Синдикат, припомняме на обществото светостта на учителската професия и дълга към България и нейното бъдеще.

Ние, учителите, успяваме в нашата апостолска мисия, защото Синдикатът на българските учители е винаги с нас! На нас, учителите, е възложена голямата отговорност чрез образованието да предадем на младите знанието и опита на предходните поколения. Ние създаваме умения и навици, ала се стремим да развиваме и нравствената същност на учениците, набелязваме ориентири как да търсят истината, добротата и справедливостта. В този учебно-възпитателен процес влагаме не само своите индивидуални, психологични, интелектуални сили и способности, но и много сърце и обич към професията. Творейки, ние, учителите, изпълняваме най-важната мисия в обществото, а също полагаме усилия да се усъвършенстваме и израстваме, благодарение на подкрепата на СБУ в тази дейност. В класната стая всеки един от нас обучава младите хора, но всъщност е част от екипа на училището и на Синдиката на българските учители, който ни сплотява с единство, солидарност и доверие. Именно той е извор на нашето самочувствие и решимост да отстояваме с достойнство обществената значимост на нашия труд. Приветстваме ръководството на СБУ и лично д.ик.н. Янка Такева, че поддържа един успешен баланс между защитата на социалните права на учителя, а от друга - идеалите на учителската професия.

Мариана КАРАДЖИКОВА, учител от гр. София бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Работна среща за обхвата на децата и учениците в образователната система На 21 септември т.г. в Министерския съвет се състоя работна среща на премиера на Република България Бойко Борисов с учителите и служителите от институциите, които се включиха в екипите за обхващане на деца и ученици в образователната система. „От началото на учебната година имаме над 3000 деца, записани да учат, които досега не са посещавали училище. Най-важното е децата да се върнат в учебните заведения. Министерството на образованието и науката работи много усърдно по този проблем“ – изтъкна министър-председателят Бойко Борисов на официалната среща с директорите на училищата, ректорите и кметовете. Той допълни, че работата не трябва да приключи със записването на децата в училище, а трябва да бъде постоянен процес. В Министерския съвет беше представена информация за предвидените инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура. УД бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Учителите от столичната ДГ № 2 „Звънче“ с грамоти за успешни проекти в навечерието на Международния ден на учителя На 27 септември т.г. възпитаници и учители на столичната Детска градина № 2 „Звънче” в район „Триадица” с директор Цеца Георгиева, с впечатляваща спортна програма представиха резултатите по два проекта: „Спортен празник – мама, татко и аз” и „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване”, съфинансирани от Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община. Дълбоко свързана с издигането на авторитета и модернизирането на детската градина, г-жа Георгиева и нейният екип влагат душа и сърце в работата си. Доказателство за това са спечелените проекти по програмата на Столична община през 2013, 2015 и 2017 г. Като носител на престижното отличие на Синдиката на българските учители - „Учител на годината 2011”, г-жа Цеца Георгиева заедно с педагогическия колектив се стремят да възпитават, социализират и изграждат отговорни, адаптивни и знаещи деца с гражданска компетентност и двигателна култура. По повод спортния празник ръководството и екипът на ДГ № 2 „Звънче” бяха поздравени от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

„Днес всички ние, учители и родители, сме съпричастни към развитието на физическото възпитание и спорта в детската градина” – приветства г-жа Георгиева и благодари на присъстващите за проявената активност. „Част от дейностите, които изпълняваме по нашите два проекта, са отразени на сайта на Синдиката на българските учители” - подчерта тя и специално благодари на лидера на СБУ г-жа Такева.

Специални грамоти за работата по двата проекта заслужиха десет учители, членове на Синдиката на българските учители в ДГ № 2 „Звънче”, в това число и Ренета Йоргова - председател на организацията на СБУ в детската градина. Директорът г-жа Георгиева награди и петима родители, които са знаменити български спортисти, активно участвали в проектните дейности и дали своята безрезервна подкрепа за развитието на спорта в детската градина.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Международна конференция, посветена на обучението по екологично предприемачество в училищата На 28 и 29 септември т.г. в София над 50 учители и ученици от Латвия, Норвегия, Гърция, България и Румъния участваха в конференция, посветена на обучението по зелено предприемачество в училищата в Европа. Специално място бе отделено на бъдещите образователни политики с акцент обучението по зелено предприемачество, както и на практическите и иновативни модели във всекидневната работа на учителя, свързани с развитието на специфичните умения и компетенции у младите хора, на нова холистична и съзнателна предприемаческа мисловна нагласа към околната среда. Отчетени бяха дейностите от финалния етап на международния проект „GREENT“ по програма „Еразъм +“, съфинансиран от ЕС. До участниците в международния форум приветствие от името на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, бе поднесено от Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на Синдиката. В международното събитие с организатор „Джуниър Ачийвмънт” България участваха представители на държавните институции, неправителствените организации и бизнеса, както и авторитетни научни работници и преподаватели от висшите училища у нас. Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
На добър час! По традиция през последната неделя на септември Националният дворец на децата (НДД) отваря врати за децата на столицата, за официалното откриване на поредната учебна година. На 1 октомври т.г., с тържествена церемония и богата концертна програма, Дворецът за 67 пореден път посрещна своите възпитаници, приятели, партньори и гости и заедно отбелязаха началото на 2017/2018 учебна година. Цветя и поздравителен адрес по този повод изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. В него се казва: „Вие, уважаеми колеги, откривате и развивате творческите способности за своите възпитаници с много обич и топлота, с голяма гражданска и професионална отговорност. А като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия. Благодарност и уважение към всички Вас! Пожелавам Ви ползотворна учебна година, през която да имате доверието и уважението на обществото за своя отговорен, иновативен и творчески труд на будители, посветили се на откриването и развитието на детския талант. Скъпи деца, бъдете здрави и щастливи, обичайте и уважавайте своите учители. Нека изкуствата и творческите занимания Ви носят много радост и одухотвореност.”

Тържествено събитие започна с парад на знамената. Знамената на Република България, на обединена Европа и на НДД внесоха шампиони по крабомоделизъм – Александър Николов, Симеон Тодоров и Кристиян Веселинов от Клуба по корабомоделизъм с ръководител Коля Панаьотов, които спечелиха 4 златни и 2 сребърни медала т.г. на световния шампионат в Унгария. Празничен водосвет за здраве, успех и просперитет на НДД отслужи отец Кирил при столичния храм „Светите Апостоли Петър и Павел”, звучаха „На многая лета” и празнични камбани.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Столичната Детска градина № 186 „Деница“ участва в Европейската седмица на мобилността Наскоро възпитаници, учители и Ръководството на столичната Детска градина № 186 „Деница“ в район „Младост - 2“ тържествено откриха интерактивна учебна площадка по безопасност на движението и приложно колоездене, съвместно със Столична община - Съвета по безопасност на движението на децата в София по проект под наслов: „Спри – детето запази, това е нашият задружен глас“. Всяка година в отбелязването на Европейската седмица на мобилността се включват все повече детски градини, стремящи се към интерактивно обучение и възпитание на децата в безопасно поведение в реална пътна среда. За активното социално сътрудничество и по повод новата придобивка екипът на ДГ № 186 „Деница“ получи специален поздрав от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Пред родители и гости децата заедно със своите учители демонстрираха умения и знания за азбуката на безопасното движение по новоизградения мини полигон в двора на детската градина.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
С благодарност към Синдиката на българските учители На книжния пазар може да бъде открито ценното историческо изследване на проф. д.и.н. Николай Жечев „Книга за Иванка Христова Ботйова“, издание на Общобългарска фондация „Христо Ботйов“. Благодарение на финансовата подкрепа на радетели, милеещи за съхраняването на историческата памет като Синдиката на българските учители, Столична община и кметовете на Разград и село Скравена, книгата е факт. Изследването на проф. Жечев е цялостна панорама на българското Възраждане, представено чрез живота и делото на високообразованата учителка и активна общественичка от края на ХIX-то и началните години на XX-то столетие Иванка Ботйова, дъщеря на големия български революционер Христо Ботев. Изданието съдържа ценни документи, писма, спомени и снимков материал, изключително полезни за учители и ученици, както и за всички читатели с интерес към българската история и изворите на възпитанието в непреходни духовно-нравствени ценности. УД бр. 30 от 9 октомври 2017 г.
Експертна кръгла маса обсъди демографските политики и
трудовата мобилност
На 19 септември т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в експертна кръгла маса на тема „Демографска политика и трудова мобилност“ в Министерския съвет на Република България. Форумът, посветен на приоритетните политики на изпълнителната власт, бе организиран от Министерския съвет, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за българите в чужбина. Събитието бе под патронажа на заместник-министъра по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. Професионално и експертно по поставената ключова тема участие взеха представители на държавните институции, научните среди, както и тези на Конфедерацията на независимите синдикати в България, работодателските организации и др. Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:Учителите са най-важни за това какво бъдеще ще имаме като нация - Министър Вълчев, в правителствената програма образованието е заложено като стратегически национален приоритет. Мерките включват подкрепа за учителите и увеличаване на трудовите им възнаграждения. Първата стъпка беше направена, оттук нататък как ще продължи?

- Ангажиментът ни за двойно увеличение на възнагражденията е категоричен, той е заложен в програмата за управление и приоритетите на правителството. Четирите бюджета, с които ще бъде изпълнен този ангажимент, са бюджет 2018, 2019, 2020 и 2021 години. Това са бюджетите, които този Министерски съвет ще предложи евентуално на това Народно събрание при пълен 4-годишен мандат. С допълнително предоставените 80 млн. лева ние изтеглихме увеличението от 1 септември 2017 г. като знак за намерението ни да изпълним този ангажимент.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Празничен водосвет за здрава и благодатна нова учебна година По традиция в началото на всяка учебна година в Централата на Синдиката на българските учители се провежда тържествен водосвет за здраве, сполука и благоденствие на членовете на екипа, техните семейства и приятели и всички български учители. На 20 септември т.г. в присъствието на председателя на СБУ д.ик.н Янка Такева, ръководството на СБУ, екипът от служители и експерти и областните координатори на Синдиката от цялата страна бе отслужен празничен молебен.

В светлия дом на българския учител прозвуча благодатна молитва из устата на отец Валентин от столичния православен храм „Свети Седмочисленици“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Значима обществена подкрепа на ученическото самоуправление у нас Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе официален гост на обучителен семинар по темата за ученическото самоуправление и успешното включване на младите хора при решаване на социално значими въпроси в развитието на обществено-политическото и икономическо пространство у нас. В хода на събитието, което се проведе на 21 септември т.г. с участието на министърът на младежта и спорта Красен Кралев бе представен и Наръчник за ученическо самоуправление. На семинара в Министерство на младежта и спорта присъстваха още представители на МОН, Столична Община и РУО София – град, педагогически съветници и ученици от водещи столични училища. Тук бяха и председателят на Националния младежки форум (НМФ) Илина Мутафчиева и Райчо Райчев, член на УС на НМФ и учредител на Софийски ученически съвет. Основните теми във фокуса на младежкия диспут бяха приложението на ученическото самоуправление на локално и национално ниво, както и основните аспекти на наръчника. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
„Опасен“ ли е българския учител и за кого? Отново осъмнахме с новина за пребит учител – с кол, в училище, от 17-годишен. А преди година законотворците ни предвидиха в чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование да се създаде наредба, която да регламентира кои заболявания правят опасни учителите за децата?!?! И безумната наредба беше създадена. И публикувана в Държавен вестник. Е, сега предстои да се преработи, но това не я прави по-малко безумна. На първо място, да се твърди, че една болест е опасна сама по себе си е несъстоятелно. Това не е вярно. Болестта не е опасна, а човекът, който я има, може да бъде под въздействие на симптомите и да има опасно поведение. Д-р Цветеслава ГЪЛЪБОВА, психиатър, директор на ДПБ „Св. Ив. Рилски” – Нови Искър, и национален експерт на Българския лекарски съюз по психиатрия бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
На кафе с председателя на СБУ Приобщаващото образование в политиките на Синдиката

Част от програмата на семинара бе т.нар. среща на кафе с председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, организирана по искане на участниците в семинара. В обстановка на непринуденост и взаимно уважение присъстващите имаха възможност да споделят проблеми и решения на конкретни казуси, да задават въпроси, свързани с практическото прилагане на нормативните документи за приобщаващото образование.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
СПОДЕЛЕНО
С благодарност към СБУ за съзидателния форум, който мотивира творческото начало в работа ни
Татяна Йотова, главен учител по БЕЛ в СУ „Христо Ботев”, гр. Айтос: За втори път участвам в семинара на СБУ „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Възхитена съм от вложения замисъл в инициативата, от организацията на форума с конкурсен характер. Всичко е предназначено и адресирано към учителя с любов и признание. Форуми като този вдъхновяват българското учителство, стимулират съзидателното, творческото начало в работата ни.

Синдикалната организация на СБУ, в която членувам, е сравнително отскоро, но, участвайки в събития на СБУ и комуникирайки с г-жа Такева, винаги преоткривам безусловния лидер у нея.

Велина АНТОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Кръгла маса за приемствеността в образователната система По програмата на семинара се проведе кръгла маса на тема „Личностни и социални умения на детето и ученика за приобщаване и адаптиране към преходите на образователната система: детска градина - 1. – 5. клас” с модератор доц. д-р Райна Захариева. Тя започна с думите на Ян Коменски, в които се крие разковниче на успеха в приобщаването на подрастващите в образователната система: „Най-трудно се дават обич, одобрение и подкрепа, защото, ако ги нямаш в себе си, не можеш да ги дадеш, а не може и да се вземат назаем…“ Акцент в по-нататъшното й изложение бе процесът на адаптация на децата и учениците. Преведено от латински терминът „адаптация" означава „приспособявам” – състоянието на равновесие между личността и новата социална среда. Тъй като отделните етапи на образователната система имат своя специфика, то и самият процес на адаптация е специфичен. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
21 СЕПТЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА
Най-хубавата дума… мир
За мир борбата е голяма. Мир искат всичките деца.

Мир шепнем, както шепнем мама, със обич в нашите сърца…

Какво ни свързва нас – децата – в огромната световна шир?

Това е думата крилата. Най-хубавата дума – мир…

Такива бяха посланията на българските деца, които полетяха в небето заедно със стотици бели гълъби и балони по повод отбелязването на световния Ден на мира. Обявен от Обединените нации като ден без страдание и тъга, празничният ден бе почетен и от децата и учениците на редица столични детски градини и училища. Слънцето изгря и освети паметника на независимостта, близо до 32. СУ „Св. Климент Охридски“, чийто третокласници, заедно с учениците от четвърти клас на 46. ОУ „Константин Фотинов“ и първокласниците от 76. ОУ „Уилям Сароян“ се обединиха и превърнаха деня от „ден на страха“ в „ден на добротата“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
Мирът на цялата земя – това е нашата мечта На 21.09.2017 г. сред детска глъч, стихчета, песни и танци в небето над Детска градина №8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал „Борово” излетяха балони с бели гълъбчета и послания за мир. На този ден светът отбелязва деня, обявен от ООН за Международен ден на мира. След първото честване през 2002 г. в празничния календар на ДГ №8 стана традиция да се отбелязва световният Ден на мира по подобаващ начин, както се приема в Декларацията на ООН. Всяка година на 21 септември децата в ДГ №8 изживяват отново всички вълнения, носещи посланията за мир на земята, и в съзнанието, и в сърцата им се кодира идеята, че ще станат най-значимите миротворци в света. Емилия ЧОБАНОВА, главен учител в ДГ №8, гр. София бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
В защита мира на планета В Международния ден на мира – 21 септември, бели гълъби полетяха в небето над Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“. Хартиените птици бяха пуснати от учениците на ЧСУ „Юрий Гагарин“, с което те се включиха в националния флаш моб „Един час духовност „Гълъб на мира“, организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“ по инициатива на Международния съюз „Наследници на Победата“.

Всяка година на 21 септември в цял свят, по призив на ООН се отбелязва Международният ден на мира.

УД бр. 29 от 2 октомври 2017 г.
На добър час! На 15 септември т.г., в София, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе специален гост на тържественото откриване на новата учебна 2017/2018 г. в едно от най-старите учебни заведения – 38. Основно училище „Васил Априлов“ в столичния район „Средец“. Тя бе топло приветствана от учителите и всички присъстващи на церемонията в училището. Сред официалните гости за откриването на новата учебна година и ритуала по посрещането на първокласниците в 38. ОУ бяха още Мария Ачкова – кмет на район „Средец“, Янита Димитрова – съветник по въпросите на образованието в кабинета на Огнян Герджиков –(в периода януари – май 2017 г.), Николина Христова – генерален секретар на Българската федерация по акробатика, Енчо Кирязов – артист, столични общественици и др. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Тревожно писмо До Антонио Гутереш, Генерален секретар на ООН, До Румен Радев, Президент на Република България, До Антонио Таяни, Председател на Европейския парламент, До Владимир Путин, Президент на Русия, До Доналд Тръмп, Президент на САЩ, До Ким Чен Ун, Първи ръководител на Северна Корея, от учениците от VІІІв клас и приятели при СУ „Христо Ботев”, град Айтос, Република България, Уважаеми господа Президенти, Уважаеми представители на европейските държави в Европейския парламент, Прегръщайте по-често своите деца и внуци и чувайте как тревожно тупкат сърцата им. Ние, децата в едно българско училище, сме загрижени за съдбата на световния мир. Чувстваме, че бъдещето на нашето време е в опасност. Не казвайте, че сме малки, не казвайте, че нямаме глас в решаването на такива важни, глобални въпроси, какъвто е въпросът за мира на планетата Земя, дома на човешката цивилизация. Всеки ден – тероризъм, агресия, смърт, всеки ден десетки погубени животи, всеки ден – алчност, злоба, завист, грозота. Всеки ден – екологични катастрофи, причинени от човешкото безобразно употребяване на природата и нейните животворни ресурси. Вие, господа Президенти, Вие, европейски и световни водачи, можете да ограничите безумията на помрачени индивиди, които безчинстват и превръщат света в арена на низши страсти. Вие можете да спрете въоръжаването и безсмислените войни, във Вашите ръце е съдбата на милиони млади хора като нас, които учат, творят, искат да сбъднат своите красиви мечти и да се чувстват достойни граждани, пазители на вселенските дарове. Нашият призив към Вас е всеки да прави това, за което е учил, което умее да прави най-добре в полза на хората, на добротата, на красотата, на хармонията и любовта. Вие сте отговорни да се опазят ценностите, добити от човешкия род. Вие сте призваните да отстоявате правото на всеки човек да живее в мир и да се развива според своите възможности и потребности. Злото не е човешка потребност. Злото и неговите корени са оръжие за заличаване на живота. Във Вашата власт е да кажете: „Не докосвайте това оръжие, хора!” Помогнете в битката за човешки души да победят разумът и смисълът чрез образованието, изкуството, науката, духовността. Нашият призив не е еднопосочен. Знаем, че всеки трябва да бъде на мястото си и да даде своя принос за съхраняването на Мира. И ние няма да избягаме от своите отговорности. Засега ще добиваме знания, ще пишем съчинения за Доброто, Красотата и Мира, ще вършим хуманни дела, ще изявяваме нашите таланти, ще работим за своето физическо и духовно усъвършенстване, за да може утрешният ден да ни прегърне с мирната си и щастлива усмивка. За да поемем щафетата на добротворството и любовта от Вас. Не ни разочаровайте! Нима има по-голям грях от този, да убиеш вярата на човека?! Може да ви се струва, че говорим общи, заучени фрази, но нашите думи са истината и тя е абсурдно горчива. Истината е навсякъде около нас и е трудно да останеш извън нея. Знаем от детството на нашите родители една игра – броилка. Върху листенцата на клонче броиш „Щастие, нещастие, път, писмо, колет, любов….” Което ти се падне на връхното листенце, то ще ти бъде късметчето, твоят избор. Не позволявайте от броилката да остане само „нещастие”. Молим Ви, не обричайте на атомно-ядрено унищожение игрите и радостите на милиони деца. Уважаеми господа Президенти, Уважаеми представители на европейските държави в Европейския парламент, Прегръщайте по-често своите деца и внуци и чувайте как тревожно тупкат сърцата им за бъдещето, за застрашения мир, за песните, които утре може и да не изпеят, за любовта, която утре може и да не изпитат… Всяко детско сърце е един бял гълъб на мира с маслинова клонка. Нека символът на Пабло Пикасо разпърха криле и Ви държи вечно будни в пазителството на едно от най-скъпите богатства – Мира. Ако все пак Ви се струва, че думите ни са банални и лековати, уважаеми господа Президенти, уважаеми представители на европейските и световните държави, прегръщайте по-често своите деца и внуци… Те ще Ви дарят с вселенска любов. Но ударите на техните сърца ще се стоварят с огромна тежест върху Вас и света, ако пропуснете мигове, в които сте могли, а не сте сторили нищо, за да спасите туптящо сърцето на човечеството – Мира.С вяра и надежда за мъдри световни политики в полза на Живота, Мира, Добруването Днес и Утре.

VІІІв клас и приятели; класен ръководител: Татяна Йотова гр. Айтос, Република България, СУ „Христо Ботев” бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Мирът – най-голямата ценност на Земята Всяка година на 21 септември светът отбелязва Деня на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Международният ден на мира се отбелязва съгласно резолюция 36/67 от 1981 г., приета с идеята този ден да съвпада с откриването на редовната сесия на Общото събрание на ООН. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. Резолюцията призовава хората по цял свят по подобаващ начин на отбележат деня и така да „сътрудничат с ООН за постигането на световен ден на прекратяване на огъня”. Годишнината от приемането на декларацията открива уникална възможност да се припомнят принципите, на които тя е основана. УД бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Гълъби на мира полетяха в небето над ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив По повод Деня на мира, учениците от ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, пуснаха гълъби в небето. Гълъбът като символ на мира и свободата оживя в двора на училището. Учениците се вълнуваха много и с трепет всеки докосваше трите гълъба, които бързаха да отлетят в небесата. Денят бе емоционален и поради гостуването на народния представител от 44. НС доц. д-р Георги Йорданов, който посети учениците от втори клас, за да ги дари с картинен речник, за да подпомага иновационната дейност. Училището е обявено за иновативно със специален указ на Министерския съвет. Иновацията представлява еко кътове, включващи естествени материали – вода, растения, камъни, обособени в класните стаи на пет втори класа, върху които ще се излагат изработени предмети. Свързани са с понятия от български език и литература и околен свят. Онагледяващите предмети ще бъдат изработвани в час по рисуване, домашен бит и техника и дейности по интереси. Ще се рисуват гипсови фигури, ще се изрязват от хартия, или ще се изработват от приложни материали. Екатерина ДЕЛИНОВА, директор на ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Талантливата режисьорка Магдалена Ралчева с нов филм за училището, уважението и респекта към българския учител На 15 септември т.г., в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе специален гост на премиерата на новия филм „XII а“ на утвърдилата се българска режисьорка Магдалена Ралчева, продуцента Дейвид Вород и сценариста Николай Колев. Ученици, учители, студенти, кинематографи, хора на духа и творчеството препълниха залата на столичното кино „Арена“ на бул. „Александър Стамболийски“, за да се насладят на премиерата на новата лента. Тя е посветена на училището, духовните ценности, както и на ролята на учителя, съчетаващ съвкупност от качества, умения, мъдрост, вяра и сила в днешния свят. Във фокуса на новата българска продукция са сложните отношения между учители, ученици и родители, а посланието на лентата е, че само с обич, изслушване и разбиране младите хора могат да израснат достатъчно силни и устойчиви, за да се справят с предизвикателствата в живота. Димитринка ХРИСТОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Доц. д-р Райна Захариева, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент охридски” СБУ дава най-интелигентната възможност за презентиране на новаторския учителски дух. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Доц. д-р Райна Захариева, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент охридски” СБУ дава най-интелигентната възможност за презентиране на новаторския учителски дух. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Споделено от гостите и участници в XIII Международна учителска спартакиада интервюта на Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА И Светла СТРУМИНА УД бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Сигурността, икономиката и бъдещето на младите хора са сред приоритетите на българското председателство на Съвета на Европа Д.ик.н. Янка Такева, председателят на Синдиката на българските учители, взе участие в конференцията „10 години членство в ЕС и предстоящото председателство на Съвета на ЕС”. Форумът бе организиран от фондация „Конрад Аденауер“ по повод на навършването през тази година на първото десетилетие от присъединяването на България към ЕС и поемането от страната ни на европредседателството през следващата година. Светла СТРУМИНА бр. 28 от 25 септември 2017 г.
Подписан е Анексът към КТД за увеличение на заплатите на работещите в системата на средното образование Пълният текст във вестника. УД бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Проведе се първото за новата учебна година заседание на Отрасловия съвет На 11 септември т.г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2017/2018 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева се проведе XXV международен фестивал „Ние - 21-ви век“ И тази година младежкото творчество, креативността и талантът събраха в к.к. Слънчев бряг над 400 деца и младежи от 8 държави от Европа и Азия, сред които България, Полша, Казахстан, Грузия, Швейцария, Украйна, Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Международният фестивал на изкуствата „Ние - 21-ви век“ се проведе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, а организатор на това значимо събитие бе Арт Център „Кърнолски“. Лично председателят на СБУ награди най-добрите изпълнители от предходните състезателни концерти. Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Важно да знаете: Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО (по общия ред); Пенсиониране по условията на Учителския пенсионен фонд (чл. 69в от КСО); Често задавани въпроси. Роза КОСТОВА, гл. експерт-юрист, Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Партньорство за утвърждаване на добрите политики за развитието на столичната образователна система По утвърдена традиция и тази година на 12 септември Регионалното управление на образованието - София-град, проведе работно съвещание с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2017/2018 г. На 13 септември 2017 г. се състоя традиционното септемврийско съвещание с директорите на столичните общински детски градини Димитринка ХРИСТОВА, Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Ярко национално събитие на СБУ за извънкласните и извънучилищните дейности От 26 до 31 август 2017 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” се проведе петдневен семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Форумът е заключителен етап на едноименния международен конкурс, който се проведе за четвърта поредна година по инициатива на СБУ на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност“. Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Разучаването на хорà - приятно и полезно занятие Творческата работилница „Хайде на хорото”, която традиционно се провежда по време на семинара „Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” винаги е била посрещана с радост и завладявала всички участници с неповторимото настроение, което носи. В тазгодишното издание на семинара, поради големия интерес, тя продължи в два дни. Велина АНТОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Агресивност се придобива Агресивността се поражда в обществото на хората и те са тези, които следва да си обясняват причините, начините за недопускането й и за превъзмогване при появяване. проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 27 от 18 септември 2017 г.
За необходимостта от училищни социално-педагогически служби Ясно е, че съвременното училище, независимо дали то е обикновено, или специално, за да бъде максимално полезно на детето, то трябва да се отваря както към семейството, така и към всички обществени институции. Както никога досега, на съвременното училище се налага да взаимодейства с различни служби, агенции и организации, за да може да реши сложната плетеница от проблеми, пред които е изправен ученикът в модерния свят.

проф. д.п.н. Владимир РАДУЛОВ, председател на Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Победителите в „Заедно в XXI век“ посетиха Москва Победителите в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ на Фондация „Устойчиво развитие за България”, който се осъществява с подкрепата на Синдиката на българските учители, се завърнаха от едноседмичното си посещение в Москва. Екскурзията в руската столица е голямата награда, която ежегодно се осигурява за 10-те победители в различните категории на конкурса от Фондацията с председател Станка Шопова. Тази година екскурзията се реализира и с подкрепата на Фонд „Русский мир”. УД бр. 27 от 18 септември 2017 г.
21 септември – Международен ден на мира Всяка година на 21 септември в цял свят, по призив на ООН, се отбелязва Международният ден на мира, провъзгласен от Генералната асамблея на ООН през 1981 г. и посветен на укрепването на идеалите за мир. За първи път денят се чества през септември 1982 г. През 2001 г. Общото събрание гласува резолюция 55/282 и утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. УД бр. 27 от 18 септември 2017 г.
Ползотворна среща Част от програмата на посещението в гр. Казанлък на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, бе работната среща с кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова. Сред темите на разговорите бе готовността на предучилищните заведения, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, както и кадровото обезпечаване на образователната система. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
В името на мира и добруването между народите На 8 септември т.г. се състоя заключителният етап на IV национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Нека винаги да има слънце”. Традиционно любезни домакини на фестивалните събития са Община Казанлък и Народно читалище „Искра”. В областните и зоналните изяви участие взеха над 3 хил. деца и ученици от цялата страна. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 18 септември 2017 г.
СБУ е не само стожерът на българското учителство, но и обединител на европейските синдикати в образованието В запомнящо се и емоционално международно събитие се превърна официалната вечеря на делегатите на Седмия конгрес на СБУ с представителите на чуждестранните учителски синдикати от Европа. Своето уважение и респект към лидера на най-големия учителски синдикат у нас д.ик.н. Янка Такева и неговите членове заявиха с присъствието си президентите и вицепрезидентите на синдикатите на работещите в образованието от Словакия, Чехия, Черна гора, Сърбия, Полша, Украйна, Русия, Грузия, Испания, Холандия, Германия и Кипър. Специален гост на вечерта бе и Мартин Ромер, почетен генерален директор на Европейския комитет на образованието. Гостите бяха посрещнати с „добре дошли“ от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева в столичния Парк-хотел „Москва“. По време на вечерята представителите на чуждестранните делегации, въпреки своята различна етническа, културна, езикова и религиозна идентичност, споделиха едни и същи идеи, цели и принципи за развитие на съвременно качествено образование, за просперитет и благоденствие на заетите в сектор Образование. Обединиха се около идеята за постигане на равнопоставеност, солидарност, мир и толерантност в Европа и света. Изтъкнаха и ролята на СБУ не само като стожер на българското учителство, но и като обединител на останалите международни синдикати в образованието. Изправени пред едни и същи сериозни предизвикателства, свързани със запазването на принципите на демокрацията и благоденствието, на човешките и професионалните права и свободи, както и формиране на толерантност и уважение, съпричастност и солидарност между отделните синдикати, бяха основните послания, отправени от гостите към присъстващите на вечерта.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
XIII учителска спартакиада с международно участие

Тринадесетата учителска спартакиада на СБУ с международно участие се проведе от 4 до 9 юли 2017 г. в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. В нея взеха участие над 500 учители от 26 общини от цялата страна, заедно с колеги от Полша, Украйна, Румъния и Таджикистан. Присъстваха и наблюдатели от Беларус с перспективата представители на техния учителски синдикат да се включат в игрите от следващата година. Учителската спартакиада с международно участие е сред утвърдените политики на СБУ, показваща отношението на работещите в сферата на средното образование към спорта за здраве и здравословния начин на живот, както и възможност за разширяване на сътрудничеството и солидарността сред учителите от различните страни. Спартакиадата се организира в партньорство с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” към КНСБ с председател Десислава Ягодин. Тринадесетото издание се реализира и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Тази година спартакиадата се състоя под патронажа на Бойко Борисов, министър-председател на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, и Сюзан Флокън, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. В резултат на добрия социален диалог участието на учителските отбори на игрите традиционно се подпомага финансово от редица общински администрации, като: София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Шумен, Враца и др. Официалният старт на игрите бе даден лично от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
Синдикатът - единен и по-силен от всякога Споделено от гостите на Седмия конгрес на Синдиката на българските учители за безспорния принос на СБУ за развитието на образованието чрез социален диалог и партньорство.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
ПАНИО е новата академия за лидери и новатори сред педагогическите специалисти у нас За шеста поредна година близо 320 директори и учители, членове на СБУ от цялата страна, преминаха иновативно и атрактивно обучение, надграждайки своите знания, умения и компетентности за работа с ученици, родители и цялата общественост в съвременна мултикултурна среда. Участниците имаха възможност да търсят в процеса на обучение иновативни решения и креативни приложения на дискутираната проблематика, да прилагат оригинален подход към работата си, стремейки се към висока мотивация за успех на своите ученици. Учредена от Синдиката на българските учители, Академията през последните години се утвърди като най-добрата алтернатива на формите за квалификация и продължаващо обучение на педагогическите специалисти у нас. Тя се превърна във вдъхновяващо предизвикателство за българския учител да оценява и да провокира научните търсения, да апробира в училищната практика своите хипотези и доказателства за качество, устойчивост и успех.

Стартът на шестото издание бе поставен официално на 25 юли т.г. в град Хисаря от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова. Гости на поредното значимо събитие на СБУ бяха: кметът на град Хисаря инж. Пенка Дойкова, директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Лазар Додев и проф. Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“, както и основните лектори на Академията: проф. Дора Левтерова - директор на Университетския център за кариерно развитие при ПУ „Паисий Хилендарски“, и доц. д-р Надежда Калоянова, преподавател в Бургаския свободен университет „Проф. Асен Златаров“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
Ярко национално събитие на СБУ за извънкласните и извънучилищните дейности На 26 август т.г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” се проведе петдневен семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, организиран от Синдиката на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“, под патронажа на МОН. Форумът е заключителен етап на едноименния конкурс, който се проведе за четвърта поредна година по инициатива на СБУ на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда - творчество, успеваемост, духовност“.

Приветствие към участниците и въведение към темата на форума направи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. От името на Станка Шопова - изпълнителен директор на СОК „Камчия“ и председател на Фондация „Устойчиво развитие за България“, поздрав отправи доц. Емилия Лазарова и запозна присъстващите с дейностите на СОК „Камчия“. Тихозар Кръстев, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, представи презентация за приобщаващото образование в контекста на практическото прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование. В семинара участваха близо 250 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност от детската градина до дванадесети клас, от центровете за личностно развитие и приобщаващото образование, както и директори, експерти по образование, научни работници, преподаватели и студенти от педагогически факултети на висши училища у нас и в чужбина, които споделиха и мултиплицираха добър педагогически опит, изразиха лична позиция и предложиха практически решения на поставените проблеми по отношение на дейностите по интереси като развиваща и подкрепяща образователна среда в системата на средното образование.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
Седмият конгрес на СБУ преизбра д.ик.н. Янка Такева за председател на Синдиката на българските учители

Д.ик.н. Янка Такева бе единодушно преизбрана за председател на Синдиката на българските учители от делегатите на Седмия конгрес на СБУ. За заместник-председател на Синдиката бе преизбран Красимир Попов. За членове на ИК на СБУ бяха избрани: Венета Миланова, председател на ОбКС на СБУ - Перник; Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ - Варна; Емилия Бонева, председател на ОбКС на СБУ - Враца; Константин Янков, председател на ОбКС на СБУ - Бургас; Красимир Кръстев, председател на ОбКС на СБУ - Плевен; Марияна Минкова, председател на ОбКС на СБУ - столичен район „Искър“; Нела Арнаудова, председател на ОбКС на СБУ - Кърджали; Пламен Атанасов, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и Тодор Попов, член на ИК на ОбКС на СБУ - Пловдив. За председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ (ЦКРК) делегатите на конгреса преизбраха Диана Иванова от Габрово. За членове на ЦКРК бяха избрани: Валентина Добрева, председател на ОбКС на СБУ - Айтос; Виолетка Стоянова - председател на ОбКС на СБУ - столичен район „Люлин“; Диана Желязкова, член на ИК на ОбКС на СБУ - Хасково; Йордан Цоканов, председател на ОбКС на СБУ - Бяла Слатина; Мария Жайгарова, председател на ОбКС на СБУ - Смолян; Михаил Кирязов, председател на ОбКС на СБУ - Силистра; Наташа Павлова, председател на ОбКС на СБУ Кюстендил, и Татяна Славчева, председател на ОбКС на СБУ - Шумен.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 26 от 11 септември 2017 г.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Политики и мерки за обхват в образователните институции
На 15 юни 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в организираната от Министерството на образованието и науката национална среща-дискусия на тема: „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“. Във форума, който бе открит от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, участваха представители на МОН, МТСП, АСП, МВР, ДАЗД, РУО, областни администрации, учителски синдикати, работодателски организации, директори, учители, НСОРБ, неправителствени организации, в т.ч. организации за работа с деца, родителски организации, ромски НПО и др. Те обсъдиха теми, свързани с обхващането и предотвратяването на преждевременното напускане на децата и учениците от образователната система, ефективното взаимодействие между институциите в системата на образованието и извън нея, както и политики, мерки и инструменти за обхващане на децата и учениците в детските градини и училищата.

Подробности - в следващ брой на вестник „Учителско дело“ бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование На 12 юни 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) в системата на средното образование, което бе ръководено от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

На Отрасловия съвет бяха представени съветниците на министъра на образованието: Емилия Лазарова, директор на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София; Мария Семерджиева, директор на Ресурсен център ПИОВДУСОП - Смолян; проф. д-р инж. Огнян Наков, заместник-декан по научна и приложна дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет „Компютърни системи и технологии” - Технически университет - София; проф. д-р инж. Костадин Костадинов, ръководител на научно направление „Механика на дискретни системи“ в Института по механика към БАН, мениджър „Интелектуална собственост“ в Института по полимери към БАН.

Светла СТРУМИНА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
СРЕЩА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Заедно за по-добро взаимодействие между родители и учители
На 14 юни 2017 г. в Централата на СБУ се проведе работна среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, с представители на родителски организации за сближаване на позициите и постигане на единодействие в отправянето на предложения за утвърждаване на приоритетни политики на МОН, свързани с осъждане на агресията и нерегламентираните средства за подслушване и видеонаблюдение в училищата и детските градини и цялостното подобряване на взаимодействието между семейството и училището. В срещата участваха още: Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ; Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, и Милена Мавродиева, синдикален секретар; Аспарух Томов, председател на НУС; Цвета Брестничка, председател на Асоциация „Родители“, и Ева Борисова, основател и член на Управителния съвет на Асоциацията; Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, и Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата.

Велина АНТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Столичната 2. АЕГ успешно приключва двугодишен проект Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ успешно приключва двугодишен проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая“ с рег. № 2015-1-МК01-КА201-002854, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2. Координатор на проекта е Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Р Македония, и се реализира в партньорство с Техническия университет, гр. София, Средно училище „Добри Даскалов“, гр. Кавадарци, Р Македония, Професионална гимназия „Здравко Цветковски“, гр. Скопие, Р Македония, и Гимназия „Кърт Николин“, гр. Финспонг, Швеция. Целта на проект „Интегриране на електронно обучение и отворени образователни ресурси в класната стая“ бе да се повиши квалификацията на учителите и техните компетенции за интегриране на ИКТ в обучението чрез прилагане на технологии за електронно обучение и чрез създаване на електронно образователно съдържание под формата на онлайн ресурси OERs (Online Educational Resources).

Веселина ИВАНОВА, зам.-директор на 2. АЕГ и координатор на проекта бр. 24 от 19 юни 2017 г.
50-годишен юбилей отпразнува столичната ДГ № 90 „Веса Паспалеева“ „Всеки рожден ден е щастливо събитие, изпълнено с радост, вълнение, скъпи спомени и равносметка за положения труд“ – с тези думи директорът на столичната детска градина № 90 „Веса Паспалеева“ - Катя Йорданова, откри празничния концерт-спектакъл по случай 50-годишнината от създаването на предучилищното заведение. Висококвалифициран педагогически екип стои в основата на здравата и стабилна образователна среда за децата. С професионализъм, внимание и грижа те даряват младите граждани от столичния район „Надежда“ с ценни знания, умения и навици. По повод 50-годишнината на Детска градина № 90 „Веса Паспалеева“ специален подарък, кошница цветя и поздравителен адрес до ръководството и педагогическия колектив бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Резултатите от НВО в ІV и VІІ клас - най-добри в сравнение с последните години Експертите от МОН отчетоха, че на националното външно оценяване за учебната 2016/2017 година седмокласниците имат повече добри и много добри оценки, отколкото в предходни години. Увеличен е броят на отличните оценки и е намалял броят на слабите в първия модул по математика. Средният брой точки, който седмокласниците са събрали по първия модул по български език и литература, е 34,67 от 65 възможни. При втория модул средният брой точки е 19,05 от възможни 35. По математика средният брой точки е 28,52 на първи модул от възможни също 65. На втори модул кандидат-гимназистите са изкарали средно 8,67 точки. Най-добре на изпитите са се представили учениците от София-град, следвани от Смолян, Варна, Благоевград, Търговище.

Велина АНТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
Награди за принос в професионалното образование На тържествена церемония на 2 юни в столицата зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова отличи 34 професионални гимназии от страната с над 100-годишна история и традиции, дали своя принос за развитието на професионалното образование в България. „Неслучайно на 2 юни, на този значим ден за нашата история, който ни обединява, ние ще наградим професионални училища с над половин век история. Факт, който е показателен, че професионалното училище има своето място и продължава да е значимо за образованието в своя край.“ С тези думи заместник-министър Михайлова откри празничното събитие и допълни, че професионалното образование е един от най-важните приоритети на ръководния екип на министерството.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
35-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗНУВА 59. ДГ “ЕЛХИЦА“ - СОФИЯ
Да посеем любов и пожънем таланти...
Преди броени дни празнична еуфория завладя зала „България“, а поводът бе 35-годишния юбилей на една от най-престижните и харесвани детски градини в София - 59. ДГ „Елхица“. Създадена през 1992 г. и утвърдила се като една от малкото ориентирани към изкуството на основата на българския фолклор учебни заведения, не спира да изгражда сред децата на възраст от 1 до 7 години мотивация за личностни постижения и творческа изява.

Стотици родители със своите малки и пораснали деца, възпитаници на градината, социални партньори и представители на държавните институции изпълниха празничната зала. Тук бяха председателят на Парламентарната комисия по образование и наука Милена Дамянова, зам.-министърът на образованието и науката в служебния кабинет Мария Гайдарова, началникът на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Ваня Кастрева, експерти от екипа на столичния кмет Йорданка Фандъкова, кметът на район „Младост“ Десислава Иванчева и представители на нейния екип, директори на водещи учебни заведения в столицата, спонсори и много др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
СТОЛИЧНОТО 137. СУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ЮБИЛЕЙ
60 години в търсене на нови хоризонти за развитие
60-годишен юбилей отпразнува столичното 137. СУ „Ангел Кънчев“. Аула „Максима“ в сградата на УАСГ едва побра всички гости на достолепното тържество, дошли да отдадат почит и заслужено признание към екипа и талантливите възпитаници на едно от най-търсените учебни заведения в столичния район „Люлин“. Събитието се проведе на 17 май т.г., а негови гости бяха: началникът на РУО – София-град, д-р Ваня Кастрева, зам.-кметът на район „Люлин“, Емил Миков от дирекция „Образование“ в Столична община, главният експерт в Централата на СБУ Желю Иванов, който връчи поздравителен адрес и празнична кошница с цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, експерти от Асоциация „Кеймбридж училища“, директори и учители от столични образователни институции и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 24 от 19 юни 2017 г.
55 ГОДИНИ ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. ПЕРНИК
С поглед към бъдещето, към което се стремим!
На 19 май 2017 г. всички заедно - деца, учители, помощник-възпитатели, родители и гости, отбелязахме 55-годишнината от създаването на ДГ „Пролет“ в град Перник.

С много обич, вяра и надежда отглеждаме нашите деца. И с много грижовност и подкрепа от страна на директора ни Даниела Василева Йорданова. Орисваме им светло бъдеще, но има ли бъдеще без минало…?

Фолклорът, както и детството, са бистрият поток, към който се връщаме през целия си живот. Чествахме нашия юбилей, потапяйки се в красотата и автентичността му. Децата ни заредиха с прекрасни народни песни и танци. Стремежът ни е с тези първи стъпки в историята на фолклора да разпалим неугасващата искра на родолюбието. И където и да ги отведе съдбата по широкия свят, нашите възпитаници ще носят със себе си този пламък. С помощта на традицията предаваме от поколение на поколение нашата култура, ценностна система и вярвания.

Евелина СТОИЛОВА, председател на СО на СБУ в ДГ „Пролет“, гр. Перник бр. 24 от 19 юни 2017 г.
ХVІІ ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА“ Послание на младите хора за толерантност между етносите и общо бъдеще на Европа и света

За 17-а поредна година малкото китно селище Минерални бани в област Хасково оживя под ритъма на музиката и песните на народите от Балканите, Европа и света. Организиран от КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”, в партньорство с община Минерални бани, ХVІІ Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” се превърна в празник на изкуствата, таланта и вдъхновението.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Национален форум отбеляза 135 години предучилищно образование в България На 5 юни 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в Националния форум „Предучилищно образование с перспективни цели и изпреварващи практики - за днешното и следващите поколения“. Посветен на едно от най-значимите достижения на българската образователна система - 135 години предучилищно образование в България, форумът бе организиран от Българския национален комитет към Световната организация за предучилищно образование - ОМЕП с председател проф. д-р Елена Русинова, съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
За възраждане на християнския морал и рицарските ценности На 1 юни – Международния ден на детето, в Националния дворец на децата (НДД) се проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в националните ученически конкурси - за детска рисунка „Рицарят в мен“, провеждащ се за трета поредна година, и за литературно произведение „Рицарска постъпка“ - второ издание. Целта на конкурсите, чийто организатор е Орденът на рицарите тамплиери у нас, в партньорство със Синдиката на българските учители и Регионалните управления на образованието от страната, е да провокират младите хора от V до XI клас да пресъздадат рицарството и рицарските идеали в своите творби като школа за добротворство, възпитаващо ги в устойчиви духовно-нравствени ценности и добродетели.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
СРЕЩА В МОН ЗА ПО-ДОБРО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ
СБУ настоява да се спазват законите
По инициатива на СБУ на 6 юни 2017 г. в МОН се проведе работна среща на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министър Деница Сачева, социалните партньори в сферата на средното образование, представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на дирекция „Образование” към Столична община с представители на родителски организации. В срещата участваха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и Красимир Попов, зам.-председател на СБУ. В хода на дискусията бяха обсъдени въпроси, свързани с взаимодействието между семейството и училището, зачестилата липса на доверие между родители и учители, случаите на агресия в училище, мотивацията на младите хора за интерес към учителската професия, нерегламентираните средства за подслушване и видеонаблюдение в училищата и детските градини и др.

Велина АНТОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
ЗНАЧИМИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО Отчетно-изборни конференции на ОбКС на СБУ в районите „Люлин“ и „Надежда“ - София

Два от големите Общински координационни съвета – в столичните райони „Люлин“ и „Надежда“, проведоха отчетно-изборните си конференции в Банско, на 13 май т.г. Като се има предвид добрите взаимоотношения между Изпълнителните комитети на двата района, поддържани от години, няма нищо изненадващо, че организираха конференциите си на едно и също място, но по различно време, споделяйки с уважение натрупания опит в синдикалната си работа. И двата района има с какво да се гордеят, имат опит, който заслужава да бъде споделен и разпространен, имат и иновативни успешни политики в социалното партниране и организационното укрепване на СБУ.

УД бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Открит урок по проект в СУ „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Криводол
На 6 юни т.г. се проведе открит урок с групите с обучителни затруднения в начален етап на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол.

Калинка МИТОВА, старши учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Криводол бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Девети национален конкурс за учители творци - 2017 Тази година конкурсът ще се проведе в памет на големия български писател Алеко Константинов – през 2017 г. се навършват 120 години от смъртта му. По този повод сме подготвили три теми, свързани с творчеството на Щастливеца, които ще бъдат и теми на нашия конкурс:

1. Бай Ганьо два века по-късно.

2. До… и назад.

3. Пази, Боже, сляпо да прогледа!

- бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Ученици развиват способностите си чрез проекта „Твоят час“ Учениците от трети клас, участващи в проект „Твоят час“ при ОУ „Васил Левски“, град Априлци, обл. Ловеч, бяха гости в ДГ „Априлче“ в града.

Пенка КАЛАЙДЖИЕВА, старши учител в ОУ „Васил Левски“, гр. Априлци, област Ловеч бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Д.ик.н. Янка Такева с отличие за цялостен принос в сектор „Образование“ Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева получи почетно отличие за цялостен принос в категория Образование в шестото издание на Годишните награди на списание Business Lady.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Античността, претворена в съвременен Лувър чрез таланта на учениците от 143. ОУ По инициатива на Столична община и по повод 1 юни – Международния ден на детето, се проведоха множество мероприятия, част от които бе изложбата на учениците от 143. ОУ „Георги Бенковски“, с директор Ирена Дойчинова, в Античен комплекс „Сердика“ – Ларгото на София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Резонанс на едно отворено писмо На 2 март 2017 г. от служителите на 52. ОУ „Цанко Церковски“, гр. София, беше публикувано отворено писмо, което започва така:

„Трагедията в 52. ОУ „Цанко Церковски“ е трагедия за цялото българско общество. Губим децата си, а трябва да се опомним, да се спрем, да се замислим къде остана нашата Човечност? Защо всеки си мисли, че другите са му виновни? Защо не намираме ясни, прости решения на очевадни проблеми? Защо този свят се превърна в свят на интереси и лично самозадоволяване?...“

Иванка ТОПАЛОВА и Жак АССА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Децата от ДГ „Ябълкова градина“ получиха първите си свидетелства В навечерието на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост в столичната ДГ „Ябълкова градина“ № 101, жк „Люлин“, имаше тържество.

Розина КРУМОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“: Надявам се учителите и библиотекарите в България да получат удовлетворение от обществената оценка за техния труд

Интервю на Розина КРУМОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
125 години устремени към бъдещето „Дела трябват, а не думи! Тази повеля на Апостола на свободата Васил Левски, патрон на столичното 59. Обединено училище осмисля цялостния живот на школото, отворило врати преди 125 години. Съхранило смелостта да има своя памет и свое оптимистично бъдеще то носи идеалите на Апостола, мечтите и надеждите му. В сърцето на всеки един ученик преминал през училището през годините покълва частица от неговата вяра и човеколюбие.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Децата на столичната ДГ № 200 „Цветен рай“ празнуват С празничен концерт от песни, танци и стихове под надслов „Сбогом, детска градина, Здравей, първи клас“ се отбеляза завършването на IV подготвителна група от децата на столичната ДГ № 200 „Цветен рай“ с директор Детелина Йорданова.

УД бр. 23 от 12 юни 2017 г.
Възхвала на знанието и духовността С преклонение и свещен трепет България отбеляза Денят на българската просвета и култура, и на славянската писменост. Честван за първи път през 1851 г. по идея на Найден Геров, 24 май е денят, в който отдаваме заслужена почит и уважение към делото и подвига на светите равноапостоли братята Кирил и Методий, които озариха народа ни със светлината на богопознанието и бяха провъзгласени за духовни покровители на цяла Европа. Празнични шествия и тържества отдаващи заслужена възхвала на българското слово, неговите създатели и последователи бяха проведени в цялата страна. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ДИСКУСИОННА СРЕЩА НА ИСС
Заедно можем да се справим с проблема на преждевременното напускане на образователната система
Дискусионна среща, инициирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на тема „Преждевременно напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“ се проведе с участието на представители на държавните институции, синдикални и неправителствени организации и др. Набелязване на конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план за решаване на един от основните проблеми на българското образование бе целта на проведената на 29 май т.г. дискусия. Своята позиция по темата представиха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, Мария Янкова - програмен директор на УНИЦЕФ, представителите на Национална мрежа за децата в лицето на Дани Колева и Йордан Йосифов, Сашка Велкова – държавен експерт в Държавната агенция за закрила на децата, както и Павлина Вълева – държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в МОН. Тук бяха и началникът на РУО - София-област, Христо Андреев, както и директори на столични училища и детски градини. Открита от председателя на ИСС проф. Лалко Дулевски, дискусионната среща даде възможност да бъдат представени съвместните изследвания на ИСС и СБУ, очертаващи негативните тенденции в контекста по темата и влиянието им върху активността на пазара на труда и обществено-икономическото развитие на страната ни. Бе поставен акцент и на досега осъществените дейности на национално ниво, подпомагащи преодоляването на негативната статистика за преждевременно напусналите от образователната система.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ВЕСЕЛА КАРАИВАНОВА-НАЧЕВА, ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ: Учителският пенсионен фонд е в стабилно финансово състояние

интервю на Велина АНТОВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
С грижа за квалификацията и кариерното израстване на българския учител По повод 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски“ организира кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти и кариерното развитие на учителите“. Ден след като в цялата страна бе отбелязан най-светлият български празник, в сградата на ДИУУ се събраха директори и учители от водещи столични училища и детски градини. Гости на събитието бяха директорът на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Лазар Додев и Емилия Тошева - държавен експерт в същата дирекция, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-ректорът по учебната дейност в СУ доц. Георги Вълчев и проф. дпн Албена Чавдарова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, както и Ксияохай Уанг от Китайския университет за чуждестранни изследвания. С благодарност за присъствието и пожелание за здраве и просперитет директорът на Департамента проф. Росица Пенкова откри празничното събитие.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Силвана Сотирова, начален учител: Духовни деца ли ще отглеждаме и възпитаваме, или шпиони?
Притеснена съм в каква голяма степен младият родител не знае какво да очаква от образованието, в частност - от началното училище. Голям пропуск е, че в началото на всяка учебна година не се провеждат задължителни обучителни педагогически курсове с родителите, в които да им се обяснят задълженията и правата им, и съответно - какви изисквания и очаквания могат да имат. Нерядко родителите сами тръгват да търсят решения, често не го правят по правилния и резултатен, включително и за тях, начин. Основна причина според мен за възникването на редица проблеми в учебно-възпитателния процес е текучеството - на кадри и на деца. И когато родителите преместят детето си в ново училище или в нов клас, на него му е необходим адаптационен период, който не е лек, а продължителността му зависи от редица фактори, върху които родителят няма контрол и не може да ги оценява.

Записа Светла СТРУМИНА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Наградиха победителите в XI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, награди петима учители - научни ръководители, в XI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, организиран от Национално Движение „Русофили“. На вълнуващата тържествена церемония по награждаването на победителите дойдоха отличени ученици и учители от различни краища на страната, техни близки и приятели. За да почетат инициативата и да връчат награди, на 27 май в Руския културно-информационен център в столицата бяха представители на законодателната и на изпълнителната власт, на неправителствени организации, на спонсорите и съорганизаторите на конкурса, сред които са Синдикатът на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюзът на българските журналисти, Националният дворец на децата и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса.

Светла СТРУМИНА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
ІХ Национален конкурс „Аз съм българче“ отново обедини ученици,родители и учители в името на България и българщината На 13 май 2017 г., в навечерието на светлия празник 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, се проведе тържествената церемония по награждаването на участниците във втория етапа на Деветия националният конкурс „Аз съм българче“, който предоставя възможност на учениците от 1. до 4. клас чрез своя талант, увлечение и вдъхновение да изразят какво е България за тях, да изпратят своите родолюбиви послания чрез средствата на словото, музиката, изобразителното изкуство и информационните технологии към своите връстници. Националният конкурс „Аз съм българче“ е под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Той е организиран от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас, и Училищното настоятелство, със съдействието на Община Бургас и БД „Син флаг“. Първият етап се проведе в навечерието на 3 март – националния празник на Република България, където учениците решаваха тестове, свързани с обучението по български език и литература, околен свят, човекът и обществото и човекът и природата. Успешно представилите се на теста придобиваха правото да се включат във втория етап на конкурса в различни направления – литература, музика, изящно и приложно изкуство и компютърни технологии.

УД бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Заедно в бъдещето На 23 май 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и Александър Бойко, председател на Професионалния съюз на работниците в образованието и науката в Беларус, подписаха договор за сътрудничество между двата синдиката. Продължение на активната и резултатна международната дейност на СБУ, договорът засвидетелства действената целенасоченост на европейските синдикати в сферата на просветата за повишаване на обмена на добри практики и политики за качествено образование и за усилване на синдикалната солидарност, сила и ефективност. Контрактът, който е първи по рода си за беларуските колеги, бе бурно аплодиран от участниците в пленарното заседание на Международния семинар „Профсъюзът и младежта - ние сме заедно. Заедно в бъдещето“, който се проведе в град Минск, столицата на Беларус, на 22 и 23 май. В него се включиха синдикални активисти от сферата на образованието от 17 страни, сред които - България, Словения, Белгия, Сърбия, Румъния, Русия, Грузия, Украйна, Албания, Турция, Литва, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и др. В семинара взе участие и Сюзън Флокън, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование. Всички участници определиха договора между двата синдиката като важен резултат от международното синдикално събитие. В продължение на два дни синдикалистите от сферата на образованието обменяха информация и опит в защитата на трудовите, социално-икономическите права, както и за ангажирането и привличането на младите хора към синдикалната дейност.

Светла СТУМИНА бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Качеството на знанията на учениците зависи от професионалната компетентност на учителите НСИ съобщава, че 16 400 деца са напуснали общообразователните училища на България. От тях 7,4 хил., или 45%, са заминали за чужбина, 5,8 хил., или 35,6%. са напуснали по семейни причини, а 10,5% са отпаднали поради нежелание. През 2014/2015 г. са изчезнали от системата на образованието 16 100 деца, а през 2013-2014 г. – 13 800. Учебно-възпитателната дейност в началното училище се осъществява от пряко общуване на учители, ученици и родители в различни съотношения между тях. Учителят действа според правилата от позицията децата трябва да се научат да четат, да смятат, да пишат, да запомнят, да разбират. Децата изразяват себе си, но са в зависимост от семейната среда. Детето се развива между правилата на семейството и правилата на училището. Учителят влиза в своеобразна конфронтация с учениците и техните родители. Ето защо професията на учителя е сложна. Тя изисква много човешки качества, дълбоки знания, добро разбиране на психологията на детето, душевна чистота и честност, умение да общува и с децата, и с възрастните. Той трябва да бъде и с привлекателна възможност, да може да пее, да свири на поне един музикален инструмент, да упражнява поне един спорт, да се облича с вкус, да бъде привлекателен. Това изисква подборът на кандидат-студентите за учители да не бъде само по диплом и конкурсен писмен изпит, но и среща, интервю с комисия.

Акад. Асен БОГДАНОВ, проф. д-р по философия и икономика, проф. по научно-техническа и образователна политика бр. 22 от 05 юни 2017 г.
Политики за качествено образование На юбилейния празник на Двадесетия конкурс на СБУ „Учител на годината“, на който бяха отличени най-добрите учители в България, техният Синдикат за пореден път доказа своята отговорност към членовете си, към учителството в цялост и към образованието като база за развитие на обществото и на всяка отделна личност. Инициирал през най-новата си 27-годишна история добрите политики в средното образование, СБУ продължава да бъде стожер на ефективните традиции и модернизацията на предучилищното и училищното образование. Всеобхватността, далновидността и действеността на политиките на СБУ обобщи председателят д.ик.н. Янка Такева в своето слово при откриването на юбилейната церемония, като акцентира, че бъдещето на България зависи от отношението към образованието и към учителите. Тя приветства участниците в конкурса и гостите на церемонията и посочи основните перспективи и краткосрочни приоритети, чиято реализация ще изведе образованието към по-високо качество и ще хармонизира отношенията училище-общество, учители-ученици-родители. В словото си д.ик.н. Янка Такева изрази позицията на СБУ и остро постави етични и дълбоко морални проблеми, засягащи формирането на нравствените устои на младите поколения, като изтъкна ролята на учителя, на училището и на родителите. Очерта и дневния ред на неотложните за решаване въпроси пред образованието в България.

Светла СТРУМИНА бр. 21 от 29 май 2017 г.
XX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СБУ „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“
И ще пребъде българският учител…
2017 г. е знакова година за българското учителство. Година, в която се проведе 20-ият национален конкурс на Синдиката на българските учители “Учител на годината“. Двадесет години признателност към българския учител и неговия труд. Двадесет години подкрепа за неговия новаторски дух, стимул за мисията му на просветител, който със своето търпение, упоритост и отговорност всеки ден отваря прозореца на знанието за детските души и дарява на учениците си любов и топлота, вдъхва им кураж и ги насърчава в овладяването на знанието. В продължение на 20 години с подкрепата на държавните институции у нас в лицето на президентите и вицепрезидентите на Република България, на правителствата, на министрите и екипите на образователното министерство, СБУ избираше своите достойни учители – достигнали национално признание в цялата страна и от цялото общество. Отличаваше ги със знак на признателност към техния труд, постиженията им и тяхната синдикална съпричастност. С всяка изминала година нараства броят на участниците и за двадесет години до националния етап на конкурса достигат 755 учители, 199 от тях станаха носители на приза „Учител на годината”, а 215 - носители на Специалната награда на Председателя на СБУ. За престижния юбилеен Двадесети конкурс бяха номинирани 73-ма учители и директори от цялата страна, сред които бяха отличени победителите в девет направления. Официалната церемония по награждаването в заключителния етап на юбилейния XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ се състоя на 18 май 2017 г. в тържествената атмосфера на „София хотел Балкан“. В навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, СБУ отличи своите достойни следовници на делото на първоучителите светите братя Кирил и Методий и техните ученици.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Послания на наградените в Двадесетия национален конкурс „Учител на годината - 2017”: С подкрепата на СБУ ние, учителите, се чувстваме защитени и силни

Таня ЛЕОНИДОВА, Димитринка ХРИСТОВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Научнопрактическа конференция в подкрепа на качественото образование На 20 и 21 май т.г. в София се проведе двудневен научен форум на тема „Диференцирано обучение и възпитание на учащите се“. Тази трета научнопрактическа сесия се организира от Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) в партньорство с Българската академия на науките и Синдиката на българските учители и е част от двегодишната научнопрактическа конференция, посветена на ефективното образование – генератор за развитието на съвременното общество. Акцент бе поставен на теоретичните и практическите модели и практики за прилагане на ефективно диференцирано обучение през целия живот.

В тази сесия на авторитетния форум в подкрепа на съвременните образователни политики за качествено и ефективно образование, в центъра на които стои учителят, събра водещи учители, представители на СБУ, научни работници, членове на Обществената академия, преподаватели от висшите училища. Тук бяха и проф. Румен Ралчев – Велик приор на Приорат България на Ордена на рицарите тамплиери у нас, и партньори на ОАНОК. В рамките на проведените дискусии бе обменен практически опит по проблеми, еднакво ключови за педагогическата наука и всекидневната работа на учителя.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Единадесетата церемония на Столичната община за връчване на годишните награди за принос в развитието на образованието
С любов и признание
На 19 май 2017 г. се състоя Единадесетата церемония на Столичната община за връчване на годишните награди за принос в развитието на българското образование, провеждана под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на град София. По повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, вече единадесет години Столичната община изразява своята почит и уважение към педагозите в София. Учредените награди са оценка за всеотдайността, вдъхновението и апостолския труд на учителите, които и този път бяха изпълнили голямата зала на Театър „София”. Почетен гост на духовното тържество на столичната образователна система бе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Сред официалните гости бяха още: Снежана Дукова и Ирена Анастасова, народни представители в 44. НС; инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката; Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град; Мита Георгиева, Нина Чанева и Иветка Петрова, общински съветници от Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС; районни кметове, представители на районни администрации и др. Поздравителен адрес по повод събитието изпрати Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 44. НС.

С приветствие към всички присъстващи на тържеството се обърна и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която връчи наградите на директори на детски градини в столицата за постигнати от техните колективи високи резултати в областта на предучилищното образование.

Велина АНТОВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Първо заседание на Отрасловия съвет с новия екип на МОН На 19 май т.г. в МОН се проведе първото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование с новия екип на Министерството но образованието и науката. То бе ръководено от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Присъстваха зам.-министрите: инж. Таня Михайлова и Деница Сачева, главният секретар Албена Михайлова и началникът на кабинета на министъра - Николай Стефанов. В заседанието взеха участие д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Красимир Попов - зам.-председател на СБУ, главни експерти от Централата на Синдиката, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН. Заседанието премина при следния дневен ред: 1. Запознаване с екипа на МОН. 2. Политики и приоритети на МОН. 3. Информация за причините, поради които не е достигнато увеличението на работните заплати в някои училища и детски градини. 4. Разни.

По точка Първа бе представен част от новия екип на МОН в лицето на зам.-министър инж. Таня Михайлова с ресор „предучилищно и училищно образование“ и зам.-министър Деница Сачева с ресор „интеграция и европредседателство“. Стана ясно, че в ръководния екип на МОН освен ресорен зам.-министър за висшето образование и наука в лицето на проф. Иван Димов ще има и четвърти, отговарящ за изпълнение на ОП “НОИР“. Д.ик.н. Янка Такева заяви подкрепата на СБУ към новоназначения екип на МОН и пожела бъдещи професионални успехи.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 29 май 2017 г.
Приложение – книжка с 16 страници в бр. 21 от 29.05.2017 г. Във връзка с Решение на XXXVI Синдикален съвет на СБУ от 16 декември 2016 г., публикуваме проектите на следните документи: Платформа и резолюции на Синдиката за Седмия конгрес на СБУ

- бр. 21 от 29 май 2017 г.
XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“

Наградените в XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2017 г
XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“

Емблематично и знаменателно събитие за българското учителство:

На 18 май 2017 г. при изключителна тържественост се състоя официалната церемония по награждаването в заключителния етап на юбилейния XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината”. Така, по традиция, в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Синдикатът на българските учители отличи достойни следовници на делото на първоучителите светите братя Кирил и Методий и техните ученици. Учители, за които професията е мисия, а училището - любов. Те разпалват и поддържат светлика на знанието в детските души, възпитават децата в родолюбие и толерантност, в екипност, помагат им да се изградят като културни млади хора, достойни българи - граждани на Европа и света. Учители, които непрестанно се самоусъвършенстват, квалифицират, издигат престижа на най-обществено значимата професия – учителската.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
СБУ и Св. Синод на БПЦ-БП заедно за възпитанието на децата в християнски ценности и морални устои
Състоя се тържественият финал на Националния конкурс „Възкресение Христово – 2017”
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, беше гост на тържественото награждаване на победителите и участниците в църковния национален конкурс „Възкресение Христово – 2017”. Светлото събитие се състоя на 14 май 2017 г. в столичния храм, покровителстван от духовните просветители на българския народ – светите братя Кирил и Методий. Инициативата се провежда вече четвърта поредна година с благословението на Негово Светейшество Българският патриарх Неофит и Св. Синод на БПЦ-БП..Организатор на конкурса е Културно-просветният отдел на Св. Синод на БПЦ-БП, с председател Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Целта на инициативата е да стимулира творческите заложби на подрастващите, свързани с православната вяра, с духовността, с непреходните ценности и със съкровищницата на християнското изкуство. Синдикатът на българските учители е сред най-верните съидейници на Св. Синод на БПЦ-БП за духовно-нравственото възпитание на българските деца. СБУ е основен партньор в популяризирането на църковния национален конкурс „Възкресение Христово” още от първото му издание през 2014 г.

Велина АНТОВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
Девети годишни награди на РУО – София-град, за заслуги и принос в столичното образование - 2017 г. Заедно пишем славната история на съвременна София:

На 11 май - деня, в който честваме светите братя Кирил и Методий – равноапостоли и просветители български, екипът на Регионалното управление на образованието - София-град, отличи изявени учители и директори за заслуги и принос в системата на столичното образование. За девета поредна година по повод един от най-светлите и духовни български празници - 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, бяха наградени десетки директори и учители, които продължават да палят апостолския пламък на познанието, съвременните будители, които продължават мисията на първоучителите да предават на своите възпитаници вдъхновението на съзидателното слово. Домакин на тържествената церемония по награждаването бе Военна академия „Г. С. Раковски“. Гости на събитието бяха: проф. Анелия Клисарова, зам.-председател на Парламентарната комисия по образование и наука в 44. Народно събрание, Снежана Дукова и Ирена Анастасова – членове на същата комисия, инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, Пенка Иванова – директор на дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в МОН, Рени Димитрова, дирекция „Образование“ в Столичната община, представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители от столични образователни институции и др. Поздравления и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени от Желю Иванов, гл. експерт в Централата на СБУ.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
Важно да знаете:

В Държавен вестник, бр. 34 от 28.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 78 от 21 април 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 20 от 22 май 2017 г.
Ползотворно сътрудничество В периода 10–12 май 2017 г. зам.-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов взе участие в 12-ия конгрес на Федерацията на испанските учители (FECCOO). Сред гостите на конгреса бяха представители на учителските синдикати от Латинска Америка, Европа, Африка и Азия. Специални гости бяха Сюзън Флокен – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), и Дейвид Едуардс – заместник генерален секретар на Интернационала на образованието.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
МОН отличи четирима директори с традиционните награди на името на свети Иван Рилски Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев награди четирима директори на училища за високи резултати в професионалната дейност и принос към образованието с традиционните награди на името на свети Иван Рилски. Както всяка година, отличията бяха връчени в Рилския манастир на 11 май, когато се отбелязва Денят на светите братя Кирил и Методий.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
Искания на СБУ със заявка за приоритетни политики на МОН Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи на пресконференция основните приоритети на своя екип и новоназначените заместник-министри. Инж. Таня Михайлова е заместник-министър с ресор предучилищно и училищно образование, с експертен потенциал към професионалното образование, Деница Сачева е заместник-министър, отговарящ за политиките за интеграция на учениците, международната дейност и дейностите по европредседателството на страната ни през 2018 г. Иван Димов засега остава изпълняващ длъжността зам.-министър за висшето образование и наука. Албена Михайлова е назначена за главен секретар на МОН. Началник на кабинета на министъра на образованието и науката е Николай Стефанов.

Министър Красимир Вълчев уточни, че приоритетите на МОН са заложени в управленската програма на правителството. „Не знам дали е имало друга управленска програма с толкова ясен управленски акцент върху образованието. В МОН това ни прави още по-отговорни, за да докажем ролята на образованието за дългосрочното развитие на страната“, каза той.

Велина АНТОВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
Под мотото „Ние и творчеството“ столичното 7. СУ „Свети Седмочисленици“ отпразнува своя патронен празник На 11 май в София – в деня, в който честваме делото на св. равноапостоли Кирил и Методий и техните ученици, с впечатляващ благотворителен концерт и много различни изяви столичното 7. СУ „Свети Седмочисленици“, с директор Маруся Никова, отпразнуваха своя патронен празник. Учебното заведение, наследник на Първа софийска девическа гимназия, е едно от най-предпочитаните в район „Средец“, с над 138-годишна история, доказало своя авторитет в столичната образователна система и обединило амбициите на ученици, учители и ръководство по пътя на познанието, мъдростта и успеха. Доказателство за високия професионализъм и компетентност на учителите са многобройните успехи на учениците в ежегодни надпревари, национални олимпиади и международни състезания. Своята неповторима визия, новаторство и успехи училището доказва всеки ден, развивайки традиции, европейско качество в обучението и възпитавайки поколения достойни българи, които с гордост тачат делото на славянските просветители, завещали ни вечния стремеж към знания и съвършенство.

УД бр. 20 от 22 май 2017 г.
Двоен празник отбеляза столичното 74. СУ „Гоце Делчев” С тържествен концерт столичното 74. СУ „Гоце Делчев” отбеляза 30 години от създаването на училището и 145 г. от рождението на своя патрон. По този случай д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес. В него се казва: „Поводът е изключително тържествен, за да се обърна към Вас, уважаеми колеги, да Ви поздравя за професионализма и мъдростта Ви. Бъдете все така всеотдайни в благородната си мисия да давате знания на Вашите ученици. Желая Ви здраве и творческа енергия, нови професионални успехи, които да мотивират благородния Ви труд. Драги ученици, бъдете упорити, трупайте знания и вярвайте в себе си. Бъдете мотивирани и следвайте мечтите си.” Лидия Лазарова, директор на 74. СУ, и Симеонка Чапанова, председател на организацията на СБУ в училището, получиха цветя – израз на уважение и признание за доброто социално сътрудничество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 22 май 2017 г.
8-МИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КНСБ: ГЛАСЪТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ
Единни и солидарни, с отговорност за по-добро бъдеще
Делегатите на състоялия се на 2 и 3 май 2017 г. 8-ми редовен конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България преизбраха за президент на КНСБ Пламен Димитров, за вицепрезиденти: д-р Иван Кокалов, Чавдар Христов и Пламен Нанков. За председател на Централната контролна комисия (ЦКК) бе избран Асен Асенов. За зам.-председател на ЦКК на КНСБ бе избрана Диана Иванова, председател на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката на българските учители.

Конгресът, който се провежда на всеки пет години, се състоя в зала 1 на Националния дворец на културата в София под мотото "Гласът на работеща България" и на него присъстваха над 800 делегати, множество официални лица и гости. Сред тях: лидерът на ГЕРБ и министър- председател Бойко Борисов; Георги Първанов, президент на България в периода 2002-2012 г.; заместник-председателите на Народното събрание Веселин Марешки, Валери Жаблянов; служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев; омбудсманът Мая Манолова, кметът на София Йорданка Фандъкова, съпредседателят на Обединени патриоти Красимир Каракачанов, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Както и генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу; генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини, председателят на Европейския икономически и социален комитет Жорж Дасис, представители на МОТ, лидери на европейски профсъюзи и др.

Велина АНТОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА
Да помним уроците на историята
На 9 май отбелязваме Деня на победата над хитлерофашизма и Деня на Европа. Тази дата е тясно свързана с мира, това е денят, в който преди 72 години светът научава за подписването на безусловната капитулация на хитлеристка Германия и се слага край на Втората световна война. Най-тежкият световен конфликт в историята на човечеството отнема живота на десетки милиони души. В него освен СССР участват още 60 държави, пряко засегнато е 80% от населението на земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Заплахата от фашизма обединява и слага началото на антихитлеристката коалиция - уникално явление, инициирано от съветското ръководство: за първи път се обединяват държави с различни обществени системи. Тази мощна антихитлеристка коалиция е подкрепена от антифашистките международни движения, сред които особено място заема и България.

За да изразят своята почит към невинните жертви на Втората световна война, към участвалите в боевете и пролели кръвта си за тази величава победа, стотици граждани на София се включиха в редица инициативи. Пред Паметника на незнайния войн се състоя церемония по полагане на венци и цветя с участието на държавния глава Румен Радев. Пред сградата на Президентството тържествено бе издигнато знамето на Европейския съюз. Шествието на „Безсмъртния полк на България” - хора с портрети на свои предци, участници във Великата Отечествена война, премина по улиците на столицата. Такива шествия се състояха в 26 града на България, в над 1500 селища на Русия и в 26 страни по света.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
ДЕВЕТИ ДЕТСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ОСАННА ВЪВ ВИСИНИТЕ!”
Заедно за духовно-нравственото възпитание на децата
На 7 май 2017 г. в столичния храм „Св. мчца Параскева” за девета поредна година се проведе Детският международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”. Организатори на светлия духовен празник са Фондация „Дарби” с управител Бистра Илиева, Църковното настоятелство при храм „Св. мчца Параскева”, Светият Синод на БПЦ и Софийската Света митрополия, подкрепени от редица институции и спомоществователи, сред които и Синдикатът на българските учители.

Целта на фестивала е съхраняване на автентичната певческа култура на църковнославянската музика, но най-вече децата и младежите да бъдат заедно, да бъдат в общения, да могат да споделят с песента в храма и това да им даде истинско докосване до нашите традиции и духовно-нравствено израстване. Патрон на тазгодишния фестивал, тематично посветен на 1150-годишнината от рождението на св. Константин-Кирил Философ, бе Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община.

Велина АНТОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
Учениците от 12. ОУ „В. Левски“ претвориха миналото на своя град Перник „Визитна картичка на град Перник пред Европейския съюз“ представиха четвъртокласници от 12. ОУ „Васил Левски“. Патриотичната изява на малките перничани бе в рамките на проекта „Твоят час“, клуб „Многознайко“. Четвъртокласници от 12. ОУ „Васил Левски“ в град Перник с класен ръководител госпожа Цветанка Заркова се представиха заедно с родителите си по един атрактивен начин. На тържеството присъстваха Вяра Церовска – кмет на община Перник, нейният заместник Севделина Ковачева, директорът на училището, много учители и родители.

В изработените от тях патриотични тетрадки учениците представиха сведения за миналото, историческите факти и събития за родния им град. Бе подредена изложба с нарисувани картини, както и табла за миналото и настоящето на града. Посланието бе към всички ученици - да научат повече за Перник, да знаят и да обичат родния си град.

Цветанка ЗАРКОВА, класен ръководител на IV клас в 12 .ОУ „В. Левски“ бр. 19 от 15 май 2017 г.
Градивно партньорство – за качествено образование Във връзка с проявен интерес на ръководствата и педагогическите колективи на училища от община Сатовча и община Гоце Делчев за осъществяване на партньорства между училищата от с. Вълкосел, с. Кочан и с. Брезница с училища от град София на 4 и 5 май 2017 година гостува Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град.

Инициативата бе предизвикана от споделения опит на ръководството на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, партниращо вече 3 години с 2. английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, гр. София. На работните срещи в училищата присъстваше и Емилия Лазарова – директор на 2. английска езикова гимназия, и Петко Колев, секретар на Дружба „Родина” – организация на обединените българи мюсюлмани и християни.

Целта на визитите в училищата бе да се изградят мостове между училищата от малките населени места в Родопите и в Пирин и столични училища. Ръководството на училището в Абланица в лицето на Мехмед Имамов и Калинка Гайтанинчева, и 2. АЕГ – Емилия Лазарова, споделиха идеи и проект за работен план за партньорство между двете училища. Те разказаха за проведените междуучилищни квалификационни и проектни дейности, изразиха задоволство от разрешаването на споделените проблеми от УВП и управлението на институциите.

Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА – председател на ОбКС на СБУ, гр. Хаджидимово, и зам.-директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица бр. 19 от 15 май 2017 г.
ГРАЖДАНСКО И ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ
Ученическите клубове „Млади възрожденци“ от страната следват заветите на Левски
Под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова в София се проведе Третата национална среща на ученическите клубове „Млади възрожденци“, посветена на 180-годишнината от рождението на големия български революционер и Апостол на свободата - Васил Левски. Клубовете „Млади възрожденци“, създадени от Общобългарския комитет „Васил Левски“ с председател Васил Василев, са 205 и в тях членуват над 3000 ученици от цялата страна. Дейностите в тях са разнообразни и родолюбиви от благотворителни инициативи до изследователски занимания в областта на историята и краезнанието. Младите възрожденци си сътрудничат с Национален клуб „Родолюбие“, чийто председател е д.ик.н. Янка Такева. По повод множеството патриотични прояви учениците бяха поздравени от изтъкнати писатели, журналисти и общественици.

По повод поредното национално значимо събитие за опазването святото дело и наследството на Апостола на свободата поздравителен адрес до младите хора и екипа на Общобългарски комитет „Васил Левски“ бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 19 от 15 май 2017 г.
Благоевград отново бе домакин на XIX национален ученически празник „За хляба наш…” На 25 и 26 април тази година по инициатива на Община Благоевград, в партньорство с Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, се проведе ХІХ национален ученически празник „За хляба наш…”. Празничното събитие мина под патронажа на кмета на Община Благоевград Атанас Камбитов и бе организирано с подкрепата на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България и Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите. Проявата е част от Общинската програма за детето за 2017 г., Националния календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2016/2017 г., Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерския съвет, и бе посветена на Международния ден на Земята.

Бонка ИЧКОВА, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Благоевград бр. 19 от 15 май 2017 г.
8-МИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КНСБ: ГЛАСЪТ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ
Единни и солидарни, с отговорност за по-добро бъдеще
На 2 и 3 май 2017 г. в Зала 1 на НДК се проведе редовният 8-ми конгрес на КНСБ. Мотото на висшия форум, събрал 832 делегати от цялата страна, бе "Гласът на работеща България". 202-ма делегати представляваха Синдиката на българските учители. Гости на конгреса бяха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Георги Първанов, президент на България в периода 2002-2012 г., заместник-председателите на Народното събрание Веселин Марешки, Валери Жаблянов, служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, омбудсманът Мая Манолова, кметът на София Йорданка Фандъкова, съпредседателят на Обединени патриоти Красимир Каракачанов, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Както и генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу, генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини, председателят на Европейския икономически и социален комитет Жорж Дасис, представители на МОТ, лидери на европейски профсъюзи и др.

Висшият форум на КНСБ бе открит с реч на президента на Конфедерацията Пламен Димитров. Диалогът между синдикатите, работодателите и правителството е единственият начин България да се справи с вътрешните и външните заплахи за страната, подчерта той и представи трите основни приоритета на КНСБ за следващите пет години. "Първо, България - политически стабилна в региона и в Европа. Второ, България - благоприятстваща инвестициите в перспективни сектори и качествени работни места. И трето, България с ускорени темпове на социално сближаване и догонваща подоходна политика. Главната ни цел е след 5 години българите да се радват на жизнен стандарт на ниво поне 60 на сто от този на средния европеец. Сега, повече от всякога, България се нуждае от политическа стабилност, работещи в синхрон парламент и правителство, ефективно социално сътрудничество, с ефективно действащи органи и структури, с конкретни планове за работата на Тристранния съвет, заяви Пламен Димитров.

Велина АНТОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
По предложение на СБУ столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ е новият носител на „Прометея” на КНСБ По традиция всяка година на 28 април Конфедерацията на независимите синдикати в България отбелязва Световния ден за безопасност на труда и отдава заслужена почит на загиналите работници и служители при трудови злополуки. И тази година десетки представители на синдикатите и федерациите - членове на КНСБ, представители на държавните институции и работодателските организации с едноминутно мълчание и свежи цветя почетоха жертвите на трудови злополуки през изминалите години. „88 работници не се върнаха у дома и още толкова деца останаха без родители“ - с тревожност заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред мраморната статуя до сградата на Конфедерацията, изградена в памет на загиналите на работните си места. „Няма по-значимо нещо от живота, здравето и безопасността на работното място и ние сме тези, които трябва да алармират работодателите и цялото общество, тревожната статистика да намалее “ – допълни още той. Да отдадат своето внимание и почит към загиналите при трудови злополуки на работното си място, бяха министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев, изпълнителният директор на НОИ Бисер Петков, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, изпълнителният директор на ИА „Главна дирекция по труда“ инж. Румяна Михайлова и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
Национална конференция за доходите и правата на трудещите се в България На 1 май - Деня на труда и на международната работническа солидарност, в навечерието на осмия си конгрес Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) проведе национална конференция на тема „Заплащане на труда и защита правата на работното място”. Във встъпителното си слово Пламен Димитров, президент на Конфедерацията, честити празника. „На този ден КНСБ отправя от името на хората на труда послания към политиците, към тези, които ни управляват и представляват на европейско ниво, за да се чуе гласът на работеща България. На днешната конференция, ден преди най-висшия форум на КНСБ, ще говорим за най-важното от най-важното - доходите и правата на българските работещи” – подчерта г-н Димитров. Той обясни, че исканията на синдикатите за по-високи доходи са реалистични и че са обосновани на база растежа на Брутния вътрешен продукт в страната (БВП). „За всичките 27 години на прехода БВП се е възстановил и е надминал стойностите от 1990 г., като през миналата година той е бил с 50 процента по-висок по съпоставими цени. Реалната средна заплата за този период е нараснала с пет-шест процента. Средната работна заплата за изминалите пет години е нараснала в реално изражение с над 37 процента. Това е факт благодарение на нашите усилия, но независимо от това тя е най-ниската в ЕС и диференциацията в заплащането у нас е най-голямото.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
Най-голямото училищно хоро се изви в двора на 104. ОУ „Захарий Стоянов“ И тази година идеята за най-голямо училищно хоро събра ученици, учители и родители в двора на столичното 104. ОУ „Захарий Стоянов“, където по традиция над 400 души от училищната общност се уловиха за ръце и се понесоха в ритъма на българския фолклор. Облечени в народни носии, танцьорите от всички възрасти оформиха кръгове, с които изпълниха пространството пред училищната сграда на фона на Шопското, Пайдушкото, Дунавското и, естествено, Ганкиното хоро. Директорът на 104. основно училище Капка Велинова поздрави присъстващите с пролетния училищен празник „Ден на хорото“ и подчерта, че така учениците от първи до седми клас показват на цялата общественост добрия пример, достоен за подражание, свързан с почит и уважение към българската народностна традиция. „Нашите възпитаници идват с радост на училище и винаги получават подкрепа от своите учители за успехите и постиженията си. Ние приобщаваме деца със СОП и даваме шанс на всяко дете да развие своя личностен потенциал, а това ни откроява като авторитетна училищна институция” – допълни г-жа Велинова.

За завоювани позиции, активно социално партниране и по повод училищния празник председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати приветствие до екипа на 104. ОУ „Захари Стоянов“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
Столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ - еталон в използването на 3D технологии в обучението Иновативното училище се прави от учители с призвание

На 27 април в столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“, с директор Ирена Дойчинова, се състоя иновативен открит урок по изобразително изкуство с най-новите технологии на 21. век, даващи нов облик на преподаването и обучението. Урокът на учителя новатор Виолин Неделчев бе посветен на СБУ – най-авторитетния и многочислен Синдикат в страната с изпреварващи и модерни политики за усъвършенстване на образователната система. Учителят е награждаван многократно за своята всеотдайна работа, за възпитанието на учениците в креативност и добродетели чрез изкуство, както и за използваните от него иновации в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство, а именно най-новите триизмерни технологии в образованието. Под ръководството на Виолин Неделчев учениците на 143. ОУ отдавна прилагат 3D технологиите в час, като 3D принтер и 3D писалки, които са едни от най-съвременните методи за визуализация на учебния материал при обучението на младите хора. Чрез тези иновации по-лесно се предава учебното съдържание, не само по изобразително изкуство, но и по предметите химия, физика, биология, математика и др. За всеотдайната работа при онагледяване на учебния процес и за разширяване познанията на учениците чрез най-новите триизмерни технологии в образованието поздравление до ръководството и учителите на 143. основно училище бе изпратено от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 18 от 08 май 2017 г.
СБУ изиска справка за увеличението на работните заплати на учителите към края на март 2017 г. На проведеното на 25 април т.г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, по искане на СБУ, МОН предостави на социалните партньори обобщената справка за увеличението на работните заплати на учителите към края на март 2017 г. по видове и степени учебни заведения.

Към края на март 2017 г. 113 400 преподаватели и непедагогически персонал са получили увеличение на заплатите. Повишения са били изплатени в 2438 училища и центрове за подкрепа на личностното развитие, както и в 1522 детски градини.

23 019 педагози в училищата са получили увеличение до минимално договорените в Колективния трудов договор заплати за педагогически специалисти. Това прави малко над 35 на сто от всички преподаватели. Повишение над минималните заплати са взели 63% или 41 007 учители. Увеличения са изплатени и на 17 442 служители от непедагогическия персонал.

40 училища са увеличили основната заплата на учителите си под 8%. Едва 23 училища не са вдигнали възнагражденията. Това е малко под 1% от всички учебни заведения. Общо 355 учители са останали със старите си заплати.

УД бр. 17 от 1 май 2017 г.
Честваме 140-та годишнина от Руско-турската освободителна война По случай 140-та годишнина от подписването на Манифеста на император Александър II за обявяване на Руско-турската освободителна война Координационният съвет „България – Русия” и Посолството на Руската федерация в Република България организираха представяне на новото издание на книгата "Дневникъ Царя-Освободителя по освобождението на България" от Леонидъ Чичаговъ. Събитието се състоя на 24 април 2017 г. в Централния военен клуб в София. На него присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев, извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация у нас Анатолий Макаров, историкът Андрей Пантев, депутати в 44 НС, представители на държавни институции, на дипломатически мисии и творчески съюзи, историци, писатели, журналисти. Поздравителен адрес до организаторите на инициативата изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

След представянето на книгата - началото на юбилейните събития, посветени на 140-ата годишнина от Освобождението, бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Царя Освободител пред Народното събрание.

Велина АНТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
80 години - знание, духовност и европейска култура в столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ На 25 април т.г. с множество творчески изяви ученици, учители и ръководство на столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ отбелязаха 80-годишнината от основаването на училището. По повод тържественото честване в зала „България“ бе организиран неповторим концерт-спектакъл, който събра десетки настоящи и бивши ученици, учители, родители, официални гости, социални партньори и приятели на 105. СУ. Тук бяха и председателите на синдикалните организации в столичния район „Изгрев“.

Всички присъстващи бяха поздравени от инж. Цветанка Костадинова - директор на училището, която сподели, че добрият имидж и авторитет на учебното заведение в столичната образователна система градят всеотдайните учители, допринасящи за високото качество на учебно-възпитателната работа, разнообразните извънкласни дейности и активната работа на целия учителски екип по национални и европейски проекти.

По случай юбилея колективът на училището получи специален подарък, цветя и поздравителен адрес от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, връчен от Желю Иванов, главен експерт „Организационно направление” в Централата на Синдиката.

„Нашето училище е жизненоважен мост на знание и духовност - споделя Оля Ангелакова, която е председател на ОбКС на СБУ – район „Изгрев“, и допълва: „105. средно училище „Атанас Далчев“ има характер и собствен облик, затова успехите ни се множат и процъфтява. То е съдба и любов, училище, в което се работи с удовлетворение.“

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
Столичното 51. СУ „Елисавета Багряна” празнува По традиция и тази година на 26 април с множество мероприятия ученици и учители на столичното 51. СУ „Елисавета Багряна“, с директор Асен Александров, почетоха паметта на своя патрон. В чест на 124-годишнината от рождението на голямата българска поетеса бяха организирани представителни изяви, литературни кръжоци, открити уроци, конкурси-рецитали, вътрешноучилищни изложби, ученически литературни четения и състезание по Международния конкурс „Водата е живот“.

По случай патронния празник екипът на 51. СУ „Елисавета Багряна“ получи специален поздрав и цветя от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
Шапки долу, респект и аплодисменти Има едно любимо училище на будителите, млади по възраст и дух, които не спират да носят лъчезарност и напредък. Вървят все по-уверено към върховете, проправят свои пътеки, жънат успехи. Има едно училище -мярка за напредък, еталон за развитие, пример за неукротимост и прогрес. Вече 30 години това училище пази традиции и гради собствен облик. Името му се знае по различни краища в България и Европа. Неговите ученици и учители печелят конкурси и симпатии, грабват медали и сърцата на публиката. Това е тяхната визитка - те са 144. СУ „Народни будители”, гр. София - училището по изкуства, запазена марка.

Доказаха го за пореден път. На юбилейния концерт на училището, състоял се на 21 април 2017 г., който подготвиха професионално изцяло сами и изпълниха с изящни картини, славейски гласове, народни ритми, но най-вече с душа и с неповторимо настроение сърцата на многобройните гости и приятели на училището в зала 1 на НДК.

Велина АНТОВА бр. 17 от 1 май 2017 г.
Национална конференция : СБУ надгражда политиките за опазване живота, здравето и сигурността на децата и учениците у нас Синдикатът на българските учители, като една от най-мащабните и авторитетни организации в обществения живот на страната ни, не спира да надгражда своите политики в подкрепа на опазването живота, здравето и сигурността на децата и учениците у нас. Отчитайки динамиката на социално-икономическите и обществените промени и напипваща пулса на модерните и иновативни тенденции в сферата на образованието, повече от десетилетие най-голямата синдикална организация у нас ефективно работи за решаване на значимите и актуални проблеми, свързани със сигурността и защитата на учащите и работещите в българските образователни институции. Партньори на СБУ в осъществяване на обществено значимата инициатива са Национален съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на образованието и науката (МОН) и Фондация „Европартньори - 2007”. СБУ продължава да задава основните модели за развитие на образованието в контекста по темата, да разширява познания и умения на учителските колективи за превенция, реакция и противодействие на риска от съвременни заплахи за сигурността, в т.ч. на радикализация и потенциални престъпления с терористичен характер чрез редица обучителни семинари и национални форуми. Поредното доказателство за градивната роля на СБУ в тази посока е инициираната от него на 12 април т.г. в София национална конференция на тема „Съвременни заплахи за сигурността и опазването живота и здравето на децата и учениците“ в партньорство с Фондация „Конрад Аденауер“ и Министерството на образованието и науката.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 24 април 2017 г.
Градивно сътрудничество за формиране на ключови умения за професиите на бъдещето Компютрите навлизат все повече в области, в които не сме предполагали, че ще е възможно. През следващите пет години трудовият пазар ще се трансформира и това ще доведе до загуба на над 5 милиона работни места. Промените ще засягат всички географски ширини и всяка една от индустриите. Загубите ще бъдат компенсирани с нови работни места в сферата на компютърните науки, математиката, архитектура и инженерство. 47 на сто от професиите подлежат на автоматизация през следващите 20 години. През следващите 10 се очаква да се използва четири пъти повече индустриални роботи, отколкото в момента. 65 на сто от децата, които в момента влизат в първи клас, ще работят професии, които още не съществуват. Това са част от прогнозните статистики на бизнеса в световен аспект, цитирани по време на провелата се на 12 април 2017 г. конференция „Образование за професиите на бъдещето”. Събитието бе организирано от вестник „Капитал” и фондация „Америка за България”, в партньорство с Център за творческо обучение, Институт за прогресивно образование, фондация „Заедно в час” и фондация DigitalKidZ. Основната цел на форума, в който участваха учители и директори, университетски преподаватели, представители на бизнеса от цялата страна и чуждестранни експерти бе да се дискутира как се променя българското образование, за да могат учениците да бъдат максимално подготвени за предстоящата динамична среда.

Велина АНТОВА бр. 16 от 24 април 2017 г.
МОН представи 22 мерки за превенция на агресията в училище Двадесет и две конкретни мерки съдържа междуинституционалният план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата, представен днес от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Половината от тези мерки трябва да бъдат изпълнени още до края на тази календарна година. Други са средносрочни с хоризонт до края на 2018 г., има и постоянни.

Документът предвижда до края на юни 2017 г. да бъде изготвен проект за изменение и допълнение на наредбата на МЗ за здравните кабинети в училищата. В него ще бъдат предвидени варианти за осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Там, където няма медицински лица, това ще става чрез спешната помощ или чрез близки до училищата и детските градини лечебни заведения.

- бр. 16 от 24 април 2017 г.
Конкурс за учители и ученици по проект SAME WORLD Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие

Фондация „Български център за джендър изследвания” обявява конкурс на тема „Екология – изменения на климата, екологична миграция, екологична справедливост“ като част от проект „Един свят за всички” (www.sameworld.eu). Проектът се изпълнява в 10 европейски държави и е насочен към повишаване на информираността на учениците и учителите в областта на екологичната справедливост, изменението на климата и екологичната миграция. заявления за участие до 18 май 2017 г. Заявленията трябва да бъдат попълнени в посочената апликационна форма и всичко да е изпратено на e-mail: sameworld_bg@mail.bg

От Организаторите бр. 16 от 24 април 2017 г.
Благотворителен концерт :Да помогнеш на човек в беда, е избор За трета поредна година в навечерието на 20 април, патронния празник на училището, столичното 102. ОУ „Панайот Волов” организира благотворителен концерт в подкрепа на „Българската коледа”. В поздравлението си д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изрази адмирациите си към организаторите и участниците в тази благородна инициатива: „Поздравявам Ви за прекрасната идея, чието реализиране ще подпомогне лечението на деца в тежко здравословно състояние. Изразявам възхищението си от стремежа Ви да възпитавате във Вашите деца и ученици чувство на съпричастност и отговорност към нуждаещите се. Приучвайки ги да ценят дарителството, Вие доказвате, че благотворителността в България има дълбоки корени и чувството за дълг и добротата винаги са били основни ценности. Едновременно с това благотворителният концерт е и една възможност малките певци, танцьори и актьори на 102. ОУ „Панайот Волов” да покажат пред свои връстници, родители и гости таланта и вдъхновението си. Всичко това е своеобразен връх на творческия ентусиазъм в името и за доброто на децата.”

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 16 от 24 април 2017 г.
Загрижеността ни за Земята и един за друг - безценното богатство, от което се нуждаем „Да живея в един по-добър свят!” – това е мечтата на всеки човек, без значение на каква възраст е и къде се намира. Това не е неосъществимо желание или обикновен каприз, а мечта, която може да стане реалност, стига всички да се обединят около тази кауза. Феноменът „справедлив свят” е психологическа тенденция хората да вярват, че Вселената е проектирана да бъде едно честно място, в което всеки получава онова, което е заслужил. Този защитен механизъм ни позволява да запазим здравия си разум и да вярваме, че ако сме добри, честни и работливи, ще постигнем каквото желаем. Мнозина се запитват какво е отношението на справедливостта към техния живот.

Инж. Светлана ЙОРДАНОВА, старши учител по професионална подготовка в ПГТ „Гоце Делчев“ - гр. Пловдив, носител на специалната награда на издателство „Изкуства” за есе в Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”

-Дълбоко уважавам учителите, защото носят голямата отговорност за израстването на младите хора – интервю на Таня Леонидова с Йордан Марков, изпълнител на български песни

интервю на Таня Леонидова с Йордан Марков, изпълнител на български песни бр. 16 от 24 април 2017 г.
ПОСЛАНИЕ НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ:
Нека празникът Възкресение Христово ни вдъхновява за добри дела
Скъпи, братя и сестри! Празникът Възкресение Христово изпълва сърцата на милиони хора с любов и радост, вдъхновява ни за добри дела, помага за утвърждаването в обществото ни на такива непреходни ценности и нравствени ориентири, като грижа за бедните, страдащите и изнемогващите, любов към ближните, милосърдие и състрадание. Даруваната ни от Господа надежда за спасение ни помага да живеем, да се трудим и преодоляваме несгодите на земното битие, без да униваме. Възкръсналият Христос да укрепява всички нас, та във всяко семейство, във всяко човешко сърце да се разпали светлината на живота! Нека Божията благодат да ни помага да устройваме земния си живот в мир, християнско благочестие, любов, братство и взаимно разбирателство!

Патриарх Неофит

- бр. 15 от 17 април 2017 г.
СБУ надгражда политиките за опазване живота, сигурността и закрилата на децата и учениците Синдикатът на българските учители, като една от най-силните и авторитетни организации в обществения живот на страната, чиито политики винаги напипват пулса на модерните и иновативни тенденции в сферата на образованието, динамиката в социалните процеси и промените в обществото, повече от десет години ефективно работи и конструктивно партнира с НСБО, МВР, МОН и Фондация „Европартньори - 2007” в решаването на обществено значими проблеми - в името на сигурността, закрилата, опазването на живота и здравето на децата и учениците. Синдикатът на българските учители продължава да надгражда политиките по тази гореща тема, да разширява познания и умения на учителските колективи за превенция, реакция и противодействие на риска от съвременни заплахи за сигурността, в т.ч. на радикализация и потенциални престъпления с терористичен характер чрез редица обучителни семинари и национални форуми. Поредното доказателство за градивната роля на СБУ в тази посока е инициираната от Синдиката на 12 април т.г. в София национална конференция на тема „Съвременни заплахи за сигурността и опазването живота и здравето на децата и учениците“, която се провежда съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“ и Министерство на образованието и науката. При изключително висок интерес форумът бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Сред официалните гости на събитието бяха: Торстен Гайслер – ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ, директори на дирекции в МОН, както и началници на Регионални управления на образованието от всичките 28 области на страната. Докладчици по темата бяха: проф. дпн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и специалист по антитероризъм на Института за мир и разрешаване на конфликти в Гранада - Испания, която представи „Ролята на училището в превенция на радикализацията“. Проф. о.р. ген.-майор Румен Ралчев – председател на Национален съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО), запозна присъстващите с „Новият тероризъм – заплаха в образователната система“, а Георги Апостолов от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ разгледа в доклад „Развиване на ранната дигитално-медийна грамотност у децата като превенция на онлайн заплахите“. Да се запознаят с новостите по отношение на сигурността и превенцията тук бяха още директори и учители, членове на СБУ от страната, призвани да съхраняват живота на децата и учениците, инвестиращи в тяхната безопасност и образование, както и представители на научните среди и неправителствените организации, работещи по темата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
Образованието е най-добрата интеграционна политика На 10 и 11 април 2017 г. на посещение в Централата на СБУ беше г-н Имад Саби, наблюдател на съвместния проект на Интернационала на образованието и международната Фондация „Отворено общество”, свързан с обучението на учители за работа с деца-мигранти. В ползотворен, делови разговор с д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, той се запозна обстойно с множеството инициативи и трайни политики на нашия Синдикат в подкрепа на мигрантите и интегрирането им чрез образователната система.

Впечатленията си от посещението в България Имад Саби сподели в интервю за вестник „Учителско дело”.

- Г-н Саби, моля да споделите накратко целите на Вашето посещение в България и срещата Ви с лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева?

- Аз съм съветник към международната Фондация „Отворено общество” по проблемите на образованието за бежанци. Фондацията ни работи в подкрепа на образованието в глобален мащаб. От две години насам наш приоритет са овладяването и подкрепата за нарастващия мигрантски поток. Нашата цел е да намерим верните партньори, с които да си сътрудничим градивно. Насочихме вниманието си към учителските синдикати, към Интернационала на образованието, към Европейския синдикален комитет по образование. Те са заинтересованите страни, които представляват образованието, и взехме решение да работим заедно отговорно точно по този въпрос заради засилената мигрантска вълна през последните две години. Само ако сме заедно, можем да се справим с предизвикателствата по най-добрия възможен начин. Едно и също е отношението ни към процеса на интеграция - получаването на добро качествено образование на мигрантите е гарантът за осигуряване на по-добър, сигурен живот в Европа.

Синдикатът на българските учители работи много усилено по тези въпроси, задава добър, ценен пример в международен план, и за мен е много важно да споделим опит, аз да науча нещо от Вас. Какви проблеми виждате и с какво можем да Ви помогнем в бъдещите Ви политики. Как да Ви подкрепим.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
65 години отбеляза Катедра „Финанси и кредит“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов На 7 април т.г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева бе гост на юбилейното тържество по повод 65-годишнината на Катедра „Финанси и кредит“ при Факултет „Финанси“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов. Г-жа Такева лично поздрави ректора доц. д-р Иван Марчевски, проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедрата, и академичния състав, като подчерта, че Синдикатът на българските учители високо цени дългогодишното си партньорство с висшето училище, което с цялостната си дейност допринася за устойчивото развитие на финансирането на системата на образованието, за разпространяване на водещия опит и иновациите. Подчертано бе, че кадрите на Стопанската академия стават министри в Министерство на финансите, затова трябва да финасират по-добре образованието. Синдикатът на българските учители връчи поздравителен адрес и дари картина на ръководството на висшето учебно заведение по случай 65-годишнината на Катедра „Финанси и кредит“.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министри, подуправители на БНБ, представители на местната власт, бивши ректори и възпитаници на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, допринесли за нейния обществен авторитет.

УД бр. 15 от 17 април 2017 г.
С впечатляващ спектакъл столичното 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” чества 120-годишния си юбилей „Това е пътят, който всеки трябва да извърви сам – пътят към познанието, пътят към себе си, към другите, към България” - бяха финалните думи на едно мащабно и грандиозно събитие, което надхвърли границите на обикновен училищен концерт. Над 200 талантливи деца от 1. до 12. клас, които се подготвят в продължение на една година, преобразиха Зала 1 на НДК със забележителен спектакъл, превърнат в музикална и светлинна феерия. Спектакъл, който поведе зрителите в едно пътуване във времето, за да проследят 120-годишнината история на едно от водещите столични училища - 32. средно училище с изучаване на чужди езици (СУИЧЕ) „Св. Климент Охридски”. По повод празничното събитие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес, цветя за Нели Костова - директор на 32. СУИЧЕ, и за Велислава Гегова, председател на организацията на СБУ в училището – израз на уважение и признание за добрия социален диалог, както и подарък за колектива.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
Класическото образование дава не само знания,
то формира и личности
„Класическото образование като мост за бъдещето в българското училище“ бе темата на организираната от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) на 5 април т.г. дискусия. Домакин на събитието бе СУ „Св. Климент Охридски“ . Участие в нея взеха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, университетски преподаватели от Катедрата по класическа филология, Гергина Тончева дългогодишният директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, Цветан Цветански, председател на Центъра за образователни инициативи, директори и учители от столични образователни институции, експерти в областта на образованието, студенти и др. На срещата бяха представени последните инициативи и успехи на българското образование в областта на класическите езици – латински, старогръцки и старобългарски. Бе обсъдена ролята на класическия елемент в развитието на българското средно и висше образование. Участниците споделиха конкретните възможности за учениците в тази насока в контекста на новия ЗПУО. Популяризирането и издигането имиджа на класическото образование като част от хуманитарното познание бе още акцент на първата инициирана от АРУКО дискусионна среща. Бе прочетен поздравителен адрес от името на зам.-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
ЧАСОВЕ ПО РОДОЛЮБИЕ
Отново интересни и иновативни открити уроци в ПГИИРЕ „Михай Еминеску“
На 5 април т.г. Негово Превъзходителство Йон Гъля, посланик на Румъния у нас, бе гост на интегриран открит урок-тържество, посветен на 180-годишнината от рождението на големия български революционер Васил Левски, с учениците от девети клас на столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску”. Часът по родолюбие и гражданско образование се проведе в актовата зала на гимназията под ръководството на старши учител по история и цивилизации Лиляна Фридман, която е член на Синдиката на българските учители. Специален поздрав към колектива на гимназията бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева за поредната успешно реализирана инициатива, посветена на патриотичното гражданско образование. Часът бе проведен в присъствието на Виктор Дедю - съветник по въпросите на образованието и културата в Посолството на Румъния в София, Иван Гранитски – директор на издателство „Захарий Стоянов“, акад. Константин Косев – изследовател на личността и делото на Левски, проф. Димитър Веселинов – председател на Обществения съвет на Румънската гимназия, Васил Василев – председател на Общобългарски комитет „Васил Левски“, Снежана Тодорова – председател на СБЖ, преподаватели от Софийския университет, старши експерти от Регионалното управление на образованието - София-град, директори на столични училища, журналисти и приятели на гимназията.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 15 от 17 април 2017 г.
Озаряващият Великден на СБУ В навечерието на Великден, кратка ретроспекция от факти, потвърждаващи устрема и волята на СБУ да обедини усилията в обществото ни в защита на изконните нравствени ценности и норми на поведение и възпитанието на децата и учениците. За градивното сътрудничество на СБУ през годините с Българската православна църква. За СБУ, който вярва, че делата ни имат значение и „заразяват”.

Велина АНТОВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Девето издание „Различни, но заедно” - за един по-добър и справедлив свят На 5 април 2017г. в столицата, за девета поредна година се състоя мащабният социален проект „Различни, но заедно”, сред чиито организатори са Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и Арт център „Кърнолски“. Концертът-церемония, осъществил се с подкрепата на МОН, Столична община и РУО – София-град, отново събра децата и младежите на София, заедно с тези в неравностойно положение и от различни малцинствени групи, които заедно пяха и танцуваха, въпреки различията си, обединени от толерантността и добротата.

Сред официалните гости на празничната вечер бяха Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България за периода (2012-2017 г.), проф. Даниела Дашева – министър на младежта и спорта, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието - София-град, Величка Николова – директор на столичното 144. СУ „Народни будители”, Хайгашод Агасян – комопозитор и автор на песни за деца, Олга Венелин – представител на Руския културно-информационен център, Николай Табаков – управител на Издателска къща „Анубис - Булвест“, представители на Столична община и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Интервю с Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката в служебното правителство за приоритетите на МОН и резултатите към днешна дата - Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 14 от 10 април 2017 г.
Децата бежанци ще бъдат записвани в училище с карта за нивото на образование Преди да бъдат записани в българско училище, за децата на бежанците ще се попълва карта за образователно ниво. Това предвижда Наредбата за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, утвърдена от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Картата е неразделна част от протокола за проведено събеседване, с който специална комисия ще насочва децата в кой клас да бъдат записани, както и дали е необходимо допълнително обучение по български език и по други учебни предмети.

Пълнолетните чужденци, които искат да се запишат в българско училище, ще бъдат насочвани и към професионално образование.

УД бр. 14 от 10 април 2017 г.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
СБУ в подкрепа на социализацията на децата и учениците от етнически малцинства
Верен и последователен в своите политики за устойчиво и качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да надгражда и по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда. Целта е усъвършенстване на политиките за пълноценно социализиране на децата и учениците от ромски произход в училището и в обществената среда, гарантиране на равен достъп и равен шанс за качествено образование и възпитание, в т.ч. и професионално образование за успешна реализация на пазара на труда и др.

Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
Училищна среда в дух на мултиетническа толерантност Столичното 66. средно училище „Филип Станиславов“ се стреми към утвърждаване и развитие на устойчива, социализираща и благоприятна образователна среда за всички ученици от подготвителната група за училище до 12. клас. На основата на гражданското образование имаме за цел да възпитаваме демократични и общочовешки ценности у подрастващите, усъвършенстване и развитие на знанията и уменията на учителите в мултиетническа среда.

Нели ТОДОРОВА, директор на 66. СУ „Филип Станиславов“, гр. София бр. 13 от 03 април 2017 г.
ПЪРВИ СТОЛИЧЕН КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦА
Да творим красота в името на един по-добър свят
Пролетта в Регионалното управление на образованието - София-град, пристигна едновременно с всички талантливи деца, отличени в Първия столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница - идентичност и красота“. Заключителният етап по награждаване на талантливите ученици в конкурса, организиран от МОН и РУО – София-град, се проведе на 22 март т.г. Всичките 43 победители бяха дошли, за да участват в тържествената церемония, която се превърна в празник на красотата, уменията, таланта и добротата. Организирано за първи път, в състезанието за изработване на мартеница се включиха десетки ученици на възраст от 1. до 12. клас от столицата. Отличените талантливи деца се състезаваха в три категории: категория „Традиционна мартеница“, категория „Обемни кукли Пижо и Пенда“ и категория „Авангардна мартеница“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ОбКС на СБУ – Разлог, подписа първия си общински Колективен трудов договор В резултат на добрия социален диалог на 9 март 2017 г. в сградата на Община Разлог е подписан за първи път Колективен трудов договор на общинско ниво.

Общинският колективен трудов договор е подписан от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, началника на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов, председателя на ОбКС на СБУ – Разлог, Росица Тумбева, председателя на общинската структура на СРСНПБ Даниела Пелтегова и председателя на общинската структура на КТ „Подкрепа“ Златка Михайлова.

Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срок от две години.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 13 от 03 април 2017 г.
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБУ В ГАБРОВО Най-същественият фактор е високият професионализъм

Навръх 22 март в габровския хотел „Мак” в изключително приятна обстановка, подчертаваща основателното самочувствие на лидерите и членовете на ОбКС на СБУ в Габрово, се проведе VII отчетно-изборна конференция. В началото делегатите и гостите бяха поздравени от деца, призьори в конкурса „Орфеево изворче” с ръководител колегата Стефка Стоева.

Конференцията се председателства от Вера Тихова, секретар на ИК на ОбКС на СБУ и директор на Детска градина „Явор“, която откри конференцията, като прочете от в. „Учителско дело” поздравлението на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, по случай 27-годишнината на Синдиката.

УД бр. 13 от 03 април 2017 г.
Европа въвежда квалификационен паспорт за бежанците и мигрантите Бежанците и мигрантите да получават европейски квалификационен паспорт, в който да се посочва образователно ниво, обучения и придобити квалификации, както и членство в професионални организации. Това предвижда проект на Съвета на Европа, който бе представен на конференция на министрите на образованието на държавите членки на Европейската културна конвенция и на министрите от страните от Южното Средиземноморие.

Конференцията на тема „Осигуряване на демокрация чрез образование“ се проведе в столицата на Кипър Никозия на 22 и 23 март 2017 г. Това е първият форум, организиран след подписването на Декларацията от Брюксел на 11-12 април 2016 г. от постоянната конференция на министрите на образованието на 25-ата сесия на Съвета на Европа. България беше представена от заместник-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова.

УД бр. 13 от 03 април 2017 г.
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И ВУЗФ
С отговорна грижа за квалификацията на учителите
На 23 март 2017 г. се проведе четвъртото от поредицата съвместни обучения на Синдиката на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) за надграждане и усъвършенстване на професионалната компетентност на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Участие в обучението взеха учители, директори и зам.-директори от столицата и Софийска област. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, благодарност за съвместната инициатива и доброто партниране за затвърждаване и задълбочаване връзката между средното и висшето образование, разширяване на възможностите освен задължителната квалификация да надграждаме допълващата квалификация, необходима за успешното кариерно развитие на педагогическите специалисти и увеличаването на квалификационните им кредити, изказа Виолетка Петкова, главен експерт в Централата на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА АКТИВНО УЧЕНЕ В СТОЛИЧНОТО
48. ОУ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ”
Българският учител разчупва рамките на традиционното образование

Началните учители и възпитатели в столичното 48. ОУ „Йосиф Ковачев” вече познават понятието „активно учене” в рамките на новата образователна парадигма в България. Научиха много за ресурсите, с които разполага един начален учител в класната стая на тези страни, осъществявайки активно учене. За това им помогна опитът на техните колеги учители от Унгария и Холандия. Стана ясно, че този тип обучение се основава на две от най-влиятелните съвременни концепции за ученето и преподаването – когнитивизъм и конструктивизъм. Успешните резултати се постигат и благодарение на запазените традиции в българското образование, които вече са с доказани постижения.

Юлияна ГАНЕВА, начален учител в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ – гр. София бр. 13 от 03 април 2017 г.
БАНИ проведе кръгла маса, посветена на българската национална доктрина На 25 март 2017г. в столицата се проведе кръгла маса на тема „Българската национална доктрина, достойнствата на българската нация и вековното брожение срещу тях“. Форумът с организатор Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) обсъди професионално и експертно ключови теми и въпроси, свързани с: просперитета на българската държава; националната сигурност; духовното единение на българските граждани вътре и вън от Родината; политиките за развитието и утвърждаването на България като демократична, правова и социална държава; необходимостта от национален идеал, който да стане част от дневния ред на страната, а именно независима и благоденстваща България.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 03 април 2017 г.
ПРОФ. Д.ПС.Н. Л. СТ. ГЕОРГИЕВ:
Нови възможности за развитие и обучение
Постиженията на научно-техническия прогрес породиха потребност съвременната личност да притежава все по-високо образование и развитие. Това задължава да бъдат предприети съответни мерки. На първо място, у нас следва да бъде надеждно разрешено задълбочаващото се противоречие между изискванията на живота и увеличаващия се брой ученици от семейства с нисък културен статус, които трудно се справят с училищните задачи. При приемането на ученици по календарна възраст в училище, естествено, има различия във възможностите им за развитие.

- бр. 13 от 03 април 2017 г.
Национално състезание по приложна електроника На 10 март 2017 г. в Професионална гимназия по техника и технологии "Христо Ботев" в град Смолян за седма поредна година се проведе училищен кръг от националното състезание по приложна електроника "Мога и зная как", включено в календара на МОН. Гост на събитието бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Училището, чиито директор е Мария Жайгарова – председател на ОбКС на СБУ – Смолян и областен координатор за смолянска област, е сред петдесетте гимназии, заявили участие за това състезание, за което са осигурени материали, инструменти, грамоти и награди от Търговска верига магазини за електронни компоненти и компютърни аксесоари ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица. Идеята на състезанието е младите професионалисти да отделят повече време за усъвършенстване на знания и умения в областта на електрониката.

Инж. Детелина ИВАНОВА, мениджър „Обучение и квалификация“ в Търговска верига ЕЛИМЕКС - гр. Горна Оряховица бр. 12 от 27 март 2017 г.
Урок по родолюбие Ученици от четирите училища в община Ценово се събраха на урок по патриотизъм в салона на НЧ „Христо Ботев“. Младите родолюбци тържествено отбелязаха 144-годишнината от гибелта на Апостола на свободата. Организатори на проявата бяха ръководството на Общинската администрация, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ръководствата на учебните заведения. Урокът по родолюбие, посветен на Васил Левски, беше открит от зам.-кмета на община Ценово Ваня Игнатова. В словото си тя изтъкна, че „в пантеона на най-почитаните, дарени с ореола на безсмъртието, е и Васил Левски. В нашата нова история няма друга такава личност, която да е останала незасегната от бурите на обществения и политическия живот, която така да вълнува и респектира нацията“. Гости на тържеството бяха и представители на общинското ръководство на СОСЗР.

Марий ПЕЙЧЕВ, „Връзки с обществеността и протокол“ в Община Ценово бр. 12 от 27 март 2017 г.
VІІ отчетно-изборна конференция на ОбКС на СБУ – Исперих : Образованието - водещ приоритет в община Исперих В изключително делова и приятна атмосфера премина VІІ общинска отчетно-изборна конференция на Синдиката на българските учители - Исперих. ИК и ОбКС на СБУ информираха гостите и делегатите за резултатите от дейността им за периода 2012-2017 година.

ОбКС на СБУ – Исперих бр. 12 от 27 март 2017 г.
Европейските сценарии: За бъдещето на Европа и мястото на България в ЕС Преди 6 десетилетия, през март 1957 г., в Рим са подписани двата основни договора за Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. В подписването им участват представителите на шест държави - Белгия, Франция, Италия, Германия, Люксембург и Холандия. Това събитие поставя началото на най-продължителния мирен период в историята на Европа. С Римските договори се установява общ пазар със свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали и се създават условия за просперитет и стабилност в полза на европейските граждани. В продължение на 60 години се изгражда съюз, в който се утвърждават мирното сътрудничество, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и солидарността между европейските нации и народи. Тази годишнина е повод Европа „да обърне поглед назад“ и с гордост да оцени постиженията и успехите си и с надежда „да отправи поглед напред“ към предизвикателствата на бъдещето.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 27 март 2017 г.
ПГМЕ взе участие в национално състезание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов На 10.03.2017 г. петима ученици от XI „б“ клас от Професионалната гимназия по механоелектротехника - гр. Пирдоп, взеха участие в Двадесет и първото национално състезание на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, с ръководител Снежана Колева. Всички те показаха впечатляващи резултати и получиха сертификати, които им дават право след завършване на средното си образование да се запишат в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов, в специалността, която си изберат.

Екип на ПГМЕ, гр. Пирдоп бр. 12 от 27 март 2017 г.
Нови учебни планове в професионалните гимназии от 15 септември

От 15 септември 2017 г. учениците в над 400 професионални гимназии и паралелки в средни и обединени училища ще се обучават по нови учебни планове. Те ще бъдат изготвени с активното участие на бизнеса, социалните партньори, директорите и учителите. Целта е съдържанието им да отговаря на изискванията на пазара на труда.

УД бр. 12 от 27 март 2017 г.
Проект: Децата се учат как да защитават животните От няколко години Организацията за защита на животните „Четири лапи” развива интересна образователна инициатива, за която без преувеличение може да се каже, че няма аналог в България. Тя се осъществява в рамките на финансирания от международната организация проект „Децата се учат как да защитават животните”, в тясно партньорство с регионалните управления на образованието по места. По препоръка на Министерството на образованието и науката се реализира чрез установяване на непосредствен контакт с директорите на училища в страната, в чиито правомощия са планирането и осъществяването на дейности, свързани с интересите и потребностите на учениците.

Дора РАДЕВА, Христина ПЕТРОВА бр. 12 от 27 март 2017 г.
Актуалните проблеми на движението към и в учителската професия Професията на учителя се формира и утвърждава в живота на обществото, за да удовлетвори социалната потребност от образование, обучение и възпитание на подрастващото поколение на високо ниво, което основателно прави тази професия с най-висока обществена значимост. За голямо съжаление и с огромна тревога констатираме, че през последните десетина и повече години (по цял комплекс от причини) престижът на професията е невероятно нисък, а отношението към нея впечатляващо пренебрежително. По-конкретно става дума за това, че у младите хора липсва интерес към учителската професия - към нея се насочват по-посредствени възпитаници на средните общообразователни училища. Друга негативна тенденция е застаряването (във всички образователни степени) на изявените учителски кадри. Причините според мен са ниското възнаграждение за труда на учителите, и то при целодневната му ангажираност. Внимание заслужава и средата, в която работи учителят, а в нея протекоха тревожни процеси на деформации във взаимоотношенията както в училището (между учители и ученици), така и в семейството (между учители и родители), а в много случаи и между деца и родители. Много учители споделят, че тази среда им коства повече тревоги и негативи в сравнение с ниското заплащане на труда.

Доц. Петко КРЪСТЕВ, ПУ „Паисий Хилендарски“, филиа „Любен Каравелов“, гр. Кърджали бр. 12 от 27 март 2017 г.
Родният ни език и училищата След няколко дни начева учебната година. И през нея вероятно на българския език ще се обръща в училищата и гимназиите също толкова внимание, колкото и по-рано. Тоест вниманието, което е довело работите до там, че днес и между образованите хора е трудно да се намери истински грамотен човек. И по-рано наистина хората, знаещи да пишат правилно и хубаво на български, са били рядкост. За доказателство на това достатъчно е да се попрелистят старите вестници, старите книжа из канцелариите, стари писма. Обаче днешните вестници, книжа и писма стоят във всяко отношение на още по-ниско равнище. Такава небрежност към родния ни език, каквато владее всъде днес, не е владела никога. Положението е стигнало дотам, че никой вече не се възмущава, че ний всички сме свикнали с оня груб турско-френско-провинциален идиом, непризнаващ никаква съгласуваност по род или време и скаран с логиката, на който се пише и приказва днес в София и в цялата страна. Кой е виновен за това?

Димитър Иванов ШИШМАНОВ, 14.ІХ.1926 г бр. 12 от 27 март 2017 г.
Пореден успех за НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, за участието му в международния проект Ars Longa Начално училище „Инж. Георги Вълков” в гр. Луковит има мисия не само да обучава подрастващите, но да ги подготвя и за живота. То трябва да формира у учениците национални и общочовешки добродетели, толерантност и уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. Визията на НУ „Инж. Георги Вълков”, към която се стремим, е училище с интерактивна, съвременна и стимулираща образователна среда. Успех за училището ни е стартиралият международен проект ARS LONGA, който е част от стъпка 219 по програма „Еразъм+“ – КД2, сектор „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“, с продължителност 24 месеца. Участници в проекта са Испания - координатор, Румъния, Гърция, Полша, Турция и България. Името му е ALL Right, Students. Let´smakeOurselvesNeighboursand Great Artists. Проектът е в отговор на непрекъснато променящия се свят. Като граждани на Европа трябва да бъдем в състояние да бъдем част от развитието и промените в промишлеността и технологиите, модерното образование и пазара на труда.

Божидарка ВАСИЛЕВА, директор на НУ „Инж. Георги Вълков“, гр. Луковит, и носител на престижното отличие на СБУ „Най-добър социален партньор – директор“ за 2012 г. бр. 12 от 27 март 2017 г.
Честит празник! Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

С чувство на радост и удовлетворение Ви поздравявам по случай 27-годишнина на Синдиката на българските учители и 124 години организирано учителско синдикално движение и просветителски печат в България. Тези паметни годишнини са повод да Ви благодаря за това, че бяхме заедно в отстояването престижа на най-значимата обществена професия - учителската, за компетентността, за професионализма, за солидарността, за всеотдайността и вдъхновението Ви на просветители и синдикалисти. Труден бе пътят ни, преминахме през драматични изпитания, но успяхме да съхраним демократичните ценности и принципи на нашите бележите предшественици. Днес СБУ е не само най-големият отраслов синдикат у нас, но и една от най-авторитетните и водещи структури на гражданското общество в България. Вече 27 години нашият синдикат прилага истинския модерен синдикализъм, извеждайки образователни политики, като реализира процесите в тяхната динамика и отстоява трудово-правните, социално-икономическите, професионално-творческите, синдикалните и човешки права и интереси на своите членове. През този период Синдикатът на българските учители се утвърди като най-значимото в страната професионално обединение на работещите в областта на средното образование, организация с традиция и опит, с модерен дух, новаторско чувство и поведение. Той е и школа за синдикализъм, за учене през целия живот, школа за истината, за защитата на човешките права, за доброто бъдеще на България.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
Орденът на рицарите тамплиери награди победителите от ученическия конкурс „Да съхраним българското“ В столичната „Галерия 900“ на Ордена на рицарите тамплиери у нас се състоя финалният кръг на традиционния ученическия конкурс „Да съхраним българското”, посветен на запазването и съхраняването на българските традиции. Родолюбивият конкурс се осъществява с подкрепата на Синдиката на българските учители и е с организатори: Орденът на рицарите тамплиери у нас – Командерия „Света София“, и столичният район „Подуяне“. В двата кръга на конкурса за рисунка и кукерска маска се включиха ученици от 4. до 6. клас от девет общински училища от района: 143. ОУ „Георги Бенковски“, 44. СОУ „Неофит Бозвели“, 95. СОУ „Проф. Иван Шишманов“, 130. СОУ „Стефан Караджа“, 42. ОУ „Хаджи Димитър“, 199. ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ и 49. ОУ „Бенито Хуарес“, 124. ОУ „Васил Левски“ и 106. ОУ „Григорий Цамблак“. С финалната изложба младите художници показаха колко много са научили от своите учители за вековните български традиции, род, родина, както и за народните вярвания и обреди. За първа година в конкурса с колажи участваха третокласници от столичното 143. ОУ. Тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса „Да съхраним българското“ бе открита от Великия Приор на Приорат България от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – ген.-майор Румен Ралчев, който припомни, че една от целите на Ордена е да съдейства за възпитанието на подрастващите в дух на родолюбие, християнски морал и общочовешки добродетели. Той поздрави ученици, учители, родители и гости от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и подчерта, че с участието си в конкурса те издигат авторитета на столичната образователна система и показват на цялата общественост как се тачи и съхранява българското – пример, достоен за подражание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
27 години - увереност, професионализъм, солидарност и справедливост в защита на българското учителство Изминаха 27 години от създаването на нашия Синдикат. Ние, учителите и служителите, членове на синдикалната организация на СБУ от 145. основно училище „Симеон Радев“ в София, искаме да прибавим своя празничен поздрав в честването на тази годишнина. Приветстваме сърдечно ръководството на СБУ, редакцията на вестник „Учителско дело", а така също и колегите - учители от цялата страна.

През 1990 година бе поставено началото, с което се възроди автентичният синдикализъм, който утвърди професионалните структури като дейни инициатори в процеса на реформи. Тогава се въведоха тристранното сътрудничество и колективното договаряне. Утвърди се социалният диалог, заработи и механизмът на стачката, за да браним стремежа си към свобода и достоен живот. Ние, учителите, почерпихме поуки от историята, постарахме се да запазим ценното от професионалните съюзи от миналото, защото там са съхранени борбите на предишни поколения, всичко онова, което ни е обединявало, обединява ни и днес в утвърждаването на справедливост, свобода, мир и достоен труд.

В годините на Прехода ние, българските учители, продължихме да изпълняваме своя дълг на просветители, преодоляващи прегради и трудности, но с една неизменна цел - разширяване духовните хоризонти пред младите хора. Осъществявахме като синдикалисти един нелек баланс между защитата на социалните права на учителя и идеалите на учителската професия.

През настоящата 2016-2017 учебна година синдикалните членове, училищните ръководства, всеки отделен учител, сме обединени от оптималното реализиране на новия Закон за предучилищното и училищното образование, новите държавни образователни стандарти, учебни планове и учебни програми. Знаем, че повечето от трудностите в нашата работна среда произтичат от финансовото обезпечаване на системата на средното образование, но това не спира нашата решимост да отстояваме с достойнство значимостта на своя труд.

Людмила ЧАБУКЛИЙСКА, председател на СО на СБУ в 145. ОУ „Симеон Радев" бр. 11 от 20 март 2017 г.
Със СБУ сме по-ефективни при справяне с предизвикателствата в системата на образованието Интервю с Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
Здравето на българските деца е кауза и приоритет за всеки от нас Интервю с Димитър Балджиев, търговски директор на „Фитто“ ЕООД, гр. Момчилград

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
По искане на СБУ в националната програма за развитие на средното образование за 2017 г. „Без свободен час” са включени и детските градини За първи път има проект и на национална програма изцяло за предучилищната подготовка

Поредната отстоявана от СБУ политика националните програми за развитие на средното образование да разширят обхвата си и да се отнасят и за детските градини се очаква да стане факт. На 15 март т.г. зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова представи пред медиите проекта на 11-те програми за 2017 г. Чрез тях се предвижда дофинансиране на дейности и мерки в предучилищното и училищното образование с 59 500 000 лева. През 2016 година сумата беше 50 394 000 лева. Две от националните програми са изцяло нови. За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка - „Развитие на системата на предучилищното образование“. Целта й е гарантиране на равен старт за децата преди постъпване в училище чрез осигуряване на дидактични материали и насърчаване на родителите да участват в заниманията. Предвижда се в програмата да се включат 1600 деца и 1600 родители. Бюджетът й е 400 000 лева. Очаква се да се включат 130 детски градини и училища с подготвителни групи. Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“ с бюджет от 270 000 лева. Програмата е насочена към професионалните гимназии и профилираните гимназии с паралелки за професионална подготовка, които дават квалификация „Приложен програмист“. Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и детски градини, а не само училища, както е досега. Програмата, по която се плаща на заместващите при отсъствие на учител и възпитател, е с бюджет 2 500 000 лева. Увеличението в сравнение с миналата година е с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 30 000 заместващи педагогически специалисти.

Велина АНТОВА бр. 11 от 20 март 2017 г.
В подкрепа на политиките за равнопоставеност на половете Подробности за националната конференция, която Синдикатът на българските учители, в партньорство с „Обществен женски парламент – 21 век“ (ОЖП), Конфедерацията на независимите синдикати в България и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ), инициира по проблемите на равнопоставеността на половете, на 7 март т.г. В авторитетния форум участие взеха повече от 150 представители на държавните институции, местната власт, неправителствени организации, с които партнира ОЖП - 21 век, университетските и научните среди, членове на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените, децата към КНСБ и на „Обществения женски парламент – 21 век“, директори на столични учебни заведения и членове на СБУ, медии и др.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
И слушайте, когато СБУ говори! Откога чакаме да ни чуят. Възпитанието на децата и грижата към училището като цяло не са кауза само за ден. И вчера, и утре, и всеки ден нека сме загрижени и да го показваме с делата си, всяка институция от своята позиция, всяка личност със своя пример и принос.

В кратка тематична ретроспекция проследяваме от 1994 г. насам инициативите на СБУ, посветени на възпитанието, както и на необходимостта от обезпечаването с кадрови и финансов ресурс на здравни специалисти във всяко училище. Чрез всички тях СБУ апелира за политическа и обществена воля за справяне с проблемите.

Тематичната ретроспекция е с посвещение на 27-годишнината на Синдиката на българските учители, която честваме на 14 март 2017 г.

Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
Икономическа справедливост и овластяване на жените! Ние, като образователни синдикати, сме поставени в уникална позиция да подчертаем връзката между правото на образование за жените и момичетата и да осигурим, че получаването на образование реално води до напредък в икономическото овластяване. В Четвъртата цел за устойчиво развитие (SDG4) се изтъква, че „справедливото и включващо качествено образование и ученето през целия живот за всички“ е основна предпоставка за овластяването на жените и момичетата. Фред ван Льовен, Генерален секретар на Интернационала на образованието бр. 10 от 13 март 2017 г.
Иновативно обучение чрез станция за виртуална реалност се реализира в ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник В първите дни на март 2017 г. директорът на ОУ „Св. Иван Рилски“ Бойко Свиленов представи успешно реализираната по проект стемп станция в учебното заведение пред председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, пред кмета на община Перник Вяра Церовска, нейния заместник Севделина Ковачева, началника на Регионалното управление на образованието Ваня Коконова и председателя на ОбКС на СБУ Перник Венета Миланова. „Стемп станцията позволява преподаваният материал да се възприема по-лесно и да остава трайно в паметта на децата, тъй като освен зрително се задействат и други възприятия в процеса на урока. Чрез станцията в учебния процес има възможност да се наблюдава виртуална реалност.“ – сподели директорът Бойко Свиленов. На 2 март т.г. в училището, с ученици от 5., 6. и 7. клас, се проведе запомнящ се иновативен интегриран урок, съчетаващ знания по биология, химия и физика. Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
Казуси, свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри - Иван КЪНЧЕВ и Пламен ИВАНОВ, главни експерти в Централата на СБУ, направление "Професионално-творческа защита" бр. 10 от 13 март 2017 г.
Практически урок по гражданско образование в столичното
144. СУ „Народни будители”
В столичното 144. СУ „Народни будители” се проведе запомнящ се урок по гражданско образование. Гласуването за избор на нов Ученически съвет протече досущ като при истинските избори в демократична държава: от издигането на кандидатите, през предизборната кампания в продължение на месец - с дебати със специално подготвени информационни табла за кандидатите; през дните за размисъл, без агитация; с инструкциите за гласуване, със сформирането на местна, общинска и централна комисия, до истинските урни и паравани. А гласуването е задължително за всеки ученик в училището, явяващ се пред урната с бележник или лична ученическа карта. Велина АНТОВА бр. 10 от 13 март 2017 г.
СБУ инициира международен форум за интеграция на мигранти чрез образование През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Форумът се проведе под патронажа на Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България. Участие в конференцията взеха представители на учителските синдикати от Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания. Специални гости на форума от Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) бяха Сюзън Флокен - новият европейски директор и Мартин Ромер. В събитието се включиха и проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Мая Манолова - омбудсман на Република България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Христина Христова и Янита Димитрова - съветници на министър-председателя проф. Огнян Герджиков, проф. Лалко Дулевски - председател на Икономическия и социален съвет, Живка Първанова - зам. областен управител на област София-град, представители на Министерството но вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Представителството на Европейската комисия в България, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците (ДАБ), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), началници на Регионалните управления на образованието, преподаватели от висши училища, кметове, директори, учители в селища, където се обучават деца мигранти, областни координатори и членове на СБУ, неправителствени организации и др.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 06 март 2017 г.
8 март - Международен ден на жената Историята на тази бележита дата е свързана с повече от сто години борба на жените за права и за равнопоставеност в обществото. Осми март - това е празникът на международната солидарност, сила и сплотеност на жените от цял свят. Началото му е свързано с женските движения за равни права с мъжете и с борбата против войната и насилието. Още в древността жената е водела борба за равнопоставеност в обществото.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Габрово бр. 9 от 06 март 2017 г.
Трудовоправна консултация Ползване на платения годишен отпуск

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 9 от 06 март 2017 г.
Националния конкурс „Възкресение Христово” Регламент за участие Българската православна църква, Св. Синод - Българска патриаршия бр. 9 от 06 март 2017 г.
Обмяна на добри практики за ранно детско развитие Семинар за предизвикателствата в ранното детско развитие събра заместник-кметове, общински експерти по образованието, директори и учители от начални училища и детски градини, както и представители на неправителствения сектор от 28 февруари до 2 март 2017 в Русе. Целта на срещата бе обмяна на добри практики, идентифицирани при изпълнението на образователни проекти с различно финансиране, в различни райони на страната, които се превръщат в успешен модел.

УД бр. 9 от 06 март 2017 г.
ГЛОБАЛНИ ПОЛИТИКИ
Международен форум, организиран от СБУ, обсъжда
интеграцията на мигранти чрез образование
През последните няколко години Синдикатът на българските учители задълбочено и целенасочено работи по проблемите на интеграцията на децата в учебните заведения, жените и възрастните хора на пазара на труда, както и на чужденците, получили статут на бежанци у нас. В подкрепа на тези политики е инициираната и организирана от СБУ на 24 февруари т.г. международна конференция на тема „Пътят на мигрантите – проблеми и решения в интегрирането им чрез образователните системи”. Участие в значимия форум взеха представители на учителските синдикати от много европейски страни, сред които: Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Испания и др. Присъстваха Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България, Мая Манолова - омбудсман на Република България, проф. Николай Денков - министър на образованието и науката, Пламен Димитров - президент на КНСБ, представители на държавни институции, неправителствени организации, областни координатори и членове на СБУ и др. Специални гости на събитието бяха Мартин Ромер и новият европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование Сюзън Флокен. Форумът бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаеми колеги, учители!

Уважаеми социални партньори на СБУ!

Скъпи приятели!

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам с националния празник на страната ни – 3 март, деня, в който преди 139 години бе подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя и бе поставено началото на съвременната българска държава.

Денят, в който мълчаливо прекланяме глава, за да отдадем заслужена почит към всички загинали за нашата национална свобода, към всички, които със своите дела начертаха светлата диря на историята, за да се съгради съвременна България! Да бъдем горди със сътвореното от тях и неотлъчно да следваме техните идеали, морални и нравствени ценности и поуки, за да пребъде българската нация и през вековете!

Нека всички ние, като радетели на българщината и пазители на духовността, просветата и културата, не спираме да укрепваме родолюбивия български дух и самосъзнание в името на бъдещето на децата ни и просперитета на българското общество!

Честит празник!

Председател на СБУ: д.ик.н. Янка Такева

- бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
144 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
По стъпките на Апостола…
19 февруари. България отбеляза 144 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. С десетки събития в цялата страна бе почетена паметта на великия син на България, който в онзи мразовит февруарски ден преди 144 години увисна на бесилото, за да поеме по пътя на разпятието. Дата, превърнала се в паметна за хиляди българи, носещи в сърцата и душите си примера на великия революционер, дал живота си за свободата на българския народ. Почит и преклонение, вяра, упование и посвещение… Левски е национален герой. Пеят се песни, рецитират се десетки стихове, претворява се животът и славното му дело… Десетки негови паметници са обсипани с венци и цветя.

Китка свежи цветя в памет на неговата майка Гина Кунчева поднесоха и малките четвъртокласнички от София - Никол Първанова и София Ковачева. Ще има още много свежи цветя, поднесени с признание и още много мигове, в които ще си припомняме неговия лик. И неговото дело.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Единствен, недосегаем, неповторим… „Във всяка педя земя, по която стъпваме, във всяка глътка въздух, която поемаме - той е нашата безкрайност. Даде ни най-чистото усещане за подвиг и най-страшното усещане за цената на нашето предателство. Затова и бесилката му стана нашият кръст. Увисна на нея не само за да спаси България, но и да я събуди. За да ни покаже – мечтата, пътя и свободата. За да ни покаже, че няма равен на себе си. За народа той е повече от герой. Той е Апостола – Апостола на българската свобода… - С тези думи на гордост и прослава започна възпоменателната вечер в памет на живота, делото и заветите на великия българин и революционер Васил Левски. Организирано от Общобългарския комитет „Васил Левски“ и Читалище „Интеркултура - 21 век“, събитието се проведе на 17 февруари т.г. в тържествената зала на Централния военен клуб в столицата. Присъстваха Стефан Янев - служебен министър на отбраната, председателят на Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски“ - Васил Василев, и членове на Съвета, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, преподаватели от Националния военен университет „Васил Левски“ в София, обществени дейци, читалищни дейци, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и с непостоянен характер В Централата на Синдиката на българските учители нееднократно са постъпвали запитвания, отнасящи се до изплащането на допълнителното трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен, за втори час на класа, за сумите, които влизат при изчисляването на обезщетенията при пенсиониране, и др.

Отговорът на повечето от тези въпроси се съдържа в характера на самите допълнителни трудови възнаграждения – т.е. дали те са с постоянен характер, или не.

Нормативно видовите допълнителни възнаграждения и техният характер са определени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., посл. доп., бр. 49 от 29.06.2012 г.). Според чл. 3, т. 2 съществуват „допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор“. От текста е видно, че освен регламентираните в КТ и самата наредба могат да съществуват и други допълнителни трудови възнаграждения, определени в друг нормативен акт или КТД.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление „Професионално-творческа защита"

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление „Професионално-творческа защита" бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Ползване на платения годишен отпуск Работя като учител и имам 15 работни дни платен годишен отпуск за 2016 г., които не съм ползвала. Имам следните въпроси:

Имам ли право да ги ползвам през 2017 г.?

Вярно ли е, че ако не ги използвам до м. юни 2017 г., ще ги загубя?

Какъв е давностният срок за ползването им?

Ако през м. ноември 2017 г. се пенсионирам и напусна, ще ми бъде ли изплатено обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск?

К. Илиева

Съгласно чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-05-19/23.02.2017 г.между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД и Синдикат на българските учители, основен член на КНСБ -

- бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА Разград

Второкласниците от ОУ “Васил Левски“, гр. Разград, украсиха коридорите на училището си с ръкописи за Апостола на свободата. Инициативата е част от събитията, посветени на патронния празник на школото.

110-те деца са избрали дали да посветят на Левски свои думи, или да напишат красиво текст, свързан с живота и делото на Дякона. Част от децата са написали по 2 листа и така ръкописите са общо 180.

Посетителите на училищната сграда виждат първите ръкописни слова за Апостола още с влизането си, над текстовете в бяло, зелено и червено е и надписът „180 страници за Апостола“.

„Левски е вечният критерий на поколения българи от Освобождението до днес. И до днес почитаме като по-голямо събитие обесването, а не рождението на Левски. Има различни обяснения за това, но най-важното е неговото дело да се пази и помни“ – казва в един от текстовете Мария от 2 „г“ клас.

Брезник

Уникален спектакъл представиха ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, в голямата зала на читалище „Просвещение-1870“ в града.

Спектакълът беше посветен на Васил Левски и патронния празник на брезнишката гимназия. Учениците се превъплътиха в известните покрай историята за обесването на Васил Левски роли.

Официалните гости на събитието бяха кметът на община Брезник Иван Узунов, зам.-кметовете Иван Бъчваров и Мария Добревска, председателят на Общински съвет – Брезник, Виолета Младенова, старши експертът на отдел „Образование и култура“ към общината Наталия Първанова и др.

Честването на патронния празник започна с внасяне на училищното знаме, химна на България и официални слова, които бяха поднесени от зам.-кмета на община Брезник Иван Бъчваров и директорът на гимназията Емилия Вълова.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Нов научен труд за Апостола на свободата
На 20 февруари 2017 г. в Големия салон на БАН в София се състоя премиерата на книгата „Васил Левски и възкресението на България” на акад. Константин Косев. Организатори на събитието бяха издателство „Захарий Стоянов” и Столичната община. Книгата е част от най-новата поредица на издателство „Захарий Стоянов” „Дълг и чест” - думи, гравирани по сабите на храбрите български кавалеристи на генерал Иван Колев, донесли на родината величави победи и неувяхваща слава със своя героизъм, безстрашие и саможертва. Тези свещени думи заживяват друг живот в издателската поредица, събрала в едно знакови имена на владетели, държавници, национални герои, просветители и духовни строители на Отечеството. Тя е посветена на великите българи, които са променили историята ни. В нея именити историци и археолози представят най-новите си научни изследвания за държавниците, с които най-много се гордеем.

Акад. Константин Косев от години изследва живота и делото на Апостола. Най-новият му научен труд „Васил Левски и възкресението на България” е своеобразен поклон на автора и издателя пред настъпващата 180-а годишнина от рождението на Апостола на свободата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В памет на Апостола на свободата Отново бе 19 февруари.

Отново преклонихме глава пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България - Васил Левски.

… Преди 144 години един необикновен човек даде живота си за България! Левски – така го наричаха другарите му. Апостола – тъй го зовеше народът…

И децата от ДГ „Първи юни” - гр. Карлово, се включиха в тържественото отбелязване на 144 години от обесването на най-свидния син на България. В зала „Васил Караиванов” на Община Карлово възпитаниците от подготвителна група „Пчелица”, под ръководството на екипа на групата: Катя Никова – ст. учител, и Таня Кръстева – учител, представиха музикално-театрален спектакъл под надслов „Легенди за Левски”. На тържеството присъстваха родители, учители, граждани и гости, сред които: Стойо Карагенски – зам.-кмет на община Карлово; Теодор Шойлеков – председател на Общинския съвет, Карлово; Анастасия Чолакова – зам.-председател на Общинския съвет, Карлово; Петя Найденова – директор на дирекция „Образование, култура и транспорт“; София Димитрова – началник-отдел „Образование, култура и транспорт“; Мирослав Колев – директор на Общинска библиотека – Карлово, и председател на Обществения съвет на ДГ „Първи юни“; Светлозар Янков – общински съветник; Маргарита Иванова – председател на ОбКС на СБУ - Карлово; Стефан Караиванов – наследник на Васил Левски.

Таня КРЪСТЕВА, учител и председател на СО на СБУ в ДГ „Първи юни” бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Ефективни партньорства за развитие на образованието На 22 февруари т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се срещна с кмета на град Варна - Иван Портних. В срещата взеха участие и директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ и председател на комисията по образованието, младежта и спорта към НСОРБ - Лилия Христова, както и областния координатор на СБУ за Варна - Веселин Рашев. Обсъждане на изпълнението на подписания Анекс към КТД за системата на средното образование, както и дискусия за усъвършенстване и прецизиране на предстоящият за подписване КТД на общинско ниво бе целта на ползотворната среща. Стана ясно, че подписването на новия общински КТД ще се осъществи до края на месец март. Във фокус бе поставен и анализ на актуалната подзаконова нормативна база в системата на средното образование и др. В края на срещата председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари за изключително успешното социално партньорство с община Варна в лицето на нейния кмет – Иван Портних и пожела утвърдените във времето ползотворни взаимоотношения да продължат и в бъдеще.

На 20 февруари т.г. в град Търговище се състоя среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители със заместник-кмета на община Търговище Рая Матева и директорът на Дирекция „Образование“ в общината - Косьо Костов. По време на срещата бяха дискутирани казуси от обсъждания към момента КТД на общинско ниво, даващи възможност за постигане на консенсус между социалните партньори в сектора. Бе представена и дискутирана Общинската стратегия за развитие на образованието като възможност за развитие на сектора до 2020 г. на територията на община Търговище и др. Поставен бе акцент на необходимостта от анализ на мрежата от учебни и детски заведения за обособяване на защитени и обединени училища и детски градини на базата на определените за целта съответни критерии. След успешно преминалата среща, председателят на СБУ благодари на общинското ръководство, в лицето на кмета Дарин Димитров за последователната и успешна политика в сферата на образованието и за доброто социално партньорство със Синдиката, и пожела нови бъдещи успехи в тази насока. В работната среща взе участие и председателят на ОбКС на СБУ - Търговище Снежана Мирчева.

УД бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Устина – минало и настояще Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Устина, е малко, но със сплотен колектив. Всички ние - и учители, и ученици, не спираме да работим и да се забавляваме заедно. Стремим се да подаваме ръка и на миналото, и на настоящето. Да почитаме традициите и да не се страхуваме да опитваме нови неща. Участваме в различни конкурси и приветстваме разнообразни инициативи. И сме много горди с успеха на нашите седмокласници през миналата учебна година, когато спечелиха първо място в шестото издание на проекта "Народните будители и аз".

Но това не е единственото ни постижение. Щом разбрахме за проекта "Твоят час", веднага предложих да ръководя театрална група, защото самата аз съм участвала в такава като ученичка и имам прекрасни спомени от преживяното преди години. Спряхме се на името "Драматизация на литературни произведения", за да съчетаем приятното с полезното. Имаше много желаещи ученици, което ме изненада приятно, и накрая сформирахме сборна група от 2., 4., 5. и 6. клас. Децата са много талантливи и артистични, може би защото преди са участвали и в представления на читалището. Сами си направихме и по-голяма част от костюмите и декорите. До момента имахме две изяви: пиесата "Коледни бъркотии" - микс от различни приказки, и "Апостолът в премеждие", посветена на Васил Левски.

Златина АВРАМОВА, учител по английски език и ръководител на Групата по драматизация на литературни произведения бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
Проф. дпн Сава Гроздев: Синдикатът на българските учители е активен и безпристрастен, на своето място - близо до българския учител Интервю

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
В 119. СУ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ“ – ГР. СОФИЯ
Да срещнеш потомък на Левски…
В навечерието на 144-ата годишнина от гибелта на големия български революционер Васил Левски гост в столичното 119. СУ бе неговата потомка Христина Богданова. Тя се срещна с четвъртокласниците и разговаря с тях за съхранените семейни ценности, за любимите песни на Апостола. Според Христина това е изключително важно, защото семейството има голяма роля при формирането на човек, а Левски е възпитан в култ към честността и справедливостта. Знае се, че Левски е имал много силна връзка със своята майка. От нея идва и любовта на Апостола към музиката, която му е помагала в трудни моменти.

Христина е праправнучка на сестрата на Апостола – Яна. Всички негови наследници са все от нейна страна, която единствена от децата на Гина и Иван Кунчеви създава свое семейство. Яна е по-голямата сестра и носи всички грижи по революционните дела на Апостола. От нейния дом в Карлово той поема пътя за Белград и участието си в Първата българска легия, при нея се връща след дългия път. Без да е член на тайния комитет в града, тя е една от ярките му съмишленички.

Виктория МИЛАНОВА, 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София бр. 8 от 27 февруари 2017 г.
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА СБУ И ВУЗФ Квалификацията на учителите - гаранция за устойчивост на работните места и обществен престиж

След първите две успешно проведени през миналата 2016 г., на 7 февруари т.г., с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководството на ВУЗФ в лицето на неговия ректор доц. д-р Григорий Вазов и вицепрезидент Детелина Смилкова, се проведе третото обучение на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти в условията на новата нормативна уредба“, целящо надграждане на професионалните компетентности, свързани с промените в образователната нормативна уредба при изпълнение на държавната политика за повишаване качеството на образованието. Основен лектор в него бе Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН. Участие в обучението взеха много директори и учители от водещи учебни институции в столицата и Софийска област, както и преподаватели, сред които проф. дпн Сава Гроздев, зам.-ректор „Научноизследователска дейност и кариерно развитие“ на ВУЗФ, представители на висшето учебно заведение и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
Запомнящ се урок за вредата от наркотиците в столичното 123. СУ „Стефан Стамболов” На 15 февруари 2017 г. в столичното 123. СУ „Стефан Стамболов” се проведе атрактивен, въздействащ и запомнящ се урок за разрушителната вреда на наркотиците. Идеята за извънредния, но много ценен за възпитанието на подрастващите час е на д-р Юлия Николова, член на Обществения съвет към столичния район „Красна поляна”, на чиято територия се намира 123. СУ „Стефан Стамболов”, и на кмета на района Иван Чакъров. Великолепната реализация е в партньорство със Стефан Бакалов, началник-отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София, и негови колеги, директора на 123. СУ „Стефан Стамболов” Георги Велев и екипа от преподаватели в училището.

Възпитаниците на 123. СУ „Стефан Стамболов” получиха и ценни указания как да се защитават, прилагайки основни движения за самоотбрана при нападение на улицата.

Най-вълнуващи бяха демонстрациите за откриване на наркотици. Специално участие в събитието взе митническото куче Епси, което показа професионалния си нюх и на няколко пъти откри укрити в куфар и ръчен багаж наркотични вещества.

Велина АНТОВА бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
ГОСТ НА БРОЯ СТЕФАН ЦАНЕВ: Спасението е само едно - да образоваме необразованите, които заплашват да унищожат днешната европейска цивилизация

Интервю на Ивайла Василева бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
КОНСУЛТАЦИИ Има ли удръжки върху обезщетението по чл. 222, ал. 3 и чл. 224 от Кодекса на труда? Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
КОНСУЛТАЦИИ Заплащане на допълнително трудово възнаграждение за втори час на класа Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ, направление "Професионално-творческа защита" бр. 7 от 20 февруари 2017 г.
Бюджет 2017: Партньорство в отстояване на най-добрите решения за образованието По утвърдена традиция Синдикатът на българските учители организира семинарно обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година. То се състоя на 3 февруари т.г. в гр. Банкя. В него участваха зам.-кметове на общините Добрич, Кърджали, Пирдоп, началници на Регионални управления на образованието (РУО), директори на дирекции по образование и финансисти от общинските администрации от цялата страна, членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на Синдиката, директори на дирекции в МОН, представители на Националното сдружение на общините в Република България и др.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
СБУ с предложения за неотложни приоритетни политики към служебното ръководство на МОН На 3 февруари 2017 г. се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование, на което служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков представи официално на социалните партньори новите зам. - министри: Мария Гайдарова, с ресор „Средно образование“, и Ваня Стойнева, с ресор „Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж”. Поста си зам. - министър на образованието и науката, с ресор „Висше образование и наука“ запазва проф. Иван Димов. Иван Модев, който до неотдавна бе директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към МОН, е началник на кабинета на проф. Денков. По време на заседанието на Отрасловия съвет председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева връчи на проф. Денков и неговия екип предложения на Синдиката за неотложни приоритетни политики в сферата на средното образование към служебното ръководство на МОН. Подробности – четете на сайта на СБУ: http://www.sbubg.info/

- бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Увеличение на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование Писмо на Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката № 9107 – 26/08.02.2017 г. до Министерството на младежта и спорта Министерството на културата, Регионалните управления на образованието, Кметовете на общини чрез Регионалните управления на образованието Директорите на държавните и общинските училища - бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Наредба за провеждане на Тринадесетата учителско спартакиада на СБУ с международно участие, 4-9 юли 2017 г., Грандхотел „Варна” – курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена” - - бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
V Национален конкурс „Път към славата“ - Светът е по-красив с талантите на България За пета поредна година в София се проведе Националният конкурс „Път към славата“. Конкурсът, който дава изява на творческите, музикалните и артистичните умения на деца и младежи от цялата страна, организиран от Арт център „Кърнолски“, премина под патронажа на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и бе осъществен с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Руския културно-информационен център, Италианския културен институт, Дирекция „Образование“ към Столичната община, Регионалното управление на образованието – София, и Дома на културата „Средец“, гр. София.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Споделено от участници в обучението: Доброто партньорство е основа за добри резултати интервюта Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Модел за специална образователна подкрепа Помощно училище „П. Р. Славейков“, гр. Плевен“ проведе Информационен ден „Представяне на организацията и функционирането на модел за специална образователна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания в ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен“, по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП „НОИР 2014-2020“.

Проектната дейност в училището е под патронажа на РУО – Плевен. Форумът бе воден лично от Албена Тотева, началник на РУО - Плевен. Присъстваха Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН и ръководител на проекта, както и други представители на министерството, експерти от РУО - Плевен, Областната администрация, Община Плевен, Медицинския колеж към Медицинския университет, гр. Плевен, институции, имащи отношение към децата и лицата с увреждания, неправителствени организации, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Плевен, детски градини, общообразователните училища и професионалните гимназии на територията на областта, Фондация „Карин дом“ – Варна, директори и специални педагози от помощни училища от цялата страна.

Милен НАКОВ, директор на ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
Kорекционно-развиващите игри и приобщаващото образование в детската градина Детска градина „Теменуга”, гр. Плевен, с директор Румяна Николова, носител на високия приз на СБУ „Учител на годината – 2013“, има традиции в процеса на приобщаващото образование.

Съхранявайки всичко ценно, натрупано през годините, и същевременно отговаряйки на предизвикателствата на времето, подобряваме качеството и ефективността на предучилищното образование с разгръщане на творчеството и иновациите като необходимо условие за придобиване на ключови компетентности и умения, така необходими за изграждането на бъдещите личности. Играта е с доказано положително влияние върху социалното участие и взаимодействие на децата, особено в референтни групи, а резултатът е емоционално удовлетворение и благополучие на всички. Игровите корекционно-развиващи дейности и прилагане на личностно-ориентиран подход развиват потенциалните им възможности, потребността от самоутвърждаване и глорическите емоции - стремеж към признание, радост от похвалата, преодоляване на огорчението от неуспеха при решаване на игровата задача.

Румяна НИКОЛОВА, директор на ДГ „Теменуга“ носител на приза на СБУ „Учител на годината – 2013“ бр. 6 от 13 февруари 2017 г.
СБУ инициира семинарно обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на средното образование за 2017 г.
По утвърдена традиция за дванадесети пореден път Синдикатът на българските учители организира семинарно обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование за новата календарна година.

То бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева на 3 февруари 2017 г. в град Банкя. В него участие взеха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, областните координатори на Синдиката, заместник-кметовете на общините, директори на дирекции в МОН, експерти от дирекция „Образование” на Столичната община, финансисти от общинските администрации от цялата страна, началници на Регионалните управления на образованието, директори и бюджетари на областните центрове, представители на Националното сдружение на общините в Република България и др.

УД бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
В НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО
Мониторингът – система за управление на промяната, базирана на доказателствата и обратната връзка
На 31 януари 2017 г. в Представителството на Европейската комисия в София се проведе национална конференция на тема „Дете-центриран мониторинг – отговорът на България за качеството в системата на грижи за децата”. Тя се организира от Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца към Нов български университет и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с участието на представители на Европейската комисия, Синдиката на българските учители, МТСП, Агенцията за социално подпомагане, МОН, от общините, УНИЦЕФ, неправителствени организации, които са развили иновативни практики в тази сфера, и др. Интерес към форума проявиха и от посолствата в София на Испания, Германия, САЩ и Италия. Целта на конференцията е да се представят различни гледни точки за качеството на грижата към децата и първите резултати от прилагането на разработената от Ноу-хау центъра система за мониторинг на качеството на грижите за деца.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Служебният министър проф. Николай Денков се ангажира с приемственост в политиките на МОН „Пристъпвам със смирение и ясна отговорност на поста служебен министър на образованието и науката. Ще използвам максимално постигнатите резултати на предишните екипи и ще осигуря пълна приемственост по отношение на политиките в министерството, за да има плавен преход към следващото редовно правителство. Това е главната ми задача и се надявам заедно с колегите от министерството да я изпълним успешно.“ Това заяви проф. Николай Денков, след като пое новия си пост. Министърът припомни, че е имал възможност да работи като заместник в последните три екипа – на проф. Румяна Коларова, на проф. Тодор Танев и на Меглена Кунева.

Велина АНТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Социалната политика на държавата трябва да минава през училището Социалните помощи в държавата да минават през обучението на децата в училище. От години Синдикатът на българските учители изразява това становище и разработва политики за ограничаване отпадането на учениците от училище и източването на публични средства от родители, които лишават децата си от образование. Позицията на СБУ е заявявана категорично и многократно от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, на поредица форуми, посветени на тези проблеми, пред отговорните институции: Народното събрание, Министерския съвет, МОН и МТСП, на заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование и пред медиите.

Държавата трябва да спре да трансферира пари без ясни критерии за постигнати образователни резултати. Според СБУ важните опорни точки, върху които трябва да стъпи всяка стратегия или политика за пълен обхват, превенция срещу отпадане от училище и мултикултурно образование, са: устойчива заетост на родителите; работа с изпуснатите поколения, останали неграмотни; обхват на децата в детските градини още от 4-годишна възраст; разработване на специална методология за работа с етническите малцинства; допълнително обезпечаване на квалификацията на педагогическите кадри за работа в мултикултурна среда; подкрепа за учителите от цялото общество, за да задържат рисковите деца в училище.

Велина АНТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Започва изпълнението на програма за финансова грамотност на ученици в България На 26 януари 2017 г. стартира изпълнението на първата в страната образователна програма за финансова грамотност на учениците от 9. до 11. клас с подкрепата на ВУЗФ, Visa, водещата глобална технологична компания за разплащания, и българските банки.

През първата година в 10 училища в цялата страна ще се провеждат часове по финансова грамотност като част от кампанията „Нашите пари“, а преподаваните уроци следват специално разработени за програмата учебник и учебна тетрадка. Материалът покрива ключови финансови теми, като икономика, финансови термини, лични финанси, изготвяне на бюджет, депозити, кредити, инвестиции и др. Целта на програмата е да научи младите хора как да разпределят своя бюджет и да правят разумен избор относно личните си финанси. За учебната 2016-2017 г. програмата ще обхване 10 града в страната, като ще има и онлайн присъствие и активност в социалните канали, за да се постигне по-висока ангажираност и по-добро разбиране на темите.

УД бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Благотворителна изложба на учениците от СМГ в помощ на Астрономическата обсерватория на Софийския университет На 24 януари 2017 г. учениците от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ с директор Антони Стоянов, подкрепени от своите учители, организираха благотворителна изложба с авторски фотографии на астрономическа тематика в името на общественозначима и отговорна кауза. Със събраните средства те ще подпомогнат ремонтните дейности по сградния фонд на Астрономическата обсерватория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в парк Борисова градина. Сградите на обсерваторията към висшето училище са построени от края на 19-и век, а телескопът в големия купол на обсерваторията през 2017 г. става на 120 години. Това е най-старият телескоп на постоянен фундамент на Балканите. Благотворителната кауза на учениците стартира под мотото „Към звездите” и включва 25 оригинални астрофотографии с научна стойност, които ще красят централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 3 февруари 2017 г.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия” - уникален международен център Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия” е уникален международен център за образование, култура, отдих, спорт, здраве, бизнес и конгресен туризъм, който работи през цялата година. Комплексът получи изключително висока оценка от Комисията по туризъм на Организацията на обединените нации (ООН), която констатира, че „Камчия“ прилага стандарти, които ще очертаят пътя на развитие на туристическия бранш в световен мащаб през следващите 20-30 години.

Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „Камчия“ стана център за въвеждане на най-новите стандарти и модерни практики в квалификацията на преподавателите и образованието и възпитанието на децата и младежите. Тук работи постоянно действащият проект „Училище на бъдещето“ - в продължение на години се организират обучения и квалификационни курсове за учители, прилагат се модерни образователни програми и иновационни технологии. Комплексът предлага идеални условия за провеждане на квалификационни и преквалификационни курсове, семинари, образователни сесии, културни и спортни форуми.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Регламент на ХI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2016–2017 г. Като национално-патриотична организация Национално Движение Русофили посвещава ХI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и 140-годишнината от началото на Руско-турската освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили, с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017 г. под № 28, направление „Наука и техника”.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народ младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
ИВАН ГРАНИТСКИ – ДИРЕКТОР НА ИЗДАТЕЛСТВО „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“:
Българският учител е почтен и безкористен и носи възрожденския дух в себе си
Интервю

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Ползотворни срещи Кърджали

На 24 януари 2017г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна с Веселина Тихомирова, заместник-кмет на община Кърджали. Основен акцент в дискутираните теми бе необходимостта от анализ на мрежата от детски заведения във връзка с възможността тези, които отговарят на критериите, да бъдат обявени за защитени. По време на срещата г-жа Такева обърна специално внимание на новите стандарти за предучилищния сектор. Тя изрази надежда, че общинското ръководство ще работи за достигането им, а където е необходимо, ще се търсят възможности за дофинансиране. Веселина Тихомирова изтъкна като един от основните проблеми, по който общинската администрация работи последователно, преодоляването на демографския срив и липсата на млади кадри в системата на средното образование.

Черноочене

На 23 януари 2017г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и председателят на Регионалния координационен съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева се срещнаха с кмета на община Черноочене Айдън Осман. Янка Такева и Иванка Караколева изразиха удовлетворението си от доброто социално партньорство с общината. „В продължение на години нашите две институции са доказвали, че местната власт и Синдикатът на българските учители могат да бъдат ефективни и коректни партньори” – изтъкна г-жа Такева.

УД бр. 4 от 30 януари 2017 г.
С позитивна мисъл за духовния храм на децата на Габрово и за неговите свещенослужители На 05.12.2016 г. в гр. Габрово бе подписан нов Общински КТД за предучилищното и училищното образование между Община Габрово, представлявана от кмета на общината Таня Христова, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от председателя на СРСНПБ инж. Величко Велков, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, представлявано от председателя на СДСОРБ Пенка Петрова, и Координационния съвет на Синдика на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България в Габрово, представляван от председателя на КС на СБУ Ренета Колева, Регионален професионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от председателя на РПС „Образование“ Евгения Банчева. Сключеният Общински колективен трудов договор е вписан в специалния регистър на дирекция „Инспекция на труда“ със седалище Габрово под № 26/13.12.2016 година.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Нешка Робева: Трудно е да се рушат вече създадени грешни навици, но българският учител успява Интервю Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Ползотворно сътрудничество за качествено образование на всяко дете На 20 януари 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, участва в работна среща, посветена на образованието, която се проведе в Посолството на Държавата Израел у нас.

Поканата към лидера на СБУ бе отправена от Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел у нас, като повод за срещата-разговор бе гостуването в България на Eли Нехама, директор на иновативното училище Bialik Rogozin в Тел Авив, Израел.

Велина АНТОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Четвъртия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците - 2017 г. Регламент за участие - бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Бабинден в детска градина „Ален мак”, гр. Разлог Разлог люлее бъдещето си в шарени цедилки... Бабинден е! Да знаят децата, да помнят как се Бабинден празнува!

Детска градина „Ален мак”, гр. Разлог бр. 4 от 30 януари 2017 г.
От минало, през настояще, към бъдеще Проектът „От минало, през настояще, към бъдеще” в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Самуил, обл. Разград, осъществен от I, II и IV клас, е модел за създаване на стратегия за интеграция между ученици от различни възрастови групи, етническа принадлежност, интереси и работа в екип. Наши партньори бяха родителите на учениците.

Анета БОРИСОВА, Айля ЧОЛАК и Севгюл МУСТАФА - старши начални учители в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с.Самуил, обл. Разград бр. 4 от 30 януари 2017 г.
„Да преподаваме по нов и по-добър начин“ Проект на СУ „Сава Доброплодни" - гр. Шумен, по Програма „Еразъм+“ Според ръководството по Програма „Еразъм+“, „технологиите променят начина, по който функционира обществото, и съществува необходимост да се гарантира, че те се използват по най-добрия начин…“

Водени от това и от мотивацията за осъществяване на качествен образователен процес, съдействащ за ефективна социална интеграция на младите хора в Европа, екип учители от СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, инициираха създаването на проект: „Да преподаваме по нов и по-добър начин“, по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – „Образователна мобилнос“.

Екип на СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Седма книга на Росица Иванова Седмата книга на Росица А. Иванова (Дикова) излезе от печат в навечерието на 2017 година.

Г-жа Иванова е секретар на СБУ към СУ „Хр. Проданов“ – гр. Карлово и председател на карловския клон на Конфедерацията на българските писатели. Вече 17 години тя се занимава с пишещите деца в творческия клуб „Литературен Еверест“ към училището, а през 2015 г. получи първа награда за комплексно представяне и в двата раздела на Втория международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“, организиран от СБУ.

УД бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Признание В края на 2016 г. ни напусна доц. д-р Емилия Стефанова Николова, работила в областта на теорията, методиката и дидактиката на музикалното възпитание и обучение на децата в детските градини и началните класове.

Била е хоноруван преподавател във ВМПИ - гр. Пловдив (1974-1978 г.), по методика на музикалното възпитание и образование, в Славянския университет в гр. Добрич и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Радка СЛАВОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
Наградиха учители и ученици - най-активните читатели на Столичната библиотека и регионалните библиотеки в страната С тържествена церемония в Американския център на Столичната библиотека за трета поредна година бяха връчени Годишните награди на библиотеката за 2016 година в категория „Читател на годината“.

Като съвременен образователен център и портал на съхранената историческа памет с близо 40 хил. читатели, 350 000 посетители годишно и с фонд над 1 милион тома, Столичната библиотека продължава да умножава, обогатява и дигитализира културното и книжното наследство на столицата и България. Над 400 хил. са прочетените от софиянци книги и издания на библиотеката през 2016 г. Утвърдила се като модерен информационен център, Столичната библиотека предлага на своите читатели множество съвременни възможности да се докоснат до ценните и стойностни произведения, учебни, енциклопедични и периодични издания.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 30 януари 2017 г.
По искане на СБУ насилието върху учителите е криминализирано Длъжни сме тези дни отново да напомним, че по искане на Синдиката на българските учители, през 2013 г. бяха направени промени в Наказателния кодекс за криминализирането на насилието над учители. Всеки физически и психологически тормоз над учителя е недопустим и търпи наказание. Ние като Синдикат сме и ще продължим да бъдем бдителни и непримирими срещу изкривяването на моралните норми и всеки опит за психически тормоз или физическо посегателство върху всеки от хилядите достойни представители на нашата педагогическа колегия.

Велина АНТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Стремежът ни е образованието и добруването на нашите деца Иван Иванов, кмет на община Гурково, обл. Стара Загора, сред номинираните за „Най-добър социален партньор – кмет“ в едноименния конкурс на СБУ за 2016 г. в интервю за вестник „Учителско дело“.

Интервю на Таня Леонидова бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Патронен празник в ПГИИРЕ „Михай Еминеску”,
гр. София
С вълнуващо тържество на 16 януари т.г. ученици, учители и ръководство на Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език (ПГИИРЕ) „Михай Еминеску“ в София отбелязаха патронния празник на уникалната за страната ни гимназия, наследник на някогашния прочут Румънски лицей.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
Уникална родолюбива ученическа фотоизложба в Националния военноисторически музей На 12 януари т.г. в Националния военноисторически музей (НВИМ) в столицата бе открита уникална пътуваща фотоизложба „Моите предци на война“, създадена от ученици. Тя е част от едноименния проект на НВИМ, реализиран с подкрепата на МОН и Министерството на културата. В проекта се включиха 10 ученици от десети и дванадесети клас на 97. СУ „Братя Миладинови“, район „Люлин“, Националната гимназия по приложни изкуства „Св. Лука“ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 3 от 23 януари 2017 г.
И още, публикуваните и на сайта на СБУ - Основни положения на организацията на XX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“.

- XXV Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие“ под наслов „Горди с историята и духовните си достижения-10 години България в Европейския съюз

- бр. 3 от 23 януари 2017 г.
169 години от безсмъртието на Христо Ботев На 6 януари 2017г. в столицата пред бюст-паметника на Христо Ботев в Борисовата градина се проведе тържествено честване по повод 169-ата годишнина от рождението на великия български революционер, поет и публицист. Тържествената церемония, организирана от Столичната община, Министерството на отбраната и Общонародна фондация „Христо Ботев“, събра представители на държавни институции, местна власт, граждански сдружения, видни столични общественици, представители на Синдиката на българските учители, които се преклониха пред величавото дело на революционера участник в българското национално-освободително движение.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Важно да знаете Промени в Кодекса за социалното осигуряване

Роза КОСТОВА, главен експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 16 януари 2017г.
Трудовоправна консултация Промени в Кодекса на труда и в Закона за защита от дискриминация

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 2 от 16 януари 2017г.
Благотворителна изложба на учениците от столичното
143. ОУ в помощ на децата от Хитрино
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници учениците от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ откриха благотворителна изложба в помощ на децата от Хитрино.

Идеята за дълбокохуманната дарителска кампания е на ръководството на училището и на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. Под мотото „Магията на Коледа - в помощ на децата от Хитрино“ в столичния Сити Марк Арт център с директор Христо Киров бяха представени над 600 ученически творби с уникални коледни сюжети и техника - декупаж, акварел, темпера и акрил.

По повод участието си в поредната благородна дарителска кауза екипът и учениците на 143. ОУ „Георги Бенковски“ бяха поздравени от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева за своята социална ангажираност и добротворство, показвайки на обществеността достойния пример за подражание.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Столичното 20. ОУ „Тодор Минков“ празнува 110-годишен юбилей На 19 декември 2016 г. видното столично 20. основно училище „Тодор Минков“ чества своя надвековен юбилей с впечатляваща тържествена продукция - открит урок на тема: „110 години 20. ОУ - отговор на въпроса: историческото време ли ражда личности като Тодор Минков.“

По случай достолепния празник д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, изпрати до юбилярите специален поздравителен адрес и юбилеен дар - картина. От нейно име красиви букети с цветя получиха Анелия Андреева - директор на 20. ОУ, и Стефка Недялкова - председател на организацията на СБУ в училището.

Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Публично бе обсъден проектът за бюджет на Столичната община за 2017 г. Пред граждани и представители на различни обществени и неправителствени организации, в т.ч. и на Синдиката на българските учители, заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов представи основните параметри на проекта за бюджет на София за 2017 г.

Зам.-кметът Евгени Крусев и ръководители на отделни направления, между които „Зелена система, екология и земеползване”, „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, дадоха информация за свършеното през изминалата 2016 г. и основните проекти за работа през 2017 г. Макрорамката на бюджета на Столичната община за тази година е 1,2 млрд. лв. И през 2017 г. образованието е приоритетна дейност, заложена в Стратегията за развитието на образованието на Столичната община (2016-2023 г.). Предвидени са средствата за увеличение на работните заплати на работещите в столичната система на средното образование, считано от 1 януари т.г.: 268 133 041 лв. от държавния бюджет и 35 536 100 - местна отговорност. Капиталовите разходи за функция „Образование”, част от които са целева субсидия от републиканския бюджет, са 6 444 000 лв. С 530 000 лв. се дофинансира подобряването на енергийната ефективност на училища в районите „Сердика”, „Люлин”, „Подуяне”, „Витоша”, „Оборище”. Над 15 млн. лв. от оперативни програми са предвидени за изграждане и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столичната община. Над 70% от средствата в направление спорт и превенция на зависимостите са за бюджетно и програмно финансиране на образователни институции по проекти, насочени не само за спорт, но и за подпомагане качеството на образованието, целодневната организация за обучение, за различните занимания по интереси в детските градини и др. И през 2017 г. ще бъдат материално стимулирани учители по физическо възпитание и спорт, които в резултат на извънкласните и извънучилищните спортни дейности са извели отбори или индивидуални състезатели в градските първенства на ученическите игри. През 2016 г. парично са стимулирани 114 учители. Предвижда се и ремонт на 7 училищни физкултурни салона. Със собствени средства общината ще продължи изграждането на нови площадки по безопасност на движението в столичните детски градини и училища. Досега те са на над 50.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Споделено Наградени в националните конкурси на СБУ „Синдикалист на годината”, „Най-добър социален партньор - директор” и „Журналист на годината” – 2016 г.: "Работим за издигане престижа на учителската професия"

Интервюта на Таня ЛЕОНИДОВА и Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Изследване: Обезпокоително ниска финансова грамотност на гимназистите в България През 2016 г. Алфа Рисърч с подкрепата на Visa в България проведе национално представително проучване за учениците от гимназиалните класове в България, резултатите, от които бяха представени от социолога Боряна Димитрова.

Изследването е осъществено чрез преки стандартизирани интервюта сред 1000 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас. Анализът показва относително ниска самооценка у гимназистите за тяхната финансова подготовка. Петдесет и пет процента от юношите се определят като недостатъчно финансово грамотни, а само един на всеки 14 ученици (7%) се смята за много добре подготвен що се отнася до личните им финанси. Въпреки че резултатите показват нарастване от 36% в IX клас до 52% в XII клас в самооценката за личната финансова подготовка, значителна част от учениците в последния клас на средното образование все още нямат самочувствие, че са финансово грамотни. Като най-добре подготвени се оценяват учениците от профилираните математически и стопански гимназии (62%), докато 2/3 от юношите в другите училища – езиковите и особено професионалните гимназии, се чувстват слабо финансово грамотни.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Райна Кабаиванска: Смисълът на учителската професия е да се дава на децата обич Интервю Розина КРУМОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Празник на щастливото детство в Детска градина № 161 „Ласка“, София С празнична феерия от красота и знание децата от четвърта група „Мечо Пух“ на столичната Детска градина № 161 „Ласка” в район „Овча купел“ с директор Таня Милорова поздравиха своите родители и учители в навечерието на най-светлия празник Рождество Христово. Празнично облечени и нетърпеливи, те танцуваха, пяха, рецитираха и показаха колко много са научили за българските традиции и обичаи от своите любими учители Мариета Славчева и Веска Иванова, председател на ОбКС на СБУ – район „Овча купел“. По повод Коледния празник поздравителен адрес до екипа на детската градина бе поднесен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Час по доброта в столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ В столичното 105. СУ „Атанас Далчев“ с директор инж. Цветанка Костадинова се състоя празнично благотворително тържество под наслов „Час по доброта“. Благородната кампания и концерт – израз на споделена отговорност и грижа за възпитанието на младите в устойчиви духовно-нравствени ценности, се осъществи по инициатива на учителката Оля Ангелакова, председател на ОбКС на СБУ – район „Изгрев“, гр. София, и колегите й от синдикалната организация на СБУ в училището. По повод благотворителното събитие поздравителен адрес до екипа на училището бе изпратен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 16 януари 2017г.
Книга разказва за духовно средище на българските учители „Хубаво е, мили мои, хубаво нещо е учителското звание, по-добре не може“ - думите на Петко Р. Славейков, поет, публицист, фолклорист, родолюбец и патриот, колос на българщината, са в първите страници на книгата „Огнище на духовност“ от инж. Теменужка Върбанова.

Близо 200-те й страници, които се четат почти на един дъх, са своеобразен апотеоз за учителя, учителстването и учителството в цялост. Разказвайки историята на къщата под № 4 на улица „Петко Р. Славейков“, в която е живял самият той в Стария Пловдив и която по-късно става Дом на учителя, инж. Теменужка Върбанова разкрива неизмеримото със стойностната си ценност дело на Дома като духовно средище на българските учители. С прецизен език и в увлекателен стил разказва за работата на учителите, техните постижения и резултати, за ролята на Дома на учителя в развитието на просветата и значението му за обществения живот.

Светла СТРУМИНА бр. 2 от 16 януари 2017г.
ПРОВЕДЕ СЕ XXXVI СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
СБУ с ясна отговорност и грижа за бъдещето
СБУ с ясна отговорност и грижа за бъдещето

„В надпревара с времето“ бе темата на XXXVI Синдикален съвет на СБУ, който се проведе на 16 декември 2016 г. В него участваха близо 400 представители на СБУ от цялата страна и гости, сред които: Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE), Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, проф. д-р Росица Пенкова, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Дора Левтерова, декан на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, представители на социалните партньори на СБУ - директори и кметове от цялата страна, както и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието в Република Киргизстан, ръководена от Сабир Тойгонбаев, заместник-председател на Съюза. Сред присъстващите активисти на СБУ бяха членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, представители на Синдиката от всички общини в България, председатели на Общински координационни съвети и стачни комитети, на синдикални организации в учебните заведения и др. Чрез видеоконферентна връзка в Синдикалния съвет се включи и проф. дфн Татяна Дронзина от СУ „Св. Климент Охридски“. Специален поздравителен адрес до д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, с благодарност за доброто партньорство, изпрати проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Сътрудничество за по-ефективно и качествено образование
СБУ награди най-добрите синдикалисти и социални партньори за 2016 г.
На 16 декември 2016г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри тържествената церемония по награждаване на европейско и национално ниво на най-добрите за 2016 г. кметове, директори на училища и детски градини, журналисти и лидери на СБУ от цялата страна. По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни конкурса на Синдиката се състоя в навечерието на Коледните и Новогодишните празници в Парк-хотел „Москва“, а именно Единадесети национален конкурс „Синдикалист на годината“, Десети национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“, Осемнадесети национален конкурс „Журналист на годината“ и Десети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“. Сред официалните гости на празничната вечер бяха Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет по образованието, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), доц. д-р Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Виолета Чавдарова – мениджър проекти в КНСБ, проф. д-р Росица Пенкова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“, и делегация от представители на Централния комитет на Съюза на работещите в науката и образованието на Република Киргизстан с ръководител Сабир Тойгонбаев – зам.-председател на Съюза. За изключителната тържественост на вечерта допринесоха изпълненията на танцов състав „Гергьовски здравец“ с хореограф Евелин Петков. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Подписан е Анексът към КТД за увеличение на заплатите на работещите в системата на средното образование На 16 декември 2016 г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева и останалите социални партньори подписаха Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г., касаещ увеличаване на заплатите на работещите в системата на средното образование, считано от 01.01.2017 г.

- бр. 1 от 9 януари 2017г.
Човешката сила и доброта се проявяват, когато си помагаме едни на други В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово в столичния храм „Св. Мчца Параскева“ се състоя десетото издание на Благотворителния Коледен концерт „От деца за деца”, организиран от църковното настоятелство при храма и Фондация „Дарби” с управител Бистра Илиева. Инициативата е знак за любов и съпричастност и цели подпомагането, развитието на уменията и творческите заложби на деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип в страната. Рождественското тържество започна с празничен водосвет, предстояван от софийския протосингел Ангел Ангелов. Той поздрави и благослови многобройните присъстващи деца и техните учители и от името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Специален поздрав до организаторите на благородната инициатива отправи и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Велина АНТОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Сътрудничество чрез театър инициира Нов български университет с подкрепата на СБУ В последните дни на отминалата 2016 г. Нов български университет бе домакин на работна среща между университетското ръководство и учители и ученици от столични училища. Във фокуса на събитието бе поставен иновативният проект „Интерактивна театрална работилница за ученици“, организиран от Университетския театър на НБУ. Основната цел, заложена в него, е да възроди и задълбочи интереса на подрастващите към изкуствата, в частност театъра, чрез включване в неформално образование извън границите на учебните заведения. Участие в информационната среща взеха: проф. д-р Пламен Бочков, ректор на НБУ, проф. Сергей Игнатов, член на Настоятелството на НБУ, преподаватели от департамент „Театър“, инж. Грети Стефанова, заместник-кмет на район „Красно село“, директори и учители и др. Атрактивната инициатива е подкрепена и от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Евелина Христова, преподавател от департамент „Масови комуникации“ и експерт „Връзки с обществеността“ на НБУ. В изложението си тя акцентира върху възможността за „докосване“ до университетската среда, която ще повиши интереса на учениците не само към театъра, но и към университета като значима обществена система, към която биха се приобщили в последващ етап от живота си.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
СБУ е сериозен и достоен партньор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ: Приемам тази награда с чувство на осъзната благодарност, защото често пъти ние, „общинарите“, оставаме зад кадър, вършейки „черната работа“, чийто резултат се проявява в дългосрочен план. Но това признание е закономерно и още по-ценно за мен, защото е получено за цялостен принос няколко дни, след като отпразнувахме 20-годишнината от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Изпитвам огромно удовлетворение, защото най-големият учителски синдикат – СБУ, е оценил нашите дългогодишни усилия. Социалното партньорство има смисъл само тогава, когато проблемите са поставени на масата и всички партньори заедно търсят своевременното им решение. В нашето партньорство със СБУ отлагане на проблеми няма. Това се дължи може би на стила на г-жа Такева като лидер. Когато насреща имаш човек като нея, който живее с проблема и търси решение, особено в момент на динамична политическа обстановка, всеки казус бива решаван. СБУ е наш сериозен и достоен партньор. И въпреки че често пъти сме спорили, включително и по проектозакона за държавния бюджет, и въпреки различните аргументи, когато се съберем и дискутираме, разбираме, че посоката е една и съща и тревогите отшумяват. И общините, и синдикатите имат своя глас и своето място за развитието на българското обществото. Затова и трябва да бъдем чувани и разбирани. С влизането в сила на ЗПУО не настъпи кардинална промяна в правомощията ни. Но пред нас се появиха много малки и големи предизвикателства, с които трябва да се справим. Например създаването на Обществените съвети е едно малко предизвикателство пред нас, защото предстои да изпълним тази структура със съдържание. Преструктурирането на училищната мрежа е големият казус за нас. Отпадането на повече на брой ученици ни поставя пред алтернативата за създаване на обединени училища, но ние нямаме капацитет за това. Затова и акцент в дейността ни с МОН към момента са консултативните разработки за вземане на най-удачните решения за справяне със ситуацията. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Споделено от кметове- най-добри социални партньори на СБУ за 2016 г. Инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени: Приемам тази награда с голямо удоволствие, но я приемам не за себе си, а като заслуга за екипа на Общинската администрация, особено за отдел „Хуманитарни дейности“, който отговаря за образованието, културата и социалните дейности в община Павликени. Лаская се от факта, че ръководството на СБУ е оценило точно нашата община сред всичките 10 общини от област Велико Търново. Със задоволство заявявам, че имаме изключително добра комуникация с председателите на СО на СБУ, както и с директорите на учебните заведения. Винаги дискутираме и намираме начин да се справим с конкретен проблем. През последните години в нашата община се реализираха много проекти, благодарение на които бе подобрен сградният фонд на учебните заведения. Партньори сме с екипа на Морската академия към Асоциацията на Дунавските общини, които предоставят огромни възможности за квалификация на учителите и обмяна на опит с Унгарското посолство и училищата в Унгария. Работим успешно с норвежкото правителство, осъществяваме обмяна на опит, обучение на учители и възпитатели от детски градини с деца от различни етноси и др. Радост за мен е, че в Професионалната гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" е разкрита паралелка „Полиграфия“ по инициатива на бизнеса в нашата община и вече 2 година се осъществява ефективно партньорство между бизнес средите и образованието. Има и подписана харта с Националния фермерски съюз за безвъзмездно ползване на скъпи високотехнологични машини за учебната практика на учениците от съответната гимназия. Разкриването на нови паралелки с актуални и реално реализирани професии за нашия регион подпомага задържането на младите хора, обезлюдяването и справянето с демографската криза. Мисля, че ЗПУО не е голямо предизвикателство, защото имаме потенциал, за да се справим. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ:
Нека през Новата година да има топлина в семействата, в домовете на тези, които будят и учат нацията
Обикаляйки страната по редица поводи, чувам от синдикалните членове позитивни оценки за стореното през годината от Синдиката на българските учители. И аз съм убеден в техните преценки за постигнатото от СБУ и неговия лидер д.ик.н. Янка Такева - с наша подкрепа вече е факт увеличение на заплатите и ЕРС в образованието за 2017 г. Хората искат винаги повече, и ние искаме повече, но знаем, че договарянето е изкуството на възможния компромис и през тази година бе постигнато възможно максималното. Според мен за българските учители 2017 г. ще бъде по-добра от 2016 г.

Много има какво още да се желае, много неща трябва да постигнем занапред, много нови перспективи има новият Закон за предучилищното и училищното образование във връзка с прилагането му и финансирането му в реалността, но по отношение на доходите на хората 2017 г. ще бъде малко по-добра от 2016 г. Няма да станат по-богати учителите с тези 8-10% увеличение на трудовите им възнаграждения, но глътка въздух ще има. Желая през Новата година да има топлина в семействата, в домовете на тези, които будят и учат нацията. Това е изключително важно, за да бъдат те заредени с енергия, с позитивна емоция, и отивайки в училище с желание, да дадат всичко от себе си за нашите деца, за младите, за народа ни като цяло. Будителите на нашата нация винаги са били първи и винаги са били отговорни. За мен Синдикатът на българските учители трябва и ще бъде, убеден съм в това, през следващите 2017-2018 г. първи в искането и отстояването на по-добър живот на тези, които наистина заслужават това. Най-ценната част от нашето общество са учителите – будителите на народа. Желая на всички тях хубави, светли дни, благоденствие и здраве, и да е по-добра Новата 2017 година.

Записа Таня ЛЕОНИДОВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (ETUCE):
Трябва да поемем отговорността за правото на собственост над своята професия
И през настъпилата 2017 г. усилията на правителствата в Европа трябва да бъдат насочени към образованието като осигурител на социални умения, умения за живот в демократично общество, в което човек израства, развива се и остарява. Това са т.нар. меки умения. В Европа има много незаети хора и това е проблем, с който също трябва да се справим. Икономиката се намира в труден период и се поставя акцент и върху твърдите умения - математика, химия, физика... Но не трябва да забравяме, че младите хора трябва да се научат да живеят в демокрация и да я защитават, а за това е нужно постигане на баланс между всички придобити от тях умения и компетентности. Смятам, че демокрацията в Европа е в лека степен на заплаха... Много от младите хора не знаят нищо за Съветския съюз, за войната във Виетнам или Втората световна война. Те приемат свободата и демокрацията за даденост. Но днес ние сме изправени пред големи предизвикателства, които провокират демокрацията. Съществуват политически групи, които се опитват да влияят на нашето общество, да го дестабилизират. Младите хора не го усещат и не се замислят. Ние сме тези, които трябва да им казваме истината. И по време на Синдикалния съвет аз споделих, че ние не може да не сме обективни, не може да сме неутрални, ние трябва да казваме истината като учители. И в тази ситуация ролята на учителя е не да бъде модератор, а основен източник на познания за реалния живот. Днес трябва да казваме на младите, че живеем в демокрация и ако обичаме свободата си, трябва да се борим за нея. Мисля, че има добра надежда за учителската професия, стига да поемем притежанието й, правото на собственост (ownership) над собствената ни професия. Трябва да създадем наши органи за определяне на качественото образование и преподаване. И затова в момента със СБУ работим за създаване на Академия за продължаващо кариерно развитие на учители. Ако не поемем отговорността за правото на собственост над своята професия, тогава някой друг ще го направи - политиците, общините, който и да е, и ще ни карат да правим неща, които не ни харесват. Ние трябва сами да регулираме качеството на образованието. Ако някой учител не е добър, можем да му предложим курсове за професионално развитие. Но ако това не помогне, не можем да продължим да защитаваме този учител. Ние трябва да се стремим към високи стандарти. Записа Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 1 от 9 януари 2017г.
САБИР ТОЙГОНБАЕВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН:Важно е да съхраним синдикалните ценности и оптимизма си - Г-н Тойгонбаев, Вие сте за първи път в България. Какви са Вашите впечатления?

- Българите са много мили и гостоприемни хора. Ние бяхме посрещнати изключително сърдечно от г-жа Янка Такева, председател на СБУ, и от заместник-председателя на Синдиката г-н Красимир Попов, за което сме им много благодарни. Много ни хареса концертът „Коледни звезди“ в Националния дворец на културата. При разходката ни в града хората бяха любезни и се отнасяха с уважение към нас. София е красив, зелен, прекрасен град. Той е в подножието на Витоша, нашата столица Бишкек - също е в близост до планини. Всъщност, България и Киргизстан си приличат, българите и киргизите наистина сме близки по характер, бит, предпочитания към храната и гостоприемност. От сърце изразявам нашата признателност и благодарност за поканата и възможността да посетим Вашата страна.

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 9 януари 2017г.
Градивният ход на СБУ през календарната 2016 г. Синдикатът на българските учители изпраща достойно и с удовлетворение поредната силна календарна година, в която отново реализира множество големи и малки свои проекти. Успял да достигне отново до сърцето на всеки един от своето голямо семейство, да го чуе, да го мотивира с идеите и делата, да защити професионалните му и трудови права, да даде подкрепата, признанието и тласъка напред.

Градивният ход на СБУ през календарната 2016 г. е събран хронологично във факти и цифри.

Материала подготви Велина Антова бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит - „Следовник на народните будители” за 2016 г. Отличието „Следовник на народните будители” за 2016 година получи Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит. Отличието се връчва ежегодно от Съюза на народните читалища на личности, особено отличили се в областта на духа и културата в три направления – Църква, Училище и Читалища. Тази година по изключение се връчва само една награда на Българския патриарх Неофит като духовен водач на православния български народ.

УД

УД бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, се срещна с патриарха на Грузия Илия ІІ Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна на 2 декември 2016 г. с Илия II, глава на Грузинската православна църква, Католикос-Патриарх на цяла Грузия. Българската делегация, в чийто състав влизаха културни дейци, представители на образованието и науката, общественици, сред които председателят на Фондация „Созопол“ Кирил Арнаутски и Татяна Костадинова, председател на Сдружение „Духовно огледало“, както и млади художници, бе приета от патриарх Илия ІІ.

УД бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Столичното 67. ОУ „Васил Друмев“ започва реализацията на проект „Училище за амбиции – 2“ Столичното 67. ОУ „Васил Друмев“ е сред водещите училища, с множество реализирани положителни практики и задаващо добър пример на другите при работа с деца, чийто български език не е майчин, наваксване на обучителните им затруднения и успешната реинтеграция на отпадащите от образователната система. Поредно доказателство за това е и стартът на новия проект „Училище за амбиции - 2”. Той е логическо продължение на партньорството между Фонда за превенция на престъпността – ИГА, и 67. основно училище "Васил Друмев" – гр. София, при осъществяването на проекта "Училище за амбиции" - 2012-2014 година.

Велина Антова бр. 40 от 19 декември 2016 г.
ЗА ОБИЧАИТЕ БЪЛГАРСКИ ПО БЪДНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДА - Иван Беловски бр. 40 от 19 декември 2016 г.
Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка” Включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ Включен под № 72 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 г.

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
БЪДЕЩЕТО Е НА УЧЕЩИТЕ СЕ
Синдикатът на българските учители и Висшето училище за застраховане и финанси проведоха втори Национален обучителен форум за директори и учители от средните училища

Чрез устойчивата си и целенасочена дейност Синдикатът на българските учители приоритетно работи за надграждане възможностите за професионално усъвършенстване, развитие на квалификацията и кариерното израстване на своите членове. Резултатен пример за успешно взаимодействие между средното и висшето образование показа първата националната обучителна конференция за учители, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдиката на българските учители, проведена на 10 май 2016 г. Шест месеца по-късно, на 1 декември 2016 г., със съдействието на СБУ, Висшето училище за застраховане и финанси проведе втори Национален обучителен форум за директори и учители от средните училища в България.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
През 2016 г. поставихме стабилна основа за развитие на ОП НОИР, отчете МОН
В проекта „Твоят час” се включиха 97.6% от училищата в България
2016 г. беше изключително успешна за най-младата оперативна програма на България - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Това изтъкна вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева по време на годишното информационно събитие на Програмата, провело се на 5 декември 2016 г. в София. Екипът на Управляващия орган и бенефициентите показаха заедно, че при добра мобилизация и организация могат да се постигат положителни резултати, да се навакса изгубеното време и да се даде добра основа за развитие.

Велина АНТОВА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Силата на личния опит Два проблема сред учащите се днес са особено обезпокоителни - увеличаване на отпадащите от училище и на лошите прояви. Зачестяват съобщения и за противообществени прояви на ученици. Сред значимите фактори за съществуващите явления са неблагополучия в изграждането на личния опит на подрастващите. Известно е, че какъвто ти е опитът, такива са ти поведението и дейността. Ето защо е наложително педагогическото внимание да се насочи към личния опит.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 39 от 12 декември 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ“
Незабравимо преживяване
На 28 ноември 2016 г. в ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив, се проведе вторият етап на Националния проект „Грамотност чрез четене”. В инициативата на Ротари клуб Пловдив-Филипопол, подкрепена от Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката и другите Ротари клубове в страната, в този ден се включиха 150 ученици от трети клас на училището, както и ученици от 4 „а“ клас, които четоха любопитни факти и интересни откъси от приказки заедно с представители на клуба.

ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Правителството предостави нови 8,2 млн. лв. за образование
Министерският съвет одобри допълнителни трансфери към общините в размер на 2 680 932 лв.
Средствата, които са предвидени в бюджета, ще бъдат използвани за финансиране на дейности по няколко национални програми в областта на образованието.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
МОН представи проектите на новите учебни програми за III, VII и IX клас Проектите на новите учебни програми за III, VII и IX клас бяха представени на пресконференция и вече са качени за обществено обсъждане на сайта на МОН, за да може от началото на следващата година да започне подготовката на учебниците за тези класове. Програмите са в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование и ще влязат в сила през учебната 2018/2019 г. Проектите предвиждат в III клас да се въведе нов предмет – „Компютърно моделиране“. По новия предмет децата ще се учат да програмират на основно ниво на базата на визуално блоково програмиране. Това ще става чрез компютърни игри и симулации.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование В сила от 01.01.2017 г., издадена от Министерството на образованието и науката (обн. ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.).

- бр. 39 от 12 декември 2016 г.
И в Кърджалийска област СБУ активно защитава интересите на членовете си В първите два дни на декември т.г. в Кърджали се проведе синдикално обучение на актива на СБУ от града и областта, организирано от областния координатор на СБУ за Кърджалийска област Нела Арнаудова, която е и председател на ОбКС на СБУ, Кърджали, и член на Националния стачен комитет (НСК) на СБУ. От Централата на СБУ участваха Желю Иванов, главен експерт и отговорник за Кърджалийска област, и Павлина Петрова – експерт-юрист на СБУ.

Обучението премина при изключителен интерес, което за пореден път потвърди правилността на основните политики на СБУ – за информационното осигуряване, за постоянната грижа за квалификацията, за персоналната грижа към синдикалните членове.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Иновативни квалификации на преподавателите от СУ „Васил Левски“, гр. Велинград

Големият проблем на съвременното училище е загубата на интереса към ученето при много от учениците. Защо се случва това?

Людмила РИЖУК бр. 39 от 12 декември 2016 г.
ОУ „Васил Левски“, гр. Правец - част от процеса на промяната На 1 декември 2016 година в ОУ „Васил Левски“, гр. Правец, бе организирана кръгла маса на тема: „От закона към практиката.” С нея се постави началото на работата по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Пенка СЛАВЧЕВА, главен учител в ОУ „Васил Левски“, председател на ОбКС на СБУ - Правец бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Училището - място за изграждане на култура за киберсигурност Виртуалното пространство е вече насъщна сфера от всекидневието на живота ни. Сигурността в нея засяга области и възможности, често необозрими за масовите й ползватели, но с решаващо значение за съхраняване на тяхната самоличност, имущество, работа и личен живот. „Предизвикателствата пред киберсигурността: информационната сигурност в глобалната мрежа - рискове, норми, решения“ бе темата на научнопрактическата конференция, организирана от Софийския форум за сигурност (СФС) и Националната лаборатория по компютърна вирусология към Българската академия на науките.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Доколко общините са подготвени да прилагат политики за приобщаващо образование според новия образователен закон, показва изследване на Центъра за приобщаващо образование На 30 ноември 2016 г. Центърът за приобщаващо образование (ЦПО) организира в София Кръгла маса „Приобщаващото образование и общините“, на която бяха представени резултатите от проучване на тема: „Ролята на общините в подкрепата на образованието за деца с увреждания.“ На нея бе поставено началото на дискусия доколко общинската власт е подготвена да осигурява различните видове подкрепа за личностно развитие, които предвижда влезлият през тази година в сила Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Световен ден за солидарност с палестинския народ На 5 декември т.г. в София с тържествено слово Н.Пр. д-р Ахмед ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина и доайен на Дипломатическия корпус у нас, откри честването на Световния ден за солидарност с палестинския народ. Сред гостите на празничната вечер бяха посланици и дипломати от посолствата на различни страни у нас, депутати от 43-ото Народно събрание, представители на Министерството на външните работи, столични общественици, студенти по арабистика от СУ „Св. Климент Охридски“, приятели на палестинския народ, медии. Съпричастен на това събитие бе и Синдикатът на българските учители. От името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева специален поздрав и цветя бяха поднесени на Негово Превъзходителство д-р Ахмед ал Мадбух и съпругата му.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Бъдещето има своите корени СУ „Васил Дечев”, гр. Чепеларе, отбеляза 150 г. от рождението на своя патрон и 120 г. от построяването на училищната сграда

Главен учител Цветанка ЗЛАТКОВА, председател на СО на СБУ в СУ „В. Дечев”, гр. Чепеларе бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Галаконцерт на лауреати на фестивалите „Сребърни чучулиги“ и „Альоша“ Лауреати на ХVII фестивал на патриотичната и антифашистката песен “Сребърни чучулиги” и ХІV фестивал на фронтовата песен “Альоша” пяха незабравими български патриотични и руски фронтови песни пред ентусиазирана публика в препълнената зала 7 на Националния дворец на културата на 26.11.2016 г. Галаконцертът на победителите бе организиран от Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Българския антифашистки съюз, подпомогнати от обществени организации, членове на Общонационалния организационен комитет на фестивалите с председател г-жа Станка Шопова. Тази година двата фестивала бяха посветени на 140-годишнината от Априлското въстание и на Освобождението на България от турско робство; както и на 75-годишнината от началото на Великата отечествена война. Във фестивалите участваха над 1000 изпълнители на възраст от 5 до 87 години. Изключително пъстра бе и географската карта на изпълнителите, дошли от всички краища на родината.

УД бр. 39 от 12 декември 2016 г.
Дискусия: За бъдещето на завършващите средно образование в България На 25 ноември т.г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на Икономическия и социален съвет (ИСС), заедно с проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, с екип от изследователи проведоха среща-дискусия „Миграционните нагласи на завършващите средно образование ученици в България” в две столични училища – 51. СУ „Елисавета Багряна” и 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”. Дванадесетокласници от двете учебни заведения са включени в представителната извадка на едноименното проучване, което се реализира за втора поредна година от Съвета съвместно със Синдиката на българските учители. ИСС отчита обществената и социално-икономическата значимост на миграционните проблеми и в редица свои становища изразява загриженост и безпокойство от тенденциите на обезлюдяването на цели региони в нашата страна. България се превърна в донор на качествен човешки и демографски капитал за други страни. Години наред Икономическият и социален съвет предлага в свои документи възможни политики и мерки за решения на проблеми от демографски характер. С това проучване Съветът се обръща директно към младите хора, които завършват средното си образование и са на възраст, когато вече самостоятелно планират живота си, за да се очертае картината на техните миграционни нагласи и доколкото е възможно, да се открият причините за тези нагласи.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Научнопрактическа конференция: За по-високо качество и ефективност на образованието На 27 ноември т.г. в София председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева взе участие в научен форум на тема „Иновации в управлението на учебно-възпитателния процес“. Тази втора научнопрактическа сесия се организира от Обществената академия за наука, образование и култура (ОАНОК) в партньорство с Българската академия на науките, Синдиката на българските учители, Института за стратегическо развитие на образованието“ на Руската Федерация и е част от двегодишната научнопрактическа конференция, посветена на ефективното образование – генератор за развитието на съвременното общество. Втората сесия на авторитетния форум в подкрепа на съвременните образователни политики за качествено и ефективно образование, в центъра на които стои учителят, събра водещи учители, синдикални активисти на СБУ, научни работници, членове на Обществената академия, преподаватели от висшите училища и експерти в областта на образованието от Русия, Германия и Финландия.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Достолепен юбилей На 23 ноември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса: „Предизвикателства пред съвременното възпитание“, по повод 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн. Виден учен, педагог, общественик и председател на Фондация „Човещина“, проф. Димитров е дългогодишен партньор на Синдиката на българските учители в редица авторитетни инициативи със сериозен принос към един от най-важните и актуални ангажименти на обществото днес - възпитанието на децата и младите хора. В чест на своя юбилей чл.-кор. проф. Любен Димитров получи от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, специален поздравителен адрес, цветя и подарък. „Използвам случая сърдечно да Ви благодаря за дългогодишното ни ползотворно партньорство в името на високохуманната кауза за възпитанието и образованието на децата и младите хора - бе казано в поздравителния адрес. - Сигурна съм, че заедно градим най-здравата основа за формиране на култура на мир, на взаимно уважение и ненасилие в отношенията в обществото, между хората и етносите, за утвърждаване на държавността, за усилване на светлината на духовността.“

Светла СТРУМИНА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Патронен празник в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, гр. София И тази година, спазвайки традицията, Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика (НПГПТО) „Михаил Василиевич Ломоносов”, гр. София, по подобаващ начин чества своя патрон. По този случай д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изпрати поздравителен адрес, в който се казва: „Благодаря на ръководството на Гимназията и на всички учители, които всеотдайно работят за развитието и утвърждаването на българското професионално образование на европейско равнище, формирайки личности с висока интелектуална подготовка и култура в духа на демократичните ценности. Благодарност и уважение към всички Вас, които днес със своите знания, умения и педагогически опит издигате престижа на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов”, а като членове на Синдиката на българските учители отстоявате достойнството на учителската професия. Искрено се надявам в бъдещата ни съвместна работа да продължим наложените добри традиции на успешно и ползотворно социално партниране и споделени отговорности в името на качественото иновативно образование, за авторитета на българския учител. Убедена съм, че възпитаниците на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” ще продължат да носят в себе си творческия откривателски дух на своя патрон и ще поемат успешно по своя професионален и житейски път като достойни граждани на България и на света.” От името на г-жа Такева бяха връчени цветя на Таня Михайлова – директор на НПГПТО, и на Теменужка Цакова - председател на организацията на СБУ в училището, по повод събитието и като израз на уважение и признание за доброто социално. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Български ученици отново се представиха блестящо на Световното отборно първенство по математика в Пекин Шестокласниците Симеон Дойчинов, Виктор Попдончев, Ивайла Радкова, Любомир Манчев, Йово Йовчев и Ралица Веселинова са учениците от отбора по математика на столичното 125. СУ „Боян Пенев”, които отново се върнаха с медали от Световното отборно първенство по математика, което се проведе в Пекин между 23-27 ноември т.г. В него взеха участие над 100 отбора от цял свят, разпределени в три възрастови групи. Това е третото поред участие на софийската гимназия в престижния шампионат в Китай във възрастовата група до 15 години и до момента има спечелени 10 медали и купи.

125. СУ „Проф. Боян Пенев“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Скоро у нас ще заработи електронен Национален регистър на квалификациите в Република България На 30 ноември т.г. експерти от дирекция „Протокол и международно сътрудничество” на МОН представиха официално и публично пред всички заинтересовани страни проект на онлайн базиран Национален регистър на квалификациите в Република България. Като представител на СБУ в събитието взе участие Иван Кънчев, главен експерт „Професионално-творческа защита” в Централата на СБУ. Представеният електронен регистър е разработен в рамките на проект № 559130-ЕРР-1-2014-2-ВG-ЕРРКАЗ-ЕQF-NСР, финансиран по програма „Еразъм+" на ЕС с бенефициент Министерството на образованието и науката. Съдържанието и обхватът на регистъра са съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, с Национална квалификационна рамка (ЕКР) на Република България, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г., и с препоръките за създаването на национални регистри, отправени от Европейския парламент (EП) през 2008 г. Така България ще е измежду 13-те държави членки на ЕС, съобразили се с препоръката на ЕП за създаването на Национален регистър на квалификациите. Велина АНТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
110 г. от рождението на Рицаря на Духа Навършиха се 110 г. от рождението на акад. Дмитрий Лихачов, филолог и културолог, изследовател на средновековната руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор. Обект на негови проучвания са също византийската и славянската литература и изкуство. Изследванията му засягат и старобългарската литература и изкуство, в частност делото на Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и нейното влияние върху руската литература, което той определя като „Второ южнославянско влияние“.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Продължава националният проект „Грамотност чрез четене” В изпълнение на Националния проект „Грамотност чрез четене“ и през месец ноември значими личности от българския обществен, културен и политически живот гостуваха на учениците и децата в редица училища и детски градини в столицата и страната. На 25 ноември т.г. гости на софийското 119. СУ „Михаил Арнаудов“ бяха зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

УД бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Столичната библиотека откри модерно реновирания си филиал в район „Люлин“ На 24 ноември т.г. директорът на Столичната библиотека Юлия Цинзова и екип от районната администрация „Люлин“ официално откриха модерно реновираната сграда на библиотеката в един от големите столични квартали - район „Люлин“. Библиотечният фонд тук се състои от 103 098 художествени, научни, учебни, периодични и справочни издания на български и чужди езици, полезни и ценни за учениците, учителите и за цялата общественост на столичния район. По повод празничното събитие специален поздрав до екипа на библиотеката и всички присъстващи ученици и учители бе поднесен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Поздравителен адрес бе изпратен от Йорданка Фандъкова - кмет на Столичната община.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Учениците от ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов”, гр. София, се мотивират за успешна реализация в професията Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в гр. София е единственото училище в България, в което се обучават ученици по специалността „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”. От учебната 2015/2016 г. учениците от тази специалност са включени в стартиралия пилотен проект по дуално обучение (обучение чрез работа) в България. Проектът се изпълнява от МОН в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение. Швейцария ще финансира 3,5 млн. швейцарски франка в проекта за подобряване на професионалното образование в България, който е част от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, възлизаща на 63 млн. евро. Предприятията партньори на гимназията по проекта са: „Шрайбер Фуудс България“ ЕООД и „Кремио“ ЕАД

Нели СТОЯНОВА, директор на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Обществен фонд „Детство“ и тази година успешно реализира проект „Студенти” и програма „Кураж за живот” Проект „Студенти” се финансира от Българо-американското общество във Вашингтон с 63 000 лв., на името на Тони Александрова от фонд „Тони” са 63 стипендии и 2 са на името на Сол Полански. През учебната 2016/2017 Обществен фонд „Детство” осигурява стипендии на 57 студенти и 8 ученици. В първи курс на обучение са 25 студенти; във втори - 11; в трети - 10; в четвърти - 8, за магистратура - 32 в 24 специалности. Между тях са социални дейности и социална педагогика, филологии, информационни технологии, физическо възпитание, медицина, психология, музика, зъботехника, електроника, филмово и телевизионно операторство, развитие на човешките ресурси, философия, археология, теология, отоплителна и газова техника.

ОФ „Детство” бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Уникален учен, полиглот и талантлив педагог Академик Стефан Младенов, чиято 135-годишнина се отбеляза неотдавна, е учен от световна величина. Той е уникално явление в историята на науката и образованието ни. Автор е на над 1100 публикации, обогатяващи българското и световното книжно наследство. Работите му са в най-различни сфери на науката за езика – диалектология, етимология, лексикология, историческа граматика, история на българския език, сравнително и общо езикознание и др. Нямаме друг наш учен в която и да е област на знанието с такава огромна по обем творчество.

Проф. Любен ДЕСЕВ бр. 38 от 05 декември 2016 г.
ПГО „Княгиня Мария Луиза”, гр. София, отпразнува 123 години от създаването си На 21 ноември - Деня на християнската младеж и семейство, едно от най-старите училища в България - Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ (ПГО) в София, отбеляза своята достолепна годишнина. Тръгнала от възрожденския идеализъм на създателките - Екатерина Каравелова и Йорданка Филаретова, гимназията преминава през противоречията на 20. век, за да навлезе в зората на своето трето столетие. Днес в нея работи опитен и отлично квалифициран състав от учители, принадлежащи към една от най-активните синдикални организации на СБУ.

Йорданка МАРИНОВА, преподавател в ПГО „Княгиня Мария Луиза“, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
Проект “Еразъм+“ - с поглед към бъдещето за учениците от 108. СУ „Никола Беловеждов“ В края на месец май тази година завърши последната мобилност по проект „Еразъм+” – „Всеобхватна Европа”, по който работят учениците от 108. СУ „Никола Беловеждов”, район „Искър”, жк Дружба 1.

Проектът стартира през месец септември 2014 г. с работна среща в София, където се събраха всички партньори от България, Белгия, Ирландия, Полша, Испания, Португалия и Франция. Изработен бе график за посещение на отделните страни и бяха уточнени темите на съответните мобилности. Първа мобилност – Белгия, тема: „Какво е европейско гражданство?“; Втора мобилност - Ирландия, тема: „Доброволчеството в нашата държава, общност, град, квартал“; Трета мобилност – Полша, тема: „Европейски ученически съвет“; Четвърта мобилност - Испания, тема: „Човешки и граждански права, отговорности“; Пета мобилност – Португалия, тема: „Европейски съюз – от присъединяването на България в Европейския съюз до днешни дни“ и Шеста мобилност – Франция, тема: „Въздействие и устойчивост на проекта“.

Галина АЛЕКСИЕВА, учител в 108. СУ „Никола Беловеждов” бр. 38 от 05 декември 2016 г.
40-годишен юбилей чества столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ Наскоро столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ отбеляза с тържествен концерт 40 години от създаването си. Празненството се проведе в Централния военен клуб, гр. София, пред многобройна публика.Официални гости бяха посланикът на Република Аржентина – Н.Пр. Алберто Труеба, придружен от съпругата си Карина Томасини, заедно с гости от дипломатическия корпус. Присъстваха гости от образователния отдел на Посолството на Кралство Испания; представители на РУО – София-град, на Столичната община, район „Люлин“, различни неправителствени организации, членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – район „Люлин“, много бивши директори, учители и възпитаници на училището.

Официални поздравителни адреси бяха получени от председателя на Синдиката на българските учители - д.ик.н Янка Такева, от министъра на образованието и науката - Меглена Кунева; началника на РУО - Ваня Кастрева, кмета на район „Люлин“ - Милко Младенов, както и от 40. СУ „Луи Пастьор“, 79. СУ „Индира Ганди“, 102. ОУ „Панайот Волов“, 22. ДГ „Великденче“, 31. ДГ „Люлин“ и от екипа на „Международна награда на Херцога на Единбург“.

Борислава ТОДОРОВА, сътрудник „Комуникация и проекти“ в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София бр. 38 от 05 декември 2016 г.
СБУ инициира форум „Ефективното образование – значението му в динамично развиващия се съвременен свят“ На 17 ноември 2016 г. Синдикатът на българските учители инициира и организирана със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” национална конференция на тема „Ефективното образование - значението му в динамично развиващия се съвременен свят”. В конференцията участваха: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ; Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката; Торстен Гайслер, ръководител на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер” в България; членовете на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители. При изключителен интерес форумът събра заедно водещи учители, синдикални активисти на СБУ, директори на училища и детски градини, началници на Регионалните управления на образованието (РУО) в страната, директори на дирекции в МОН. Научен ръководител на конференцията бе проф. дфн Татяна Дронзина, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Велина АНТОВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
СТАРТИРА СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТ „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“
Вдъхновени от националните идеали на миналото, ще продължим да градим своето бъдеще…
По традиция с камбанен звън и под звуците на химна на Република България и химна на Ротари обществото, в присъствието на д-р Маргарита Попова вицепрезидент на Република България и патрон на националния проект „Народните будители и Аз“ бяха обявени успехът на шестото и стартът на седмото издание на родолюбивия български проект, иницииран от доц. Кирчо Атанасов и осъществен с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“ и Зонта клуб „Пловдив“. Празничното събитие се проведе на 18 ноември т.г. в хотел „Рамада Тримонциум“ в град Пловдив. Негови гости бяха: доц. Янаки Стоилов, зам.-председател 43-ото Народно събрание, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, Савина Петкова - председател на Общинския съвет на град Пловдив, кметове на общински администрации, началници на РУО на МОН, ректори и декани на висши учебни заведения, изтъкнати обществени и културни дейци, директори на училища, учители, ученици и още много съмишленици, представители на издателски групи и медии - партньори на проекта, и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН: С приемането на Бюджет 2017 предвиждаме достигане на средна работна заплата на учителите, съизмерима със средната работна заплата за страната - Г-н Вълчев, правителството одобри допълнително 223 млн. лв. за обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование и дейностите в системата на средното образование през следващата календарна 2017 г. Ако приемем, че новият бюджет вече е факт, как ще бъдат разпределени тези средства?

- Това е общото увеличение на средствата за образование, заложено в Закона за държавния бюджет. Една част от тях са условно планирани, като например средствата с източник Европейският съюз - част от консолидираната фискална програма на база прогноза за по-високи разходи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Конкретно за системата на предучилищното и училищното образование средствата с източник държавният бюджет се увеличават със 178 млн. лева, което извежда системата на образованието като приоритет в бюджета. Основният ръст на средствата от тях, в размер на 138 млн. лева, е насочен към увеличение на възнагражденията на заетите в системата на средното образование. От тях 100 млн. лева са предвидени за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти. Средствата ще бъдат разпределени по длъжностни степени в образователната система, като предвиждаме увеличение на минималните основни работни заплати на учителите с 10% и по този начин минималната основна работна заплата на младши учител и учител ще бъде увеличена от 600 – на 660 лв. Увеличението на ЕРС позволява увеличение на възнагражденията на заетите в системата на средното образование средно с 8%. Конкретният механизъм за разпределение на средствата за увеличение на възнагражденията ще бъде разписан в Анекс към КТД, подписан на 26.06.2016 г. от социалните партньори, членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. Предстои подписване на Анекса до края на годината. Към тези 100 млн. лв. допълнително е предвидено увеличение на ЕРС с 12 млн. лева за обезпечаване на договореностите по КТД под формата на допълнителни плащания. Отделно са предвидени средства в размер на 26 млн. лева за увеличение на минималната работна заплата за страната, което ще се отрази на увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с над 9% от 1.01.2017 г. Това означава увеличение на основната работна заплата от 420 лв. на 460 лв. В тази сума е планирано и увеличение на ЕРС за увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. Ние се надяваме, че проектобюджетът за 2017 г. ще бъде приет, като по този начин за втора поредна година ще се реализира политиката за увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти с оглед достигане на средна работна заплата на учителите, съизмерима със средната работна заплата за страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Руският език в глобалното образователно пространство От 15 до 17 ноември 2016 г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ се проведе III международна научнопрактическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“. В най-значимия у нас форум за учителите русисти се включиха над 140 учители по руски език, много от които са членове на Синдиката на българските учители, университетски преподаватели и експерти от регионалните управления на образованието от всички области на страната. В продължение на три дни те имаха възможност да обсъдят актуалните проблеми на преподаването на съвременния руски език като чужд език и да повишат професионалната си квалификация, като всеки един от участниците разполагаше с индивидуален образователен маршрут според личните си професионални интереси. Програмите за повишаване на квалификацията се водеха от специалисти на Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“, по стандартите на Министерството на образованието и науката на Русия и съобразени с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование в България. В края на сесията участниците получиха удостоверения за повишаване на квалификацията, издадени от Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ и отговарящи на българския държавен образователен стандарт за развитие на педагогическите специалисти.

За трета поредна година Международната научнопрактическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“ се организира от Министерството на образованието и науката на Руската федерация (РФ), Държавния институт на РФ по руски език „А. С. Пушкин“, със съдействието Министерството на образованието на България, Россътрудничество и СОК „Камчия“. Тя се провежда ежегодно в изпълнение на Протокола за сътрудничество в сферата на образованието и популяризирането на руския и българския език, който през 2014 г. бе подписан в СОК „Камчия“ от министерствата на образованието и науката на двете държави и утвърди комплекса като международен образователен, квалификационен и културен център. На подписването на Протокола присъства и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. СБУ традиционно подкрепя сесиите, повишаващи квалификацията на учителите по руски език, който през последните 10 години с близо 130 000 предпочели го ученици е на второ място, след английския, по избираемост сред българските ученици.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Работна среща с актива на СБУ от област Плевен На 07.11.2016 г. в залата на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен, предоставена от директора г-жа Невена Арабаджиева, се проведе есенна работна среща със синдикалните активи от областта. Изпълнителният комитет на Общинския комитет на СБУ – Плевен, и неговият председател Красимир Кръстев бяха създали много добра организация.

Синдикалистите бяха поздравени от Роза Костова, юрист в Централата на Синдиката, от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и им благодари за всеотдайността, с която утвърждават авторитета на Синдиката на територията на областта.

Присъстващите бяха запознати с актуалните задачи, които стоят пред Синдиката на българските учители през настоящата година. Направен беше анализ на обществено-икономическата и политическата обстановка в страната, като беше поставен акцент на две важни неща - влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование и подписаният на 19.06.2016 г. Колективен трудов договор за системата на средното образование.

Роза КОСТОВА, гл. експерт юрист в Централата на СБУ бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Българската идентичност в глобалния свят
Извънучилищните дейности в Молдова - отговорност на държавата или на педагозите?
(Есе)
Всеки човек е талантлив. Успехът му в голяма степен зависи от това, ще бъде ли открит неговият талант, ще има ли шанса да покаже своята дарба. Реализираната възможност на всеки човек да прояви и приложи своя талант в професията си влияе на качеството на живот, вероятно може да повлияе и на икономическия ръст на обществото.

В нашата държава протичат различни процеси: променят се социално-икономическите условия, политическите стратегии и пр. Изискванията на времето ни принуждават отново да заговорим за възпитанието на децата. Точно извънкласните и извънучилищните дейности трябва да реагират на измененията в обществото, като подготвят подрастващите за съзидателна дейност в променящия се свят. Като преподавател в Комратския държавен университет по руски и български език, за да съхраним българското в АТО Гагаузия, създадохме неправителствена организация „Община на българите в АТО Гагаузия”, където през вековете живеят заедно българи и гагаузи.

Българската община в Гагаузия е обществена неправителствена организация, учредена през 2004 г. Официалното й откриване се състоя на 24 октомври 2008 г. с помощта на Фондация „Българска памет”, Република България. Неговият Център е учреден с дарение на председателя на фондацията д-р Милен Врабевски и има за цел да работи за развитие на българското самосъзнание и култура в региона и за приобщаване на българската общност в Гагаузия към европейските ценностни модели и практики. Основната дейност и проекти на Центъра се осъществяват чрез взаимодействието с български и европейски неправителствени организации, както и с подкрепата на местната власт и българските държавни институции.

Татяна РАКОВЧЕНА, преподавател в Комратски държавен университет, гр. Комрат, Молдова, носител на Трета награда в Категория „Искам думата – есе „За по-справедлив и хуманен свят – мотивация, иновации, духовност” (1-5 септември 2016 г. в СОК „Камчия”) бр. 37 от 28 ноември 2016 г.
Заедно за преодоляване на разликите в заплащането по пол На 15 ноември 2016 г. в Централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се проведе обучение за обучители на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете - разлики в заплащането по пол”, организирано от Фондация „Джендър проект в България” (ДПБ) с директор Станимира Хаджимитова. Инициативата бе в рамките на проект „zeroGPG - Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG”. Според официалната статистика жените в ЕС печелят с 16% по-малко на час от мъжете. В България - с 14,2%. Разликата варира, но е знак за продължаващите неравенства на пазара на труда, които засягат преди всичко жените. В обучението взеха участие членове на Комисията за работа с жените, децата, младите хора и семейството към КНСБ, с председател д.ик.н. Янка Такева, представители на федерации и браншови синдикати към Конфедерацията, на неправителствени организации с отношение към джендър проблемите. Участниците в обучението за обучители получиха повече информация и знания за повишаване на чувствителността в равнопоставеността, запознаха се с основните фактори, които водят до разлика в заплащането по пол, със статистиката в Европа и у нас по отношение на неравенството в заплащането, с европейското и нашето законодателство в антидискриминационна насока, обсъждаха и възможните стратегии за преодоляването на проблема.

Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Проведе се VI Есенен научно-образователен форум на ДИУУ И тази година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ “Св. Климент Охридски” проведе поредния значим научно-образователен форум, който събра авторитетни научни работници, преподаватели от висшите училища и над 50 учители от страната в дебат по актуални за средното образование теми. Състоялият се на 11 ноември т.г. в столицата VI Есенен научно-образователен форум с подкрепата на Министерството на образованието и науката бе посветен на темата „Модернизация на образованието“ - основа за качествено и иновативно управление на учебно-възпитателния процес в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Приветствие към присъстващите бяха поднесени от името на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, инж. Емилияна Димитрова – председател на НАПОО, и Ваня Кастрева – началник на РУО - София-град.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ: Мултикултурно многообразие за свят без граници
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева даде официален старт на поредната трета национална научнопрактическа конференция, посветена на интеркултурното образование, която се проведе от 9 до 11 ноември т.г. във Велинград. Тя бе на тема: „Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ и е в подкрепа на процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултикултурна среда. Иницииран от Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“, научнопрактическия форум е насочен към надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти у нас за придобиване на нови компетентности за повече свобода в среда на мултикултурна, етническа и религиозна толерантност. Ключови участници в събитието бяха: д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ, проф. дфн Татяна Дронзина - СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. дфн Пламен Макариев - СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Янка Тоцева - Европейски политехнически университет - ЕПУ, доц. д-р Лиляна Стракова - СУ „ Св. Кл. Охридски“, Пенка Иванова, началник на отдел в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в същата дирекция, и др. Гости на форума, който е заключителната част на едноименния конкурс, също иницииран от организаторите, бяха: кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, д-р инж. Пенчо Хубчев - програмен координатор във Фондация „Фридрих Еберт“, Лазар Додев - директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, Димитър Цветков - директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН, и др. Участваха още представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование, и др. Перфектната организация на конкурса и конференцията бе осъществена и с участието на Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално- творческа защита“ в Централата на СБУ. Пълноценна социализация, равен достъп до качествено образование, съхраняване и развиване на културната идентичност и справяне с предизвикателствата на съвремието, традиции и иновации при придобиването на познания и умения в областта на интеркултурното образование в контекста на съвременните демократични общества и др. бяха основните акценти на форума.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Празничен водосвет в столичната 8. детска градина „Проф. д-р Елка Петрова” Детска градина № 8 „Таврия” в София вече е с ново име – „Проф. д-р Елка Петрова”. И това не е случайно - дълги години градината е базова на СУ „Св. Климент Охридски”, в която стотици студенти под ръководството на проф. Петрова са провеждали практическите си занимания. Промяната е по инициатива на колектива на детското заведение - израз на признание за нейния принос в развитието на предучилищната наука и практика, благодарение на които България с оправдано самочувствие се нарежда между държавите с високо развито обществено предучилищно възпитание. От името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха поднесени цветя на директора Стефанка Балева и на председателя на организацията на СБУ Мария Стоилова - по повод събитието, израз на признание и уважение за доброто социално сътрудничество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Съвременната образователна среда мотивира учителите и подобрява успеваемостта на учениците На 9 ноември т.г. бе представено публично изследване - оценка на въздействието, на инициативата „Училище на бъдещето”, чрез която Фондация „Америка за България” помага на училища от цялата страна да преобразят образователната среда за по-добри резултати на учениците си.

„За последните 5 години Фондация „Америка за България“ е инвестирала 5,5 милиона лева за създаване на модерни кабинети и лаборатории в рамките на програмата „Училище на бъдещето“ . За този период през тях са минали общо 44 600 деца, 45 училища в 29 български града и села. Програмата „Училище на бъдещето” продължава и за 2016–2017 г. се инвестират още 2,6 милиона лева в нови 23 училища в 19 населени места.

Велина АНТОВА бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Със стремеж за кариерно развитие и надграждане на професионални компетенции за качествено образование На 8 ноември 2016 г. в 8. СУ „А. С. Пушкин” – гр. Варна, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Варненска област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации в учебните звена.

В съвещанието взеха участие и Венцеслава Генова - началник на РУО Варна, и Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности”. Съвещанието се ръководи от Веселин Рашев, член на ИК на СБУ и областен координатор на СБУ за Варненска област. То премина при много добра организация и засилен интерес. От Централата в съвещанието участваха: Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист.

На 9 ноември 2016 г. в залата на Общинския съвет, община Добрич, се проведе есенното работно съвещание с актива на СБУ от област Добрич. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, секретари и председатели на синдикални организации на СБУ. Съвещанието се ръководи от Павлина Димитрова - областен координатор на СБУ за област Добрич. От Централата на СБУ взеха участие Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление”, и Роза Костова, главен експерт-юрист. Съвещанието премина при много добра организация и особен интерес.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 36 от 21 ноември 2016 г.
Пазители на непреходния български дух Състоя се тържествената церемония по награждаването на участниците в 24-ия конкурс на Национален клуб „Родолюбие“, който се проведе под наслов „Априлското въстание“

За 24-а поредна година Национален клуб (НК) „Родолюбие”, основан през 1992 г. от видния български общественик Михаил Докторов, с настоящ председател д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, отправи предизвикателство към всички, които обичат България – нейното славно минало и прекрасна природа, които почитат традициите и ги пазят живи. За които днешният ден е частица от гордата история на българския народ и отговорност към бъдещите поколения.

Велина АНТОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
НАЦИОНАЛНА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ Добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители продължава да работи по темата за интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, свързана с усвояването на знания, умения и компетентности при работа в мултиетническа среда.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
С компетентност, отговорност и професионализъм към качествено образование и с амбиция за издигане статуса на учителската професия На 2 и 3 ноември 2016 г. в залата на хотел „Персенк“ в град Девин се проведе традиционното съвещание със синдикалния актив на Синдиката на българските учители от Пловдивска област. В работата му участваха председателите на Общинските координационни съвети (ОбКС) на СБУ, от областта, секретари и председатели на синдикалните организации в учебните звена, директори.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт в Централата на СБУ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ: За ученическите отсъствия Едно от задълженията на учениците, съгласно чл. 172, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), е да присъстват и да участват в учебните часове и занимания. Родителите от своя страна са длъжни да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на отсъствие на детето или ученика (чл. 210, ал. 1, т. 1 ЗПУО).

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
За качествено учебно съдържание при прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование
На 9 ноември 2016 г. в гр. София се проведе Втората международна конференция на тема „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“ (ЗПУО). Тя бе организирана от Издателска къща „Анубис”, Издателство „Булвест 2000”, РААБЕ и „Клет България“, в партньорство със Синдиката на българските учители, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Почит към приноса и вдъхновяващия пример на учителя - новатор и будител на бъдещето На 26 октомври 2016 г. в Актовата зала на Националната Априловска гимназия в гр. Габрово се проведе заключителният етап на Първия регионален конкурс „Учители - будители на бъдещето”.

Ренета КОЛЕВА, председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители - Габрово бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
УниБИТ проведе тържествена церемония и конференция по случай Деня на будителите На 1 ноември 2016 г. - Деня на народните будители, се проведе тържествена церемония в Големия салон на Българската академия на науките, която предшестваше откриването на ХІV национална научна конференция с международно участие на тема „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Представлението бе осъществено от Студентското научно общество на Университета по библиотекознание и информационни технологии, ръководено от професор Александра Куманова и д-р Николай Василев.

Салваторе МИТОВ, студент в І курс, член на Студентското научно общество на УниБИТ, спец. „Библиотекознание и библиография“

Салваторе МИТОВ, студент в І курс, член на Студентското научно общество на УниБИТ, спец. „Библиотекознание и библиография“ бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Образованието в България и във Финландия Искам да припомня призива на американския писател и футурист Алвин Тофлър: "Знанието днес е не само източник на най-висококачествената власт, но и най-важната съставка на силата и богатството", който в момента е станал глобален. Тук ще предложа кратко представяне на образователната система на Финландия, която проучвах във връзка с моя друга публикация. Изборът на Финландия мога да обоснова със следното: „Страната е съизмерима с България…“

Иванка ТОПАЛОВА бр. 35 от 14 ноември 2016 г.
Благословение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит по повод 1 ноември - Ден на народните будители - - бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Празничен концерт в чест на народните будители На 1 ноември 2016 г. в столицата се състоя станалият вече традиционен празничен концерт под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, посветен на Деня на народните будители. Театър „София” бе изпълнен с учители и директори от столичните учебни заведения, деятели на образованието и културата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Обществено признание за учителя творец - Наградиха победителите в VIII национален литературен конкурс на ИК „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” На 31 октомври 2016 г., в навечерието на Деня на народните будители, се проведе традиционното събитие по награждаването на победителите от VIII национален литературен конкурс за учители творци, организиран от Издателска къща „Анубис” и Издателство „Булвест 2000” с подкрепата на Синдиката на българските учители. То има за цел да отбележи приноса на българския учител и неговото творчество към този важен празник.

- бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Българското училище – родно дело Просвещението у нас през вековете винаги е било първостепенна потребност на българина. Съзнавал е, че „то сляпото окато прави“. Отделял е от залъка си, за да образова децата си. Тази нагласа го е карала с ум и сърце да създава училища и да се грижи за тях. С дръзновение сътворявал родното учебно дело, развивал и укрепвал училищни традиции. И днес българинът живее с просветителския дух на своите предци.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Подписан е новият КТД за образованието в община Русе На 21.10.2016 г. в Община Русе бе подписан новият Колективен трудов договор за работещите в сферата на средното образование. За пореден път, благодарение на убедителните предложения на синдикалистите от СБУ и другите синдикати, както и на доброто сътрудничество със социалните партньори, бяха договорени увеличения на годишните платени и допълнителни отпуски, а така също и по-високи размери на допълнителните плащания.

Пламен АТАНАСОВ, председател на ОбКС на СБУ – Русе бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Есенни работни срещи с актива на СБУ Професионализмът, високата квалификация и информираността са гаранция за успех в синдикалната работа - Пазарджик, Сливен,Ямбол, Бургас, Стара Загора, Смолян, Хасково, Софийска област - бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Конференция: „Духовното израстване на българската нация” В чест на 80-годишнината от основаването си столичното народно читалище „Николай Хайтов - 1936“ организира конференция: „Духовното израстване на българската нация”

В навечерието на Деня на народните будители с възрожденски ентусиазъм и следвайки светлата традиция на духовността, Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“ - столичен район „Изгрев“, проведе своята Пета национална научна конференция, която бе под наслов: „Духовното израстване на българската нация.“ Тя се състоя на 26 октомври 2016 г., в деня на големия християнски празник на св. вмчк Димитрий Мироточиви и бе посветена на 80-годишнината от основаването на читалището.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Саку Туоминен, гост-лектор на Глобалната конференция на Teach for All 2016, за вече познатите и за новите аспекти на образованието във Финландия Всички сте чували за образователната система във Финландия. Предполагам, все хубави неща. Ако нямаше оценяване по PISA през 2000 г., едва ли щеше да е толкова интригуващо какво се случва с образованието във Финландия. Мисля си, че самите ние, финландците, се изненадахме от този интерес по целия свят към нашата образователна система. През 2003 г. резултатите от изследването по Програмата за международно оценяване на учениците PISA отново ни поставиха на първо място, през 2006 г. пак бяхме в челните редици. През 2009 г. започна спад, но все още сме сред топ страните. Финландия е десетата най-конкурентна икономика в света и е сред най-добрите в началното образование. Казахме си, значи нещо добро се случва в нашата образователна система. Страната ни е сочена за пример. Трябва да го популяризираме, за да заработи и в други страни, ако може. Всъщност предимствата на финландското образование могат да се опишат с три основни характеристики. Велина АНТОВА бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
За православните ценности и бъдещето От години Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е любимо и уважавано място за детски оздравителен отдих на деца от България, Русия и редица европейски страни. Авторитетът и престижът на комплекса, изграден с руски инвестиции, се определя не само от прекрасните природни дадености на района, но и от отличните условия за отдих, занимания, допълнително обучение и образование на децата в условията на културна и защитена обстановка, далеч от опасностите на съвременното общество - от агресия, насилие, наркотици и др. В дните на форума на славянската култура „Золотой Витязь“ Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия“ се постави началото на Детския православен лагер за духовно-нравствени ценности за деца от 10 - до 15-годишна възраст от България и Русия.

Инфо: СОК „Камчия” бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
Инициативи на кръжок „Четящият студент, четящото дете” По време на Националната седмица на четенето (10-14.10.2016 г.) студентите от Великотърновския университет, участващи в кръжок „Четящият студент, четящото дете” с фасилитатор проф. д.п.н. Мариана Мандева, четоха заедно с деца от цялата страна – ОУ „Никола Козлев”, гр. Лясковец, ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив, СУ „Вела Благоева”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - гр. Велико Търново, и др. Амбицията на бъдещите учители е да „преподават” любов към четенето – да създават наситена културно-образователна среда, интегрираща училищни и извънучилищни ресурси и стимулираща децата чрез четенето да израстват личностно и социално за един по-справедлив и хуманен свят. УД бр. 34 от 07 ноември 2016 г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
До всички български учители и социални партньори на СБУ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА СБУ,

От името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име Ви поздравявам по повод 1 ноември - Деня на народните будители. В този ден ние се прекланяме пред всички онези творци и пазители на българската духовност и просвета, чието дело продължава да говори от страниците на историята, а мъдрите им слова ни напътстват и в настоящите ни изпълнени с предизвикателства делници. Днес ние отдаваме почит на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи и на всички съвременни будители - българските учители, носители и пазители на изконните ни нравствени и морални ценности.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Убедена съм, че Вие с достойнство продължавате делото, съхранило вечния български дух, стремежа към овладяване на знанието и движението напред. Високо ценя стореното от Вас, солидарността и подкрепата в трудния ни път за отстояване на човешките и професионалните права на българския учител, за модерно и устойчиво развитие на системата на средното образование.

Не преставайте да будите съзнанието на младите поколения и на цялото общество в името на общата ни кауза - качествено българско образование, достойнство на професията и по-добро бъдеще на младите хора на България.

За положените усилия – благодарност и уважение към всички Вас!

Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, благоденствие и нови лични и професионални успехи.

Честит празник!

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ

- бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
МАЯ КАРАГЬОЗОВА, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ГР. ГАБРОВО: Погледът в миналото отваря очите за бъдещето

Изключително сме благодарни за съдействието на СБУ в разрешаването на редица музейни проблеми и се надяваме на нови форми за социално партньорство

„Да намерим будителите на своето време“ - призовава Мая Карагьозова и благодари за предоставената й възможност да представи Националния музей на образованието в навечерието на Деня на народните будители - празник на българския дух, националното самочувствие и идентичност. Работи в музея от 1985 г. и е преминала през цялата професионална йерархия - уредник, научен сътрудник, а от 2000 година е негов директор.

- Националният музей на образованието е уникална институция в България. Каква е неговата роля в съвременната образователна реалност?

- Националният музей на образованието е единствен по рода си специализиран музей, който съхранява паметта за образователното ни минало и просветни традиции. Съвременният образ на музея и реализацията на дейностите му се определят от неговите функции. Като съдейства за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, музеят подкрепя развитието на интересите и способностите на деца и ученици. Той подпомага и държавната политика по съхраняване и развитие на образованието и опазване на културното наследство.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
ИБИС АЛВИСА ГОНСАЛЕС,
КУБИНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ
Благодарение на професионализма на вдъхновяващите български учители Куба печели много нови приятели

СБУ допринася за укрепването на взаимоотношенията на двете приятелски страни в областта на образованието

На 25 октомври 2016 г. Асоциацията за приятелство „България - Куба“, в която участва и Синдикатът на българските учители, проведе среща с Ибис Алвиса Гонсалес, директор на отдел „Страни от Централна и Източна Европа“ в ИКАП - Кубинския институт за приятелство с народите, и с Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе - извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в България.

Участниците в срещата, сред които бяха членове на Асоциацията, видни общественици, дейци на културата и изкуството, журналисти и гости от Асоциацията за приятелство „Македония - Куба“, имаха възможността да видят кратък филм, посветен на 90-годишнината на легендарния кубински лидер Фидел Кастро и представящ срещите му с 90 лидери на държави от цял свят. Тамара Такова, председател на Асоциацията, представи нейната дейност и предстоящите й изяви. Н.Пр. Педро Пабло Сан Хорхе сподели своята удовлетвореност от посещенията си в училища от Софийска и Варненска област, в Пловдив и Пазарджик и от многобройните си и ползотворни срещи с учители и ученици. Ибис Гонсалес накратко разказа за важните задачи, които кубинският народ поставя пред възпитанието на младежите, говори за доверието, солидарността и приятелството между народите на Куба и България и за икономическото развитие на своята страна. Тя отговори на няколко въпроса специално за читателите на в. „Учителско дело”.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Казуси, свързани с кариерното развитие на педагогическите кадри Заемане на длъжността „старши учител“

Уредено е в чл. 71 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: „(1) Длъжностите „старши учител" или „старши възпитател" се заемат от лица, които освен завършено висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, определени съгласно приложение № 1:

1. заемат длъжността „учител" или „възпитател";

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период на атестиране по чл. 49, ал. 3;

3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен;

4. имат оценка от последното атестиране, не по-малко от „отговаря на изискванията".

Направление „ Професионално-творческа защита“, СБУ бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
БЛИЦ-ИНТЕРВЮ С ЦВЕТОМИР НИКОЛОВ И АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ОТ „ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ“: СБУ е реален и ефективен партньор, с когото ще работим за въвеждането на иновации, дигитализация и активно актуализиране на учебния модел спрямо потребностите на 21. век

Дейността на фирма „Юнион Интерактив“ е насочена конкретно към директорите, учителите, учениците и техните потребности за един модерен подход на обучение, съобразен с най-новите тенденции в образованието. Основният фокус се поставя върху решения, които са доказали и продължават да доказват своята добавена стойност в процеса на обучение. Интерактивност, визуализация, дигитализация, виртуална реалност - това са основните концепции, които „Юнион Интерактив“ подкрепя чрез своята дейност. Начинът на работа на фирмата е изцяло съобразен с действителността в България и цели въвеждането на цялостни решения, заедно с монтаж и обучение на кадри, за да може иновациите успешно да навлязат в процеса на обучение и да бъдат използвани и на практика.

- Уважаеми господа, Вашата фирма „Юнион Интерактив“ предлага завършени иновативни решения за модернизация на учебния процес в българското училище. Защо се насочихте към сектор „Образование“ и избрахте за предмет на дейност промяна на визията на учебния процес?

Цветомир Николов: - Качественото образование е един от основните признаци на модерното и развито общество. В същото време това е един от секторите, които трябва да търпят значителни промени и подобрения. Образованието трябва да подготвя адекватни и адаптирани към реалността млади хора. Имайки предвид с какви темпове се развива светът около нас – в професионално, социално, технологично и научно отношение, смятам, че образователният модел в училище в момента трябва да „галопира“, за да постигне тази цел. В този смисъл, ние се насочихме именно към този сектор, тъй като в момента той се нуждае от внимание и подкрепа на всички нива. Според мен това трябва да бъде постоянен приоритет, особено в България!

Относно втората част на въпроса, учебният процес е реалното проявление на образованието. Ние искаме да видим реална и ефективна промяна там. Разбира се, лично аз съм на мнение, че има много позитиви, които са незаменими в сегашния учебен подход. Но когато виждаш възможност за оптимизация, е добре тя рано или късно да се случи. Иначе, в най-добрия случай, тъпчем на едно място.

Александър Николов: - Светът в момента се променя с бързи темпове във всяко отношение. Ние работим различно, комуникираме различно, приемаме информация по различен начин! Образованието на 21. век не трябва просто да предоставя знания и умения, приложими на пазара на труда. Образованието днес трябва да бъде ориентирано и към креативност, културна и социална отговорност, разрешаване на проблеми, комуникация, продуктивност, технологични познания и мн., мн. др. Всичко това предполага една промяна, или по-скоро, подобряване на учебния модел и на учебния процес като цяло. Това е и нашата цел и желание – да работим с училищата и да предлагаме решения, които модернизират образованието, правейки го адекватно на динамичната реалност, около нас, без да променяме изначалната му мисия и идея!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Партньорство за разкриване на възможностите и предизвикателствата пред развитието на световното образование Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в първата в Европа Глобална конференция на влиятелната Международна мрежа за равен достъп до образование Teach for All. Форумът се проведе в периода 25-27 октомври 2016 г. в Американския университет в Благоевград и събра над 400 образователни експерти и международни лидери в сферата на образованието от 43 страни с провокативната тема „Да си представим образованието по различен начин”. Съорганизатор на конференцията в България е българският представител в мрежата Teach for All – „Заедно в час“, с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

Основна цел на събитието бе да разкрие възможностите и предизвикателствата пред развитието на световното образование в ерата на глобализация. Както и да се превърне в платформа за обмяна на добри практики и идеи от успешни иновативни училища, които да помогнат за осигуряването на достъп до качествено образование на всяко дете в ХХІ век.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взе активно участие в сесията на форума „Споделените решения за предизвикателства в образованието в Европа”, посветена на проекта „Нов път за нови таланти в образованието”, по който си партнират Австрия, Испания, Латвия, Румъния и България. У нас той е осъществен от водещ партньор Министерството на образованието и науката. Представители на институциите, ангажирани с осъществяването на иновативния проект на Европейската комисия, който има за цел да тества политики в областта на привличането, обучението, задържането на мотивирани и подготвени специалисти в областта на образованието, представиха конкретните си постижения. Експертите акцентираха и на социалното партньорство с учителските синдикати, което гарантира осъществяването на целите. Те приветстваха личното присъствие на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева на конференцията. За тях беше важно да чуят мнението на СБУ за проекта.

Велина АНТОВА бр. 33 от 31 октомври 2016 г.
Ние, учителите, заедно със СБУ носим възрожденски плам в сърцата си, да будим умовете На Първи ноември, в Деня на народните будители, се покланяме на хилядите знайни и незнайни книжовници, учители, просветители, борци за национално освобождение, пробуждали вярата, силата, оптимизма на народа ни в трудни времена на насилие, отчаяние, бездуховност.

Първи ноември, Денят на будителите, е памет, поглед, взрян в миналото, но той е и ден - нов старт, нова цел към нашето бъдеще. Увереност, стабилност и сигурност в динамичната ни и все по-сложна професионална дейност ни дава Синдикатът на българските учители, който със своите структури в цялата страна активно работи именно за това бъдеще.

Мариана КАРАДЖИКОВА, старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Посланикът на Сирия у нас посети Централата на СБУ На 13 октомври т.г. в Централата на Синдиката на българските учители на работно посещение бе посланикът на Сирия у нас Н.Пр. Надра Саяф. По време на срещата д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, запозна госта със системата на българското средно образование и политиките на Синдиката. Обсъдени бяха идеи за по-нататъшно партньорство в областта на образованието, както и подкрепа за възможностите при образованието на сирийските деца-бежанци, живеещи и обучаващи се в България. Поставен бе акцент, че учителските синдикати по света работят за мир, разбирателство, добруване и провеждат политики за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Успяваме в синдикалната си дейност!
Това е главният извод от есенните съвещания
в областите Габрово, Велико Търново и София-град
Когато се готвех за традиционните есенни съвещания с актива на СБУ в областите Габрово, Велико Търново и София-град, случи се, прочетох в едно списание приблизително следното: „Ако не успяваме да планираме, то планираме да не успяваме.” Споделям това, защото мисля, че в тази игра на думи се крие нещо много важно, което изразява цялостната ни професионална и синдикална дейност, ключът за гаранцията на нашия успех. И това бе потвърдено на съвещанията в трите области. На първо място, това е необходимостта да се идентифицират и откроят актуалните задачи, които стоят пред синдикалния актив, да се изяснят основните политики в образователната система, особено новостите. Да се насочи колегията към основните приоритети в работата ни като синдикалисти. Не на последно място, да се сподели положителен опит. Цялата квалификационна дейност, в частност и синдикалните обучения, да се извършват целенасочено, планомерно.

Желю ИВАНОВ, гл. експерт в СБУ бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
Д-р Иглика Мишкова, уредник в Националния етнографски музей при Българската академия на науките: „Музеят и училището могат да бъдат ефективни партньори за по-качествено образование на българските деца“ Светла СТРУМИНА бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
XVII годишна конференция на Сдружението на учителите по история в България От 9 до 10 септември 2016 г. за 17-и пореден път Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите при СУ „Св. Климент Охридски” стана домакин на годишната конференция на Сдружението на преподавателите по история в България.

Сдружението на преподавателите по история е основано през 1998 г. от група ентусиасти начело с проф. Р. Кушева, като неговата основна цел е да популяризира новостите в преподаването на история сред колегията и да разпространява добър български и европейски опит. От 2001 г. Сдружението издава и списание „Диалогът в историята”, което е основно поле за изява на българските учители по история и публикува добри европейски практики. С годините конференциите се утвърдиха като място за среща на колегите и обмяна на опит.

Тази година основната тема беше „Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”, като акцентът бе върху „История, общество и медии”. Голям интерес предизвика участието на доц. д-р К. Грозев и проф. Р. Михнева, които представиха една област, все още малко позната у нас, а именно публичната история. Те запознаха участниците в конференцията със същността, особеностите и начините на употреба на публичната история.

УД бр. 32 от 24 октомври 2016 г.
ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ ОТ НЕГОВО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО ЗНЕПОЛСКИЯ ЕПИСКОП АРСЕНИЙ: Учителите са достойни народни будители, които Бог е дарил с мъдрост, търпение, мъжество и безстрашие пред предизвикателствата

Всеки народ има своя история, своя култура и свой език и никой благоразумен човек няма да пренебрегне историята си, да забрави езика си, да потъпче вярата си или да забрави светините си. Днес чрез доброто намерение и чрез сърдечния вопъл и желание на дълбоко уважавания председател на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева сме се събрали на най-високото място в Родопа планина, за да отправим свята молитва за мир, добруване, благоденствие, здраве, за просперитета на образованието и за всичко добро. Възнасяме своята молитва към Бога от мястото, където се съхранява частицата от Светия Кръст Господен. Нека Божията благодат да осени нашите чувства, за да може тук събралите се учители – достойни народни будители, да придобием по-голяма мъдрост, търпение, мъжество и безстрашие пред предизвикателствата, с които се сблъскваме всеки ден при възпитанието и обучението на учениците и младите хора в общочовешки ценности и християнски добродетели.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
ОТЗИВИ НА ГОСТИТЕ НА МОЛЕБЕНА, КОЙТО СБУ ОРГАНИЗИРА НА КРЪСТОВА ГОРА ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА Заедно със СБУ работим за просперитета на българското образование

Димитринка ХРИСТОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
СБУ има мисията на водач, свързващ светлината на духовността със знанието Споделено от участници в молебена, организиран от Синдиката на българските учители за здраве, успех и благоденствие на учителите, децата, учениците и работещите в образователната система, на 8 октомври 2016 г. на Кръстова гора

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
Моят вестник
Или пет основателни причини, за да обичам да чета вестник „Учителско дело”
В електронния ХХІ век, когато чрез Интернет сме засипани с огромно количество информация за какво ли не, аз пък не мога да си представя натовареното си учителско ежедневие без нашия вестник „Учителско дело”. Готова съм да обоснова защо съм такава заклета традиционалистка.

Марияна ПЕТРОВА, старши учител по български език и литература в ОУ „Акад. Даки Йорданов”, гр. Омуртаг, председател на ОбКС на СБУ, гр. Омуртаг бр. 31 от 17 октомври 2016 г.
5 ОКТОМВРИ: В България тържествено чествахме Световния ден на учителя Пред Паметника на българските учители - народни будители, разположен между Дома на учителя (Централата на Синдиката на българските учители) и православния храм, носещ името на българските първоучители - „Св. Седмочисленици”, тържествено бе отбелязан 5 октомври - Световният ден на учителя. Станал традиция, този ден има за цел да мобилизира държавните институции и неправителствени организации за подкрепата на учителите, за решаване на най-важните проблеми в образователните системи във всяка държава и в световен мащаб. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-значимата и отговорна работа на учителите в цял свят. През 2016 година мотото на професионалния учителски празник има ключово за бъдещето на света послание: „Ценим учителите, подобряваме техния статус.”

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Правителството отпуска 223 млн. лв. допълнително за обезпечаване на Закона за предучилищното и училищното образование през 2017 г. За следващата година можем да дадем допълнително 223 млн. лв. за образование, обяви министър-председателят Бойко Борисов след среща с президента на КНСБ Пламен Димитров и с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която се състоя в МС. В нея участва и министърът на финансите Владислав Горанов, както и председателят на Комисията по образованието и науката в 43. НС Милена Дамянова.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ „ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ“: Учениците от столичното 7. СУ “Св. Седмочисленици“ се включиха в Проекта Емоционално и вълнуващо бе на 5 октомври т.г. в класната стая на 2 „ г“ клас на 7. СУ „Свети Седмочисленици“ в София. Поводът бе старта на националния проект „Грамотност чрез четене“ в чест на Световния ден на учителя. Иницииран от Ротари клуб Филипопол и комитет Ротариански групи за действие и подкрепен от Министерство на образованието и Синдиката на българските учители, Проекта има за цел повишаване на грамотността и мотивацията за четене сред децата и учениците от различни класове и постигане на удовлетворение от четенето в присъствието на значими личности от българския обществен, културен и политически живот на страната ни. В празничния ден гост на „първото пилотно четене“ в училището бе председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Както повелява традицията тя дари директора на училището Маруся Никова и класния ръководител Даниела Марашева с подаръци от СБУ, изработени по повод Световния ден на учителя и комплект лимитирани издания на „Рибния буквар“ и „История Славянобългарска“, и бе посрещната с хляб и дарове, направени от децата и техните родители с посланието „да не спира да дарява обич и познание“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Столичното 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ се включи в националния проект „Грамотност чрез четене“ На 5 октомври – Световния ден на учителя, в цялата страна стартира националната кампания „Грамотност чрез четене“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. По повод реализацията на кампанията специален гост в столичното 2. СУ „Емилиян Станев“ с директор Елеонора Лилова бе Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. В словото си той поздрави ръководството и учителите с 5 октомври и им пожела сили, успехи и търпение при ограмотяването и възпитанието на младото поколение в любов към четенето и книгите.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Градивно сътрудничество за осигуряване на здравословни работни места за всички възрасти Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, взе участие в конференция на тема: „Здравословни работни места за всички възрасти – постижения и проблеми в България.“ Форумът, организиран от Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ, се проведе на 30 септември т.г. в столицата като част от кампанията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа.

Велина АНТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Конкурс „Глобална учителска награда” Всички условия за кандидатстването можете да видите на интернет страницата www.globalteacherprize.org - бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Среща на традициите със съвремието: Столичната 99. ДГ „Брезичка” с нова модерна сграда за 4 детски групи „С много вяра и надежда и с много обич успяхме да сътворим мечтите на поколения педагози работили в тази сграда. Днес откриваме срещата на традициите със съвремието. Благодаря на хората, които ни помогнаха да сбъднем мечтите си” - с тези думи Иванка Харбалиева, директор на столичната 99. ДГ „Брезичка” постави началото на тържествената церемония по откриването на новата сграда към детската градина.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Проект „Обичам моето училище” Тържествено бе финализиран проектът „Обичам моето училище”, реализиран със съвместни усилия на екип на столичното 139. СУ „Захарий Круша”, ръководен от директорката Румяна Дончева и Албена и Артър Спърлинг от английската Фондация “ЛайтСор“. На тържеството присъстваха официални гости от Столичната община, РУО на МОН – град София, район „Лозенец”, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, родители и ученици. Целта на проекта е да се подобри учебната среда в училище чрез цветовете, формите, думите, които оказват влияние върху психичното, емоционалното и физическото състояние на учениците. Новият акцент включва два параметъра: цвят и знак. Външните изразни средства „водят” наблюдаващия към вътрешната същност.

Доц. д-р Райна ЗАХАРИЕВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Обявиха резултатите от Осмия национален конкурс за учители творци За осма поредна година издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ предоставиха възможността на действащи учители и директори от училища и детски градини в цялата страна да вземат участие в Националния литературен конкурс за учители творци. Техните авторски произведения – стихотворения, разкази и есета, бяха оценени от престижно жури в състав проф. Боян Биолчев, проф. Валери Стефанов и поетът Бойко Ламбовски, а списък с отличените автори, чиито литературни творби ще бъдат публикувани в общ сборник, може да бъде намерен на сайтовете на двете издателства: www.anubis.bg и www.bulvest.com.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
В Деня на учителя се състоя Първата церемония за връчване на езикова диплома DSD I в НФСГ На 5 октомври - Световния ден на учителя, в аулата на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) се проведе първата церемония по връчване на езикова диплома DSD I степен за владеене на немски език. Сертификатите, които са официално признати от Конференцията на министрите на образованието и културата в Германия, бяха връчени на 13 ученици от единадесети и дванадесети клас на НФСГ лично от Йорг Каснер - координатор и консултант за немски език към Централната служба за училищно дело в чужбина при Посолството на Федерална република Германия. По случай празника председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати специален поздрав до ръководството, учителите и учениците на НФСГ, с пожелание за още много успехи при надграждането и обогатяването чуждоезиковата подготовка и компетентности на младите хора.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Онлайн порталът „Образование на русском“ предлага безплатно обучение Онлайн порталът на московския Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ предлага своя проект „Образование на русском“. Той включва богато разнообразие от възможности за онлайн обучение, за осъществяване на контакти с преподаватели, както и достъп до литературни източници, информация за олимпиади и конкурси и др.

На сайта https://pushkininstitute.ru подробно са разработени различни раздели.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
Водата – извечни послания Предлагаме Ви заедно да надникнем в Микрокосмоса на Водата чрез авторската изложба на Иван Тодоров, разположена на открито със съдействието на Столичната община в градинката пред „Кристал“, срещу Централния военен клуб (05-20.10.2016 г.). В този си формат изложбата няма световен аналог и поставя пред съвременната наука уникални въпроси, на които следва да бъде даден отговор. Тези въпроси касаят здравословните и безопасни условия на труд в среда на рязко увеличени вредни вълнови енерго-информационни въздействия.

УД бр. 30 от 10 октомври 2016 г.
5 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ
Ценете учителите, подобрявайте статуса им
На 5 октомври милиони хора от всички континенти честват Световния ден на учителя. Наситен с професионални и социални послания, той носи закономерна гордост за българските учители - утвърден от ЮНЕСКО през 1994 г., празникът се учредява по идея на българското представителство. Предложението е подкрепено от Интернационала на образованието (ИО), като отбелязването на Световния ден на учителя се превръща в традиция и цели ефективното обединяване на обществото и институциите за решаване на най-важните проблеми в образователните системи на всяка държава и в световен мащаб.

Днес Световният ден на учителя се чества под егидата на Интернационала на образованието, вкл. и на Европейския синдикален комитет за образование, които обхващат близо 400 организации с над 32 милиона работещи в образованието от 172 държави. По искане на Синдиката на българските учители, който от 1994 г. отбелязва празника, Световният ден на учителя бе утвърден в нашата страна с Решение на Министерския съвет на Република България № 697 от 29.09.2006 г.

Тази година професионалният учителски празник има ключово за бъдещето на света послание. През 2016 г. мотото на Световния ден на учителя е: „Ценете учителите, подобрявайте техния статус“ („Valuing teachers, improving their status“), и е в пряка връзка с избора на датата 5 октомври. На 5 октомври 1966 г. Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО и Международната организация на труда (МОТ) на специална съвместна конференция в Париж приемат историческата Препоръка относно статуса на учителите. Днес, 50 години по-късно, тя продължава да бъде актуална.

Д.ик.н. Янка ТАКЕВА Председател на Синдиката на българските учители бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката към 43-ото Народно събрание „Днес държим в ръцете си ключа към промяната“ Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката „Важно е да осигурим мотивиращи и подкрепящи учителя политики“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
В навечерието на Световния ден на учителя откриха училищния Библиотечно-информационен център „Кирилица“ В навечерието на 5 октомври - Световния ден на учителя, по идея на братята и сестрите от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Св. София“ в 44. СУ „Неофит Бозвели“, район „Подуяне“ в столицата, бе открит първият по рода си Библиотечно-информационен център, проектиран по уникален интериорен дизайн на тема „Кирилица“, вдъхновен от старобългарската азбука.

Във връзка с 5 октомври – Световния ден на учителя, ръководството на Синдиката на българските учители се срещна с неправителствени организации, както и с учителската колегия на столичното 44. СУ „Неофит Бозвели“, и високо оцени работата на учителите, представените добри педагогически практики, откритата изложба с хуманитарна насоченост по повод празника. Поздравени бяха учителите и учениците с успешната реализация на идеята за Библиотечно-информационен център „Кирилица“, допринасящ с реорганизацията на учебното пространство за по-ефективен и качествен учебно-възпитателен процес.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Станимира Хаджимитова, директор и основател на Фондация "Джендър проект в България" „Със СБУ сме заедно, защото промяната в мисленето и действието изисква обединени усилия“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Подобряването статуса на учителите е цялостен процес, който изисква време и съвместни усилия от всички ни Какво привлича един млад човек към учителската професия, как той избира училището, в което иска да преподава, кое го мотивира, за да пожелае да бъде член на Синдиката на българските учители? В навечерието на 5 октомври - Световния ден на учителя, попитахме за всичко това двама млади учители - Захари Вучев и Иван Стоянов, които са и заместник-директори по учебна дейност и иновативни образователни технологии в 18. СУ „Уилям Гладстон“ с директор Величка Стойчева. Уникално за страната, с близо 110-годишна история, 2402 ученици и над 140-членен учителски колектив, училището, което се намира в столичния район „Възраждане“, е еталон за съвременно учебно заведение с иновативни методи на преподаване, непрестанно подобряваща се материална база и педагогически колектив, постоянно усъвършенстващ професионалните си компетентности и квалификация. Училището активно работи по проблемите на гражданското образование, има успешни партньорства с учебни заведения от всички континенти и реализира впечатляващи проекти. 18. СУ е първото в България, което въвежда корейски език в задължителната си програма след седми клас. Днес учениците му имат възможност да изучават седем чужди езика (шест от които - още от първи клас) и са редовни участници и победители на общонационални и международни езикови конкурси, като успешно се представят на световните стандартизиращи изпити.

Светла СТРУМИНА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
Литературен паметник на загиналите българи по време на Първата световна война
След фундаменталните монографии за Балканските войни и за Втората световна, академик Георги Марков обогатява историческата наука и радва читателите на исторически анализи с новия си забележителен труд - „Голямата война и българският меч над балканския възел 1914-1919” в две части: „Заплитането” и „Разсичането”.

Думите, които читателят най-напред ще прочете, са: ”Печелим битките. Но губим войната. Юнаци, вие изпълнихте дълга си към Отечеството! Вечна ви слава и спете в мир!” В Първата част на този фундаментален исторически труд се разкриват причините за развяването на бойните знамена само две години след националното крушение в края на Втората балканска война, за да бъдат „поправени неправдите” и „всички българи да се съберат под общата държавна стряха”. Изборът и намесата на България в Първата световна война са със същите съдбоносни последици, които ще тегнат върху плещите и на бъдните поколения.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Проведе се петото заседание на Форума за дуално образование Една година след официалния старт, на 26 септември т.г. Форумът за дуално образование за пети пореден път събра в София представителите на всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждането на дуалното образование у нас - държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-австрийската търговска камара, Германо-българската индустриално търговска камара и др. Участие в заседанието на Форума взеха и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, експерти от МОН и МТСП, директори на водещи професионални гимназии от столицата и страната и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Стартира националният проект „Грамотност чрез четене“ По повод отбелязването на 5 октомври – Световния ден на учителя, в цялата страна ще стартира националният проект „Грамотност чрез четене“. Той е иницииран от Ротари клуб - Филипопол и комитет Ротариански групи за действие и ще бъде реализиран с подкрепата на МОН и Синдиката на българските учители. Ограмотяване чрез четене е проект, който цели да провокира и мотивира българските ученици от различни класове да четат своите любими книги в присъствието на значими личности от българския обществен, културен и политически живот на страната ни.

Стартът на инициативата ще бъде поставен на 5 октомври т.г. във всички областни центрове в страната. Гости на първото „пилотно четене“ в столичните училища ще бъдат председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.- министърът на образованието и науката Диян Стаматов и др.

УД бр. 29 от 3 октомври 2016 г.
Справянето с бежанската криза е отговорност на институциите не само на национално, но и на глобално ниво Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ взе участие в инициираната от КНСБ международна кръгла маса на тема: „Бежанската криза – национални рискове, регионални измерения и мерки за овладяването ѝ“ , която се проведе на 19 септември 2016 г. Във форума участваха още: Пламен Димитров, президент на КНСБ, Зорница Русинова - министър на труда и социалната политика, Филип Гунев - зам.-министър на вътрешните работи, Петя Първанова - председател на Държавната агенция за бежанците, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Димитър Манолов - президент на КТ „Подкрепа“, представители на общински съвети, специализирани структури, образователни заведения, федерации и синдикални организации, медии и др. Форумът имаше за цел да дискутира проблемите на интеграцията на бежанците и опасността за националната ни сигурност, както и предизвикателствата, пред които са изправени националната и местната власт

Ефективни мерки за овладяване на кризата в международен план представиха по време на събитието Естер Линч - конфедерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, и Матайс льо Рут - представител на Върховния комисариат на бежанците към ООН за България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
Пазете учителя и го обичайте! За 15-и септември като за едни много важен ден. И за вдъхновението ни от него, което трябва да ни съпътства през цялата година. С надеждата да гледаме все така празнично към училището като към духовен храм, да пазим неговите свещенослужители – учителите, и да ги обичаме!

Велина АНТОВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
17 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СОФИЯ Градът, който върви напред с хилядолетния си дух

С талантите на младите, с вдъхновението на творците, с идеите на знаещите, с мечтите на своите граждани

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
Дуалното образование – надежда и шанс за младите хора В началото на учебната 2016/2017 г. близо 400 ученици прекрачиха прага на 16 професионални гимназии в 11 града в цялата страна, за да се обучават в общо пет професии по системата „учене чрез работа“ по швейцарски модел в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Официалният старт на новата учебна година в столичната Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ бе даден на 16 септември т.г. лично от президента на Р България Росен Плевнелиев, в присъствието на посланика на Швейцария Н.Пр. Денис Кнобел, зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов и представители на бизнес средите у нас. 27 ученици от 9. клас стартираха обучението си по професията „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“. С подкрепата на проект „ДОМИНО“ те ще се обучават в реална работна среда в една от шестте фирми, партньори по проекта – „Нестле“, ЧЕЗ, „Фесто“, „Алфалифт“, ЛЕМ и „Райхле и Де-Масари“. Всеки месец през тази и следващата учебна година учениците ще получават по 50 лева стипендия, осигурени по проекта. С всяка следваща година по време на 4-годишното си обучение ще се увеличава периодът на обучение в реална професионална среда. Възнаграждението за положения от учениците труд в последните две години от гимназиалния етап ще бъде в размер на 90% от минималната работна заплата за страната.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 28 от 26 септември 2016 г.
На добър час! На 15 септември 2016 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бе официален гост на тържественото откриване на новата учебна 2016/2017 г. в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в квартал „Факултета“ на район „Красна поляна“ - Столична община. Тя бе изключително сърдечно приветствана от учителите и всички присъстващи на церемонията в училището, което избра сред над 50-те отправени до нея покани от столични учебни заведения. С над 1150 ученици и 60 учители 75. ОУ е единственото училище в квартал „Факултета“.

Светла СТРУМИНА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Форум с енергия за бъдещето Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” - 2016 г. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ.

Велина Антова, Таня Леонидова бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Състоя се първото за учебната 2016/2017 г. заседание на Отрасловия съвет На 14 септември т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за учебната 2016/2017 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В заседанието участие взеха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Пламен Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката, директори на дирекции в министерството, както и всички национално представени синдикални и работодателски организации в системата на средното образование.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проект за Наредба за приобщаващото образование;

2. Представяне на проект за Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“;

3. Разни.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Откриха нов Дигитален център в Столичната библиотека По повод 17 септември (Денят на София) и Европейските дни на наследството Столичната библиотека откри нов и съвременен Дигитален център, който ще съхранява книжната памет на София. В приветствието към гостите директорът на библиотеката Юлия Цинзова сподели, че модерната технология е внедрена благодарение на два европейски проекта: „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет“ и „Културно наследство и съвременни изкуства”, реализирани съвместно със Стoличната община. По думите й центърът ще даде възможност на българския читател – ученици, студенти и преподаватели, да се докосне до много стойностни произведения, стоейки си вкъщи и ползвайки сайта на библиотеката. Сред официалните гости на откриването бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столичната община, Мария Ачкова – кмет на район „Срeдец, доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, проф. Михаил Неделчев от НБУ, доц. д-р Елка Трайкова – директор на Института за литература към БАН, много интелектуалци и граждани на София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Християнските ценности сред децата и учениците В приятна творческа атмосфера в СУ с изучаване на чужд език „Ал. С. Пушкин”, гр. Варна, се проведе среща на директори на учебни заведения и председатели на организации на Синдиката на българските учители с Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. Срещата, на която присъстваха повече от 130 участници, бе ръководена от д-р Венцеслава Генова, началника на РУО – гр. Варна, и Веселин Рашев - председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ. На събитието присъства и Светлан Илиев, председател на работодателската организация.

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ, координатор за област Варна и член на ИК на СБУ бр. 27 от 19 септември 2016 г.
ПОКАНА Столичната община и Националната спортна академия „Васил Левски” организират Трета научнопрактическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

- бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Столичната образователна система в началото на учебната 2016/2017 г.: Устойчиво качествено образование се постига с професионализъм, в екипност и с градивен диалог между социалните партньори София-град – знак за качество в средното образование. Под този слоган на 12 септември т.г. в заседателната зала на НИМ в София се проведе съвещанието със софийските училищни директори, организирано от РУО на МОН, София-град, с началник Ваня Кастрева. Участваха специалисти от дирекция „Образование“ на Столичната община и МОН, представители на други столични общински и републикански образователни институции, сред които и на Синдиката на българските учители. Официални участници в събитието бяха г-жа Снежана Дукова – депутат в 43. Народно събрание, г-жа Меглена Кунева – вицепремиер и министър на образованието и науката, г-н Тодор Чобанов – заместник-кмет на София.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
СПОДЕЛЕНО Благодарим на СБУ и на неговите партньори, че дадоха поле за изява на учителите, които имат сърце и познания да откриват и развиват детския талант Велина Антова и Таня Леонидова бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Работилница за четене В рамките на семинара се проведе и творческа „Работилница за четене”. Тя бе ръководена от проф. д.п.н. Мариана Мандева - преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет, катедра „Начална училищна педагогика”, с участието на Анелия Николова – възпитател в ПИГ, първи клас в ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново, и докторант на Великотърновския университет, и студентките от специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика” (ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение, трети курс) на ВТУ Петя Георгиева и Христина Димитрова.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Кръгла маса „Изкуства в образованието” В рамките на програмата на семинара се проведе кръгла маса на тема „Изкуства в образованието” с модератори доц. д-р Райна Захариева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ и Величка Николова, директор на столичното 144. СУ ”Народни будители”. Дискутираната тема е нова и разширяваща се област на психолого-педагогически научно-практически изследвания, базирана на обучение и учене с помощта на изкуствата. Целта на кръглата маса бе чрез използване на изкуствата в образованието да се насърчи творчеството в децата и учениците, което да допринесе за креативност чрез художествено изразяване, чрез музика и драма, танци и хореография, изобразително изкуство (визуални изкуства) и творческо писане и поези.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Хайде на хорото! Опа, иха, а така... От българско, по-българско настроение завладя всички в творческата работилница „Хайде на хорото”, организирана от СБУ. Тя се проведе под ръководството на прекрасните майстори на танца старши учител по хореография Росица Атанасова и учител Донислав Донев при 144. СОУ „Народни будители”, гр. София. В емоционалния творчески час с ентусиазъм и усърдие се включиха над 30 учители и директори на детски градини, училища и ОДК.

Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Училище на бъдещето Представяте ли си класна стая, в която учителят преподава урока, като използва лаптоп и мултимедиен проектор, чрез които демонстрира на класа презентации по своя учебен предмет, озвучени с различни музикални инструментали? Представяте ли си класна стая, в която да цари тишина и спокойствие, а учениците да са усмихнати и съсредоточени в разказа на учителя или креативни в зададената им от него екипна работа? Няма агресия, няма апатия към урока, ученето и четенето не са мъчение, а удоволствие и за двете страни в акта на общуване–възпитаване–преподаване. Учителят е партньор и приятел, който стимулира индивидуалността и различността. Учителят се интересува от съвременните изследвания в своята област, има много добра компютърна грамотност, ползва интернет и може да създава мултимедийни уроци. Учениците обичат да учат и ходят с радост на училище. Не, това не е приказка. Голяма част от нея вече е реалност.

Маргарита ВАСИЛЕВА, старши учител по БЕЛ в 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София, носител на Специалната награда на Областния управител на област София-град бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Европейско сътрудничество Интервюта на Ивайла Василева с Мартин Ромер, европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование; Георги Труханов, председател на профсъюза на образованието и науката в Украйна и Негин Джураева, ръководител на младежката секция в профсъюза на на образованиетио в Таджикистан

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Партньорства Интервюта на Велина Антова с Мария Минчева – директор на дирекция „Образование в Столична община, Пенка Игнатова - директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община Велико Търново и Маринела Петрова – директор на дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности” в община Враца. Велина АНТОВА бр. 27 от 19 септември 2016 г.
Приключи третото издание на Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците” Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, под патронажа на Министерството на образованието и науката, организираха от 1 до 5 септември т.г. в СОК „Камчия” семинар на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”. Форумът е заключителна част от едноименния конкурс, който се провежда за трета поредна година по инициатива на СБУ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Дванадесетата учителска спартакиада с международно участие - поредното запомнящо се събитие на СБУ Дванадесетата учителска спартакиада на Синдиката на българските учители с международно участие се проведе от 12 юли до 17 юли 2016 г. в курортния комплекс “Св. св. Константин и Елена”. Сред основните цели на инициативата на СБУ са популяризиране и утвърждаване на спорт за здраве сред заетите в системата на средното образование, както и разширяване на сътрудничеството и солидарността сред представителите на най-благородната професия – учителската, от различните страни.

И ОЩЕ ЩРИХИ ОТ XII УЧИТЕЛСКА СПАРТАКИАДА НА СБУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: Една такава голяма инициатива за учителите може да направи само СБУ; Благодарим на СБУ, че всяко лято ни зарежда с тази уникална емоция

НИКОЛАЙ РАДУЛОВ, ГЛАВЕН СЪДИЯ НА ИГРИТЕ: Учителите се отличават със своя заряд и желание за победа в честна и чиста игра

Велина АНТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИТЕ СБУ дава сигурност, ражда приятелства и формира лидери в спорта Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - 2016: Да формира и мотивира българските учители да бъдат лидери, е един от основните приоритети на СБУ Верен и последователен в своите политики за качествено образование, Синдикатът на българските учители показа, че задава моделите не само в кариерното развитие и усъвършенстване на квалификацията на педагогическите кадри, но и в грижата за развитие на компетентности за повече свобода при работа в мултикултурна среда. Доказателство за това е петото издание на Постоянната академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО), учредена от СБУ, която се проведе в град Хисаря от 18 юли до 21 август т.г.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ Промените, които влизат в сила от началото на учебната 2016-2017 г. според Закона за предучилищното и училищното образование УД бр. 26 от 12 септември 2016 г.
ИК „Анубис“ внесе 15 проекта на нови учебници за 1. и 5. клас в МОН Екипът на издателска къща „Анубис“, един от лидерите на пазара на учебници в страната, разработи и внесе за одобрение в Министерството на образованието и науката пълен комплект учебници за 1. и 5. клас. Оформлението на учебниците и за двата класа е с обща визия и е лесно разпознаваемо. Всички те са придружени от електронен вариант, който също е внесен за одобрение, а на оценителите е предоставен достъп до новата модерна платформа за електронни учебници на издателството – anubis-bulvest.kitaboo.com. Тя ще даде възможност на учители и ученици да ползват електронните учебници през всички видове мобилни устройства както онлайн, така и офлайн.

Автор: ИК „Анубис“ бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Два варианта на буквар и читанка за 1. клас внесе в МОН издателство „Булвест 2000“ Пълни комплекти нови учебници за 1. и за 5. клас (общо 17 на брой) внесе издателство „Булвест 2000“ в Министерството на образованието и науката за одобрение. Учебниците са създадени по новите учебни програми за съответните класове от водещи автори, художници, методисти и учители. Всички те са придружени от електронен вариант, който също е внесен за одобрение, а на оценители е предоставен достъп до новата модерна платформа за електронни учебници на издателството.

Автор: Издателство „Булвест 2000“ бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Благотворителна изложба на учениците от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски” бе открита в БНР През лятото учениците на столичното 143. ОУ „Георги Бенковски” с директор Ирена Дойчинова организираха благотворителна изложба съвместно с БНР в подкрепа на кампанията „Повече българчета за България”. Благородната инициатива, възпитаваща младите в духовно-нравствени ценности, се реализира по идея на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината - 2015”.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Партньорство за обучението по България зад граница Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие в традиционната годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Форумът на тема „Обучението по България – приоритет на държавата и на българските училища в чужбина” се проведе на 27 юли 2016 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и отново събра български учители от всички краища за света.

Велина АНТОВА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание На 23 юни 2016 г. в сградата на Областната администрация на гр. Хасково се проведе регионална кръгла маса на тема „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, етап от проекта на Фондация „Европейски институт“, реализиран в партньорство със СБУ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Информация за проведените по проекта кръгли маси в областите: Хасково, Пазарджик, Видин и Плевен.

Велина АНТОВА и Светла СТРУМИНА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
289 българи ще учат безплатно в руски университети Всяка година над 15 000 студенти от близо 126 държави започват обучение за бакалавърска или магистърска степен, аспирантура, докторантура, стаж или специализация и допълнително образование в Руската федерация. Сега броят на кандидатстващите е над 4 и половина пъти по-голям от квотата на РФ за чуждестранни студенти. През последните 3 години в руските университети се обучават над 400 български студенти, възраждат се българските землячества. За тази година квотата за българи от 150 места е увеличена на 289. Светла СТРУМИНА бр. 26 от 12 септември 2016 г.
Подписан бе новият Колективен трудов договор за системата на народната просвета Националният колективен трудов договор бе подписана на 19 юни от Меглена Кунева - вицепремиер и министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров - председател на Синдикат „Образование“ към КТ „ Подкрепа“, Надежда Николчева - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ.

УД бр. 25 от 27 юни 2016 г.
ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ, ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ УЧИТЕЛСКИ СЪБОР ОТПРАВИ НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ НЕОФИТ:
С признателност и уважение към Вас, български учители
Уважаеми учители,

Скъпи труженици на духовната нива на просвещението и образованието на българския народ!

Обръщам се към Вас, с най-искрени чувства на признателност уважение за високо моралната мисия, която имате и неуморния труд , който полагате за образованието и духовното просвещение.

- бр. 25 от 27 юни 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР: „МИСИЯ УЧИТЕЛ“
За бъдещето днес
На 19 юни т.г. в най-голямата зала в страната - „Арена Армеец” в гр. София, се проведе Национален учителски събор под наслов: „Мисия учител”. Той бе организиран от Министерството на образованието и науката в партньорство със Синдиката на българските учители и останалите синдикати и работодателски организации в системата на средното образование. Целта на инициативата бе учителите и обществеността да бъдат информирани за предстоящите промени, които произтичат от Закона за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август 2016 г., да се формират нагласи за бързо осъществяване на произтичащите от него промени, както и повишаване на общественото признание на учителската професия. В събора участваха близо 12 хил. учители от цялата страна, избрани от педагогическите съвети от съответните учебни институции. В събора се включиха д.ик.н. Янка Такева председател на СБУ, Красимир Попов заместник-председател на Синдиката, членове на Изпълнителния комитет, областни координатори активисти на СБУ от различни краища на страната. Сред официалните гости бяха народни представители, кметове, началници на регионални инспекторати по образованието, представители на Българската академия на науките и др. Поздравителни адреси до националния събор изпратиха Цецка Цачева, председател на 41. Народно събрание и Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Послание към учителите по повод събора отправи и Негово светейшество патриарх Неофит.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ЕК ЗА СЕКТОР „ОБРАЗОВАНИЕ“:
Европейската комисия прие нова и цялостна програма за умения с цел повишаване пригодността за заетост на човешкия капитал в Европа
На 26.02.2016 г., Европейската комисия публикува своя „Доклад за България”, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси у нас. В него се прави оценка икономиката на България в светлината на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа”, публикуван в края на 2015 г. Като в самия обзор на Комисията, се препоръчват три основни приоритета за икономическата и социалната политика на ЕС през 2016 г., а именно:

• подновяване на инвестициите (планът Юнкер);

• продължаване на структурните реформи за модернизиране на икономиките на държавите членки;

• провеждането на отговорни фискални политики;

В доклада за България е направен задълбочен преглед на провежданите политики свързани с предотвратяването и коригирането на съществуващите макроикономически дисбаланси у нас. Изрично е подчертано, че наличните дисбаланси във финансовия сектор пречат на ефективността на финансовото посредничество и разпределянето на капитал в икономиката. От това произтича и един от основните изводи от доклада, а именно: „България ще трябва да положи допълнителни непрестанни усилия за реформи, за да възстанови потенциала си за растеж по начин, който ограничава макроикономическите дисбаланси”.

Димитър АСЕНОВ, Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Започна обществена консултация по Европейския стълб за социалните права На 20 юни т. г. в Дома на Европа в столицата се проведе първата за България работна среща за обществена консултация по Европейския стълб на социалните права. Тя е продължение на обществената дискусия, чийто старт бе даден от Европейската комисия на 8 март 2016 г. Инициативата е част от работата на Комисията за по-задълбочен и справедлив икономически и паричен съюз. „Трябва да ускорим работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. Като част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия свят, и който да служи като компас за подновеното сближаване в еврозоната. Този европейски стълб на социалните права следва да допълни съвместните достижения в областта на защитата на работниците в ЕС. Ще очаквам социалните партньори да играят централна роля в този процес. Убеден съм, че е уместно да започнем с тази инициатива в еврозоната, като същевременно бъде възможно други държави-членки на ЕС, да се присъединят към нея, ако желаят да направят това.“ - бе акцентът, който постави при обявяването на инициативата Жан-Клод Юнкер, председателят на ЕК.

Светла СТРУМИНА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ чества 55-годишен юбилей На 21 юни 2016 г. столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ тържествено чества 55-годишен юбилей от своето създаване. Тържеството, което бе под патронажа на Цецка Цачева, председателя на 43. Народно събрание, и се проведе в зала „Света София“ на парламента, обедини в дух на сплотеност и съпричастие към каузата на Гимназията десетки настоящи и бивши нейни ученици и учители, родители, официални гости и приятели на 9. ФЕГ, сред които Лоран Атал, аташе по образователно сътрудничество във френското посолство, представители на администрацията на Столична община, на академичните среди и др. Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изпрати поздравителен адрес, цветя и подарък до екипа и възпитаниците на Френската гимназия, които им бяха поднесени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ. Юбилярите бяха поздравени и от Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България и Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование - София-град, която им връчи почетен плакет.

Светла СТРУМИНА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева с признание от СУС за принос в развитието на ученическото самоуправление На 20 юни т.г. в столичното 73. СОУ „Владислав Граматик“ се състоя церемония по награждаването на партньорски организации и изявени членове на Софийския ученически съвет (СУС) с принос за развитието на ученическото самоуправление. При откриването на тържественото събрание председателят на СУС Мария Димитрова сподели, че за трета поредна година учениците отличават обществени личности и членове на Софийския ученически съвет, които подкрепят каузите и инициативите на ученическата общност в град София.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Наградиха победителите в международните конкурси „Заедно в XXI век” и „Зелена планета”- 2016 На 10 юни т.г. под домакинството на Руския културно-информационен център в София за единадесета поредна година се проведе тържество, на което бяха наградени отличените през 2016 г. ученици в конкурса „София - Москва; България – Русия – вчера, днес и утре”. От седем години проявата е международна, преминава под мотото „Заедно в XXI век” и е с участието на хиляди ученици от България, Русия, Казахстан, Молдова, Приднестровска молдовска република, Украйна, Сърбия. Конкурсът е включен в Националния календар за извънкласни дейности на МОН. Организатори са фондация „Устойчиво развитие за България”, Синдикатът на българските учители, Националният дворец на децата, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Национално движение „Русофили”, НС на БАС, Форум „България – Русия”, СОК „Камчия” и др., със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание Последното седмо обучение в град Кърджали постави финал на поредицата регионални обучителни семинари за преподаватели в цялата страна, по проект „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“, съвместна инициатива на СБУ и Фондация „Европейски институт“. То бе открито от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева с благодарност към областните координатори на СБУ Нела Арнаудова и на РС на КНСБ Ваня Караколева за област Кърджали, домакини на събитието, партньорите по проекта от Фондация „Европейски институт“ и приветствие към всички присъстващи учители от област Кърджали. „Тази наша съвместната инициатива се провежда във Вашия регион, заради географската специфика, високата квалификационна степен, която притежават учителите тук и доброто социално партниране с местната власт.“- бяха първите приветствени думи на г-жа Такева. След, което тя говори за ролята на съвременните знания, умения и компетентности, които трябва да притежават учителите за справяне с предизвикателствата на глобалния свят и Европейския съюз и потребността те да бъдат предадени на техните ученици, като основни фактори за личностното им развитие и формиране на нравствени и граждански ценности и добродетели. Председателят на СБУ акцентира и върху необходимостта от включване на нови изисквания, теми и приоритети при разработване на ДОС за гражданското образование и националната квалификационна рамка за усъвършенстване на педагогическите кадри, адекватни на реалната геополитическа и социалноикономическа ситуация в Европа, свързани с толерантността, сътрудничеството, мира, войната, тероризма и др. Директорът на Фондация „Европейски институт“ Любов Панайотова представи целите на обучението и резултатите от проведения дълбочинен мониторинг за проблемите и дефицитите, които съществуват при преподаване на Европейската тематика в училище и необходимостта от провеждането на този вид обучения, с цел подпомагане на педагогическата компетентност на учителите от основното и средното образование.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 25 от 27 юни 2016 г.
Ретроспективно за учителските събори В историята ни учителските събори като цяло са една уникална, самобитна и демократична форма за вземане на управленски решения, относно българските училища и българското образование. Началото им е поставено през 60-те години на ХІХ век. Те са вдъхновени от големите народни будители, като Петко Рачев Славейков, Христо Ботев, Васил Левски, Христо Г. Данов и др.

На Националния учителски събор „Мисия учител”- 2016 г.СБУ и МОН са заедно в подкрепа на мотивацията на учителя.

Велина Антова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Превенция на насилието в ежедневието Българо-френската научнопрактическа конференция „Превенция на насилието в ежедневието“ обсъди изследователски и практически резултати от наблюдения и проучвания на научните среди - психолози, юристи, философи, културолози, педагози, медици, представители на неправителствени организации, занимаващи се с тези социално значими проблеми, а именно превенцията на различните прояви на насилие в ежедневието: в училище, в работна среда, в медиите, на улицата. Конференцията, организирана от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бе под патронажа и с личното участие на президента на Република България Росен Плевнелиев и се осъществи с подкрепата на Френския културен институт в София. Поздравителен адрес към всички участници бе прочетен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка Христова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Столичното ОДЗ № 171 „Свобода“ празнува 50-годишен юбилей ОДЗ №171 „Свобода“ в столичния район „Надежда“, една от най-модерните и дълголетни детски градини в страната ни, чества своя 50-годишен юбилей с великолепен и запомнящ се спектакъл с великолепен спектакъл и с можество иновативни постижения.

Светла Струмина

Светла Струмина бр. 24 от 20 юни 2016 г.
Столичното 133. СОУ откри скулптура на поета Александър Сергеевич Пушкин – патрон на училището Столичното 133. СОУ „Александър Сергеевич Пушкин“, с директор Даниела Борисова откри скулптурна композиция на патрона на училището в Централното фоайе на втория етаж. Празничното събитие се състоя в рамките на традиционната седмица на руския език, в чест на основоположника на съвременния литературен руски език - поета Александър Сергеевич Пушкин. Специален поздрав до учениците и екипа на училището по повод деня на руския език бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева с пожелание за още много успехи. Димитринка Христова бр. 24 от 20 юни 2016 г.
ПРИЯТЕЛСТВО С ТРАДИЦИИ Ученици празнуваха 1 юни в Посолството на Република Куба

На 1 юни учениците от две български училища - І ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик, и СОУ „Неофит Рилски“, гр. Долна баня, Софийска област, със запомнящо се тържество празнуваха Международния ден на детето в Посолството на Куба в София. Те бяха специални гости на Н. Пр. Педро Пабло Сан Хорхе, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба у нас, по изрична негова покана. На срещата присъстваха директори, помощник-директори, учители от училищата, както и Тамара Такова, председател на Асоциацията за приятелство „България - Куба“. Шестокласниците от І ОУ „Свети Климент Охридски“ по впечатляващ интерактивен начин и с изключително богата програма, включваща презентации, музикални и танцови изпълнения, представиха наученото от тях за Куба. Те почерпиха и с направени от родителите им сладки, чиято красива украса представяше пищните багри на кубинската флора. Учениците от СОУ „Неофит Рилски“ аплодираха талантливите изпълнения и се включиха във викторина, посветена на Куба.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ДОЦ. БИСЕР ПЕТКОВ, УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ:
Успешното развитие на Учителския пенсионен фонд в голяма степен се дължи на отличното взаимодействие между СБУ и НОИ
Доц. д-р Бисер Петков е управител на Националния осигурителен институт от м. септември 2011 г. Преди това е избран от Народното събрание за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и заема този пост от м. март 2003 г. до м. май 2009 г. В периода 2002 - 2003 г. е председател на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет. Започва професионалния си път през 1988 г. като редовен преподавател в УНСС, където през 2012 г. е избран за доцент по научна специалност „Финансов мениджмънт и борсова търговия“.

- Доцент Петков, неотдавна Националният осигурителен институт чества своя 20-годишен юбилей. През тази година се навършиха и 20 години от създаването на Учителския пенсионен фонд през м. март 1996 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. Юбилеят, по традиция, е и повод за равносметка. Каква е Вашата равносметка по отношение на Учителския пенсионен фонд?

- Учителският пенсионен фонд (УчПФ) е първият у нас професионален пенсионен фонд. Той е създаден през м. март 1996 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“ и функционира от 1 януари 1997 г. като извънбюджетна сметка до 2013 г., а от 2014 г., съгласно Закона за публичните финанси, се управлява като отделен бюджет. Администрирането и обслужването на фонда се извършва от Националния осигурителен институт (НОИ). Учителският пенсионен фонд е изграден на разходопокривен принцип, годишните приходи от осигурителни вноски се използват за покриване на разходите на фонда за същата година. През 20-годишния период на съществуване на УчПФ броят на пенсиите и добавките, изплащани от фонда, и стойността на неговите активи постоянно нарастват. Ако в края на 1998 г. от УчПФ са изплащани 1676 добавки към пенсиите на пенсионираните учители, то в края на 2015 г. този брой е 20 567.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РИО НА МОН – СОФИЯ -ГРАД
С признание и благодарност към съвременните будители на Софийската образователна система
Вълшебен валс в изпълнение на Музикален театър „Палечка“ потопи в празнична магия присъстващите на церемонията по връчване на годишните награди на Регионален инспекторат по образованието – София-град за цялостна дейност и изключителни постижения в развитието на столичното образование.

Тържественият 3 юни т.г. донесе особена атмосфера на гостите в театралната зала на Националния дворец на децата. Своята съпричастност и уважение към учителската професия и удостоените с почетните награди на РИО – София-град педагогически специалисти, изразиха зам.-областният управител на област София-град Живка Първанова, съветникът на министъра на образованието и науката Асен Александров, директора на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН Милка Коджабашиева, директорът на дирекция „Образование“ в Столична община Мария Минчева, представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, директори, учители и др. Поздравление и цветя от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бяха поднесени от Желю Иванов, главен експерт в Централата на Синдиката.Поздравителен адрес бе прочетен от името на председателя на Комисията по образованието и науката към 43. НС Милена Дамянова. „С огромна благодарност за вашата отдаденост и с пожелание смелите идеи, новаторството и вдъхновението да бъдат с Вас в името на доброто образование на нашите деца“- се казваше в него по повод удостояването на най-заслужилите директори и учители в Софийската образователна система.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
65 ГОДИНИ ВДЪХНОВЕНИЕ И ТАНЦ
НУТИ – училище с достоен принос в българската култура и популяризирането й по света
През 2016 г. се навършват 65 години от основаването на Националното училище за танцово изкуство (НУТИ), гр. София, което открива млади таланти, вдъхновява ги, развива ги и предоставя възможности за обучението им в областта на класическия балет, модерния танц и българския фолклорен танц. Това е единствената образователна институция от подобен мащаб не само за България, но и за целия Балкански регион. Работата на училището изцяло е в подкрепа на световната организация за култура, наука, образование и комуникации към ООН. НУТИ е първото българско училище в областта на изкуствата, прието за член на системата от учебни заведения, асоциирани към ЮНЕСКО през 2015 г.

Преподавателите и възпитаниците на училището честваха юбилея с празнична поредица от събития. Кулминацията бе тържественият танцов спектакъл „65 години вдъхновение и танц”, който се състоя на 1 юни - Международния ден на детето”, в зала 1 на НДК, под патронажа и с личното участие на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова и под егидата на Националната комисия на република България за ЮНЕСКО.

Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
МОН представи резултатите и изводите от националното външно оценяване в 4. и 7. клас Министерството на образованието обяви официално резултатите от националното външно оценяване (НВО) в 4. клас и от изпитите в 7. клас по български език и литература и по математика през учебната 2015 - 2016 г. Нашата цел е да направим образованието работещо, за да бъдат децата готови за предизвикателствата на днешния ден. Има училища, които са се справили отлично, други - не. Представяме само резултатите, тепърва предстои да направим задълбочен анализ. Задачата ни е да вземем мерки там, където има нужда от подкрепа за преодоляване на пропуските. Но най-важното е да подготвим добър нов държавен стандарт за външното оценяване, който произтича от Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на нарочната пресконференция за представяне на резултатите. Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
Наградиха отличените в юбилейния национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” На 4 юни т.г. в Националния военно-исторически музей в столицата се състоя празнична церемония за награждаване на най-добре представилите се участници през учебната 2015 - 2016 г. в националния ученически конкурс на тема „Не се гаси туй, що не гасне”. Той се организира за десета поредна година от Национално движение „Русофили” съвместно със Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата и Съюза на офицерите и сержантите от запаса.

В юбилейното издание на конкурса се включиха около 3000 ученици от цялата страна, които разработиха реферати, есета, мултимедийни проекти, журналистически материали (очерци, пътеписи, интервюта), разкази, стихове, рисунки. През есента чрез структурите на Движението и на ръководствата на училищата по места бе предложено да съдействат на учениците да участват в конкурса. Предоставени им бяха регламент, въпросник и богата библиография. Въпросите обхващат българо-руските отношения през вековете, тяхното настояще и бъдеще. Стотици учители оказаха помощ на учениците като научни ръководители на разработките. В немалко общини участието е масово.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ЮБИЛЕЙ
С творчество, любов и иновации столичната ДГ № 56 „Здравец“ възпитава личности на успеха
На 1 юни - Международния ден на детето, Детска градина №56 „Здравец“ в столичния район „Младост“ тържествено отпразнува своята 35-годишнина. Открита през 1981 г., а от 1985 г. станала базова детска градина на СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ „Здравец“ бележи възходящ път на развитие. Днес тя е като роден дом за 350 деца, за които се грижи 52-членен екип от професионалисти - креативни, позитивни, сърцати, които всеотдайно и неуморно, с много обич са се посветили на работата си в най-добрия интерес на своите възпитаници. Под ръководството на Искра Причкапова, директор на градината, екипът осъществява иновативни педагогически практики и технологии и прилага системи, съобразени с европейските стандарти и базирани на над 130-годишната традиция на българското предучилищно възпитание и образование, подпомагащи цялостното хармонично развитие на децата. Модерна детска градина, адекватна на изискванията на днешния ден, ДГ №56 „Здравец” е модел за предучилищна образователна институция със собствена визия и принос в развитието на предучилищното образование в столицата и в страната.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
В ОДЗ №37 „Вълшебство“ се проведе Пети футболен турнирна детските градини от столичния район „Витоша“ На 2 юни 2016 г. в столичното ОДЗ №37 „Вълшебство“ се проведе за пета поредна година футболен турнир на детските градини от район „Витоша“. По установена вече традиция, ежегодно турнирът се посвещава на Международния ден на детето. Домакини на спортното събитие бяха ОДЗ №37, съвместно с ДЮФК „Национал“, а сред официалните гости бяха инж. Теодор Петков - кмет на район „Витоша“, който е фен на турнира от самото му създаване, директори и родители от детските градини от района.

Спортната инициатива бе открита от Гергана Петрова, директор на 37. ОДЗ „Вълшебство“ и член на организацията на директорите към СБУ, която пожела успех на всички участници. Специален поздрав до тях бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. По традиция надпреварата бе предшествана от впечатляващите изпълнения на изключително артистичния и добре подготвен мажоретен състав на детското заведение. Мажоретките получиха заслужени овации и дадоха емоционален старт на състезанията. Малките футболисти, които бяха от трета подготвителна и от подготвителна група, сътвориха истински празник. С много спортен хъс, вълнение и футболна страст те премериха сили, състезаваха се спортсменски, но и много се забавляваха. А на финала бяха наградени от Гергана Петрова. Тя изрази благодарността на организаторите към отборите и техните треньори за активното участие и проявеното спортсменство по време на футболните срещи.

Светла СТРУМИНА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
ТЪРЖЕСТВЕНО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
За силата на християнските добродетели и нравствените ценности, претворени чрез слово и рисунка
Първи юни бе специален ден не само за всички деца в България и в редица страни по света, но и за отличените участници в двата конкурса: Първи национален ученически литературен конкурс „Рицарска постъпка“ и Втори национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, инициирани от Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, в партньорство със Синдиката на българските учители, регионалните инспекторати на МОН и Министерството на културата.

Тържествената церемония по награждаването на победителите се проведе в сградата на Националния дворец на децата. Официални гости на събитието бяха председателят на журито за оценка на литературните творби в конкурса „Рицарска постъпка“ Маргарита Василева - старши учител по български език и литература в 141. ОУ „Народни будители“, София, и членовете на комисиите, извършили оценяването на заключителния национален етап от конкурсите: Таня Леонидова - редактор във вестник „Учителско дело“ и член на журито за оценка на литературните творби в конкурса „Рицарска постъпка“, Павлин Петров и Светослав Недев – художници и членове на журито за оценяване на рисунките в конкурса „Рицарят в мен“. Рицари и дами Тамплиери, директори, учители и ученици от столични училища също присъстваха на празничното събитие. Началото на тържественото награждаване бе поставено от Негово Превъзходителство ген. -майор (о.р.) проф. Румен Ралчев - Велик Приор на Велик Приорат България, носител на Великия Кръст на Храма.

„В деня на вашия празник, празника на детето, ние ще наградим най- талантливите и амбициозни участници в нашите конкурси и ще благодарим на всички, които с много желание и хъс се включиха в тях, показвайки, че са достойни рицари на доброто, носители на нравствените идеали и добродетели в името на съпричастността и разбирателството между хората“, заяви проф. Ралчев и отправи своята благодарност към учителите и партньорите, които подкрепиха успешното осъществяване на високохуманната и благородна инициатива на Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
Столичното ОДЗ №8 „Таврия” - с нова площадка за обучение на деца по безопасност на движението Щастлив двоен празник чества столичното ОДЗ №8 „Таврия” на 1 юни 2016 г. Детското заведение тържествено откри новата си площадка за обучение по безопасност на движението по Общинска програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, по проект „Бобчо пешоходец и шофьор”, финансиран от Съвета по безопасност на движението на децата в София, съфинансиран от настоятелството на ОДЗ №8 „Таврия”. Малчуганите, техните учители, родителите им, много гости и приятели заедно споделиха емоциите на веселия детски празник, продължение на националната кампания по пътна безопасност „Спри, детето запази” на БНТ и Столична община и 1 -юни международния Ден на детето. Сред гостите на запомнящото се тържество бяха: Христо Апостолов, кмет на столичния район „Красно село”; Мита Георгиева, общински съветник , член на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС; Пелагия Чернева, главен експерт "Спорт, туризъм и младежки дейности” в Столична община, Симеон Симов - секретар на Съвета по безопасност на движението на децата в София, Асен Александров, директор на 51 СОУ „Елисавета Багряна”, гр. София, съветник на министъра на образованието и науката и науката, преподаватели от факултета по начална и предучилищна подготовка на СУ „Св. Климент Охридски” и др. Приветствие към екипа на ОДЗ №8 „Таврия”, послучай двойния празник бе отправено и от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 23 от 13 юни 2016 г.
Синдикатът на българските учители и Профсъюзът на виетнамските учители - за възраждане на сътрудничеството в образованието На 23.05.2016 г. делегация, водена от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, участва в тържество, посветено на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, в детска градина „Виетнам - България”, гр. Ханой. Малките палавници, облечени в български национални носии, пяха и танцуваха български песни и танци. Изключителна признателност и любов към България изрази в словото си и директорът на детската градина г-жа Буи Ти Ким Суан, определяйки я като българския рай в столицата на Виетнам. За изключителния принос на детската градина за развитието на българо-виетнамското сътрудничество председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева награди колектива с Юбилейния медал на СБУ и статуетка „Победа“, а децата получиха рисунки и кукли, изработени от техните български връстници от столичната 99. ЦДГ „Брезичка” и АРТ център „Куклите”. УД бр. 22 от 6 юни 2016 г.
Заслужен празник за достойни дела в името на учителската солидарност и взаимопомощ „Да помним миналото, да усъвършенстваме настоящето, да мислим за бъдещето” бе мотото на тържествения концерт, организиран от Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) и неговата Взаимоспомагателна каса (ВСК ), град София. Събитието се състоя на 28 май т.г. в столичния хотел „Маринела”. Зала „София” бе изпълнена от десетки техни членове, партньори и приятели от цялата страна.

„2016 година е една празнична за нас година, защото е пресечна точка на три годишнини, отдалечени една от друга във времето, но генетично свързани помежду си, всяка една от които заслужава да й се отдаде дължимата почит. Навършват се 112 години от създаването на първото учителско кооперативно взаимоосигурително и спомагателно дружество – предтеча на днешните сдружения за учителска взаимопомощ, приело своя устав на 30 юни 1904 година. Навършват се 60 години от възстановяването на Софийската ВС каса като един от наследниците на това учителско обединение и 15 години от превръщането й в Сдружение за учителска взаимопомощ. Три различни по наименование граждански сдружения, създали и пренасяли през годините жилавите корени на учителското взаимоспомагателно движение и отразяващи промените в историята на българската държава и общество.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
СБУ с подкрепата на МОН проведе обучение за усъвършенстване на комуникативните компетентности на управленските кадри в образованието На 30 май т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на тема „Етикет и протокол“ с участието на над четиридесет директори на столични училища и детски градини. То бе организирано от Синдиката на българските учители в партньорство с Министерство на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007” в гр. София. Обучителната програма премина при засилен интерес от страна на участниците, които се запознаха с правилата и културата на комуникацията, добрия стил, етикет и протокол на поведение в професионална среда и на официални места. Синдикатът на българските учители, като една от най-авторитетните обществени организации, чиято ръка е винаги на пулса на модерните и устойчиви политики, насочени не само към качеството на образователната система, но и към личностното усъвършенстване, квалификацията и подобряването на управленските компетентности на кадрите в образованието, осъществи поредното полезно обучение наред с проведените семинари съвместно с МОН по превенция на риска от терористична заплаха и с БПЦ – за духовно-нравственото възпитание на подрастващите. Димитринка ХРИСТОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
Стартира съвместен проект на СБУ и Европейския институт „ЕОбединени (продължението): към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” Синдикатът на българските учители, последователен в политиките си, свързани с грижата за квалификацията на учителите, започна реализацията на поредния си ангажимент в тази насока. Стартираха регионални обучения с актуална и систематизирана информация за Европейския съюз за преподаватели в основното и средното образование по проект „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони” в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Проектът се изпълнява от Фондация „Европейски институт“, в партньорство със СБУ. През месец май 2016 г., при засилен интерес се проведоха регионалните обучения в Пазарджик, Плевен и Хасково. Велина АНТОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
Ще продължим ползотворното си сътрудничество със Синдиката на българските учители Интервю на Таня Л еонидова с Христо Андреев, началник на РИО на МОН – София-регион Таня ЛЕОНИДОВА бр. 22 от 6 юни 2016 г.
24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ България чества своя празник на знанието и духовността

В световната история има лица и събития, които по своята значимост надхвърлят рамките на една епоха и на един народ, има дела, които по най-ярък начин бележат пътя на човешкия род, на развитието на човешката цивилизация. В надхилядолетната история на България едни от най-светлите личности, превърнали със своето дело българите в нация, са светите братя Кирил и Методий, които славим от XI век до днес.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 21 от 30 май 2016 г.
140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА БЕЗСМЪРТНИЯ ПОЕТ И РЕВОЛЮЦИОНЕР ХРИСТО БОТЕВ
„Стига ми тая награда …”
Има хора, чиито имена се знаят както от най-възрастните, така и от невръстните деца и ученици. Такъв човек за българската нация безспорно е поетът революционер Христо Ботев, отдал цялата си жизнена енергия и сили за генериране на най-висшите възрожденски идеи, както и на националната стратегия за освобождение от османско иго. Заслужил уважението и почитта на българите, той и днес продължава да ни вълнува със своята гениална проникновеност на политическите си прозрения, със своите дълбокомислени разсъждения и прогресивни разбирания за ролята на чорбаджийството, на духовенството, на учителството и журналистиката за постигане на общочовешките ценности, прокламирани от парижките комунари: „Свобода, равенство, братство”.

Ренета КОЛЕВА, председател на ОбКС на СБУ - Габрово, координатор на СБУ за област Габрово

Ренета КОЛЕВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
Ботев - по нужен от всякога Днес, когато отбелязваме 140 години от героичната гибел на великия български поет и революционер Христо Ботев, неговият пример ни е по-нужен от всякога.

Самуил ЙОНКОВ, учител по история в СОУ „Райчо Каролев“ - гр. Габрово, отличен с приза „Учител на годината“ в едноименния национален конкурс на СБУ – 2016

Самуил ЙОНКОВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
И се възроди Сдружение „Български юнак“ Тържествен церемониал по освещаване знамето на Сдружение „Български юнак“ събра под купола на базиликата „Св. София“ в столицата десетки радетели, съмишленици и приятели на 120-годишното сдружение, обединяващо усилията за възпитаване в традиционни български ценности и единение в името на бъдещите поколения, носители на непреходна духовна сила и устойчива идентичност. Съвместната идея на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и Организацията на обединените българи (ООБ) за възстановяване и развитие на движението „Юнак“, създадено през 1895 г., възроди Сдружение „Български юнак” (СБЮ). Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 30 май 2016 г.

Не по-малко достойно е да опазиш придобитото, от това – да го спечелиш
Проведената на 20 май 2016 г. традиционна, ХІІ поред Студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), премина под наслов: „Информация, знание, цивилизация - пътят на човечеството”.

Симеон ДИМИТРОВ, студент от І курс, специалност „Печатни комуникации”, водещ на конференцията

Симеон ДИМИТРОВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
Работно съвещание на актива на СБУ от София-област На 25 май 2016 г. в Централата на СБУ се проведе съвещание на председателите на ОбКС на СБУ от Софийска област. То се ръководи от Виолетка Петкова, експерт в Централата на СБУ и отговорник за Софийска област. В работата му взеха участие и секретари на ОбКС на СБУ.

Синдикалистите споделиха добри практики в социалния диалог и със задоволство отчетоха, че има нови синдикални организации в отделните общини. Въпросите, които се обсъждаха, бяха свързани със запазване на училищната мрежа, пенсионирането, изплащането на социалните разходи и колективното трудово договаряне.

д-р Илинка ПАТЪРОВА, председател на ОбКС на СБУ - Ихтиман, член на НСК на СБУ

д-р Илинка ПАТЪРОВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
Промените в Наредба № 1 за работните заплати В бр. 92 на Държавен вестник от 27.11.2015 г. се публикува Наредба за изменение на Наредба № 1 за работните заплати. Измененията в наредбата са в няколко посоки. Иван КЪНЧЕВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
Осми национален конкурс за учители творциОсми национален конкурс за учители творци Уважаеми директори и учители,

Издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” имат удоволствието да обявят новия VIII национален конкурс за учители творци. В конкурса имат право да участват действащи учители и директори от училища и детски градини от цялата страна със свои авторски произведения - стихотворения, разкази и есета. /регламент, информация/

- бр. 21 от 30 май 2016 г.
Предимствата на дуалното образование за бизнеса и икономическия просперитет на България Информационен форум на тема: „Дуалното обучение - конкурентно предимство за бизнеса” събра в хотел „Хилтън“ - София представители на български и чуждестранни частни фирми и бизнес организации да споделят своя опит и ефективни практики в сферата на дуалното образование и обучение. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
ИНТЕРВЮ С ДАРИНА ДИМИТРОВА, НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН – ТЪРГОВИЩЕ Стремим се да поощряваме и стимулираме директорите и учителите за издигане на техния престиж и професионалното им самочувствие Таня ЛЕОНИДОВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
Поглед върху книгата на Кина Къдрева „Рeбусът св. св. Кирил и Методий“ Отговори към неизяснените въпроси: Кой е авторът на кирилицата? Кой е Черноризец Храбър?

Кирилица и глаголица!!!

Защо българската азбука, писменост и език биват канонизирани като свещени за християнския свят - какви са основанията за канонизирането и свещеността й, и защо френските крале се кълнат на евангелие, написано на български език с българските глаголически и кирилски букви?

Проф. Стоян ДЕНЧЕВ, Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии

Проф. Стоян ДЕНЧЕВ бр. 21 от 30 май 2016 г.
Учени обсъдиха джендърните ефекти от удължаването на трудовия живот в България Политиката на повишаване едновременно и на трудовия стаж, и на възрастта за пенсиониране, която България провежда в контекста на реформите в другите европейски страни и която води до редица социално-икономически последици за жените и мъжете в предпенсионна и пенсионна възраст, бе разисквана по време на кръгла маса на тема: „Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България”. Светла СТРУМИНА бр. 21 от 30 май 2016 г.
55 ГОДИНИ - МЪДРОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ВСЕОТДАЙНОСТ
Столичното ЦДГ № 167„Малкият принц“ празнува юбилей
На 24 май т.г. в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, с впечатляваща юбилейна програма под мотото „Живот, пронизан от светлина” и в рамките на традиционния салон на изкуствата в НДК, възпитаници и ръководство на столичната ЦДГ № 167 „Малкият принц” отбелязаха 55-та годишнина на утвърдилата се предучилищна институция в район „Триадица”. Димитринка ХРИСТОВА бр. 21 от 30 май 2016 г.
СБУ и Св. Синод на БПЦ-БП в партньорство за духовното-нравственото възпитание на подрастващите На 15 май 2016 г. в столичния храм, покровителстван от духовните просветители на българския народ – светите братя Кирил и Методий, се състоя финалът с награждаването на победителите и участниците в църковния национален конкурс „Възкресение Христово – 2016”. Конкурсът се провежда с благословението на Негово светейшество Българския патриарх Неофит и Св. Синод на БПЦ-БП. Организиран е за трета поредна година под ръководството на Ловчанския митрополит Гавриил и Културно-просветния отдел на Св. Синод на БПЦ-БП. Целта на инициативата е да стимулира творческите заложби на подрастващите, свързани с православната духовност и със съкровищницата на християнското изкуство. Стотици деца от цялата страна, участвали в конкурса със свои творби, техните родители и учители изпълниха отрано храма в очакване да получат своите награди лично от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, председател на Културно-просветния отдел на Светия Синод на БПЦ-БП.

Празничният ден започна със света литургия по повод Неделята на Св. Мироносици, отслужена от Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил. Заедно с митрополит Гавриил съслужиха архим. Герасим, главен секретар на Св. Синод, председателя на храма ик. Александър В. Георгиев и ставр. свещ. ик. д-р Захарий Дечев. Преди да връчи наградите на победителите в църковния национален конкурс „Възкресение Христово – 2016” в разделите изобразително изкуство, литература и фотография, Негово Високопреосвещенство приветства всички деца, техните родители и учители.

Велина АНТОВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
СБУ подкрепя инстутиционалното сътрудничество между учебните заведения и културните институции у нас По инициатива на Комисията по образованието и науката към 43. Народно събрание, с председател Милена Дамянова, на 13 май т. г. се проведе кръгла маса на тема: „Училището в музея, музеят в училището“. В нея взеха участие председателят на Комисията по културата и медиите в НС Полина Карастоянова, зам.- министърът на образованието и науката Диян Стаматов, зам.-министърът на културата Бони Петрунова, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, членове на Парламентарни комисии и представители на Парламентарни групи в 43. НС, директори на дирекции в МОН, представители на неправителствени и синдикални организации, директори на училища, музеи и културни институции, експерти в областта на културата, медии и др. Обмен на добри практики, очертаване на основни тенденции и търсене на възможности за ефективно сътрудничество между културните институции и учебните заведения на територията на страната бе целта на организираната кръгла маса. Облекчаване на административните затруднения на провежданите учебни занятия и извънкласни форми в музеи, галерии и библиотеки за децата и учениците, както и търсене на финансови стимули за заетите в този процес бяха още акценти, обект на инициирания форум.

Той се проведе в навечерието на Международния ден на музеите – 18 май, и бе открит от председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
Столично 2. ОДЗ „Звънче” представи иновативен модел на управленско взаимодействие с родителите На 10 май т.г. в столичното ОДЗ № 2 „Звънче” се проведе образователен форум на тема „Популяризиране на добри практики на взаимодействие на детските градини с родителската общност”. Инициативата е на Столична община. Тази година се отбелязват 15 години от учредяването на първото по рода си сдружение с нестопанска цел „Родителски алианс „Благополучие в детската градина” като институционално представителство на родителската общност в детската градина. Тази неправителствена организация развива успешно своята обществено полезна дейност в полза на децата, учителите и детското заведение, успешен опит, който може да бъде мултиплициран и развиван в системата на средното образование. Ето защо форумът бе посрещнат с изключителен интерес от страна на присъстващите директори на учебни заведения от 24 района на София, представители на Столична община, специалисти по образование в район „Триадица”, председатели и членове на родителски настоятелства, от Синдиката на българските учители и др. Добър старт на работната среща бе поздравителният адрес до организаторите и участниците от д.ик. н. Янка Такева, председател на СБУ, прочетен от главен учител Милкана Мушанова, модератор на форума. Своеобразно послание за успех на инициативата, бяха и цветята, които бяха връчени от името г-жа Такева на директора Цеца Георгиева и на Ренета Йоргова, председател на организацията на Синдиката в ОДЗ „Звънче”. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
Ние, учителите, сме успешни със Синдиката до нас Отново ще честваме вълнуващия ни 24 май – празник на българската просвета и култура, на славянската писменост. Отново безсмъртните слова на Стоян Михайловски и мелодията на Панайот Пипков ще ни напомнят за делото на братята Кирил и Методий – апостоли, съпокровители на Европа, светци. На този ден ние, българските учители, сме възнаградени чрез много приветствия, благодарности, искрени оценки за нашата отдаденост на просветното дело. Ние, учителите, успяваме, защото Синдикатът на българските учители е с нас! На нас е възложена голямата отговорност чрез образованието да предадем на младите знанието и опита на предходните поколения. Ние създаваме умения и навици, ала се стремим да развиваме и нравствената същност на учениците, набелязваме ориентири как да търсят истината, добротата и красотата. В този творчески процес влагаме своите индивидуални, психологични, интелектуални сили и способности. Творейки, ние, учителите, непрекъснато се усъвършенстваме и израстваме и СБУ ни подкрепя в тази дейност. В класната стая всеки един от нас работи с учениците, но всъщност винаги сме част от екип – методическото обединение, училището, Синдиката на българските учители – организация на 26 години, която спояваме с единство, солидарност и доверие. Оттук са изворите на нашето самочувствие, решимостта да отстояваме с достойнство обществената значимост на нашия труд. Мариана КАРАДЖИКОВА, старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 20 от 23 май 2016 г.
Четвърт век в сбъдване на мечти и достолепие на постигнати успехи Училище - символ на професионализъм, стремеж към европейско образование, духовна свобода и високи цели за професионална реализация - това е Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, която на 4 май т.г. отпразнува своя 25-годишен юбилей. Зала „Света София“ в сградата на НС едва побра всички гости, възпитаници, учители и ученици - участници в тържеството, провело се под патронажа на председателя на 43. НС Цецка Цачева. Гости на празничното събитие бяха кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, Данаил Кирилов - председател на Правната комисия, Снежана Дукова, народен представител и член ва Комисията по образованието и науката, Джема Грозданова, член на Комисията по външна политика, към 43. НС, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, началникът на РИО на МОН - София град Ваня Кастрева, Младен Младенов - директор на Столична дирекция на вътрешните работи, директори на дирекции и началници на отдели в МОН, директори на столични училища, партньори по проекти, родители и др. С пожелание за мъдрост, амбиция и нестихващ стремеж към успехи в името на бъдещото поколение на България и качествено и модерно българско обраование, от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе връчена почетна статуетка „Победа“ на директора Емилия Лазарова, носител на високия приз на Синдиката на българските учители – „Най-добър социален партньор - директор – 2015“. За екипа на училището и председателя на СО на СБУ - Евгения Кирекова бяха дарени цветя и кафе машина. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
Откри се изложба на талантите от 51. СОУ в София На 12 май т.г. в Арт галерия – НДК, бе открита изложбата „Красотата в цветовете на твореца“ на учителката Аделина Йотова и нейните ученици от ХІІ „а“ клас на столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна“. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на образованието, Столична община и Община Красно село.

Специален поздрав до ръководството, учителите и учениците на 51. ОУ бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Талнатливите дванадесетокласници бяха приветствани от Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. Експозицията на учителката и учениците показа доброто сътрудничество между една частна галерия и едно елитно общинско училище. Целта на Галерията Ди Ес Ейч е да даде шанс на младите хора, завършващи тази година училището, да представят творбите си пред по-широк кръг публика.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 20 от 23 май 2016 г.
51. СОУ „Елисавета Багряна“ – училище на талантите и сбъднатите детски мечти Под мотото: „Талантите на 51. СОУ пеят, танцуват, творят“ премина патронният празник на едно от най-престижните столични учебни заведения. Вечно търсещият човешки дух на Елисавета Багряна - патрон на училището, нейните пориви и жажди, цялата й жизнена философия бяха претворени чрез магията на изкуството, багрите и ритъма. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Над 500 деца и ученици участваха в Осмия детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” За осма поредна година Фондация „Дарби”, съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Мчца Параскева” и Софийската света митрополия към Светия Синод на Българската православна църква, проведе детския фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” под мотото „… оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). Светла СТРУМИНА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Ученици от ОУ „Васил Левски”, гр. Враца - с безпрецедентен успех в гражданското образование От 6 до 9 май 2016 г. в гр. Велико Търново се проведе Деветата национална олимпиада по гражданско образование. Национален шампион по гражданско образование във втора възрастова група стана Иван Цветанов Николов от ОУ „Васил Левски” в град Враца. Той представи проекта си: „Аз помня и преоткривам! А ти?” с ръководител Румен Петков.

Милена АНГЕЛОВА, главен учител, председател на организацията на СБУ в ОУ „Васил Левски”, град Враца

Милена АНГЕЛОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Ученици от ПГО „Княгиня Мария Луиза” - град София, с призови места в националния конкурс „Млади таланти в модата” Ученици от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” - град София, участваха в националния конкурс „Млади таланти в модата”, проведен на 21 и 22 април 2016 година в палата 3 на Международния панаир в град Пловдив. Участниците в надпреварата от цялата страна представиха модели на тема „Човекът от миналото – с поглед към бъдещето”.

Цветанка ТАНОВА, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза” - град София

Цветанка ТАНОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Благотворителна инициатива На 11 май т.г. КНСБ и Благотворителният фонд „Проф. д-р Желязко Христов” организираха творческа вечер, на която се състоя премиерата на поетичната книга на Иля Велчев „Месо” и изложба-живопис „В несбъдната земя ще те почакам...” на Милена Велчева. Целта на инициативата е да се осигурят целеви финансови средства за подпомагането на деца на загинали работници и служители при трудова злополука. Приходите от продажбата на книгите и половината от стойността на картините ще бъдат дарени на Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов” за изплащане на стипендии на тези деца. УД бр. 19 от 16 май 2016 г.
Столичното ОДЗ № 37 „Вълшебство“ проведе образователен форум за новите технологии и дигиталната грамотност в детската градина На 10 май т.г. в столичното ОДЗ № 37 „Вълшебство“ с директор Гергана Петрова, в район „Витоша“, се проведе образователен форум, посветен на дигиталната грамотност и на новите технологии, променящи преподаването и обучението в детската градина, на тема „Вълшебството и технологиите“. Събитието събра над 70 учители и директори на детски градини от София. Димитринка ХРИСТОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
XIX Национален конкурс „Учител на годината“,
организиран от Синдиката на българските учители - Призьори и номинирани
Партньорство за утвърждаване на християнските ценности сред подрастващите

На 21 април 2016 година в град Ямбол се проведе семинарно обучение с директори, помощник-директори и учители на учебни звена от областта на тема „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците". Обучението се организира от ОбКС на СБУ, съвместно с РИО – град Ямбол.

Добра ШОПОВА, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Ямбол

ОбКС на СБУ - Ямбол бр. 19 от 16 май 2016 г.
Жените лидери за насърчаване на предприемачеството Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет и председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата и на „Обществен женски парламент – 21. век“ към КНСБ, взе участие в провелата се на 10 май т.г. в столицата кръгла маса на жените лидери под наслов: „Насърчаване и развитие на женското предприемачество в България“. Светла СТРУМИНА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Национален обучителен форум обсъди възможности за качествено образование за успешен бизнес Ефективен пример за успешно взаимодействие между средното и висшето образование показа националната обучителна конференция за учители, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси и Синдиката на българските учители. Проведена на 10 май 2016 г. във ВУЗФ под наслов „Качествено образование за успешен бизнес“, тя събра над 70 учители и директори от столицата и Софийска област и от други региони на страната. Светла СТРУМИНА, Димитър АСЕНОВ бр. 19 от 16 май 2016 г.
СЪСТОЯ СЕ ДЕСЕТАТА ЦЕРЕМОНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Признание за всеотдайността, вдъхновението и апостолския труд на учителите На 11 май 2016 г. в столичната зала „България” се състоя Десетата юбилейна церемония на Столична община за връчване на годишните награди за принос в развитието на българското образование, провеждана под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на град София. Велина АНТОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ СБУ награди най-достойните учители на България за 2016 г.

На 11 май 2016 г., в Деня за почит на светите братя равноапостоли и първоучители Кирил и Методий, в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Синдикатът на българските учители проведе заключителния етап на XIX национален конкурс „Учител на годината”, едно от най-емблематичните и дългоочаквани събития за българското учителство.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 19 от 16 май 2016 г.
Д.ик.н. Янка Такева участва във Втория форум на българските училища от Западното полукълбо в Чикаго Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва във Втория форум на българските училища в Западното полукълбо, организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина. Във форума се включиха Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България, депутати, университетски преподаватели, както и над 100 представители на българските училища от 11 щата на САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Австрия и Кипър.

УД бр. 18 от 09 май 2016 г.
Ползотворно сътрудничество със Синдиката на учителите в Сърбия На 24 и 25 април 2016 г. заместник-председателят на Синдиката на българските учители Красимир Попов бе на посещение на Синдиката на учителите от Сърбия (TUS). Цел на визитата бе участието в Генералната Асамблея на TUS. Първият ден г-н Попов участва в дискусия за джендър равенството в учителските синдикати от Балканските страни, на която представи анализ на нормативната база, политиките на СБУ и реалното състояние на равнопоставеността между половете в българската образователна система. Участниците в дискусия се обединиха около идеята за разработване на обща позиция относно политиката по равнопоставеността на половете и възможността за разработване на общ проект.

УД бр. 18 от 09 май 2016 г.
СБУ предложи и КНСБ удостои с „Прометея” столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна” На 28 април т.г. - Световния ден за безопасност на труда, и в памет на загиналите при трудови злополуки, на специална церемония бе връчена наградата „Прометея”, създадена по идея на покойния проф. д-р Желязко Христов. През 2008 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява наградата „Прометея” за принос в хуманизирането на работната среда, в опазването на здравето и безопасността на хората. Малката пластика, изработена от скулптура Красимир Трендафилов, се връчва на български фирми и организации, които носят „огъня” на хуманизацията на българските фирми – утвърждават добрите практики и издигат името на българските фирми в голямото европейско семейство.

Подборът на наградените се прави с разработени обективни критерии за оценка със съдействието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. „Изборът не бе лесен, защото всички номинирани предприятия имат много причини да се гордеят със своите постижения в безопасността и здравето при работа, като отговарят на всички критерии и са достойни за приза” – изтъкна Пламен Димитров, президент на Конфедерацията по време на празничната церемония. Тази година бяха връчени три статуетки „Прометея”, тъй като постиженията на номинираните предприятия в областта на условията на труд са неоспорими.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
Почит към загиналите и пострадалите при трудови злополуки На 28 април т.г. – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки, който се отбелязва от 1989 г. насам в над 100 страни по света, пред мраморната плоча в памет на загиналите на работните си места работници и служители, намираща се пред Централата на КНСБ, синдикалисти, представители на работодателски организации, от държавни институции положиха венци и цветя. Сред тях бяха Гълъб Донев – заместник-министър на труда и социалната политика, Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА ГИТ, Димитър Бранков – зам.-председател на БСК, Бисер Петков – управител на НОИ, Чавдар Христов, Пламен Нанков, Валентин Никифоров и д-р Иван Кокалов – вицепрезиденти на КНСБ, председатели на федерации, съюзи и синдикати. Всички те почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите при трудови злополуки.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА И ДЕН НА ЕВРОПА
Да помним поуките на историята
На 9 май 2016 г. честваме 71 годни от първите стъпки към демократичното обединение на европейските народи. Тази дата не е избрана случайно за празнуване на Деня на Европа - тя е тясно свързана с мира. Това е датата на „второто раждане” на стария континент, денят, в който светът научава за подписването на безусловната капитулация на хитлеристка Германия и се слага край на Втората световна война. В нея освен СССР участват още 60 държави, пряко засегнато е 80% от населението на земята. Военните действия се водят на териториите на 40 държави. Загиват близо 57 милиона души. 9 май се отбелязва и като „Ден на Победата”, в който народите от Русия и ОНД се прекланят пред паметта на близо 27 милиона жертви и отдават почит на участвалите в боевете техни граждани, пролели кръвта си за тази величава победа над хитлерофашизма

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
На 11 май честваме Св. св. Кирил и Методий - първите апостоли, просветители български Единадесети май е църковният празник, който чества двамата равноапостоли св. Кирил и св. Методий - братята от Солун, измислили глаголицата - първата старославянска писменост. Чрез делото им християнството се разпространило сред всички славяни и обявени за покровители на Европа от папа Йоан Павел II

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование На 3 май т.г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. Участие в заседанието взеха главният секретар на МОН Красимир Вълчев, директори на дирекции в министерството, както и представители на национално представителните синдикални и работодателски организации. СБУ бе представляван от неговия зам.-председател Красимир Попов и главния експерт в „Професионално-творческо направление“ в Централата на Синдиката - Иван Кънчев. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на проект на ДОС за институциите;

2. Представяне на проект на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически кадри;

3. Разни

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
СЛИВЕН: Православното образование - важен фактор за духовно и нравствено възпитание на подрастващите На 20.04.2016 г. в гр. Сливен се проведе еднодневен обучителен семинар на тема: „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците”. Мероприятието бе организирано от ОбКС на СБУ - Сливен, Св. Синод на БПЦ - БП, Сливенска Митрополия и Регионален инспекторат по образованието - Сливен. Лектори на обучението бяха Ставрофорен иконом, д-р по педагогика Захарий Дечев - представител на Св. Синод на БПЦ и експерт по проблемите на религиозното образование в Общинска администрация – Бургас, и Пепа Ангелова, директор на ОДК, гр. Бургас.

Янка БЕЛОМОРОВА, председател на ОбКС на СБУ - Сливен бр. 18 от 09 май 2016 г.
75 ГОДИНИ 102. ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”: С отговорност и мъдрост устремени към бъдещето Столичното 102. Основно училище „Панайот Волов” с достойнство отбеляза 75 години от своето създаване. Началото е през далечната 1941 г. Къщата на Еленко Иванов, една стая, предназначена за магазин, става първото класно училище в кв. „Момкова махала”. Министерството на народната просвета му дава името „Отец Пимен”, художник и възрожденец, изографисал повече от 300 черкви и манастири. През 1954 г. то вече като 102. начално училище е в нова учебна сграда с пет учебни стаи, което шест години по-късно носи името на „Панайот Волов”. Днес училището е с изцяло обновена материална база, отговаряща на изискванията за съвременен нормален учебен процес. Иновативно, но и продължаващо добрите традиции в областта на изкуството - танцово, изобразително, музика, куклен театър и др., които носят не само изключително радостни творчески трепети у децата, но и многобройни отличия от национални фестивали и конкурси.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
На духовно тържество Фондация „Човещина” връчи годишните си награди На 28 април 2016 г., в навечерието на светлото Възкресение Христово, се състоя традиционният празник на Фондация „Човещина”, споделен от много гости и приятели. На духовното тържество в Руския културно-информационен център в столицата бяха връчени годишните награди на Фондацията. Съюзът на българските журналисти (СБЖ) бе отличен с най-високата специална награда – почетната статуетка на Фондация „Човещина”. Президентът на фондацията чл. кор. проф. Любен Димитров връчи отличието на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова.

Велина АНТОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
135 г. знание, духовност, родолюбие На 22.04.2016 г. ОУ „Юрий Гагарин“ в гр. Смолян отпразнува 135 години от основаването на училището, 55 години от преобразуването му в Основно училище, 55 години от преименуването му и 55 години от полета на Юрий Гагарин. Концертът спектакъл се проведе в Зала №1 на РДТ „Николай Хайтов“.

Анна СТЕФАНОВА, председател на организацията на СБУ в ОУ „Юрий Гагарин”, гр. Смолян бр. 18 от 09 май 2016 г.
VIII международен детски фестивал „Млади таланти” За осма поредна година Националният дворец на децата (НДД) в столицата бе домакин на Международния детски фестивал „Млади таланти”. Най-големият форум за детско изкуство през 2016 г., състоял се от 18 до 22 април, бе възможност за над 4 хил. деца и ученици до 19-годишна възраст от България и чужбина да покажат своя талант в различни раздели на изкуството - изобразително, приложно, литература, фото- и видеоизкуство, танци, фолклорен и класически цикъл, театър и др. Новото е, че тази година във фестивала участват и класически инструментални оркестри и много акордеони. Възпитаници на музикални, театрални, танцови, изобразителни и приложни клубове, школи и формации от училища, читалища, извънучилищни педагогически учреждения от всички краища на страната ни - градовете Бургас, Варна, Перник, Казанлък, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, София, Лом, Велинград, Русе, Монтана, Костенец, от селата Копринка, Вълчедръм и други, както и от Република Беларус, Великобритания, Русия - имаха възможност да представят свои авторски песни, да премерят сили в литературния жанр и изобразителното изкуство, да създават нови приятелства и да станат част от празничната атмосфера на фестивала.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 18 от 09 май 2016 г.
ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

Братя и сестри,

Като чеда на тази Църква, които сме „скъпо купени” (1 Кор. 6:20), за да получим „осиновението” (Гал. 4:5), спасението и вечния живот, и ние сме призвани да сме живи свидетели Христови и проповедници на Неговото преславно Възкресение. Всеки от нас според силите си и обстоятелствата трябва да бъде Христов апостол и благовестител на Евангелието, което „не е човешко”, но ни е дадено „чрез откровение Иисус Христово” (Гал. 1:11-12). Към това особено ни задължава и тежката духовна криза на съвременния свят, която в наши дни се отразява на всички равнища на човешкия живот и човешките взаимоотношения. Във време, когато човечеството отново се лута в търсене на своите изконни духовни корени, ние, православните християни, отново и отново сме призвани да благовестим за Христовото Възкресение и станалото възможно благодарение на него наше спасение. Да благовестим и да проповядваме „благоприятната Господня година” (Ис. 61:2; Лука. 4:19).

Като поздравяваме с преславното Христовото Възкресение всички верни чеда на Православната ни църква – в обичната ни Родина и далеч от нея, благопожелаваме на всички вас светла пасхална радост, мир и светлина в душите и в сърцата, крепка вяра и надежда, и по-голямата от всички тях неоскъдяваща Божия любов!

Благодатта и мирът на Възкръсналия от мъртвите наш Господ и Спасител Иисус Христос, и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас! Амин!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

- бр. 17 от 02 май 2016 г.
България чества 140 години от Априлската епопея На 20 април 2016 г. се навършиха 140 години от обявяването на Априлското въстание, променило историята на България и българския народ. Величав подвиг и тежка Голгота, святата Априлска епопея поставя началото на възстановяване на държавната независимост, бележи развитието на българската държава и нейните приоритети за векове напред.

„Априлското въстание стана онзи вододел, който отприщи националната ни енергия, запали пламъка на устрема към свобода и издигна любовта към свободното отечество в национална кауза“, каза Цецка Цачева, председател на 43-то Народно събрание, при откриването на Националните чествания по повод 140-годишнината от Априлската епопея, Те стартираха на 20 април с Тържествено събрание във Военната академия „Георги Стойков Раковски“ в столицата. „На този ден сме горди, защото във вените ни тече кръвта на велик народ. Поклон пред героите, извоювали с кръвта си нашата свобода“, каза още г-жа Цачева, под чийто патронаж преминаха честванията. Поздравителни адреси по повод на началото на националните чествания бяха изпратили д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Милена Дамянова - председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, и генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Светла СТРУМИНА бр. 17 от 02 май 2016 г.
Партньорство в името на образованието между СБУ и Община Омуртаг а 19 и 20 април 2016 г. в град Омуртаг се проведе обучителен семинар за директори и учители. Обучението бе организирано от Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Омуртаг. Домакин на събитието бе кметът на Общината инж. Ешреф Ешрефов. Тематично семинарът беше посветен на новия Закон за предучилищното и училищното образование, приетите и разработвани в момента Държавни образователни стандарти и промените, които се очакват да настъпят при прилагането на Закона. Обсъдени бяха трудово-правни въпроси и Бюджет 2016, както и механизмите за формиране на работни заплати, проблеми при изготвянето и изпълнението на Вътрешните правила за работните заплати. Лектори по дискутираните теми бяха Камен Йорданов и Сергей Магдичев - държавни експерти в Дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката, Иван Кънчев - главен експерт, и Роза Костова – експерт в Централата на Синдиката на българските учители. Гости на събитието бяха Красимир Попов – заместник-председател на Синдиката на българските учители, Снежана Енчева – областен координатор на СБУ в град Търговище, заместник-председателят на Общинския съвет в Омуртаг - Митко Стайков, заместник-кметовете на Общината Радка Рашева и Юнал Османов, секретарят на Община Омуртаг Шенай Алиева, старши експертите Стефан Станчев и Невяна Захариева от Регионален инспекторат по образованието – Търговище.

Марияна ТОДОРОВА- председател на ОбКС на СБУ- Омуртаг бр. 17 от 02 май 2016 г.
ЖИВКО ТОДОРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:
СБУ предизвиква уважение и респект поради независимостта от политически партии и последователността и мащабността на своите действия
Живко Тодоров е завършил ГПЧЕ „Ромен Ролан" в Стара Загора и „Европеистика" в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е като експерт в изготвянето и управлението на проекти по програми на ЕС в Община Стара Загора и Областна администрация Стара Загора. От 2.09.2010 г. до момента е член на Комисията по външна политика и отбрана към Народното събрание. Ръководител е на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за периода от септември 2009 - до януари 2011 г. От 26.01.2011 г. до момента е заместващ-представител.

На 30 октомври 2011 г. след балотаж Живко Тодоров става кмет на Стара Загора, а от 25 октомври 2015 г. изпълнява втория си кметски мандат. Г-н Тодоров е носител на приза „Най-добър социален партньор - кмет“ за 2012 г., връчен от Синдиката на българските учители и Европейския синдикален комитет на образованието за конструктивно и ефективно социално партниране на национално и европейско ниво.

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
В община Бургас се проведе обучение по християнски ценности На 22 април 2016 г. Общински Координационен съвет на СБУ- Бургас, съвместно с РИО Бургас и община Бургас, проведе обучение на тема: „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците”. Присъстваха над тридесет директори, пом.- директори, педагогически съветници и учители от училищата в община Бургас.

Гости на обучението бяха началникът на РИО на МОН инж. Виолета Илиева, която поднесе приветствие към участниците в обучението, и Веселина Таралова - директор на Дирекция „Образование” в община Бургас, която сподели опита на община Бургас при въвеждане на религиозното възпитание в детските градини.

Обучението се водеше от председателя на ОбКС на СБУ Константин Янков, който запозна присъстващите с целите на това обучение, политиките на СБУ и начините за разширяване на религиозното образование в бургаските училища.

Лектори бяха ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев и Пепа Ангелова, директор на ОДК – Бургас.

Обучението премина в подчертан интерес от страна на присъстващите. След атрактивно поднесения материал от лекторите се разгърна оживена дискусия, породена от казусите, поставени от д-р Захарий Дечев.

Константин ЯНКОВ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ- Бургас бр. 17 от 02 май 2016 г.
Дуалното образование в България набира скорост Стопанска камара на Австрия продължава и през 2016/2017 г. успешно стартиралия вече пилотен проект „Дуално обучение в България“ под наслов „Готов ли си да изучиш практиката?“. След като през настоящата учебна година успешно бяха реализирани две паралелки за обучение по дуалната система – в гр. София с 27 ученика по професия „икономист“, специалност „търговия“ и в гр. Габрово с 26 ученика по професия „мехатроника“, за тазгодишния прием 2016/2017 г. се предлага дуално обучение в градовете: Габрово по професия „машинен техник“, специалност „машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7. клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД и в София по: професия „икономист“, специалност „търговия“ (две паралелки с прием след 7. клас със засилено изучаване на немски/английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА България, dm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД и професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7. клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт „МАКГАХАН“ в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД, Карго Партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД, в Ямбол по специалностите „мехатроника“ (с прием след 7. клас и засилено изучаване на английски език) и „машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8. клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
Отражение на родителския стил на възпитание върху поведението на децата Уважаема редакция, председател съм на СО в ОДЗ №1 „Миньорче", гр. Перник, от 20 години. В нашата градина 100% членство в СБУ е традиция. Поддържаме редовен абонамент за вестник „Учителско дело", защото повишава професионалната ни квалификация, дава ни необходимата правна консултация, издига личностната и професионалната ни значимост. Бих искала да отворим пространство за споделяне на мнения относно родителските отговорности към поведението на децата и ангажимента на родителската общност към образователните институции, в частност към детската градина. Родителите, с които ежедневно общувам, са заинтересовани от развитие на компетентностите си относно ефективни техники за преодоляване на затруднения в общуването и възпитанието на техните деца. Законът за предучилищното и училищното образование, който от август се очаква да влезе в сила, предоставя параметър за сътрудничество с общността. Надявам се статията, която прилагам, да предизвика вашето внимание и да намери място на страниците на вестника.

Пенка Илиева-ОПРИКОВА, старши учител в ОДЗ №1 „Миньорче" гр. Перник бр. 17 от 02 май 2016 г.
eTwinning проект „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” За учениците от втори клас на СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик, Хитър Петър не е само герой от българските народни приказки, а и герой, който ги сближава с приятели от близо и далеч (с деца и ученици от ЦДГ „Здравец”, гр. Казанлък; ЦДГ „Чучулига”, гр. Русе; СОУ „Васил Левски”, гр. Троян; СОУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък; СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин; СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен; ОУ „Проф. Иван Батаклиев”, гр. Пазарджик; НУ „Христо Ботев” и СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Троян). Може би се питате как е възможно това? Отговорът е лесен: Защото всички те работят съвместно по един и същи eTwinning проект, който носи името „Чудните истории на Хитър-Петровите цървули” и от началото на учебната година споделят опит, знания и приятни емоции.

Целите на проекта са провокиране на усилия за повишаване на грамотността на децата; създаване на позитивно отношение към четенето и осъзнаване ролята на книгата като фактор за успех; сближаване на деца, учители и родители в тяхното общуване чрез четенето; обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение по четене; използване на интерактивни методи на работа; интегриране на знания и умения от различни учебни предмети; приложение на ИКТ в учебния процес.

Автори на проекта са Олга Константинова, Кремена Ковачева, Валентина Маринова и Емилия Паункова – преподаватели от Троян.

Ст. ПЕТРОВА и Ал. ФИЛИПОВА – ръководители на проекта за СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик бр. 17 от 02 май 2016 г.
Педагогическата дейност - енергийни взаимодействия Всичко във вселената е енергии, различни по сгъстеност и вибрации. Това се отнася и за педагогическата дейност. По своята най-обща същност тя е енергийни взаимодействия между учителя и учениците.

Енергийните взаимодействия се осъществяват в единство на съзнателно и на подсъзнателно равнище, т.е. не само чрез това, което говори и показва учителят, но и което той излъчва като душевна нагласа, отношение. Учениците възприемат съобщаваната информация и чувстват, преживяват излъчваната. Съдържанието на последната не може да остане скрито. То обуславя в голяма степен активност или пасивност, емоционална приобщеност или съпротива на учениците.

Ако учителят обича своята професия, той е сърдечен, внимателен, грижовен, тактичен, разбиращ трудностите на учениците, съпричастен към радостите и успехите им, допринасящ за тяхното умножаване. Тази вътрешна настройка приобщава учениците към своя преподавател, мотивира ги за старание и прилежание. Създава се дружелюбен климат на учебно-познавателната дейност. Той зарежда с позитивна енергия двете страни в педагогическия процес, повишава работоспособността и отдалечава умората. Пази психиката и нервната система, не допуска заболявания.

Проф. д.пс.н. Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 17 от 02 май 2016 г.
Ценен научен труд за възпитанието Неотдавна книжният ни пазар се обогати с едно извънредно ценно и актуално издание – „Теория на възпитанието” (София, Изд. „Авангард Прима”, 2016, 602 стр.). Този солиден и външно добре оформен труд е плод на усилията на 15-членен авторски колектив, оглавяван от член-кор. на БАН, проф., дпн Любен Димитров, който изпълнява ролята и на съставител. Преобладаващото мнозинство автори – 12 души, са педагози от СУ „Св. Климент Охридски”, а останалите (трима) са от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и от Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград.

Главното предназначение на книгата е да служи като университетски учебник на студентите от учителските специалности. На корицата и титулната ѝ страница е означено „трето, преработено и допълнено издание” (първото издание е преди около двайсет години, а второто – преди десетилетие). Фактически това е един нов труд, в който, освен че са направени множество промени в сравнение с предходните издания, са добавени и нови автори и съответно нови глави.

Проф. Любен ДЕСЕВ бр. 17 от 02 май 2016 г.
Благоевград отново бе домакин на Националния ученически празник “За хляба наш…“ На 19 и 20 април т.г. по инициатива на Община Благоевград в партньорство с Обединен детски комплекс – Благоевград, се проведе XVIII национален ученически празник “За хляба наш…” Празничното събитие премина под патронажа на кмета на Община Благоевград Атанас Камбитов и бе организирано с подкрепата на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите и Фондация „Еврика“. Проявата е част от Общинската програма за детето за 2016 г., Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 г., Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерския съвет и бе посветена на Международния ден на Земята.

В ХVІІІ НУП „За хляба наш…” участваха 1232 деца от 106 образователни институции от 26 области и 61 населени места от страната. Изпратени бяха 681 творби от 692 деца и заявено участие в конкурсите на Празника от още 545 деца от цялата страна. Най-масово бе участието на учениците от Благоевград – 502.

Бонка ИЧКОВА, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ- Благоевград бр. 17 от 02 май 2016 г.
Половин век в историята на столичната образователна система Половинвековен юбилей отбелязаха възпитаниците на 142. ОУ „Веселин Ханчев“ в София. Верни на философията на своя патрон „За да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори…”, ден след ден, година след година те пишат историята на едно от най-престижните столични училища. 50 години, изпълнени с обич, топлина и грижи в името на образованието и възпитанието на децата, за да растат и се развиват окрилени, щастливи и мъдри…

Залата на „Рейнбоу Плаза“ се оказа тясна за всички гости на тържеството, дошли да поднесат своите поздравления и да почетат значимия юбилей на столичното училище. Официални гости на събитието, което се проведе преди броени дни, бяха кметът на район „Красно село“ Христо Апостолов и представители на районната администрация, Ваня Кастрева – началник на РИО на МОН – София-град, Стефанка Балева, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България (СДСОРБ), възпитаници, родители, медии и др. От името на председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева, Виолетка Петкова, експерт в Централата на Синдиката, поднесе поздравителен адрес, цветя и подаръци за директора - Юлиана Валентинова, председателя на СО на СБУ - Румяна Ранчинска, и екипа на учебното заведение. Водещ на празничния спектакъл бе Иво Танев, тв водещ, възпитаник на училището и негов връстник.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
За СМГ „Паисий Хилендарски” – с любов и с респект През 2016 година се навършват 45 години от създаването на Софийската математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски”. Каквото и да се каже за това уникално училище, създадено и посветило се на мисията да открива и развива младите български дарования в областта на математиката, със сигурност ще е недостатъчно, защото то си е някак по своему себедостатъчно като общност и като дух. Прочуло се отдавна по целия свят като училище за талантливите млади надежди от България, дръзнали да покоряват необятните върхове на науката и многократно доказали, че могат. За последните 30 години възпитаниците на СМГ са спечелили 65 златни, 69 сребърни и 27 бронзови медала от престижни международни състезания и световни олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика и астрономия. Над 150 пъти са се изкачвали на почетната стълбичка на победителите в световни надпревари за млади таланти в науката. Възпитаниците на СМГ са желани и ценени студенти във всички престижни университети и научни лаборатории на Европа и САЩ. Те са истинските ни посланици по света, които затвърждават престижа на българското образование и на математическата ни школа.

Велина АНТОВА бр. 17 от 02 май 2016 г.
Форум обсъди необходимостта от образование по религия в детските градини и училищата „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование” бе темата на конференцията, която се проведе на 19 април 2016 г. в София. Организирана от фондация „ДАРБИ“ с подкрепата на Община Кюстендил и Центъра за изследване на катехизичното и религиозно обучение към Богословския факултет на СУ„Св. Климент Охридски“ и в партньорство с Българска национална телевизия, тя обедини институции и неправителствени организации в името на нравственото възпитание и религиозното образование на децата и учениците. Във форума се включиха представители на Българската православна църква, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, на висши училища, на академичните среди, експерти от системата на образованието, включително от регионалните инспекторати по образование от страната, кметове, директори на училища, учители, общественици, хора на изкуството, неправителствени и бизнес организации, издателства и журналисти. В конференцията взе участие и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която представи над 20-годишния опит на СБУ по темата за възпитанието в нравствени ценности в българското училище и квалификацията на учителите за преподаване на религия в детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена.

Светла СТРУМИНА бр. 16 от 25 април 2016 г.
ОбКС на СБУ - Габрово и Габровската духовна околия заедно за възпитанието на младите в християнски ценности На 14 април 2016 г. Общинският координационен съвет на СБУ - гр. Габрово проведе семинарно обучение за учители и директори на тема „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците”, съвместно с Българската православна църква - Габровска духовна околия и РИО на МОН - Габрово. То е част от поредицата обучения по идея на СБУ и се проведе в Актовата зала на Национална Априловска гимназия. Приветствия към участниците поднесоха Николай Сираков - областен управител на област Габрово, Георги Маринов - началник на РИО - Габрово, Катя Робова - главен експерт в община Габрово, Магдалена Василева - председател на Общинското училищно настоятелство в Габрово. В обучението участие взеха Диана Иванова - председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, и представители на кметските управи на гр. Севлиево, гр. Дряново и гр. Трявна. Обучителният семинар се водеше от Ренета Колева - областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Габрово, и Отец Руслан Личев - архиерейски наместник в Габрово. Лектор по темата бе и доц. д-р Магдалена Маринова - преподавател в Богословския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Ренета КОЛЕВА - областен координатор и председател на ОбКС на СБУ - Габрово бр. 16 от 25 април 2016 г.
Отлично представяне българските ученици на Европейската олимпиада по математика На проведената от 10 до 15 април 2016 г. в гр. Бущени, Румъния, Европейска олимпиада по математика за девойки (EGMO), българският отбор се представи отлично като спечели един златен, два сребърни и един бронзов медал. В неофициалното отборно класиране България е на трето място със 99 т. след Русия (122 т.) и САЩ (111 т.), което означава, че нашият отбор е на първо място в Европейския съюз. В състезанието участваха отбори от 39 държави като 31 отбора са от Европа.

Златен медал завоюва Виолета Найденова от 11. клас на СМГ, сребърните медали - Деница Маркова от 12. клас и Мария Делякова от 11. клас на същата гимназия, а бронзовият медал бе за Симона Кукова от 10. клас на МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна. Ръководители на отбора в тазгодишната надпревара са доц. дмн Емил Колев от Института по математика и информатика при БАН и Линка Минчева, учител от СМГ.

УД бр. 16 от 25 април 2016 г.
Урок по родолюбие с учениците на Румънската гимназия „Михай Еминеску“, гр. София Наскоро Виктор Дедю, аташе по въпросите на образованието и културата в Посолството на Румъния у нас, бе гост на открит урок тържество „В час по България” с учениците на столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” в конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски”. Събитието, посветено на „1150 години християнска България“, бе открито от директорката на гимназията Незабравка Тасева с думите: „Уроците под наслов „Час по България“ са родолюбива инициатива, дело на нашия колектив, целящи опазването на българщината и българския дух. Чрез тях обогатяваме знанията на нашите възпитаници за великите ни предци, за славната ни история.“ Под ръководството на учителите по български език и история – Евгения Керанова и Лиляна Фридман, учениците от 8., 9., 10. и 11. клас представиха интерактивен комбиниран открит урок по родолюбие. Часът бе проведен в присъствието на преподаватели от Софийския университет – проф. д-р Димитър Веселинов, доц. д-р Наум Кайчев, и гл.ас. Радослав Спасов, официални гости и журналисти. Поздравителен адрес до колектива на Румънската гимназия бе прочетен от името на председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Димитринка ХРИСТОВА бр. 16 от 25 април 2016 г.
163. ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”, ГР. СОФИЯ
Размисли, породени от един юбилей
25 години 163. ОУ „Черноризец Храбър“ – такъв юбилей винаги е повод за размисъл и за равносметка – за училището, за професията, но и за себе си.

Наскоро прочетох едно послание, което силно ме впечатли и с което съм напълно съгласна: „Учителите… Единственото съсловие, което смята първия си работен ден след отпуска за празник. Професията, която създава всички професии. Тези, които наричат нашите деца „моите деца“. Тези, които, дори и огорчени, винаги прощават и не забравят. Най-некорумпираното съсловие в България. Няма друга професия, която да е толкова важна и заедно с това – толкова недооценена.“

Мога да добавя и много други неща: Професия, от която всички смятат, че разбират и могат да ти се бъркат в работата, като ти дават „компетентни“ съвети как да я вършиш. Професия, за която всички ни завиждат заради „4-часовия“ работен ден и „огромните“ отпуски. Професия, за която много хора, поради горната причина, мислят, че не заслужаваме увеличение на заплатите си, защото и тези, които получаваме, са големи за труда, който полагаме.

Добре, след като нещата са толкова прекрасни, – защо са малко тези, които искат да й се посветят, защо липсват млади учители, защо след няколко години вече няма да има кой да преподава?

Марияна МИНКОВА – ст. възпитател в 163. ОУ, председател на ОбКС на СБУ – район „Искър” бр. 16 от 25 април 2016 г.
„Учителят е важният фактор за промяната в образованието. Той трябва да направи голямата крачка в етапа на въвеждане на новия закон и следва да бъде мотивиран, подкрепян и насърчаван по всички възможни начини” Интервю с Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката. От разговора с него може да научите още: кои са основните приоритети в работата му като ресорен зам.- министър за средното образование; на какъв етап е подготовката на подзаконовата нормативна уредба, която обезпечава прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование; осигурени ли са достатъчно средства за финансовото обезпечаване на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
ОбКС на СБУ- Шумен и Варненска и Великопреславска Света митрополия заедно за духовно-нравственото възпитание на подрастващите В гр. Шумен, по инициатива на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Шумен, с председател Татяна Иванова, се проведе обучение на тема „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците“. Обучението се водеше лично от Негово Преосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. В него участваха близо 60 директори и учители от детски градини и училища в града, православни отци от Шуменска и Варненска епархии. Негово Преосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан сподели виждане за образователната реформа. Той изтъкна, че доброто образование не е само знания, а и създаването на достойни човеци. В ценностната криза на глобалния свят проблемът с православието е актуален. Митрополитът изтъкна, че се надява да се увеличат неделните училища, за да се възпитават учениците в религиозна толерантност, да има сътрудничество между държавата, църквата, училището и родителите. „Това е инвестиция в бъдещето!“ – сподели той.

УД бр. 15 от 18 април 2016 г.
Честваме 55 години от полета на първия човек в Космоса По този повод, на 12 април 2016 г. в град Банкя, пред паметника на първия космонавт, който е един от двата паметника в България на Юрий Гагарин, се проведе тържествена церемония, организирана от посолството на Руската федерация у нас, съвместно със Столична община. Сред гостите на празника бяха посланиците на Русия, Казахстан, Босна и Херцеговина в България, както и първият български космонавт Георги Иванов, Рангел Марков - кмет на столичния район Банкя, Светлана Шаренкова - председател на Форум „България - Русия”, депутати, военни летци от резерва, ученици, представители на неправителствени организации, много граждани.

Пред събралото се множество говориха Н. Пр. извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация у нас Юрий Исаков, руският културен аташе у нас Константин Емелин, първият български космонавт Георги Иванов, председателят на парламентарната комисия за българо-руско сътрудничество Красимир Велчев, кметът на Банкя, посланикът на Казахстан и др.

Таня Леонидова, Светла Струмина бр. 15 от 18 април 2016 г.
Сътрудничеството със СБУ е знаково и изключително полезно, както за нормалното функциониране на системата на средното образование, така и за неговото бъдещо развитие. Интервю с инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
За силата на християнските добродетели и нравствените ценности, претворени чрез изкуство Отзвук от тържествената церемония по награждаването на децата – победители от София, в регионалния етап на националният конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран за втора поредна година по инициатива на Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, в партньорство със Синдиката на българските учители, регионалните инспекторати на МОН и Министерството на културата.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
Като навременни и с високо качество се оценяват съвместните със СБУ квалификации Венцеслава Генова, д.и., началник на РИО на МОН – Варна, в интервю за вестник „Учителско дело” Таня ЛЕОНИДОВА бр. 15 от 18 април 2016 г.
Заслужено най-високо държавно признание - Д.ик. Янка Такева - с орден „Стара планина” I степен На 7 април 2016 г. , по време на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков” 2, с Указ №52, на основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България, президентът Росен Плевнелиев удостои д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с най-високото отличие в наградната система на Република България - орден „Стара планина” I степен. Д.ик.н. Янка Такева получи най-високото държавно признание за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество в Република България като активен лидер и общественик и във връзка с 25-годишнината на Синдиката на българските учители. „За мен е огромна чест тук, в Гербовата зала, с гордост и удовлетворение да отличавам с високи държавни отличия големи и достойни българи, съвременни възрожденци, будители и просветители, посветили професионалния си и житейски път на благото на образованието, обществото и родината. Вярвам, че техните успехи, любовта към науката и просветата, към България и към нацията ще бъдат вдъхновение за мнозина млади българи да се запалят от примера и да продължат започнатото... Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева безспорно е едно от най-емблематичните лица на българското образование, един голям учител на България. За активната си дейност тя е получила редица национални и международни отличия, сред които дори номинация за „Жена на годината” във Вашингтон. Това е един специален принос за нейната посветеност към демократичните промени в България” – така президентът Росен Плевнелиев мотивира решението си за постановяване на най-високото отличие в наградната система на Република България за д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Велина АНТОВА бр. 14 от 11април 2016 г.
Форум за обмяна на добри педагогически практики на началните учители от област Пловдив На 1 април 2016 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, взе участие във Втората регионална конференция на началните учители от Пловдивска област на тема „Училището - място за деца”, организирана от Регионалния инспекторат по образованието - Пловдив, под патронажа на Иванка Киркова, началник на РИО - Пловдив. Конференцията се проведе в гр. Хисаря, в него участваха 80 начални учители и възпитатели от 39 училища в област Пловдив. Събитието бе завършващ етап на контролно-методическата и квалификационната дейност, проведена от РИО - Пловдив в училищата от областта и обобщение на създадения добър опит на педагогически и училищни политики в начален етап на основната образователна степен за насърчаване на четенето. Форумът имаше за цел да презентира добрите педагогически практики, създадени от началните учители в региона през учебната 2015/2016 учебна година; да стимулира педагогическите търсения и креативност за подобряване на методиката на обучение по учебните предмети и постигане на очакваните резултати, заложени в учебните програми, при отчитане на образователните потребности на малкия ученик и ролята на подкрепящата среда; да генерира идеи за решаване на актуални проблеми в обучението на учениците І – ІV клас.

Велина АНТОВА бр. 14 от 11април 2016 г.
Обсъждаме новите държавни образователни стандарти: Да съхраним добрите традиции в предучилищното образование и да надграждаме неговата модернизация Поредната инициатива на Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката събра в столичното 18. СОУ „Уилям Гладстон“ директори и учители от десетки софийски детски заведения. Целта на провелото се на 5 април т.г. дискусионно събитие бе обсъждане на проекта на новия ДОС за предучилищното образование, съгласно чл. 22, ал. 2 т. 1 от ЗПУО. Влизащият в сила от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование предвижда създаването на Държавни образователни стандарти (ДОС), като съвкупност от задължителни изисквания за резултатите и условията, както и тяхното постигане в системата на средното образование. В подкрепа на създаването на работещ и ефективен ДОС, осигуряващ добра приемственост и взаимовръзка с началното училище и останалите образователни стандарти бе организирания от СБУ форум с участието на над 130 директори и учители - членове на СБУ, които представиха своите становища и препоръки в дебата за неговия проект.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 14 от 11април 2016 г.
Талантливи млади хора предпочитат да учат и работят в България Тази година няколко отличници на СМГ „Паисий Хилендарски“, медалисти от национални и международни олимпиади, са взели решение да останат в България, независимо от поканите към тях от престижни университети. Това съобщи Антони Стоянов, директорът на гимназията, чийто възпитаници от много години са абсолютни лидери по спечелени призови места в световни и национални състезания, по време на обществената дискусия, посветена на икономиката на знанието, на тема: „Научните чудеса на България - образование, иновации и бизнес“. Тя бе организирана от вестник „Стандарт“ и Българската академия на науките и се проведе в Големия салон на БАН. Антони Стоянов получи специална награда за изключителните постижения на Софийската математическа гимназия в областта на математиката и природните науки. С такова отличие са удостоени още две училища - Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” и Американският колеж в Софи.

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 11април 2016 г.
41 години – 128. СОУ "Алберт Айнщайн", и 30 години – "Да обичаш на инат" За поредна година столичното 128. СОУ посвети богата програма на своя патрон – гениалния учен Алберт Айнщайн, представил революционната Теория на относителността, разтърсила из основи Нютоновата физика. Гост на тържеството бе бившата ни колежка г-жа Елка Илиева, старши-експерт по ИТ в РИО – София-град, която прочете поздравителен адрес от името на г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО. Присъстваха още представители на Община „Младост”, Училищното настоятелство, бивши учители, ученици и родители.

Нина ГЕОРГИЕВА, председател на организацията на СБУ в 128.СОУ, гр. София бр. 14 от 11април 2016 г.
Състезание, посветено на християнските ценности За седма поредна година, в навечерието на Св. Благовещение, Община Бургас, Общински детски комплекс и Сливенска митрополия проведоха състезание за ученици от начален курс, изучаващи „Православни християнски традиции, ценности и празници”. Пепа АНГЕЛОВА, директор на ОДК - гр. Бургас бр. 14 от 11април 2016 г.
Училище, устремено към бъдещето На 29 март 2016 г. с тържествен водосвет бе открит нов компютърен кабинет в 141. ОУ „Народни будители“ в столичния квартал „Свобода“. Директорът на училището д-р Нели Недялкова, учители и ученици споделиха вълнуващото събитие със своите гости - директори на училища, сред които бе и Илиана Митрова, която ръководи 101. СОУ „Бачо Киро“, представители на администрацията на район „Надежда“ в столицата и др. След извършването на свещения обред отец Николай Пешов, който е свещеник в град Трън, сърдечно поздрави всички. Той сподели, че съпругата му е учила в 141. ОУ, че днес тук учат и двете му деца и отправи пожелание към домакините: „Да се напълни училището с още повече деца. Да бъдат всички живи и здрави!“.

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 11април 2016 г.
Предизвикателство е да защитаваме принадлежността си към уважаваната и ценена учителска професия Интервю с Таня Димитрова, началник на Регионалния инспекторат по образование към Министерството на образованието и науката - Стара Загора

Светла СТРУМИНА бр. 14 от 11април 2016 г.
201 години от рождението на първата възрожденска учителка Анастасия Димитрова, отворила българско училище за момичета през 1841 г. -

Мариана ЕКЛЕСИЯ бр. 14 от 11април 2016 г.
УЧИТЕЛСКИТЕ СИНДИКАТИ НА БАЛКАНИТЕ ЗА МИР
Образованието е най-здравият и сигурен мост към нов свят
На 25 март 2016 г., в деня на светлия християнски празник Благовещение, Синдикатът на българските учители проведе в София Балканска конференция на тема: „Учителските синдикати на Балканите за мир“. Уникална по своя формат, конференцията обедини идеите, визията и усилията на над 100 участници – представители на учителски синдикати от Балканите, на законодателната, изпълнителната и местната власт, водещи директори на детски градини и училища, изявени учители, активисти на СБУ, на неправителствени организации, за създаване на стратегии и политики за изграждане чрез образование на по-хуманни общества и мирен интеркултурен свят.

Непрестанните военни действия, случващи се в близост до европейския континент, както и кървавите терористични актове в редица страни на Европейския съюз, показват изключителната актуалност на темата за мира и правят неотложно намирането на отговори как да бъде постигнат той и каква е ролята за това на учителите и училището. При откриването на Балканската конференция, с едноминутно мълчание бе почетена паметта на жертвите на тероризма.

Официални гости на форума „Учителските синдикати на Балканите за мир“, който протече в духа на споделеност на ценности и на конструктивен диалог, бяха: Мартин Ромер – европейски директор на Европейския синдикален комитет за образование, Маргарита Попова – вицепрезидент на Република България, Меглена Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание, Мария Донска – главен секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Пламен Нанков – вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. В конференцията взеха участие представители на учителските синдикати от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Северен Кипър, Словения, Испания и Казахстан, както и проф. дпн Татяна Дронзина от катедра „Политология“ на СУ „Св. Климент Охридски”, преподавател в Института за мир, Гранада – Испания. Ваня Кастрева – началник на Регионалния инспекторат към МОН – София-град, изпрати поздравителен адрес до СБУ и участниците във високия форум.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 13 от 04 април 2016 г.
Състоя се Отраслов съвет за откриване на процедура за преговори по подписване на КТД На 28 март т.г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование за откриване на процедура за водене на преговори за подписването на Колективен трудов договор, в съответствие с чл. 51б от Кодекса на труда. Заседанието бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, в качеството му на председател на Отрасловия съвет. В него участие взеха Красимир Вълчев – главен секретар на МОН, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Красимир Попов – зам.-председател на СБУ, Иван Кънчев – главен експерт и Роза Костова – експерт-юрист в Централата на Синдиката, както и останалите национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции и експерти в МОН.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Определяне на представителите в работната група по преговори за подписване на КТД и приемане на правилата за работата й.

2. Разни.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
СБУ проведе трети семинар, посветен на религиозното образование и възпитание На 28 март т.г. по инициатива на Синдиката на българските учители се проведе третото семинарно обучение за директори и учители – членове на СБУ, на тема „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците“. То се организира съвместно със Светия Синод на Българската православна църква и Регионалния инспекторат по образованието – София-град. Приветствия към участниците поднесоха Желю Иванов – главен експерт в Централата на Синдиката, и Румяна Вангелова – старши експерт в отдел „Обществени науки и гражданско образование“ в РИО – София-град. Свои доклади за значимия принос на православната вяра, религиозната култура и възпитаването на децата и учениците в християнски и общочовешки ценности представи Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2007“ и автор на над 36 помагала за учители и ученици по религия, и д-р Десислава Панайотова – дългогодишен учител по религия, експерт в Културно-просветния отдел на Светия Синод, ръководител на Център за борба със сектите към храм „Св. св. Кирил и Методий“ и главен редактор на сайта на Българската патриаршия. Добри практики, свързани с преподаването на християнската вяра, ценности и култура, презентираха учители по религия, членове на СБУ, които благодариха на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева за предоставената възможност да споделят опит и компетентности със свои колеги. За доброто настроение на всички допринесе поздравът на учениците от хор „Рая“, които изпълниха три песнопения от източноправославната музика. Димитринка ХРИСТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
Форум за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства Национална конференция на тема „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства” се проведе в София на 25 март, деня на християнския празник Благовещение. Тя се организира от Синдиката на българските учители (СБУ) в партньорство с Бюрото на Фондация „Фридрих Еберт“ – София. Встъпителни думи и въведение по темата направи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, а приветствия към участниците поднесоха Регине Шуберт – ръководител на Бюрото на фондация „Фридрих Еберт“ и Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката.

Основни лектори бяха д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в Дирекция „Формиране и оценка на политиките“ в МОН и Наталия Михалевска, началник на отдел в Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в образователното министерство. Във форума взеха участие и: Юлия Симеонова, изпълнителен секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България; проф. д.ф.н. Пламен Макариев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски"; Мануела Радева, директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Наталия Стоянова, кмет на столичния район „Слатина”; Ева Митова, кмет на столичния район „Подуяне”; Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”; Грета Ганчева, директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН; Христо Андреев, началник на РИО на МОН – София-област; Боряна Тасева, старши експерт в Дирекция „Образование” на Столична община, представители на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, директори на училища и учители, членове на СБУ от цялата страна. Модератор на форума бе Красимир Попов, зам.-председател на Синдиката на българските учители.

Таня ЛЕОНИДОВА, Велина АНТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
ТРУДОВОПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ Изменения и допълнения на нормативни актове, публикувани в Държавен вестник, бр. 15–22 от 2016 г. Правен отдел – Централа на СБУ бр. 13 от 04 април 2016 г.
26 МАРТ – ДЕН НА ТРАКИЯ
За националното ни единение
На 26 март в цялата страна бе тържествено честван Денят на Тракия. Датата 26 март (13 по стар стил) през 1913 г. символизира две съдбовни събития за страната ни: бойната слава на българската войска и стремежа на тракийските българи към свобода и присъединяване към отечеството. От 2006 г. с постановление на правителството празникът се чества официално в страната. На този ден се покланяме пред подвига на българските войници, загинали при превземането на Одринската крепост през Балканската война (1912–1913 г.). През 2016 г. се навършват 103 години от Одринската епопея – най-величавата победа в най-новата история на България. Тя води до подписването на Лондонския мирен договор през 1913 г., по силата на който Източна и Западна Тракия, Родопите и Странджа са освободени и присъединени към родината. Традиционно на този ден се почита и паметта на хилядите тракийци, напуснали родните си места и намерили подслон в освободеното отечество.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
Повече компетентности за учителите, работещи в мултиетническа среда На 29 март 2016 г. бяха представени резултатите от реализираните дейности по проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“, изпълняван по програма „Деца и младежи в риск“. Проектът е осъществен по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009–2014 г. от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), в партньорство със Съвета на Европа, чийто представители подпомагат процесите във всеки един етап по осъществяването и изпълнението на проекта методически, с опита си в тази област. Събитието откри заместник-министърът на образоването и науката проф. Николай Денков, който окачестви проекта като изключително важен, поставен в центъра на вниманието на МОН в последните години, и особената значимост на Компонент 3 „Изграждане на капацитет”. „Постигнатите резултати дават една добра основа, върху която всички заедно трябва да продължим да надграждаме, защото проблемът – деца и младежи в риск, у нас все още не е разрешен“ – каза зам.-министър Денков.

Велина АНТОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
ЛЮБКА БИАДЖОНИ ЦУ ГУТЕНБЕРГ – ДИРИГЕНТ:
Чрез музиката даряваме нашия дух на другите
Интервю Розина КРУМОВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
ХРИСТО БОЕВ – НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН – ДОБРИЧ:
Ще направя всичко възможно ЗПУО да се припознае като механизъм за осъществяване на образователно-възпитателния процес в интерес на учениците
Интервю Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 13 от 04 април 2016 г.
МОН акцентира на мерките за сигурност в училищата Министерство на образованието и науката е абсолютно ангажирано с проблема за сигурността в училищата и акцентира на поредица от мерки за подобряването й. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева на пресконференция, свързана с актуални теми в образованието. В пресконференцията участваха още зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и главният секретар на МОН Красимир Вълчев.

„Още от първия ден на встъпването ми в длъжност следим темата за сигурността в училищата и тя е последователна грижа на МОН. Разпоредих на директорите на държавни училища и на началниците на регионалните инспекторати да вземат мерки за повишаване на сигурността на учителите и учениците, както и изпратих писмо и до Националното сдружение на общините в Република България", поясни Меглена Кунева. Тя коментира, че Министерството няма никакво намерение да прехвърля отговорност към общините и останалите служби, макар и сега действащият Закон за народната просвета, и Законът за предучилищното и училищното образование, влизащ в сила от август, да вменяват именно на местните власти отговорността за сигурността. Всички институции заедно трябва да изградим мрежа от съвместни мерки, посочи министър Меглена Кунева и допълни, че предстои да бъде проведена работна среща за набелязване на допълнителни действия.

Велина АНТОВА бр. 12 от 28 март 2016 г.
СБУ инициира обсъждане на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение На 23 март т.г. по инициатива на Синдиката на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката в Централата на Синдиката се проведе обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение - ЗПОО. В дискусионния форум взеха участие д.ик.н Янка Такева – председател на СБУ, проф. Тодор Танев - съветник на министър председателя на Република България по въпросите на науката и образованието, Лазар Додев - директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН, както и началниците на отдел „Учене през целия живот“ Валентина Дейкова и отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН - Емилия Вълчовска. Участници в дебата бяха директори на професионални гимназии от София-град и София-област, членове на СБУ. Поредната дискусионна инициатива на СБУ цели запознаване на участниците в нея с промените, касаещи процеса по синхронизиране на сега съществуващия ЗПОО с влизащия в сила от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищно образование- ЗПУО, както и представяне на техните мнения и становища в контекста по темата. Модератор на срещата бе Пламен Иванов - гл. експерт в Професионално творческо направление в Централата на Синдиката.

Поздравление към участниците и значимата инициатива на СБУ бе поднесено от проф. Тодор Танев.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 12 от 28 март 2016 г.
Предвидени са 50 394 000 лева за националните програми за развитие на средното образование Готови са проектите за 2016 г. на националните програми за развитие на средното образование. Програмите, по които всяка година се отпускат средства над предвидените в бюджета на детски градини и училища и вече 12 години осигуряват допълнително финансиране за по-качествено образование на децата и учениците в страната, са реалност благодарение на Синдиката на българските учители. През 2004 г. СБУ извоюва въвеждането на националните програми, които бяха създадени по негово предложение. През изминалите години те категорично доказаха своята ефективност и устойчивост, както и далновидността в политиките на СБУ и професионализма на учителите и директорите в учебните заведения в цялата страна. Благодарение на прилагането и развитието на националните програми, инициирани от СБУ, стотици хиляди ученици получиха шанс за по-високо качество на образованието си, хиляди учебни заведения успяха да подобрят материалната си база и десетки хиляди учители бяха подпомогнати в работата им в учебните заведения. През 2016 г. националните програми за развитие на средното образование са девет на брой, а средствата тях са в размер на 50 394 000 лева. Програмите са: „Оптимизация на училищната мрежа”, „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, „Роден език и култура зад граница”, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда”, „Без свободен час в училище“, „Развитие на педагогическите специалисти”, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

УД бр. 12 от 28 март 2016 г.
Образователен форум за дигиталната грамотност в детската градина На 10 март т.г. в новата сграда на столичното ОДЗ № 161 „Ласка“ с директор Таня Милорова в район „Овча купел“ се проведе първият по рода си образователен форум, посветен на най-новите технологии, които променят преподаването и обучението на тема „Интерактивната детска градина на бъдещето – реалност тук и сега“. Събитието събра над 80 учители и директори на детски градини от София. Официални гости на форума бяха Ваня Кастрева – началник на Регионален инспекторат по образованието София-град, Емил Миков – главен експерт „Организация и контрол на средното образование“ в Столична община, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България, и Евелин Христов – председател на Родителското настоятелство в 161 ОДЗ.

Специален поздрав и цветя до екипа на детската градина и участниците в иновативния форум бе поднесен от председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 12 от 28 март 2016 г.
Гост на броя Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч: Педагогическият ми опит за мен е мерило, стандарт и опора

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 12 от 28 март 2016 г.
ОБСЪЖДАМЕ НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ: Партньорство за устойчиво развитие на системата На 14 март т.г., денят, в който Синдикатът на българските учители отбеляза своята 26-годишнина, в Централата на Синдиката се проведе второто по ред обсъждане на проектите на новите Държавни образователни стандарти (ДОС) в системата на предучилищното и училищното образование, организирано от СБУ в партньорство с МОН. Във фокуса на вниманието този път бяха поставени проектите на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (чл. 22, ал. 2, т. 14) и за информацията и документите (чл. 22, ал. 2, т. 10) от Закона за предучилищното и училищното образование.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Учителят новатор Виолин Неделчев: „Гордея се, че членувам в СБУ“ На 14 март т.г. по повод предстоящия християнски празник Великден, фоайето на Българското национално радио оживя с оригинална експозиция от рисунки и кукерски маски, дело на учениците от пети до седми клас на столичното 143. ОУ „Георги Раковски“. Под ръководството на Виолин Неделчев, старши учител по изобразително изкуство и носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“, децата подредиха изложба под наслов „Да съхраним българското“ и бяха гости на Радио София и програма „Хоризонт“ на БНР.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Ученици инициираха дебат за бъдещето на българското образование По инициатива на учениците от столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ се състоя среща, на която бяха представени основните акценти в проектите на новите учебни програми. Събитието бе с участието на Меглена Кунева, зам.-министър председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката, на Диян Стаматов, зам.-министър, експерти от МОН, както и с журналистите Антон Хекимян и Борислав Зюмбюлев.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Изменения и допълнения в Кодекса на труда
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
В бр. 40 на вестник „Учителско дело“ от 21.12.2015 г. Ви информирахме за възможностите за пенсиониране след направените промени в Кодекса за социалното осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.), в сила от 01.01.2016 г.

Именно заради една от новите възможности за пенсиониране – чл. 68а от КСО, с цел синхронизиране на законодателството, се приемат изменения и допълнения в Кодекса на труда (ДВ, бр. 98 от 15.12.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

Роза КОСТОВА, Павлина ПЕТРОВА, експерт-юристи в Централата на СБУ бр. 11 от 21 март 2016 г.
Членовете на Отрасловия съвет одобриха новите учебни програми за II, VI и VIII клас и графика на обученията, улесняващ прилагането им На 11 март т.г. се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет Диян Стаматов. В него взеха участие представители на национално представителните синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти от МОН. СБУ бе представляван от неговия зам.-председател Красимир Попов и експертите от Централата на Синдиката – Виолетка Петкова и Димитър Асенов. Заседанието премина при следния дневен ред: 1. Представяне на проектите за учебни програми за II, VI и VIII клас. 2. Представяне на график за обученията по прилагане на новите учебни програми и Държавните образователни стандарти. 3. Представяне на информация за промените, които настъпват, считано от 1 август 2016 г., с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование. 4. Разни.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
26 ГОДИНИ СБУ: За силата, успехите и вярата Никога не бих се върнала назад във времето, ако не съм се чувствала добре. Не споделям разпространената максима „Не е важно миналото, важно е настоящето и какво искаме да бъде бъдещето”. Връщам се една година назад във времето. Защо точно една? Защото това бе годината след 25-годишния юбилей на Синдиката на българските учители. Юбилей, който ни потопи в невероятни и незабравими мигове, доказващи силата, успехите и вярата, че когато сме много и знаем какво искаме – ние можем да си го извоюваме. Станка НОВАКОВА, секретар на ОбКС на СБУ - Бургас бр. 11 от 21 март 2016 г.
Предпоставки за формиране на асоциално поведение в детско-юношеската възраст Феноменът асоциално поведение все по-често намира място в училищния живот. Предпоставките за формиране на такъв тип поведение при деца са различни и има многобройни теории. Липсата на социални умения, затрудненията във възприемането на общочовешките ценности, липсата на разбиране и одобрение от страна на семейството, криминогенна приятелска среда са едни от основните фактори, поради които детето започва да нарушава общоприети правила. Ако се допусне тенденция в това поведение, тогава се реализират девиантните му форми и детето изпада в състояние на алиенация (отчуждение). Велислава ТОТЕВА, педагогически съветник във Второ основно училище „Стефан Пешев“, гр. Севлиево, област Габрово бр. 11 от 21 март 2016 г.
А книгата на живота продължава своя път В навечерието на Празника на моята гимназия ме връхлитат хиляди мисли, вълнения и спомени. Защото това ще бъде последният празник, за който се готвя. Предстои ми пенсиониране след четири десетилетия непрекъснат педагогически стаж. Много са, нали? Но бих казала, че това са години, изпълнени с тежък психически труд, с отговорности и непрекъснато четене. Може би затова вече очите отслабват! Може би затова сърцето бие така учестено.

Гроздана КАЛОЯНОВА, член на СБУ, старши учител по БЕЛ в ПГ по транспорт, Разлог, област Благоевград бр. 11 от 21 март 2016 г.
Състоя се премиерата на новата книга на акад. Григор Велев На 9 март т.г. в конферентната зала на Националния дворец на културата в София се състоя официалното представяне на втория том на книгата „История на българите от Македония” на акад. проф. д-р Григор Велев, председател на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). Премиерата събра видни столични общественици, учени, преподаватели, творци, приятели и членове на БАНИ от различни области на науката и изкуството. Съпричастен на това културно събитие бе и Синдикатът на българските учители.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Към театъра - с обич Всяка година на 27 март актьорските състави на театрите, млади и стари приятели на театъра изразяват своите най-съкровени чувства на обич и признателност към това велико изкуство. 27 март е международен ден на театъра, а в настоящата 2016 г. българският театър навършва 160 години. Каква преклонна възраст! А толкова жизнен! Повече от 70 години пазя много скъпи спомени за театъра, необятен като живота. Обикнах го още през ученическите си години, бях в трети прогимназиален клас. Впечатли ме „Неразделни” по П. П. Славейков. Присъствах почти на всички репетиции на артистите гимназисти. Васил БОЖИНОВ бр. 11 от 21 март 2016 г.
За милосърдието, любовта към ближния, мира и приятелството между балканските народи В своето завещание от 1 септември 1923 г. великият български държавник, политик, учен и благодетел Иван Евстратиев Гешов оставя заръка „всяка година да се служи панихида, на която да се произнася от виден свещенослужител, общественик или книжовник – реч за милосърдието, любовта към ближния, дълга към отечеството, сговора между българските синове, мира и приятелството между балканските народи...“, както и след службата да се дава помощ на български сираци.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Орденът на рицарите Тамплиери отличи 16 млади таланти от столичния район „Подуяне“ На 10 март т.г. в навечерието на Сирни заговезни – Деня на християнската прошка, в столичното 49. ОУ „Бенито Хуарес“ се състоя финалният кръг на ученическия конкурс „Да съхраним българското”, посветен на запазването и съхраняването на българските традиции, организиран от Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“ и столичния район „Подуяне“. В двата кръга на конкурса за рисунка и кукерска маска се включиха ученици от 5. до 7. клас от седем общински училища от района. Димитринка ХРИСТОВА бр. 11 от 21 март 2016 г.
Математически празник в ГПЧЕ „Христо Ботев”, гр. Кърджали С четиридесет и осем медала - 15 златни, 15 сребърни и 18 бронзови, приключи оспорваната надпревара в първото Коледно математическо състезание в област Кърджали, проведено в края на 2015 г., с домакин ГПЧЕ „ Христо Ботев”.

Фактът е показателен за знанията, уменията и таланта на всички, които положиха труд и старание за реализирането на тази инициатива, организирана с подкрепата на Съюза на математиците, секция Изток – град София.

Йорданка ЧАВДАРОВА, директор на Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“, гр. Кърджали бр. 11 от 21 март 2016 г.
Високо признание за Негово светейшество Българският патриарх Неофит Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български, бе награден за "Принос към единството на православните народи и за утвърждаване на християнските нравствени ценности в обществото". Отличието му бе връчено от Международния обществен фонд "Единство на православните народи" на 9 март 2016 г. в голямата зала на храма "Христос Спасител" в Москва. "В днешното размирно време, когато са заплашени християнските устои на европейската цивилизация, когато се подлагат на дискусия вековните представи за морал, ние, православните духовници, политици и общественици от различни страни, с всички хора по света с добра воля, трябва да обединим своите усилия в защита на изконните християнски нравствени ценности и норми на поведение", каза при получаването на отличието Българският патриарх.

УД бр. 10 от 14 март 2016 г.
КНСБ стартира Национална кампания „ВЪЗстани за правата си!” На 5 март 2016 г. президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров представи на пресконференция Националната инициатива на Конфедерацията - „ВЪЗстани за правата си!”, с която призова всеки потърпевш с нарушени трудови, социални и синдикални права да търси справедливост и да сигнализира КНСБ. „Има широка гама от канали, чрез които хората могат да ни потърсят – на официалния ни сайт, във „Фейсбук” страницата ни, на телефона на Пресцентъра на КНСБ - 02/40 10 646 или на телефона на Националния стачен комитет - 02/40 10 577. Националната ни кампания ще продължи до Деня на труда - 1 май” – изтъкна инж. Пламен Димитров. По думите му Кампанията е провокирана от подобна европейска инициатива от края на 2015 г. – тази на Европейската конфедерация на профсъюзите за осигуряване на ангажимент на депутатите от Европейския парламент към синдикалните права. Кампанията „ВЪЗстани за правата си!” ще бъде съпроводена и от редица срещи и разговори на ръководството на КНСБ в тази връзка с всички български евродепутати.

КНСБ е изготвила първия по рода си доклад за правата на работниците у нас, който обхваща 6-месечен период и се базира на данни от Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда”. Забавяне на заплати, неизплащане на възнаграждения за извънреден труд, злоупотреби с работното време, опасни условия на труд, липса на комуникация със синдикалната организация - това са само част от нарушенията на работодателите спрямо техните служители през 2015 г., описани в доклада.

Велина АНТОВА бр. 10 от 14 март 2016 г.
Интервю с инж. Виолета Илиева, началник на РИО на МОН – Бургас, която е катеторична, че добрите практики в образователната система в Бургас задължиително трябва да се видят. Интервю с инж. Виолета Илиева, началник на РИО на МОН – Бургас, която е категорична, че добрите практики в образователната система в Бургас задължително трябва да се видят.

Таня Леонидова бр. 10 от 14 март 2016 г.
Да откриеш „рицаря“ в себе си По време на заключителната тържествена церемония на 26 февруари т.г. в столичното 51. СОУ „Елисавета Багряна“, София, бяха отличени първите победители в училищния кръг на Националния конкурс за детски рисунки „Рицарят в мен“. Участниците от елитното столично училище бяха удостоени с почетни грамоти от името на Ордена на рицарите Тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България. Грамотите бяха връчени от Момчил Михайлов - Командер на Командерия „Св. София“, в присъствието на Добрин Сотиров и Петя Рукова, много учители и ученици. Директорът на училището Асен Александров и учителят по изобразително изкуство Антон Калчевски, под чието ръководство се проведе конкурсът, също бяха удостоени с грамоти. Идеята на конкурса е за поредна година да провокира учениците чрез рисунките си да пресъздадат своята визия за рицарството в нашето съвремие като модел на изграждане на личности и характери и като школа за израстване и развитие. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявиш смелост и себеотрицание, помагайки на другите - е рицарският идеал, уловен и пресъздаден от талантливите художници от училище „Елисавета Багряна“.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 10 от 14 март 2016 г.
Столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ съхранява българското чрез изкуство В навечерието на Сирни заговезни – Деня на християнската прошка, в столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ с директор Ирена Дойчинова се откри изложба на кукерски маски и рисунки, изработени от учениците от 5. до 7. клас. Младите таланти участваха в общинския конкурс „Да съхраним българското”, посветен на Сирни заговезни, организиран от столичния район „Подуяне“ и Ордена на рицарите Тамплиери у нас – Командерия „Света София“. Учениците изработиха над 100 уникални творби и показаха знания за вековната българска традиция и народните вярвания за прогонване на злото. По случай пролетния празник, честван седем седмици преди Великден, в конкурса за рисунка и маска за втора поредна година призови места заемат възпитаниците на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. По думите на изявения учител конкурсът фестивал „Да съхраним българското“ съдейства за патриотичното възпитание на учениците, за тяхното приобщаване към християнските ценности и добродетели чрез изкуството. И тази година конкурсът утвърди столичното 143. ОУ в район „Подуяне“ като лаборатория за творчество и иновации.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 10 от 14 март 2016 г.
Обсъждаме новите държавни образователни стандарти: Партньорство за устойчиво развитие на системата На 25 февруари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обсъждане на новите Държавни образователни стандарти (ДОС) в системата на предучилищното и училищното образование за институциите (чл. 22, ал. 2. т. 11 от ЗПУО) и инспектирането на детските градини и училищата (чл. 22, ал. 2. т. 16 от ЗПУО).

То бе организирано от Синдиката в партньорство с Министерството на образованието и науката. В него участваха: Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката; Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в МОН; Наталия Михалевска и Кристина Габровска – началници на отдели в същата дирекция. Форумът събра над 60 директори и учители, изявени членове на СБУ, които се включиха в дебата за проектите на двата Държавни образователни стандарта. Модератор на дискусионния форум бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Тя отправи встъпителни думи с въведение по темата. „И двата Държавни образователни стандарта - за институциите и за инспектирането на детските градини и училищата, които сме се събрали да обсъждаме днес, са изключително важни за системата. Вярвам, че имаме желанието и волята да работим заедно по тях и да обсъждаме проектите им професионално и конструктивно. Благодаря на зам.-министър Стаматов, че разчита на партньорството със Синдиката на българските учители, че постоянно информира социалните партньори докъде са разработени всички стандарти. В Отрасловия съвет само преди дни дискутирахме стандарта за предучилищното образование. Безспорно намерението на МОН е първите готови стандарти за бъдат приети, а другите да останат за доработване след по-широко обществено обсъждане. Синдикатът на българските учители прави всичко възможно с експертния си потенциал да подпомогне тези процеси” - подчерта д.ик.н. Янка Такева.

Велина АНТОВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
8 март - международен ден на жената
107 години борба на жените за права и равнопоставеност в обществото
Историята на 8 март е дълга и бележи повече от век борбата на жените за права и за равнопоставеност в обществото. Всички са респектирани от поредицата нестихващи борби на женските движения – още от 1857 година до наши дни. Относно избора на самата дата интерпретациите са различни и противоречиви, а своето почетно име "Международен ден" получава от Организацията на нациите през 1975 г. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-сериозните и общи проблеми на жените в целия свят. Той се отбелязва и като ден на равнопоставеността на жените и мъжете. Приет е радушно в много страни, но в зависимост от културата, обществения строй и проблемите на жените във всяка от тях, оформя различен свой облик, създава традиции в празнуването, проправя пътеки към прогреса и развитието. В съвремието се свързва с почитта към майката, с високите принципи и стремежи към свободен труд, за достойното му заплащане, с равнопоставеността между мъжете и жените, с преодоляването на насилието

Мариана КАРАДЖИКОВА – старши учител в 145. ОУ „Симеон Радев“, гр. София бр. 9 от 07 март 2016 г.
Повече компетентности за синдикалния актив На 26 февруари 2016 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на председатели на новоучредени синдикални организации на СБУ в училища, детски градини и извънучилищни педагогически звена от София –област и София- град. В семинара взеха участие и председателите на ОбКС на СБУ от съответните райони. Обучението откри д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която приветства всички присъстващи: „Колеги, радвам се, че сме заедно. Верен на стремежа си за непрекъснато усъвършенстване и израстване на своите членове, Синдикатът на българските учители от началото на календарната година инициира множество събития, свързани с повишаване на професионалната квалификация, във връзка с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищно образование и подготовката и разработването на новите държавни образователни стандарти и учебни програми.” – изтъкна д.ик.н. Янка Такева, като се спря накратко на актуалните задачи пред СБУ.

Велина АНТОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Споразумение между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД и Синдиката на българските учители Споразумение между „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД и Синдиката на българските учители за лечение на желаещите членове на СБУ в специализирани болници за рехабилитация, разположени на територията на цялата страна в утвърдени балнеолечебни курорти за 2016 - вж. Сайта на СБУ - бр. 9 от 07 март 2016 г.
Публично обсъждане на ДОС за предучилищното образование На 29 февруари т.г. в столичното ОДЗ № 7 „Детелина“ се проведе първото публично обсъждане и представяне на проекта на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. В него участие взеха Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ на МОН, Ваня Трайкова - главен експерт в същата дирекция на образователното министерство, Мария Минчева - директор на Дирекция „Образование“ на Столична община, Бойка Йосифова – старши експерт „Предучилищно образование“ на РИО на МОН - София-град, социални партньори, директори и учители от детски градини в София. В работната формула участие взе и Таня Новакова – секретар на ОбКС на СБУ – Бургас, и председател на Секция „Предучилищно образование“ в град Бургас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” СОК „Камчия” ЕАД е българско юридическо лице, акциите на което са 100% собственост на град Москва чрез Правителството на Москва.

В активите си дружеството има земя, сгради, съоръжения и оборудване, представляващи като цяло едно курортно градче, което работи целогодишно и може да посрещне едновременно 2000 гости, около 27 000 човека годишно. СОК „Камчия” е уникална институция от нов тип, създадена с инвестициите на Правителството на Москва, за провеждане на социална политика по осигуряване на отдиха и укрепване на здравето на децата, ветераните от войната и труда, социално-слабите семейства. Комплексът се утвърждава като институция без аналог, която не само създава еталони в областта на социалния отдих и здраве, но и сама инициира и осъществява иновационни проекти, осигурява услуги в областта на образованието, културата, свободното време, спорта, рехабилитацията и т.н. Комплексът интегрира в себе си едновременно функциите на детски лагер, училище, дворец за детско творчество, спортен комплекс, лечебно-рехабилитационен център. Работата на СОК „Камчия” е ориентирана към формиране на физически, психически и емоционално здраво младо поколение, заредено с позитивизъм, притежаващо активна патриотична и гражданска позиция, стремящо се към образование, труд, творчество; което поставя пред себе си високи цели и се бори за постигането им; способно е да работи в колектив, проявява толерантност, дружи с представителите на други народи. Дейността е насочена към развитие и укрепване на дружбата между народите и родолюбието, като основополагащи фактори на мира, стабилността и устойчивото развитие на човечеството. Целта на СОК „Камчия“ е да създава за гостите на комплекса среда, внушаваща и възпитаваща разбирането за органичната връзка „Човек - Земя - Космос“, да съдейства за развитието на възможността всяко дете да опознае и развие своите способности и таланти.…

Пресинфо СОК „Камчия”

За контакти: Централен офис в София - София 1463, ул. „Тунджа“ № 53; Тел./факс:+359 2 858 19 28; e-mail: sokkamchia-sofia@einet.bg За заявки: e-mail: sokkamchia_prodajbi@abv.bg

За повече информация посетете: www.sok-kamchia.com

Актуална базова оферта за провеждане на зелени училища, детски лагери, семинара и др. - на сайта на СБУ: www.sbubg.info/ ОТДИХ

- бр. 9 от 07 март 2016 г.
Диагностика на готовността на децата за училище Готов ли е малкият човек да бъде ученик, да стане част от един нов за него свят, пълен с предизвикателства, нови впечатления, изпитания? Определянето на степента на готовност за училище на бъдещите първокласници е важен елемент от цялостната дейност, свързана с прехода на децата от детската градина (предучилищната група) към началния етап на училищното образование – безспорно един от най-важните, но и най-стресовите периоди в детското развитие.

Вече двадесет години в работата си с деца използвам теста за училищна готовност на А. Керн, предназначен за възрастов диапазон 5 - 7 години. Бих искала да споделя опита си, тъй като тестът се отличава с висока валидност и надеждност.

Цветанка ДИМИТРОВА, педагогически съветник в 52. ОУ „Цанко Церковски“, гр. София бр. 9 от 07 март 2016 г.
Три десетилетия, изпълнени с обич и удовлетвореност Поводът за препълнената празнична зала на столичното 75. ОДЗ „Сърчице“ в район „Младост“ бе отбелязването на неговия 30-годишен юбилей преди броени седмици.

„Ако ние в продължение на десетки години всеки ден прегръщаме тези прекрасни деца и осмисляме живота си, дарявайки щастливо детство на поколения достойни граждани, то неизменно идват миговете на дълбока удовлетвореност от постигнатото. Истинската любов в очите на децата и благодарността на техните родители е най-големият подарък за нас на днешния ни 30-ти рожден ден“ - с тези съкровени думи екипът на детското заведение постави началото на юбилея. Празнично приветствие и благодарност към всички, които през изминалите десетилетия, „са ни подкрепяли да вървим достойно по пътя на успеха, отглеждайки и възпитавайки нашите прекрасни деца“, отправи директорът Миглена Стойнова.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Празник на приятелството в 141. ОУ „Народни будители“, гр. София За трета поредна година в столичното 141. Основно училище „Народни будители” се организира Ден на отворените врати.

На 26 февруари т.г. негови гости бяха представители на Отдел „Образование“ от район „Надежда“, от Синдиката на българските учители, родители, колеги от столични детски градини, партньори и приятели на 141. ОУ. В програмата за Деня на отворените врати бяха включени театралната постановка на приказката „Дядовата ръкавичка“ с участие на децата от подготвителните групи, малки театрални етюди на английски език и езиков рецитал на български и руски език на тема: „Приятелството“. Учениците от I до VI клас бяха домакини на децата от 171. ОДЗ. Те ги разходиха из училището, показаха им класните стаи и кабинетите по природни науки, по приложни дейности, компютърния кабинет. В знак на добро приятелство всички гости получиха мартеничка, изработена от сръчните ръце на възпитаниците на учебното заведение.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Мигрантските вълни и предизвикателствата, които те пораждат На 22.01. т.г. поредната от традиционно провежданите конференции на Фондация “Човещина” бе посветена на изключително актуалните проблеми на кризата с миграционните потоци и предизвикателствата, които те пораждат. Дебатите на конференцията протекоха в зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 30 участници - известни български учени и млади изследователи, в продължение на часове обсъждаха различни аспекти по темата.

Проф. Милка ВАСИЛЕВА бр. 9 от 07 март 2016 г.
Устойчиво партньорство за развитие на демократичните ценности Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва във форума „България като партньор в ЕС и НАТО – актуални предизвикателства и перспективи”, организиран от Фондация „Конрад Аденауер”, представителство София. Събитието се проведе на 22 февруари 2016 г. в столичния хотел „Балкан” и събра политици начело с министър-председателя Бойко Борисов, министъра на външните работи на Република България Даниел Митов, депутати в 43-то НС, кметове на общини, представители на държавни институции, на неправителствени организации и др. Целта на форума бе да се чуе от първо лице от ангажимента на политиците у нас по какъв начин България, която е фактор на стабилността в региона, реагира на динамиката на външнополитическото развитие в последните години, която се отрази силно и на политиката в ЕС. Велина АНТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
МОН обсъжда новите учебни програми в цялата страна Поредица от срещи, организирани от МОН, постави във фокуса на обществения дебат проектите на новите учебни програми по български език и литература и история и цивилизации за шести и осми клас. Инициирани от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, с участието на зам.-министъра Диян Стаматов, поредната се проведе на 22 февруари т.г. в НДК в София.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Гост на броя Инж. Розалия Личева, началник на РИО на МОН – Велико Търново: „Сред основните ни приоритети е повишаване на квалификацията на учителите като гаранция за осигуряване на качествено образование“

Интервю на Велина АНТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Гласът на младите – ключ към демокрация и толерантност В конферентната зала на Университета за национално и световно стопанство в София се проведе публична дискусия на тема „Бежанската криза: решения или началото на края“. Тя бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), която от основаването си преди 17 години досега се утвърждава като значима студентска организация, обединяваща младежите с интерес към международните отношения, политическите науки и Европеистиката. Под ръководството на председателя на САИМО Боян Ставрев, студент специалност „Международни отношения“, през последната година са се провели поредица дискусии, свързани с предизвикателствата и новите международни реалности, кризата в Сирия и бежанската вълна, заляла цяла Европа. По повод настоящата дискусия специален поздрав до участниците бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която съвместно с Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България, са организатори на Първата национална конференция, посветена на проблемите на бежанците у нас.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Васил Левски - и знаме и олтар! Ученици, учители, родители и гости на Основно училище „Св. Иван Рилски”, гр. Перник, склониха глава пред Апостола, пред великия Левски.

Българинът, посветил изцяло живота си на свободата, завещал родолюбието, чистотата и съвършенството си на поколенията. Пред уникално евангелие, автентичен пистолет и сабя учениците произнесоха клетвата на Левски. Заедно и в един глас. Защото „Всичко се състои в нашите задружни сили”, казва той. И думите му се протягат през времето и звънтят в сърцата ни. На специална церемония бе отбелязана 143-та годишнина от гибелта на Апостола. На нея присъства кметът на града Вяра Церовска и нейният заместник Севделина Ковачева, председателят на Общобългарски комитет „Васил Левски” и общински съветник Милан Миланов, председателят на ОбКС на СБУ - Перник, областен координатор и член на ИК на СБУ Венета Миланова, четници от клуб “Традиция”, родители и др.

Екип на ОУ „Св. Иван Рилски”, гр. Перник бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
143 ГОДИНИ ОТ БЕЗСМЪРТИЕТО НА АПОСТОЛА
И в утрешния ден България ще носи завета на Левски
На 19 февруари т.г. с множество прояви и възпоменателни събития България отбеляза 143-та годишнина от безсмъртието на Апостола на свободата Васил Левски. По този повод Столична община, Софийската света митрополия и Общобългарски комитет „Васил Левски“ проведоха тържествена церемония – поклонение. Съпричастен на възпоменателното събитие в памет на безсмъртното дело на Апостола бе и Синдикатът на българските учители. Отбелязването на годишнината от гибелта на великия български революционер в столицата започна с панихида в древния столичен храм „Св. София – Премъдрост Божия“. На нея присъстваха Йорданка Фандъкова – кмет на София, Мая Манолова – омбудсман на Република България, д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, Цветан Цветанов – председател на парламентарната група на ГЕРБ, министри, депутати от софийските избирателни райони, общински съветници, видни столични общественици, медии.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 8 от 29 февруари 2016 г.
Ролята на СБУ в утвърждаване на християнските ценности сред децата и учениците По инициатива на Синдиката на българските учители на 16 и 17 февруари т. г. в Централата на Синдиката се проведе семинарно обучение на тема: „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците“.

То бе организирано съвместно със Светия Синод на Българската православна църква и Регионалния инспекторат по образование - София град. Участие в него взеха повече от 90 директори и учители от столични училища и детски градини, студенти по специалността „Богословие“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и др. Талантливите изпълнители от хор „Рая” към 20. ОУ „Тодор Минков“ – София, с художествен ръководител, старши учител по музика Надежда Димитрова, поздравиха присъстващите с песнопения от източноправославната музика. Приветствия към участниците бяха поднесени от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министъра на образованието и науката - Диян Стаматов, и началника на РИО на МОН за София град - Ваня Кастрева. Свои доклади по темата представиха: Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, носител на Специалната награда на председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината - 2007“ и автор на повече от 30 помагала за учители и ученици по религия, и д-р Десислава Панайотова - дългогодишен учител по религия, експерт в Културно-просветния отдел на Светия Синод, ръководител на Център за борба със сектите към храм „Св. Кирил и Методий“ и главен редактор на сайта на Българската патриаршия. Добри практики и успешен опит бяха споделени в презентациите, представени от учителите по религия в столичното 20. ОУ „Тодор Минков“ - Руска Тошева, и в 172. ОУ „Христо Ботев“, гр. Нови Искър - Милена Стоименова.

Димитринка ХРИСТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
В памет на Апостола
„Какво искам повече, като гледам отечеството си, че е свободно? Нали това ми е предначертанието днес за него? Не да видя себе си на голям чин, но да умра, братко! На всеки български работник трябва да даваме такова предначертание. И тогава работата ни ще свети и Българско ще гърми най-бляскаво като едничка държава в цяла Европа. И най-често трябва да се съветваме ние, дейците, като спазим (посочим) един другиму грешките си. Защото всеки бърка, па не може (сам) да се съвземе. На драго сърце трябва да обичаме онзи, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел.”
Левски до Филип Тотю, 1 март 1871 г.
Отмина 19 февруари. Обесването на Васил Левски. Сто четиридесет и две години оттогава. Почти век и половина. Отново се отслужи заупокойна света литургия в памет на йеродякон Игнатий. Последва общоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в едноименния квартал на Казанлък.

Ден за размисъл на всеки гражданин на Република България; ден, в който, свеждайки глава пред паметта на Апостола на българската свобода, би следвало да се запитаме действително ли сбъднахме мечтите му, посветихме ли младото поколение в демократичните му идеали...

Достойно ли живеем днес под знамето на една „чиста и свята република”?...

Синела МИЛЕВА, старши учител в начален етап на ОУ „Георги Кирков”, гр. Казанлък бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев: СБУ е сред най-верните ни съидейници за духовно-нравственото възпитание на българските деца
Ставрофорен иконом Захарий Дечев е доктор по педагогика. Работи в екипа на Културно-просветния отдел на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия. Експерт е по проблемите на религиозното образование в Общинска администрация – Бургас. Енорийски свещеник е в храм „Свети Атанасий” в гр. Българово. Има издадени множество методически пособия, свързани с обучението по религия в началната училищна възраст.

- Вие сте позната личност сред учителските среди. Дълги години работите за изграждането, осъзнаването и съхранението на християнските ценности сред подрастващите. Какви са изпитанията и трудностите, от една страна, и кои са съмишлениците Ви, от друга страна, които срещате по този си достоен път?

- Несъмнено трудностите да намери своето достойно и равноправно място в училище учебният предмет религия-православие наистина се оказаха много и необятни. Те се дължат на противоречия от различно естество и на различно равнище - като се тръгне от семейството и се стигне до министерството на образованието. Но по-важното е това, че има и много хора, които разбират и милеят за разрешаването на проблема, свързан с духовно-нравственото възпитание на българските деца. Боли ги за това, че то не се осъществява така, както трябва да бъде. Във възпитанието на детето да се дава възможност то да бъде духовно облагородено, да бъде духовно преобразено. Да вижда истинската светлина, която да му проправи пътя към живота. Д.ик.н. Янка Такева е един от лидерите, който изключително много радее за православното възпитание и за духовно-нравственото издигане на българските деца.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Георги Маринов, началник на Регионален инспекторат по образованието – Габрово:
Партньорството ни със СБУ има своите традиции в духа на креативното съдействие за подпомагане дейността на работещите в сферата на образованието в областта
- Г-н Маринов, кои са новите акценти и приоритети в дейността на Регионален инспекторат по образованието – Габрово за учебната 2015/2016 г.?

- Габровска област има традиции в образователното дело. Тук на 2 януари 1835 г. е открито Първото българско светско училище с дарения на родолюбивите габровци Васил Априлов, Никола Палаузов, Васил Рашеев и др. За нуждите на училището се създават първите учебници, помагала и пособия, които се възприемат като еталон от по-късно възникналите български училища.

С респект към традициите и натрупания опит в развитието на образователното дело, отчитайки приоритетите в държавната политика в образователната система и спецификата на региона, за учебната 2015/2016 година Регионален инспекторат по образованието – Габрово извежда като основни приоритети, водещи до придвижване на параметрите на образователната система към желаното от обществото състояние.

Интервю на Велина АНТОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
СПОДЕЛЕНО
Заедно със СБУ в мисията за запазването на националната ни идентичност
Симеон Ангелов, директор на 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София: Обучението, организирано от СБУ, е изключително полезно. То поставя правилните акценти по отношение на религиозното обучение и възпитание на младите, а също и насочва какво да се заложи в учебните програми. Сега при предстоящата реформа в образованието в учебното съдържание по история и литература трябва да се акцентира и открои междупредметната интегративна връзка на тези предмети с православието. И не само по тези учебни дисциплини. Християнството като религия в България съществува много преди покръстването от Княз Борис I, като тези факти в учебниците се спестяват и приемането на християнската вяра е представено на учениците като насилствен акт. По образование съм магистър богослов. Една от дипломните ми работи бе на тема: „Религиозното обучение в часовете по роден край в 1. клас“ и там по един много силен начин са преплетени българските обичаи и традиции, които са в основата на християнската вяра. В началния етап е времето, в което трябва да бъде поставено началото на истинското религиозно обучение. В нашето училище всички учители са високо мотивирани и достатъчно подготвени. Дори и в часовете на класа отговорно предават на учениците основите на вярата, която ни е съхранила през вековете.

Записаха: Димитринка ХРИСТОВА и Таня ЛЕОНИДОВА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВАНАДЕСЕТАТА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
12–17 юли 2016 г., „Гранд хотел Варна” – “Св. св. Константин и Елена”
През 2016 година Синдикатът на българските учители и Българската работническа федерация „Спорт и здраве” отново ще съберат на едно място стотици представители на най-благородната професия, като организират Дванадесетата спартакиада на учителите с международно участие. Вече единадесет поредни години българските учители и техните чуждестранни колеги доказват чрез спорта своята толерантност, синдикално единство и солидарност. По време на предишните спартакиади бяха създадени много нови приятелства и това е потвърждение, че спортът е полезен не само за физическото здраве на участниците, но и за тяхното духовно развитие. От името на Синдиката на българските учители и БРФ „Спорт и здраве” имаме удоволствието да поканим Ваши отбори да вземат участие в ХII спартакиада на учителите с международно участие, която ще се проведе между 12 и 17 юли 2016 г. в курорт „Св. св. Константин и Елена” под патронажа на г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), и г-н Мартин Ромер - Европейски директор на Европейския синдикален комитет на образованието.

- бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
25-годишен юбилей отпразнува ОДЗ № 10 „Приказка“, гр. Варна С голям концерт и весел детски рожден ден бе отбелязана юбилейната годишнина на ОДЗ № 10 „Приказка” в гр. Варна. Четвърт век е достатъчен за създаване на традиции! Традиции, формиращи знания и усещане за любов, вяра, доброта и красота! Доброта и красота, поръсени от дланите на учителите и съхранени заедно с детството... завинаги!

Историята на детска градина „Приказка” започва през месец октомври, 1990 г. когато за първи път отваря врати за децата на младия квартал „Владислав Варненчик” II м.р., в гр. Варна. Една светла и просторна сграда, която през годините е приютила смеха и мечтите на хиляди малки палавници. На 1 декември 1997 г. към детското заведение се открива филиал в бл. 209 с 3 градински групи. На 21 септември 2006 г. е открит нов филиал в бл. 210 за 1 яслена група и детската градина става ОДЗ № 10 „Приказка”. В настоящия момент то функционира с 10 групи и 280 деца.

В историята се вписват имената на много учители, служители, родители и общественици, дали своя принос, за да има днес детска градина „Приказка” със свой облик, традиции и утвърден престиж.

Екип на ОДЗ №10 „Приказките“, гр. Варна бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Ученици от столичната 33. ЕГ „Света София“ се обучаваха в лидерство Във впечатляваща лекция, посветена на лидерството, имаха възможност да участват учениците от два единадесети класа на столичната 33. Езикова гимназия „Света София“.

На 15 февруари т.г. Стоил Съйков, член на Управителния съвет на Училищното настоятелство и магистър по „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“, поднесе на учениците истински брейнсторминг на тема лидерство. В продължение на близо час младежите задаваха въпроси, даваха дефиниции, разсъждаваха и учиха как да създадат екип и, съобразявайки се с индивидуалните особености на всекиго, да стигнат до общо, добро и успешно за всички решение. Осъзнаваха различните аспекти на лидерството и лидерските подходи за нещата от живота, разсъждаваха за лидерството като учебен подход и за лидерството като управление. „Най-важно е да научат - каза Стоил Съйков - че трябва да действаме, да се отворят мислите и сърцата за действие, а не да сме пасивни. Най-трудното и нужното е да се самообразоваш, да развиваш себе си. Алфата и омегата е личната мотивация, лидерът трябва да поставя цели. Лидерството е осъзнаване къде си, къде е твоят интерес, какво правиш, за да се постигне твоята цел.“

Светла СТРУМИНА бр. 7 от 22 февруари 2016 г.
Бюджет 2016: Заедно отстояваме най-добрите решения за образованието По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители инициира обучение, посветено на съставянето и приемането на бюджета в системата на средното образование. Тази година то се проведе на 5 февруари в град Банкя. Основни лектори в него бяха: Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите (МФ), Дима Коцева и Мариана Ламбова, началник-отдели в Дирекция „Финанси“ на Министерство на образованието и науката (МОН) и Даниела Ушатова, ръководител на екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Участие в националния обучителен форум взеха членовете на Изпълнителния комитет и областните координатори на СБУ, социални партньори от цялата страна: зам.-кметове на общини, директори на дирекции „Образование“ в общинските администрации, началници и експерти от регионалните инспекторати по образование към МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и д

Велина АНТОВА, Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Споделено от експертите в общините: Активно и градивно партньорство за ефективен бюджет в системата на средното образование - интервюта - бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Първа среща на министър Меглена Кунева с членовете на Отрасловия съвет На 8 февруари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първата протоколна среща на новоизбрания министър на образованието и науката Меглена Кунева с членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. В нея взеха участие Красимир Вълчев - главен секретар на Министерството на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, експерти от Централата на Синдиката и представители на национално представените синдикални и работодателски организации у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Кръгла маса: За патриотично, гражданско и религиозно възпитание и образование в училището На 10 февруари т.г. в столицата се проведе национална кръгла маса на тема „Патриотичното, гражданското и религиозното възпитание на българската училищна младеж“. Форумът с организатор Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) обсъди професионално и експертно ключови теми, въпроси и проблеми, свързани с образованието и възпитанието на децата и младите хора в патриотични и нравствени ценности, активно гражданство, ролята и споделените отговорности за това от училището и гражданското общество в цялост. Презентирани бяха политиките, насочени към формирането на ценностна система и гражданско поведение и образование у младите хора, както и взаимодействието между различните фактори за тяхното успешно реализиране. Събитието бе открито с приветствие на акад. Григор Велев, председател на БАНИ. В работната формула на кръглата маса участие взеха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и дописен член на Българската академия на науките и изкуствата; акад. Маргарита Каменова – главен секретар на БАНИ; доц. Стоян Танев - дописен член на Академията; Валентин Стамов - директор на Института по журналистика към БАНИ, представители на академичните среди - членове на БАНИ от различните области на науката, учители и директори от София. Тук бяха и главните експерти от Централата на СБУ – Желю Иванов, Иван Кънчев и Пламен Иванов.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Премиера: Изследване за ролята на жената в съвременния свят Книгата „Жените в „Ислямска държава“ с автори проф. дпн Татяна Дронзина и Явор Райчев бе представена на 9 февруари 2015 г. в Централния военен клуб в столицата. Посланици и представители на посолства, учени, общественици, преподаватели от висши училища, български и чуждестранни студенти, директори и учители от столични училища, представители на Синдиката на българските учители дойдоха да поздравят авторите и почетоха премиерата на книгата, която разглежда едно от феноменалните явления на съвремието и сама по себе си е явление от световна величина в изследователския документален анализ.

Светла СТРУМИНА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Обучение на синдикалния актив От 03.02 до 05.02.2016 г. в с. Минерални бани, обл. Хасково, се проведе работна среща на председателите на общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители от Казанлък, Павел баня, Раднево и Гълъбово, на председатели и секретари на организациите от Община Казанлък. На тази среща, организирана от Мими Ранева, председател на ОбКС – Казанлък, се разгледаха въпроси от организационен и трудово-правен характер. В семинарното обучение взеха участие г-н Иван Поров, областен координатор за Старозагорска област, член на ИК на СБУ, и Роза Костова, експерт-юрист в Централата на СБУ.

Роза КОСТОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
С промени в Закона за публичните финанси се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. С предложението до Народното събрание се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси. В законопроекта са дефинирани условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения.

По информация на Пресцентъра на МС бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Наставничеството е инструмент за привличане на младите учители в училището интервю с Галина Евденова, началник на РИО на МОН – Враца Димитринка ХРИСТОВА бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Уроци за човечност и съпричастност в ЦДГ № 17 “Валентина Терешкова”, гр. Варна Учителите от ЦДГ 17 „Валентина Терешкова”, гр. Варна, предложиха през учебната година в плана за дейността на детското заведение да бъдат включени инициативи, които да активизират родителската общност с добра воля в полза на нуждаещи се хора.

Донка ВЕЛИКОВА, председател на СО на СБУ в ЦДГ № 17, гр. Варна бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
Добри практики: Заедно, за да успеем Етнокултурното разнообразие е голямо предизвикателство за съвременните детски градини. Затова за поредна година екипът на ОДЗ № 68 „Ран Босилек” стартира проект „Заедно, за да успеем”, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Фокусът на проекта е поставен върху деца от малцинствени етнически групи, като основните дейности целят осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователна интеграция.

Лиляна ВАСИЛЕВА, директор на 68. ОДЗ „Ран Босилек”, София бр. 6 от 15 февруари 2016 г.
СБУ проведе обучение за съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2016 г. На 5 февруари 2016 г. в град Банкя се проведе семинарно обучение за съставяне и приемане на бюджета за системата на средното образование за 2016 г. То се организира от Синдиката на българските учители за единадесета поредна година. В него взеха участие Мариана Ламбова, началник-отдел в Дирекция „Финанси“ и Дима Коцева, началник-отдел в същата дирекция на Министерството на образованието и науката. Сред лекторите бе и Мариана Мотева, държавен експерт в Министерството на финансите (МФ), както и Даниела Ушатова, ръководител на екип „Общински услуги и финанси” в Националното сдружение на общините в Република България. Заедно със синдикалния актив - членовете на Изпълнителния комитет и областните координатори на Синдиката, в обучението се включиха социални партньори от цялата страна – заместник - кметове на общини, директори на дирекции по образованието в общински администрации, началници и експерти от регионалните инспекторати по образование към МОН, директори на учебни заведения в системата на средното образование и др. Презентациите, които бяха представени пред аудиторията по време на семинарното обучение, ще бъдат достъпни на сайта на Синдиката на българските учители: www.sbubg.info.

УД бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Меглена Кунева е новият министър на образованието и науката С думи на благодарност за отговорността да поеме един от най-сложните сектори у нас бившият министър на образованието проф. Тодор Танев предаде поста си в ръцете на Меглена Кунева. Тържествената церемония се състоя на 4. 02. 2016 г. в просветното министерство. „Искам мотивацията и енергията на екипа на МОН да се запазят и надградят“, обяви вицепремиерът и вече министър на образованието Меглена Кунева. Тя подчерта, че с проф. Танев вече са започнали да говорят за образованието и така ще продължат и занапред. „Това е една добра основа да продължим да обменяме мисли, идеи и много ценен опит. Благодаря за всичко, което сте направили“, обърна се към проф. Танев г-жа Кунева. От своя страна той благодари за постигнатото на екипа си и завърши с думите: „Поднасям Ви едно от най-добрите интелектуални бижута - г-жа Кунева“.

УД бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Кметът Йорданка Фандъкова откри новия корпус на 61. ОДЗ в София С тържествен водосвет за здраве и благоденствие бе открит новият корпус на столичното 61. ОДЗ „Шарено петле” в район „Слатина”. По стара българска традиция кметът на София Йорданка Фандъкова и гостите на празничното събитие бяха посрещнати с хляб, сол и мед. Сред присъстващите, уважили откриването на новопостроената сграда, бяха кметът Наталия Стоянова и зам.-кметовете на район „Слатина“, служители на районната администрация, директорът на Дирекция „Образование” Мария Минчева, директорът на Дирекция „ЖОСТЕЕ” инж. Анна Мутафчиева, експерти на Столична община и представители на Столичен общински съвет, директори на детски градини, учители, родители и медии. По повод новата придобивка бяха поднесени поздравления и цветя от името на председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Гост на броя Евгения Вълкова, началник на РИО на МОН - София-град: „Учителят трябва да бъде повече включен в управлението и организацията на училището“

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Гост на броя Иванка Киркова, началник на РИО на МОН – Пловдив: „Нашата обща цел е защита в максимална степен на правата и интересите на българския учител“

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Гост на броя инж. Милчо Доцов, кмет на община Берковица: „СБУ стои в основата на положителните промени в сферата на образованието“

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Учители и ученици от ОУ „Кирил Христов” в Стара Загора дариха средства за възстановяването на Голямата базилика в Плиска ОУ „Кирил Христов” - град Стара Загора, стана първото училище в България, което направи дарение за възстановяването на Голямата базилика в първата средновековна българска столица Плиска. Средствата бяха събрани по идея на Господин Балъкчиев, директор на училището, а благородната кауза бе подкрепена от екипа на учебното заведение, включително и от организацията на СБУ в него. Към родолюбивото дело се присъединиха и учениците на училището и бяха събрани над 800 лева за подпомагане реставрацията на изконната историческа ценност, свидетелство за държавното и духовно величие на българите. Иван ПОРОВ, член на ИК и областен координатор на СБУ - Стара Загора бр. 5 от 8 февруари 2016 г.
Регламент на ХI Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2016–2017 г. Като национално-патриотична организация Национално Движение Русофили посвещава ХI Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” на 180-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и 140-годишнината от началото на Руско-турската освободителна война.

Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили, с подкрепата на: Международен обществен фонд „Российский фонд мира”, Министерството на образованието и науката, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на българските учители.

Със заповед на Министерството на образованието и науката конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016–2017 г. под № 28, направление „Наука и техника”.

Цел на конкурса: Чрез проучване на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народ младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо-руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти, стихове, разкази, рисунки по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география, руски език, информатика, изобразително изкуство и др., за разширяване познанията на учащите се.

- бр. 5 от 06 февруари 2017 г.
Проведе се първото за 2016 г. заседание на Отрасловия съвет На 26 януари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за тази календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
СБУ и МОН инициират обучения по превенция на риска от терористична заплаха На 27, 28 и 29 януари 2016 г. по инициатива на Синдиката на българските учители, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Фондация „Европартньори - 2007”, в гр. София се проведоха обучителни семинари на тема „Терористична заплаха за училищата”. В тях участваха над седемдесет директори на столични училища и детски градини, учители, класни ръководители, членове на СБУ.

Велина АНТОВА, Светла СТРУМИНА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Предизвикателствата на 21. век за формиране на новите познавателни и социално-емоционални умения на ученици и учители На 22 януари т.г. столичната Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ с директор Емилия Лазарова бе домакин на национална кръгла маса по актуалната тема: „Новият закон за предучилищното и училищното образование: умения за 21. век за ученици и учители - как да ги постигнем?“ Дискусионният форум бе организиран по инициатива на Синдиката на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева и Фондация „Заедно в час“ с изпълнителен директор Евгения Пеева.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Светла СТРУМИНА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Българският учител - с научни степени Приветствам и убедено подкрепям позицията на Синдиката на българските учители, изразена от председателя - д.ик.н. Янка Такева, на ХХХV Синдикален съвет относно „сериозни основания“ българският учител „да защитава научни степени.“ (в. „Учителско дело“, бр. 1 от 11. 01. 2016 г.). … Едно от условията днес учителската професия да стане отново желана, предпочитана, да се издигне качеството и ефективността на педагогическия труд и да се печели общественото доверие е действително учителят да се насърчава и подпомага да защитава научни степени. По този начин учителят се утвърждава като творец в образованието и по-широко в областта на филологическите, природните, здравните, техническите науки, изкуствата и др. Разширяват се възможностите му за социално изявяване, за унаследяване на традицията да бъде учител на млади и на възрастни…

проф. дпсн Л. Ст. ГЕОРГИЕВ бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Партньорство На 27 януари т.г. председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева посрещна в Централата на СБУ представители на Синдиката на работещите в образованието и науката на Словакия - доц. д-р Мирослав Хабан, зам.-председател на Синдиката и Иван Сос, председател на Съвета на средните училища.

УД бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
ПГСС „БУЗЕМА” - училище с традиции от миналото, съчетани с отлична професионална подготовка в бъдещето Професионалната гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА” е единствената в София и околностите, която извършва прием по специалностите: „Механизация на селското стопанство” и „Цветарство” и подготвя кадри за професиите „Монтьор на селскостопанска техника” и „Техник - озеленител”.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Ученици и учители организираха благотворителен концерт, част от "Най-големият урок в света" на УНИЦЕФ Ученици и учители от столичното 60. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ проведоха своя традиционен благотворителен концерт под наслов „Правата на детето“ в тържествената зала на Военната академия „Георги Сава Раковски“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Регламент на обявените от Национален клуб „Родолюбие” XXIV национален ученически конкурс под наслов:„Априлското въстание” и конкурс за учители „Мисия учител“ -

Обществен съвет на НК „Родолюбие“ бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Представителите на институциите в България трябва да бъдат наши приятели Интервю с Мартин Михалев е ученик в X клас на ПГ "Иван Хаджиенов", гр. Казанлък, специалност КТТ (Компютърна техника и технологии), който от две години е член на Младежки общински съвет (МОС), а отскоро и негов председател.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
С почетния знак на ИСС удостоиха президента на Европейския икономически и социален комитет Георгиос Дасис С официална церемония на 14 януари т.г. в София Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС) награди с почетен знак за принос в развитието на организираното гражданско общество в България Георгиос Дасис – президент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел. Високото отличие бе връчено по време на срещата на президента Дасис с членовете на българския Икономически и социален съвет, сред които бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, и Пламен Димитров – президент на КНСБ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Светлозар Недев, рицар от Командерия „Св. Игнатий Старозагорски“, представи първата си изложба - живопис за 2016 г. В Мраморното фоайе на Концертен комплекс „България“ в столицата бе представена първата самостоятелна изложба - живопис за 2016 г., на известния български художник Светлозар Недев, рицар на Командерия „Св. Игнатий Старозагорски“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Конкурс Девети национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“ за ученици от 8. до 12. клас под патронажа на министъра на образованието и науката на тема: Границите в историята - истории без граници. Синдикатът на българските учители традиционно ще връчи Специална награда.

Фондация „Ценности“ бр. 4 от 1 февруари 2016 г.
Законът за равнопоставеност на жените и мъжете е необходим като рамка, върху която трябва да се надгражда. Около това становище се обединиха участниците в кръгла маса за обсъждане на едноименния законопроект, внесен в Народното събрание Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, председател на Комисия за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ, член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, вицепрезидент на Женския комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация синдикална организация, участва, в кръгла маса за обсъждане на внесения в 43. Народно събрание (НС) законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, организирана от националния омбудсман Мая Манолова. Дискусията се проведе на 19 януари 2016 г. В нея взеха участие още: вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, вносител на законопроекта; председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика към 43. НС д-р Хасан Адемов, заместник-председателят на Комисията Светлана Ангелова, председателят на Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения към 43. НС Бойка Маринска, председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към 43. НС Светлин Танчев, председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева, депутати, експерти и представители на неправителствени организации, работещи в сферата на равнопоставеността.

Велина АНТОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Столична община представи за обсъждане проект на Стратегия за развитие на образованието 2016- 2023 г. На 20 януари 2016 г. в Столична община се проведе разширено заседание на членовете на Консултативния съвет по образование към кмета на Столична община, с участието общински съветници, на представители от районите администрации и неправителствени организации, с отношение към образованието, на което бе представен за обсъждане проект на Стратегия за з развитие на образованието в София в периода 2016 - 2023 г. В заседанието участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Проведе се дискусия за иновативните училища Какво е бъдещето на образованието и образованието на бъдещето, какви би трябвало да бъдат училищата след няколко десетилетия и каква е ролята на днешните учители в това развитие? Що е иновация, какво прави училищата иновативни и кои са характеристиките и общите черти на 20 от тях, според класациите на Microsoft и TechInsider, училища по света, каква е приликата им с алтернативните образователни модели от 19. и 20. век? По тези основни въпроси търсиха отговори и споделяха идеи експерти от държавни институции и неправителствени организации по време на дискусията, проведена на 20 януари 2016 г. от Института за прогресивно образование (ИПО) в столицата. В нея взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, Лазар Додев, директор на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране” в Министерството на образованието и науката, и Наталия Михалевска, началник на отдел „Училищна система“ в Дирекцията; Иван Кънчев и Пламен Иванов - главни експерти в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ, Деян Стаматов, директор на 119. СОУ и представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, директори и учители от столични училища.

Светла СТРУМИНА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Сдружението за учителска взаимопомощ в София отчете финансова стабилност и устойчиво развитие На 14 януари т.г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе редовната годишна отчетно-изборна конференция на Сдружението за учителска взаимопомощ (СУВ) - София, на която присъства и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на Сдружението и столичната Взаимоспомагателна каса през 2015 г. представи неговият председател Бойка Харалампиева. Изложението започна с анализ на икономическата ситуация и политиките в областта на образованието в нашата страна, като база за работата на СУВ и предстоящите дейности през 2016 г.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Софийски ученически съвет: Вдъхновени и единни по пътя на успеха На 15 януари т.г. в столичното 35. СОУ „Добри Войников“ се състоя единадесетото Общото събрание на Софийския ученически съвет (СУС). Специален гост на форума бе д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. В приветствието си към делегатите, тя изтъкна добрата съвместна работа, в т.ч. и популяризирането на дейността на страниците на печатния орган на СБУ в. „Учителско дело” още от учредяването на СУС и отправи благодарност към неговото ръководство за проявената активност. „Тази връзка между Софийския ученическия съвет със Синдиката на българските учители и РИО на МОН - София, ви дава широка възможност да влияете върху процесите в училищата за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес, за хубавите неща, които искате да се случат в българската образователна система” - каза още г-жа Такева. Тя покани представители на СУС да се включат в организираното от Синдиката предстоящото обучение на директори и класни ръководители на тема „Терористичната заплаха за училищата”. Председателят на СБУ направи и конкретни предложения, които да бъдат включени в плана за работа на Съвета през 2016 г.: Заедно със СБУ и МОН под егидата на СУС да се организира национална дискусия във връзка с приложението на новия Закон за училищното и предучилищното образование; Под ръководството на д.ик.н. Янка Такева, член на Икономическия и социален съвет (ИСС), да се проведе среща с неговия председател проф. Лалко Дулевски, на която членовете на Софийския ученически съвет да се запознаят с резултатите от проучването на ИСС за миграционните нагласи на завършващите училище ученици и младежи в национален аспект, за да се подпомогне по-нататъшното развитие на това изследване. „На всички вас пожелавам здраве, късмет, ползотворна работа и знайте, че винаги можете да разчитате на СБУ. На добър час” – отправи послание г-жа Такева. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Стани учител” - Кампания на Педагогическия факултет - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” В отговор на актуалните политики на европейско и национално ниво, насочени към повишаване на привлекателността на учителската професия сред младите хора и в съответствие със Стратегията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за повишаване на качеството на висшето образование и ориентирането му към потребностите на пазара на труда, Педагогическият факултет стартира едногодишна кампания „Стани учител!” (ноември, 2015 г. – ноември, 2016 г.) Очакването е да се привлече вниманието на студентите педагози, както и на широката общественост към този значим проблем и да се предприемат конкретни действия за решаването му.

УД бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Формирането на устойчиви умове – сигурност в образованието и културата на България Становище на Обществената академия за наука, образование и култура относно Международната конференция, организирана от ЮНЕСКО и „Атлантически клуб“ в България, на тема „Борба с насилието и екстремизма: Нов план за сигурност в образованието и културата“ – 16.12.2015 г. в хотел „Балкан“, гр. София.

Академик Асен БОГДАНОВ бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Тридесет незабравими години 76. ОДЗ „Сърничка” отваря врати за децата на столичния квартал „Младост 4” през 1985 г. Оттогава до днес в детското заведение се води пълноценен възпитателно-образователен процес. Всеки учител, работил тук, е посветил дните си, обичта и професионализма си на благородната мисия да възпитава децата в добро, да ги развива творчески, да формира умения за успешно учене по-късно в училище.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 3 от 25 януари 2016 г.
Национален форум за ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор в България На 8 януари 2016 г. в столицата се проведе национална конференция на тема „Ролята на професионалните гимназии по селско стопанство за модерното и проспериращо развитие на стопанския сектор”. Тя бе организирана от Синдиката на българските учители съвместно с Фондация „Конрад Аденауер” и Асоциацията на земеделските училища в България и бе модерирана от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Това бе първата конференция за бъдещото развитие на професионалните гимназии по селско стопанство, за мястото и ролята им в аграрния сектор на България, която се провежда след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тя е и първият форум, на който бяха поставени и дискутирани приоритетни и актуални въпроси, свързани с преминаването на селскостопанските гимназии, според Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО към общините.

Инициирайки провеждането на конференцията, СБУ отново доказа, че е авторитетен Синдикат, чийто политики съдействат за разрешаването на възлови проблеми, засягащи както модернизацията на системата на образованието и повишаването на неговото качество, така и широк диапазон на икономическия и социален живот.

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
За осми пореден път - „Различни, но заедно” за едно по-хуманно и толерантно общество На 11 януари 2016г. в столичния театър „София” за осма поредна година по утвърдена традиция се състоя мащабният социален проект „Различни, но заедно”, сред чийто организатори е Синдикатът на българските учители с председател д.ик.н. Янка Такева. Събитието премина под патронажа на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, която заедно с председателя на СБУ са от първите носители на почетния знак „Сърцето на София”.

На тържествената церемония с високото отличие „Сърцето на София” за 2015 г. бяха отличени заслужили директори и учители от столицата, работещи всеотдайно за издигане на авторитета на училището като институция и жизненоважна среда за младите хора, както и за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност и прилагане на иновативни методи в образователния процес.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Синдикатът на българските учители - вдъхновяваща сила в образованието Няма напредък без вдъхновение. Но то не е лесно. Потребни са привлекателни перспективи, всеотдаен пример на устременост за тяхното постигане и отбелязване, насърчаване на всеки успех, колкото и малък да е той, защото от малкото се отива към голямото. Тази функция у нас в областта на образованието плодотворно осъществява Синдикатът на българските учители. Това го прави вдъхновяваща сила, която мобилизира и води дейците на учебното дело към равнение с европейските критерии - обобщен израз на потребностите на ХХI век.

Достатъчно е да се разгърнат страници на в. „Учителско дело” - информационното издание на Синдиката, за да се види и почувства припламналата енергия за обновителни процеси. Тя пулсира в актуалните и множащи се инициативи на ИК на СБУ, начело с председателя д.ик.н. Янка Такева и в ентусиазма, с който те се подхващат и претворяват в практиката на районни, общински просветни звена, на училища и детски градини. Не е трудно читателят да остане впечатлен от общия подем и да заживее с него. Да осмисли как с делата си Синдикатът печели партньори и все по-активно е търсен за партньор.

Проф. д.пс.н Л. Ст. ГЕОРГИЕВ, председател на Секция „Педагогика и психология“ към СУБ бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Ученици поздравиха СБУ по случай Василица По традиция Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, заедно с ученици – сурвакарчета от цялата страна, реализират инициативата „Да градим мостове помежду си“, като гостуват на държавни и неправителствени организации по случай Василица, представят български и ромски фолклор и пожелават успехи и добруване между хората. Посрещането на Василица, символ на Новата година, е значимо събитие в празничния календар на ромите. Творческият спектакъл „Житие“ и ритуалът със сурвакане за здраве, плодородие и късмет през новата година бе представен на 14 януари от ученици на Детската ромска танцово-театрална трупа „Чавале Ромале“ при Основно училище „Георги Стойков Раковски“ - с. Голямо Ново, община Търговище. Децата и техните учители, заедно с образователния експерт Нели Николова от Център „Амалипе“, гостуваха в Централата на Синдиката на българските учители в София. Младите таланти пресъздадоха ромските традиции и фолклор. Сурвакаха за здраве и късмет председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и нейния екип. И както повелява националната ни традиция сурвакарите получиха дарове от домакините на Синдиката. Г-жа Такева благодари на учениците за музикалния поздрав и им пожела много успехи в училище по пътя на знанието, да бъдат здрави и щастливи – гордост за своите родители и учители.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Основни положения на организацията на националния конкурс "Учител на годината" За деветнадесети път Синдикатът на българските учители организира национален конкурс "Учител на годината"

Цел на конкурса:

Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и ги приобщи към националните и световните традиции; да повиши личното професионално самочувствие; да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; да издигне престижа на педагогическите кадри.

Направления, в които се излъчва "Учител на годината":

I. Предучилищно възпитание и подготовка

II. Начално образование

III. Хуманитарно направление

IV Природо-математическо направление

V. Изкуства и спорт

VI. Професионално образование

VII. Директори и помощник-директори

VIII. Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници

IX. Млади учители

- бр. 2 от 18 януари 2016 г.
104. ОУ "Захари Стоянов" в София отпразнува своя 90-годишен юбилей Началото бе през далечната 1925 година като клон на Боянското начално училище. През годините 104. ОУ "Захари Стоянов" израсна и се превърна в съвременно училище, съчетало „традиции с модерно звучене“. Днес, близо век по-късно, утвърдило се като едно от водещите в столичната образователна система, то не спира да привлича със собствен облик и екип от педагози, които с много професионализъм, идеи и амбиции, умело водят своите възпитаници по пътя на познанието.

С „Хубава си, моя горо!“ в изпълнение на най-малките ученици започна празничният юбилей на едно от най-старите столични училища. Аулата на УАСГ в София едва побра развълнуваните възпитаници, учители, родители и гости на празничното събитие. Юбилеят бе в края на миналата 2015 г. За пореден път екипът на учебното заведение показа, че не спира да разпалва пламъка на светлината, надеждата, вярата и желанието за знания в детските души.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Трети национален конкурс „Виж моя ангел“
Вълшебни ангели, сътворени от деца помагат на деца!
За поредна година, в навечерието на Рождество Христово, Арт къща „Куклите“ посрещна децата творци на България, които бяха отличени в Третия национален конкурс „Виж моя ангел“. На церемонията по награждаването на 21 декември 2015 г., в присъствието на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова, бяха отличени най-добре изработените кукли ангели. Гости на значимото национално събитие бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители - партньор на конкурса, Маринела Радева, началник на Кабинета на вицепрезидента на Република България, Ирина Гъркова, съветник по култура, духовно развитие и национална идентичност на президента на Република България, Мария Цанкова, гл. експерт в Комисията по българско гражданство и българи в чужбина към Администрацията на президента, екипът на „Къщата на куклите“ и нейният създател Жени Костадинова, учители, родители, медии и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
90 -годишен юбилей събра доайени на българското образование „Учителят е нашето начало от първите черти и колелца до изгревите натежали в бяло, учителят посока ни е дал …“ – с тези благодарствени думи на почит и уважение бе открит 90-годишния юбилей на водещия учител ветеран Олга Михайлова. Гости на тържественото събитие, което се състоя на 12 януари т. г. в чест на един от доайените на столичната образователна система, бяха председателят на СБУ - д.ик.н. Янка Такева, изтъкнати дейци на образованието през изминалите години, колеги учители, ученици, приятели и роднини, представители на в. „Учителско дело“ и в. „Минали години“ и др. Залата на столично заведение едва побра присъстващите, дошли да засвидетелстват своя респект, уважение и обич към учителя, твореца и човека Олга Михайлова, десетилетия наред създавала уверени, мъдри и успяващи личности, докосвайки ги със своята святост и чистота.

В стихове и послания бе претворен животът на заслужилата учителка от с. Долно Драглище, Разложко, преминала по пътеката му с чест и достойнство, оставяйки светла диря в сърцата и душите на хората около себе си, отваряйки простора на познанието, благородството и човечността на поколения „ята от гълъби и орли“ - нейните ученици. Бяха споделени съкровени спомени от колеги и близки и поднесени много поздравителни адреси от водещи столични училища, сред които 3. СОУ „Проф. Марин Дринов“ в София, Националната природо-математическа гимназия в София и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 2 от 18 януари 2016 г.
Да запазим изконните български традиции На 21.12.2015 г. в актовата зала на столичното 90. СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" с директор Емилия Иванова се проведе превърналия се в традиция празничен концерт. Ученици от различни класове показаха колко много знаят от своите учители за българската коледна традиция и обичаите със сурвакари. Тържествената вечер бе изпълнена с народни песни и танци. Специален поздрав до ръководството и учителите на 90. СОУ бе изпратен от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. УД бр. 2 от 18 януари 2016 г.
СБУ награди най-добрите социални партньори за 2015 г. В навечерието на коледните и новогодишните празници председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри с тържествено слово церемонията по награждаване на най-добрите на европейско ниво социални партньори за 2015 г. - кметове, журналисти, директори на учебни заведения и лидери на СБУ от цялата страна.

По утвърдена традиция заключителният етап на четирите престижни национални конкурса на Синдиката се проведе в столичния парк-хотел „Москва“, а именно Девети национален конкурс „Най-добър социален партньор - кмет“, Девети национален конкурс „Най-добър социален партньор - директор“, Седемнадесети национален конкурс „Журналист на годината“ и Десети национален конкурс „Синдикалист на годината“.

Първото отличие за усъвършенстване на социалния диалог за обмен на модерни и иновативни политики, приятелство и сътрудничество председателят на СБУ г-жа Такева връчи на европейския директор на ETUCE Мартин Ромер. В своето приветствие към присъстващите той сподели: „За мен е чест да съм сред членовете и партньорите на Синдиката на българските учители, който е направил толкова много през годините за своите членове и за устойчивото развитие на образованието. Имате силен синдикат, иновативни виждания за образованието, както и солидарни и мотивирани членове. Вие имате също най-влиятелната и силна жена лидер в Европа - г-жа Янка Такева. Не забравяйте, че бъдещето на образованието и бъдещето на нашите страни зависи от добрия социален диалог и нашата активна работа“ – заключи той.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Благодарствено писмо до председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева Уважаема г-жо Такева,

За нас, учителите и служителите от СОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Ямбол, е чест да Ви поздравим с твърдото отстояване на заетите позиции и постигнатите договорености, свързани с българското образование и неговото бъдеще. В резултат на доброто партньорство между СО на СБУ, в която членуват 100% от всички учители и служители на училището, и директора на училището г-н Гено Стайков, увеличението на работните заплати на педагогическия персонал достигна 12,04%, при увеличение на ЕРС само с 5,5%. Над 50% от всички учители и специалисти с ръководни функции получават брутно трудово възнаграждение над 1050 лв.

Със задоволство можем да споделим и 7,7% увеличение на заплатите на непедагогическия персонал, като минималната е 420 лв.

Г-жо Такева, желаем Ви нестихващи сили, огромна борбеност и ентусиазъм, за да продължите да отстоявате и защитавате интереса на българския учител.

Да Ви благодарим за Вашия всеотдаен и самоотвержен труд за дейностите, които осъществявате, развивате и ще продължавате да развивате за превръщане на българското образование в приоритет.

Живка ДИМИТРОВА, главен учител и председател на синдикалната организация на СБУ в СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Благодарствено писмо на синдикалния актив от град Елхово Уважаема г-жо Председател на СБУ,

Синдикалната организация при Гимназия „Свети Климент Охридски“ в град Елхово изказва своята искрена благодарност към Синдиката на българските учители и неговия председател д.ик.н. Янка Такева, за това, че осигурява възможности за повишаване на квалификацията, кариерното развитие и заплащането на българските учители.

За активното партньорство и ангажираност Ви благодарим от сърце!

Синдикалната организация при Гимназия „Свети Климент Охридски“, гр. Елхово бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Продължава благородната кампания „Направи добро – дарение за дете в нужда” По утвърдена традиция всяка година в навечерието на най-светлите християнски празници – деца, учители и ръководство на столичната ЦДГ № 167 „Малкият принц” участват в благородна кауза. И тази година човеколюбивата кампания „Направи добро – дарение за дете в нужда” се проведе под патронажа на директорката на детската градина Иванка Александрова, която е сред добрите социални партньори на СБУ, носител на високия приз „Учител на годината - 2011“. Водени от убеждението, че добрият пример е достоен за подражание, вече пета година деца, родители и учители от детската градина даряват средства в помощ на нуждаещо се от лечение дете. Тази година те дариха средства за Гергана на 4 години от с. Челопечене.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Гост на броя Негово Превъзходителство Педро Пабло Сан Хорхе, посланик на Република Куба в България: Ще разширяваме сътрудничеството в сферите на образованието, спорта и културата

Интервю на Светла СТРУМИНА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ възпитава чрез изкуство в добродетели С празничен базар „Магията на Коледа“ завърши мащабната благотворителна кампания на Националния военноисторически музей в полза на децата на загиналите военнослужещи и служители в Министерството на отбраната. В кампанията се включиха и ученици от столичното 143. ОУ „Георги Бенковски“ под ръководството на учителя новатор Виолин Неделчев, носител на Специалната награда на Председателя на СБУ в конкурса „Учител на годината – 2015“. (По време на благотворителната кампания бе показана част от най-дългата коледна картичка, кандидат за рекордите на „Гинес“, дело на учениците на 143. ОУ „Георги Бенковски“ с директор Ирена Дойчинова. Димитринка ХРИСТОВА бр. 1 от 11 януари 2016 г.
Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ученици от столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” проведоха Маратон на четенето Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и изявени ученици от столичното 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” се включиха в Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, като заедно четоха откъси от книги, разкази и приказки. Срещата се състоя в модерната и красиво оборудваната библиотека на училището, където над 30 деца от втори, трети и четвърти клас с ентусиазъм демонстрираха в щафетно четене умението си да четат изразително и гладко и получиха заслужени похвали от д.ик.н. Янка Такева и Елеонора Лилова, директор на училището.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Второ ОДЗ „Звънче“, София - мост между две култури и два континента Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе почетен гост на международната среща в столичното 2. ОДЗ „Звънче“ по повод посещението на дипломатическата делегация на Виетнам, предвождана от Нейно превъзходителство - новия посланик на Република Виетнам у нас - Нгуен Тхи Хонг Оанъ. Поводът за посещението, задълбочаващо двустранните отношения, бе представяне на иновативния стил на управление в детското заведение и успешните педагогически практики, резултат от интеграцията на европейските възпитателни модели и стандарти и българските традиционни и културни ценности в областта на предучилищното образование и възпитание.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Планирайте бъдещето от гледна точка на идващия ден Има ли бъдеще за младите българи в родината им бе основен въпрос на дискусията, състояла се на 17 декември т. г. в Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ), гр. София. Тя бе организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България и е част от провежданите форуми в различни градове в страната в рамките на националната кампания на Съвета. По време на срещата, в която се включиха 52 дванадесетокласници от гимназията, бяха обсъдени резултатите от проучване на ИСС за миграционните нагласи на завършващите училище младежи в национален аспект и в Националната търговско-банкова гимназия, гр. София. С учениците разговаряха д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и член на ИСС, и проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Съвета и член на Европейския икономически и социален съвет, а на срещата гостува и Елен Шолтен от Синдиката на работещите в образованието в Холандия (AOb).

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Възможностите за пенсиониране след 01.01.2016 г.
(ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.)
В настоящия материал ще разгледаме възможностите за пенсиониране, в сила от 01.01.2016 г., по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО (по общия ред), по чл. 69в КСО (при условията на Учителския пенсионен фонд), както и придобиване право на пенсия от лицата с недостатъчен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 3 КТ) и пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер (нов чл. 68, а КСО).

Роза КОСТОВА, Павлина ПЕТРОВА - експерт-юристи в Централата на СБУ бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Приказни дни в ОДЗ № 37 „Вълшебство“ На 10 декември 2015г. по време на Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, заедно с Елеонора Лилова, директор на 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“, Мая Алексиева – библиотекар, и ученици от 4. клас на училището, гостуваха на децата и екипа на ОДЗ № 37 „Вълшебство“ в столичния район „Витоша“. Детската градина е ръководена от Гергана Петрова - директор на ОДЗ № 37 и член на организацията на директорите към СБУ. Училището и детската градина в район „Витоша“ имат дългогодишно партньорство, чиято цел е да бъде улеснен преходът за децата от предучилищно образование към началния етап на основното образование.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Успешно участие на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа - EPALЕ България е на седмо място в света преди САЩ, Турция и Канада по брой на регистрирани потребители в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE, и на седмо място в Европа по брой на регистрирани потребители в Платформата сред държавите, участващи в изпълнението на програма „Еразъм +“, изпреварвайки Испания и Унгария. Това са част от резултатите, представени по време на Националния форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE” и постигнати в рамките на първата година от стартирането й у нас.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Знаменателен празник на свещения дух на просвещението
и словото
На 9 декември 2015 г. Сдружение „Ломчани в София“, Община Лом и Секцията „Педагогика и психология“ към Съюза на учените в България (СУБ) организираха в столицата юбилейна вечер на Васил Божинов, уважаван педагог, културен деец и общественик, олицетворяващ будителския дух, дългогодишен приятел и съмишленик на Синдиката на българските учители и ценен автор на в. „Учителско дело“, който вече над 50 години има публикации във вестника.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
„Седмицата на банкера“ в Националната търговско-банкова гимназия С празнична програма от 3 до 9 декември ученици, учители и ръководство на Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) в София откриха „Седмицата на банкера“ и представиха проект DSD, осъществяван съвместно с Посолството на Федерална република Германия у нас. Старта на празничните събития в НТБГ постави Емилия Иванова, директор на училището лидер в средното икономическо образование у нас с думите: „Денят на банкера е значим професионален и училищен празник за нас, защото една трета от учениците ни се обучават в специалност „банково дело“. НТБГ е първата гимназия, която преди повече от 23 години въвежда тази специалност, заедно с учебно-тренировъчната дейност“ – каза тя и допълни, че в с всяка изминала година броят на учебните банки, фирми, митници и застрахователни дружества в гимназията нараства.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Столичната Румънска гимназия „Михай Еминеску” представи дейността на клуб „Здравей, Румъния“ С впечатляваща презентация на български и румънски език ученици и учители от столичната Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” представиха извънкласните дейности в новия клуб „Здравей, Румъния“, посветени на националния празник на нашата северна съседка. Събитието протече под наслов „Румъния на една ръка разстояние“.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Вдъхновен и вдъхновяващ, неподвластен на времето Орлин Стефанов - български театровед, актьор и литературен историк, философ, приятел и съмишленик на Синдиката на българските учители, на 19 декември навърши 70 години. Неординарна личност и авангарден творец, той е желан гост в много училища. Учениците да спрат да преписват неразбираемата литературна критика и сами да вникнат в творбите на великите автори е сред посланията на авторския му моноспектакъл „Завещанието на Сервантес”, който предлага един по-различен и може би по-правдив образ на Дон Кихот. Орлин Стефанов е известен и с авторските си моноспектакли по произведения на Софокъл, Сервантес, Илф и Петров, Ботев, Русо и др.

УД бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Очите детски гледат в нас - за тях е грижата ни свята
Проведоха се ежегодните Паисиеви дни в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Хасково

Клуб „Журналист“ с ръководител Чанита Ангелова, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Академична вечер, посветена на майстора на българския любовен стих Евтим Евтимов На 8 декември 2015 г. в препълнения салон на Съюза на българските журналисти в София се състоя Академична вечер на поезията, посветена на творчеството на талантливия и обичан поет Евтим Евтимов, академик от Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). За поезията на Евтимов говори литературният критик акад. Благовеста Касабова, а негови стихове чете известният актьор и поет Иван Налбантов.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Изповедта на един учител „Въпреки че съм пенсионер, учителската професия остава моя съдба. За да допринеса нещо за подобряване на родното образование, написах повест, посветена на живота в училището“ - казва в свое писмо до д.ик.н. Янка Такева, председателя на СБУ, учителят Стоян Захариев. През последните месеци той посвещава цялото си време и сили на своята повест „Изповед на един учител“. Днес г-н Захариев търси издател за своята повест „Изповед на един учител“. Публикуваме откъс от нея.

УД бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Столичното ОДЗ № 100 „Цветен рай“ чества своя първи юбилей На 11 декември т.г. екипът и децата на ОДЗ № 100 „Цветен рай“ в столичния район „Люлин“ споделиха със своите гости празничното честване на първия си юбилей и на Коледата свята. Създадена преди 5 години, днес градината развива образователни програми и педагогически системи, чрез които се постига отлична социална и познавателна готовност на децата и с право може да бъде определена като еталон за съвременна предучилищна институция и европейски модел за модерно предучилищно възпитание.

Светла СТРУМИНА бр. 40 от 21 декември 2015 г.
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“" от гр. Криводол се включи в Националната седмица на четенето Малките ученици се превъплътиха в ролите на своите любими приказни герои, като представиха и любимите си книжки. Проведоха се също и състезание за най-добър четец и разказвач и състезание по правопис. В последния ден учениците подариха книга за училищната библиотека.

Калинка МИТОВА, старши учител начален етап в СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Криводол бр. 40 от 21 декември 2015 г.
Национална кампания на Икономическия и социален съвет обсъжда миграционните нагласи на младежите у нас: Има ли бъдеще за младите хора в България? Това бе темата на проведената дискусия във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в София по време на разискване на „Резултатите от представително проучване на ИСС за миграционните нагласи на завършващите училище младежи в национален аспект и Втора английска езикова гимназия“. Събитието се проведе на 8 декември т.г. и е част от поредица дискусионни форуми, организирани в цялата страна. То бе открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и член на ИСС, председател на Националната комисия за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ и председател на Обществен женски парламент „21 век“.

Ивайла Василева бр. 39 от 14 декември 2015 г.
65 години възход на Националния дворец на децата С грандиозен танцов спектакъл „Шевицата” на 4 декември т.г. в Зала 1 на НДК, Националният дворец на децата тържествено отбеляза своята 65-годишнина. Той бе изцяло подготвен и изпълнен от екипа и възпитаниците на Двореца. В представлението участваха над 500 музикални и танцови изпълнители от различни творчески формации. Таня Леонидова, Светла Струмина бр. 39 от 14 декември 2015 г.
В ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Ябланово с желание се работи в извънкласна и извънучилищна дейност Интервю с Ангел Огнянов, директор на училището Светла СТРУМИНА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Новият закон за предучилищното и училищното образование през погледа на председателите на СБУ в столичния район „Красно село”

-

Емилия ЧОБАНОВА - главен учител в ОДЗ № 8 „Таврия” и председател на Стачния комитет на ОбКС СБУ - Красно село, гр. София бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Безплатни услуги за пострадали от домашно насилие „Обединени срещу насилието” е проект, чието изпълнение стартира Фондация „Български център за Джендър изследвания” (БЦДИ) в партньорство с Фондация „Толерантност и взаимопомощ” - гр. Хасково. Той се реализира в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014, чиято цел е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство. Проектът ще продължи до 30 април 2015 г. и е насочен към разкриването на приемни за социални услуги и осигуряване на екипи от подготвени и мотивирани специалисти, които ще предоставят интердисциплинарни консултативни услуги на пострадали от домашно насилие. Предвижда се и достъп до кризисен център за подкрепа и възстановяване на пострадали от домашно насилие лица в Хасково и София с фокус върху ромски жени.

Светла СТРУМИНА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Заключителна конференция по проект „Включващо обучение“ На 23 ноември т.г. се проведе заключителната конференция по проект „Включващо обучение“, изпълняван от дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ в МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
РИО-Пловдив: Успешна практика за постигане на базова грамотност в началните класове На 27 ноември 2015 г. в гр. Пловдив се проведе обучение на начални учители на тема „Стратегии на преподаване и учене за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“. То е с практическа насоченост и показва реализация в учебния процес в I - IV клас на идеи, стратегии, методи, представени на семинар по същата тема, проведен на 2 ноември 2015 г. Организатор на обученията е РИО - Пловдив с личното участие на началника на инспектората Иванка Киркова.

УД бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Още двама „посланици на ЦЕРН” в Плевен Двама учители от плевенски Професионални гимназии – инж. Надежда Найденова, председател на СО на СБУ в ПГХВТ „Луи Пастьор”, и инж. Елина Петрова от ПГМЕТ участваха в Х юбилейна Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника” и „Информатика“ и на учители по общообразователна подготовка по предметите информатика и информационни технологии в ЦЕРН, Женева, Швейцария, от 03.10.2015 г. до 11.10.2015 г. по Национална програма „Развитие на педагогическите кадри” към Министерство на образованието и науката. Инж. Надежда Найденова, председател на СО на СБУ към КНСБ в ПГХВТ „Луи Пастьор”, гр. Плевен бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Ученическият институт на БАН откри първата научна сесия за 2015 г. В големия салон на БАН, българския храм на духа и науката, бяха представени проекти на младите учени от Ученическия институт към Академията. С кратки лекции и презентации учениците от 9. до 12. клас с интерес към изследователската дейност защитиха 14 разработки, свързани с историята и културно-историческото наследство, астрономията и физиката. Компетентно жури от научни работници на БАН с председател проф. Валерия Фол високо оцени и писмено рецензира 42 ученически проекта в сферата на обществените и хуманитарните науки, физиката и астрономията.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Уникален изследователски труд Представяме ви най-новото изследване на проф. дпн Любен Десев в областта на синергичното познание, което има понятийно-фундаментален характер. Предлаганият иновативен труд „Синергетиката - въведение и речник” е изключително ценен, защото въвежда читателя в една малко позната и много перспективна област на човекопознанието, благоприятстваща за непреходното и необходимото хармонизиране и хуманизиране на човешките взаимоотношения.

УД бр. 39 от 14 декември 2015 г.
X юбилеен национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” 2015 /2016 г. Регламент Организационен комитет бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Вече 18 г. Обществен фонд “Детство” подпомага студенти, израсли в институции На 25 ноември т.г. председателят на Управителния съвет на ОФ „Детство” Иванка Василева връчи на студенти, израсли в институции, първия транш от тазгодишната им стипендия. Броят на стипендиантите на Сдружението досега са 377 студенти и 1181 ученици. За учебната 2015/2016 г. те са 54. Четиринадесет студенти с успех над 5,00 ще получат годишна стипендия в размер на 1200 лв., шест от тях са с отличен успех; 12 студенти с успех от 4,50 до 5,00 ще получат годишна стипендия в размер на 1000 лв.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
С благодарност към акад. Дмитрий Лихачов за стореното от него за България На 27 ноември т.г., ден преди 109-та годишнина от рождението на големия хуманист, руският учен акад. Дмитрий Лихачов, в София бе открит мономент в негова памет. На него са изписани думите му „Плътта на българската държава създаде - Аспарух, нейният дух - Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ стояха езикът, писмеността, литературата”.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 39 от 14 декември 2015 г.
Международна научно-практическа сесия събра русисти в СОК „Камчия“ От 13 до 15 ноември т.г. в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” се проведе Втората международна научно-практическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство”. Тя се организира от Министерството на образованието и науката на Руската федерация и Държавния институт за руски език „Александър Сергеевич Пушкин” със съдействието на българското Министерство на образованието и науката. Форумът е част от програма „Дни на руския език” по многогодишния проект „Училището на бъдещето”. В него взеха участие над 200 учители и експерти по руски език от страната и чужбина, а така също и ръководители на професионалните организации на русистите от редица европейски страни. Милослава Георгиева, пресцентър на СОК „Камчия” бр. 39 от 14 декември 2015 г.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ! ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Промените в Наредба № 1 за работните заплати

В бр. 92 от 27.11.2015 г. се публикува Наредба за изменение на Наредба № 1 за работните заплати.

В Приложението към чл. 4 от Наредбата са изнесени новите стойности на минималните основни работни заплати, договорени в Анекс към КТД от 11.11.2015 г.

Какви са останалите изменения в наредбата, които трябва да се познават?

1. Променя се чл. 4, ал. 2, т. 1, като отпада възможността за определяне на по-ниски работни заплати на учителите, притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или приравнените с нея „специалист по....” или „полувисше образование”.

С други думи – изравняват се заплатите на притежаващи полувисше образование с тези, притежаващи висше, като нормата влиза в сила от 01.07.2016 г.

2. Промяната на ал. 3, чл. 4 дава възможност при определена по-висока норма преподавателска работа пропорционално на увеличената норма да се увеличи работната заплата.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в направление „Професионално-творческо” в Централата на СБУ бр. 38 от 7 декември 2015 г.
ПОУКИТЕ ОТ ЕДНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА
За мостовете между формалното, неформалното и информалното езиково образование на малкия ученик
В обществото на знанието образованието става изключително средство за демократично развитие на човечеството. Превръща се в непрекъснат процес. Неговите четири стълба са: да живеем заедно, да придобиваме знания, да действаме, да бъдем. За да се отговори на потребностите на ученика за настоящето и за бъдещето, в процеса на училищното обучение се формират ключови компетентности. Те са инструмент за учене през целия живот. Първа, най-важна ключова компетентност, е общуване на роден език. Нейното друго име е езикова грамотност.

Езиковата грамотност е фундаментално човешко право и отговорност. Тя е важен фактор за личен и обществен просперитет. Има решаваща роля за способността на човека да се учи и израства през целия живот, да участва пълноценно в обществото и да живее независимо, отговорно и успешно. Езиковата грамотност е основен инструмент за интелигентен и устойчив растеж на икономиката, за намаляване на бедността и подобряване на социалната система, за стимулиране на активното гражданство и социалното включване.

Доц. дн Мариана МАНДЕВА – ръководител на студентски кръжок за преподаване на любов към четенето в началното училище, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” бр. 38 от 7 декември 2015 г.
СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Тополовград – училище с мисия в миналото, настоящето и бъдещето В СОУ ”Д-р Петър Берон” в Тополовград се обучават ученици от V до XII клас. Училището е наследник на гимназия "Д-р Петър Берон", открита на 25.10.1945 година с Указ № 201, който издава Наредба - закон за откриване на гимназии в различни селища от страната. Тогава родолюбиви българи и жадни за знания тополовградчани сформират Инициативен комитет, начело с тогавашния кмет Мирчо Мирчев, и събират средства, тъй като чл. 2 от Указа гласи: "За издръжка на новооткритите непълни гимназии се използват средства от съответните общини." Отначало има 558 ученици, които са разпределени в 12 паралелки. Тогава училището се помещава в сградата на центъра – по онова време Начално училище ”Климент Охридски”.

Пръв директор е Грозьо Петков от с. Орешник, завършил славянска филология в Софийския университет. Той е и кръстник на училището - обявява гимназията за следовница на Одринската, построена от самия д-р Петър Берон за децата на тракийските българи, част от които се преселват впоследствие в тополовградския край. Така името на големия български просветител д-р Петър Берон става патрон на новооткритата гимназия. През 1949-1950 г. към гимназията се открива едногодишен курс за подготовка на начални учители и педагогически отдел. Завършилите този курс на обучение са 45 и се реализират в общината. През тези години директори на училището са: Грозьо Петков (от 1945 до 1954 г.), Райна Граматикова (от 1954 до 1958 г.), Борис Величков (от 1958 до 1971 г.)

През 1971 г. се образува ЕСПУ (Единно средно политехническо училище) от обединението на прогимназиалния курс на ОУ ”Кирил и Методий” и съществуващата СПГ ”Д-р Петър Берон”. Училището се помещава в новопостроената тогава училищна сграда (дн. Начално училище). Тогава директор на училището е Добри Денков, специалист по педагогика. На него се пада отговорността за експериментирането на новото учебно съдържание, за което училището е обявено за базово.

Екип на СОУ „Д-р Петър Берон” – Тополовград бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Седмият национален семинар за учители по природни науки в ХТМУ - отново полезен и атрактивен за учители и ученици Седмият национален семинар за учители „Постиженията в обучението по природни науки - основа за успешна кариера“, организиран от Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ) на 20 ноември 2015 г., отново доказа полезността на такъв форум. Очакваната вече традиционна среща на ученици, учители, университетски преподаватели и експерти от РИО и МОН разшири обхвата на преподаваните предмети в училищата, а именно всички природни науки, всяка от които е в основата на инженерното техническо образование. Участниците в семинара (над 70) бяха от 45 училища в 20 градове.

Интересните доклади предизвикаха и дискусия, а най-атрактивни бяха презентациите на учениците. На първо място заслужават да бъдат отличени учениците от ОУ „Георги Бенковски” от с. Мирково, София-област, с ръководител Йордан Ходжев. Ето какво сподели г-н Ходжев за тяхната първа среща с нашия университет: „От името на учениците на ОУ „Георги Бенковски“ бих искал да Ви благодаря за предоставената трибуна, на която да представим скромните си постижения, а също и за топлия прием от Ваша страна. Уверявам Ви, че в резултат на посещение на семинара се увеличи мотивацията на учениците за работа не само по природни науки, но и като цяло в училище.

Д-р Мариана ДИЧЕВА, ХТМУ бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Отлични постижения за математиците в ГПЧЕ „ Христо Ботев”, гр. Кърджали Най-добрите математици на област Кърджали учат в Езиковата гимназия. Те спечелиха дузина медали от Международно състезание, говорейки на универсалния език на математиката. С три златни, петнадесет сребърни и десет бронзови медала приключи оспорваната надпревара на първия кръг на Третия международeн турнир „Математика без граници“ - Есен 2015 за най-добрите математици от ГПЧЕ „Христо Ботев“ в град Кърджали. „За мен, а и за всички учители по математика в гимназията, този успех е повод за гордост и е поредното математическо постижение за нашите възпитаници. Имаме цял клас от математици медалисти. Този факт е показателен за знанията, уменията и талантът на всички, които положиха труд и старание за реализирането на това явление в математиката.“ С тези думи госпожа Йорданка Чавдарова поздрави отличените призьори в изключително престижното международно състезание по математика. В оспорвана надпревара с над 14 174 ученици от 25 страни (Азербайджан, Афганистан, Бразилия, България, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Либия, Малайзия, Мексико, Молдова, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Туркменистан, Турция, Швейцария, Узбекистан, Франция, Филипините, Южна Корея) на четири континента (Европа, Азия, Америка и Африка), възпитаниците на ГПЧЕ „Христо Ботев” за пореден път доказаха, че езикът на математиката е достъпен за всички. Техният упорит труд и изключителни знания бе увенчан с три златни медала, завоювани от: Георги Базлянков - 12. клас; Онур Емин – 11. клас; Мелис Исмаил – 9. клас.

Йорданка ЧАВДАРОВА – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев", гр. Кърджали бр. 38 от 7 декември 2015 г.
90 години с пулса на времето - училище с уникален облик и авторитет 90 години са почти вековна история, белязала дните на ПГ ”Иван Хаджиенов”. 90 години Механото е емблема на професионалното образование в града ни.

Юбилейната 2014/2015 г. е изпълнена с отговорността на целия колектив пред поколения казанлъчани, свързали съдбите си с нашето училище. Далеч във времето остава онзи паметен 15 септември 1925 г., когато е открито Държавното практическо механотехническо училище. Благодарение на дарителя Иван Хаджиенов, започва летописа на Механотехникума. Оттогава и досега – в него са вписани имената на хиляди просветни дейци и ученици, щедро отдадени на знанията и реализацията на поколения техници.

Отшумяват години, десетилетия и времето се оказва най-сигурния критерий. Всяка годишнина означава история, опит, традиции. 90 години с пулса на времето педагогическите кадри работят за утвърждаване уникалния облик и постоянната репутация на Механотехникума. А тя се оказва, че излиза далеч от пределите на България, защото хаджиеновци са навсякъде по света. Много от тях са успели личности в града, в страната и в чужбина.

Тогава и днес - училището продължава да надгражда традициите. Амбицията на училищното ръководство и колектива е да изгради модерна учебна среда - това подхранва надеждата ни, че училището ще се развива иновативно и творчески, в съответствие с развитието на модерния свят.

Педагогическият колектив на ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък бр. 38 от 7 декември 2015 г.

Да оставиш светла диря след себе си…
Преди броени месеци започна поредната учебна година за учениците в България. Удариха празничните звънци. В съзнанието ми нахлуха спомени. Оглеждам живота си и виждам любов, мъки и мечти, трудности, тревоги и надежди.

За мен ти, учителска професийо, беше всичко!

След като завърших първи курс на института за детски учители през далечната 1948 г. в Лом, пожелах да придобия педагогически стаж и бях разпределена в с. Дългошевци. Много се вълнувах от първата ми среща с децата. Веднага след пристигането ми в селото кметът нареди на глашатая да съобщи за моето пристигане. И така с биене на барабана всички бяха уведомени, че в селото е дошла новата учителка и децата от 3 до 7 години ще могат да се явят в двора на училището. Цяла нощ не мигнах. А на следващия ден в двора имаше много повече деца от очакваното. Бяха дошли близо 70 деца. Отначало се притесних, но бързо ми хрумна да запея песента за колелото. „Да направим нашето колело, като пеем всички дружно“. Децата ме гледаха с благоговение и изпълняваха всички мои заръки. Първият ми работен ден беше много вълнуващ и завърши с хапване на бобена чорба и домашен хляб, приготвени от хората в селото. След два дни децата бяха разделени на 2 групи и със състудентката ми Зорка от същото село всяка от нас пое своята група. И така ден след ден децата се сдобиха с класна стая, с дървени легла, красиви нарове, шарени черги и обшити със сърма и коприна чаршафи и възглавници. И работата потръгна. Бяха трудни следвоенни години, но аз с младежки жар преодолявах трудностите.

Вера ТЕТЕВЕНСКА, дългогодишен деец на предучилищното възпитание, гр. София бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Проф. д-р Жулиета Савова, преподавател в катедра „Педагогика“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Мeтодий“: „Важна предпоставка за успешно вграждане в учителската професия е удовлетвореността от упражняването й“
Новите учебници ще са индикатор за модернизацията на образованието
- Проф. Савова, Вие участвахте в провелата се наскоро международна конференция на тема „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“, със съорганизатор Синдиката на българските учители. Каква е Вашата позиция по отношение модернизирането на българското образование и създаването на качествени и ефективни учебници и учебни помагала?

- Да, имах възможността и шанса да бъда част от този много важен форум на РААБЕ, в организирането и провеждането на който СБУ също имаше своя активен принос. Издатели, автори, учители, училищни лидери, академични преподаватели, представители на неправителствени организации – всички заедно обсъждаха своите визии за съвременните учебници. В ролите си на университетски преподавател и на работещ за издателство „Просвета”, можех да видя и усетя и двете „линии” на перспективи – тази на създателите на учебници и на техните издатели, от една страна, и перспективата на техните потребители – от друга, както в национален, така и в международен план. Интегрирането на тези линии позволява да се гледа на създаването на качествени образователни ресурси, сред които учебници и учебни помагала, като на много важен индикатор за модернизацията на всяко образование. Качественият и ефективен учебник не се измерва с абстрактни понятия. За да бъде качествен и ефективен, той трябва да съдържа ключови елементи и съдържание, които подпомагат индивидуалния, образователния и социалния растеж на ученика, осмислят и подкрепят съвременното преподаване на учителя. Днешните ученици се нуждаят от достатъчно време за ориентиране и осмисляне на многообразната информация, до която достигат чрез различни информационни канали.

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 38 от 7 декември 2015 г.
10- годишен юбилей отбеляза Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства Създаден през 2005 г., Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) вече 10 години подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. За да отбележат празничния юбилей, на 27 ноември 2015 г. в Конферентната зала на хотел „Форум - Централ“ - София, се събраха партньори и съмишленици на Центъра. Сред тях бяха зам.-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, Роберт Джераси, съветник на министъра на образованието и науката, директори и учители от училища - бенефициенти по проекти, осъществени с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

Началото на честването бе поставено със специалното танцово изпълнение на децата от 68. ОДЗ „Ран Босилек“ в София. С много талант и музикални умения те представиха празничен спектакъл, специално подготвен за гостите на събитието.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 38 от 7 декември 2015 г.
Образование и активно гражданство „Учениците искат да бъдат активни граждани и да влияят на процеси, чрез които обществото да стане толерантно, действено и модерно, но не знаят как да участват в тях. Това показва, че децата и младите хора нямат информация за гражданското общество и е пропуск в образователната система“, каза д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, по време на кръгла маса на тема: „Обучение по демокрация: Образование и активно гражданство“.

Организирана от Сдружение „Либерален институт за политически анализи” (ЛИПА), Европейски либерален форум (ЕЛФ) и Фондация за свободата „Фридрих Науман“, кръглата маса се проведе на 25 ноември в двореца „Врана“ с любезното домакинство и участие на Н.В. цар Симеон II. Специални гости и лектори бяха Любомир Каримански - преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д-р Саприан Негоита, член на Института за либерални изследвания в Румъния, и проф. Борислав Гъргин от Загребския университет, зам.-председател на Политическа академия - либерална демокрация в Република Хърватска, а негови модератори - проф. д-р Огнян Герджиков - председател на 39-то Народно събрание, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Зинаида Златанова - бивш вицепремиер и министър на правосъдието, и Даниел Кадик - ръководител на проект Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Светла СТРУМИНА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Н.В. ЦАР СИМЕОН II:
Благодарен съм на учителите си
С огромна благодарност помня повечето от учителите и преподавателите, които съм имал. И ако, като дете или младеж човек си мисли, че те са може би строги или дори досадни, по-късно с благодарност си спомня за всяко едно нещо, което е научил от тях. Самата професия на учителя е наистина себеотдайна и е за пример. И затова е толкова тъжно и болезнено дори, че в някои страни, да не кажа само в България, възнагражденията им са далеч под значимостта на социалната роля, която учителите имат. Пожелавам им винаги да гледат напред, защото когато човекът има куража и е убеден в това, което прави, винаги изпитва удовлетворение от работата си. Записа Светла СТРУМИНА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Проведе се второто заседание на Форума за дуално образование в България Второто заседание на Форума, организиран в рамките на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ събра на 23 ноември 2015 г. в София, хотел „Балкан” всички заинтересовани страни, отговорни за въвеждане на дуалната система в българското образование – държавни и местни институции, браншови камари и бизнес организации, синдикални и работодателски организации, представители на неправителствения сектор и др. Сред тях бяха д.ик.н. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ, експерти в МОН, представители на Българо-швейцарската търговска камара, Българо-австрийската търговска камара, Германо-българската индустриално търговска камара, представители на националните работодателски и браншови организации и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Празник на творчеството в столичното ОДЗ № 80 „Приказна калина” И тази година в навечерието на Деня на християнското семейство възпитаници, учители и ръководството на столичното ОДЗ № 80 „Приказна калина” в район „Красно село” организираха тържества и празнична есенна работилница на тема „Нарисувай есента”. Под мотото „Да бъдем заедно, да творим пълноценно” децата на възраст от 3 до 7 години демонстрираха пред родители и гости колко много са научили от своите учители за есента и нейните багри. Празнично облечени, малчуганите от групите „Омайниче”, „Златни сърца”, „Светулка”, „Детелина” и „Щурче” пяха, танцуваха, рисуваха и апликираха.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Столичното ОДЗ 7 „Детелина” благодари за успешно реализираните инициативи през 2015 г. С празничен музикално-сценичен спектакъл „Приказна въртележка” столичното ОДЗ 7 „Детелина”, район „Триадица”, отбеляза успешно реализираните инициативи през 2015 г. Гости на събитието бяха кметът на София Йорданка Фандъкова заедно с Мария Минчева, директор, и експерти от Дирекция „Образование” на Столична община; от МОН - Лора Кларксън, директор на ЦОИДУЕМ и Пенка Иванова, директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”. Тук бяха и екипът на Инж. Николай Терзиев - кмет на р-н „Триадица”, проф. Росица Пенкова, директор на Департамента по информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски, директори на детски градини и училища от района, председателите на родителски активи по групи, приятели и партньори на детското заведение.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
Госта на броя Проф. дпн Яна Мерджанова, преподавател в катедра „Дидактика“ към факултета по Педагогика на СУ„Св. Климент Охридски”: Съвременната образователна система навлиза в качествено ново състояние – на отвореност и гъвкавост

Интервю на Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
150-годишен юбилей чества 192. СОУ „Христо Ботев“, Бистрица С празничен концерт спектакъл на 21 ноември в Народно читалище „Цар Борис I“ в Бистрица ученици и учители от 192. СОУ „Христо Ботев”, с директор Емилия Манолова, отпразнуваха 150-годишнината от основаването на училището. Под мотото „По Ботевски – горди, по бистришки – упорити!“ юбилеят на учебното заведение прерасна в празник на обществеността в Бистрица. Юбилярите бяха приветствани от кмета Николай Гюров с думите: „Устойчиво бъдеще има само със солидна основа, а тя е нашето училище - огнище на знание и просвещение вече 150 години. Честит юбилей на всички просветители, бивши и настоящи ученици, на всички бистричани! На многоя лета!“

Специален гост на празника бе председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която връчи подарък, цветя и поздравителен адрес до екипа на училището.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 37 от 30 ноември 2015 г.
От Столична община наградиха гимназисти в конкурса „Моето любимо място в София“ На 17 ноември т.г. се състоя официална церемония по награждаването на ученици от 9. до 12. клас, победители в конкурса „Моето любимо място в София“, с организатори Столична община, програма „Европа“, фондация „Център за развитие на медиите“ и БНТ. Участниците в конкурса имаха възможността да демонстрират наученото в училище по отношение на най-новите технологии и да направят клип - как изглежда центърът на столицата през техните очи.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Стартира шестото издание на проект „Народните будители и Аз“
Проектът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за 2015/2016 г.
На 9 ноември в хотел „Тримонциум“ в Пловдив вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова обяви старта на шестото издание на родолюбивия български проект „Народните будители и Аз“. Иницииран от доц. Кирчо Атанасов, директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив, и осъществен с подкрепата на пловдивските Ротари клубове „Пълдин“, „Пловдив“, „Филипопол“ и Зонта клуб „Пловдив“, в присъствието на много народни представители, кметове на общини, началници на РИО на МОН, директори на училища, учители, ученици и още много съмишленици и партньори бе отчетен успехът и на петото поредно издание.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Стартира проект за повишаване на финансовата грамотност на учениците в страната На 16 ноември т.г. в София Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и науката, и Милена Стойчева - изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, официално обявиха старта на мащабен проект за проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност на учениците от 1. до 12. клас в училищата в България. Амбициозният проект на Джуниър Ачийвмънт ще се осъществява в партньорство с МОН и финансовата подкрепата на бизнеса.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Във Второ СОУ в гр. Търговище бе създаден клуб на младия учител Клуб „Млад учител“ учредиха педагозите във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ - гр. Търговище. На 10.11.2015 г. в актовата зала на училището основна тема на разговор бе статусът на учителската професия, предизвикателствата и перспективите пред младите учители. Обнадеждаващо е, че все повече млади хора желаят да работят във Второ СОУ, водени от любовта си към децата.

Йорданка ФИЛЕВА, главен учител във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
ОРДЕНЪТ НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ,
ВЕЛИК ПРИОРАТ - БЪЛГАРИЯ
организира през 2015/2016 година I-то издание
на Националния ученически литературен конкурс
„Рицарска постъпка“
Цели на конкурса: Младите хора в България да научат повече за рицарството като историческа реалност и философия, като постижения на културата и на духа. Конкурсът е възможност за учениците да достигнат до нови знания, свързани с историята на Европа и Близкия Изток, с епохата на рицарите и техните славни и изпълнени с чест и достойнство времена, нрави и подвизи. Конкурсът „Рицарска постъпка“ е специфична форма за насочване и насърчаване на творческото развитие на учениците и провокиране у тях на интерес към вечни нравствени ценности, като човечност, чувство за справедливост и равноправие, честност, вяра в доброто, толерантност и солидарност, взаимопомощ, екипност. Той поощрява ученическото творчество към теми и проблеми, свързани рицарството - като подход за изграждане на личности и характери, за тяхното израстване и развитие.

- бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
СБУ подкрепя Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество за подобряване на качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането им до 3 години На 18 ноември 2015 г. в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се състоя национална дискусионна среща за представяне и обсъждане на резултатите на Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество за подобряване на качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането им до 3 години. Международната Асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) през месец март т. г. стартира инициатива за международно проучване, свързано с прилагане на Рамка за качество на услугите в ранното детство. Фондация „Програма Стъпка по стъпка“ бе поканена от ISSA за участие и в България тази инициатива се проведе в партньорство и сътрудничество с УНИЦЕФ и ДАЗД.

Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование За съвещанията на актива на Синдиката на българските учители от 24-те района на град София, от област Благоевград, област Кюстендил, област Враца и област Бургас, четете на стр. 2-3 в броя.

Желю ИВАНОВ, Иван КЪНЧЕВ, Пламен ИВАНОВ, Роза КОСТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Професионална гимназия „Велизар Пеев“ с Грамота за впечатляващо участие от Международното изложение в Интер Експо Център 2015 Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ от град Своге участва в най-голямото в Югоизточна Европа Международно изложение, което се проведе от 11 до 14 ноември 2015 г. в Интер Експо Център - София. Гимназията за втори път се представя на изложението. Тази година бе поканена от ръководството на Интер Експо Център - София, което, впечатлено от миналогодишното й участие, й предостави безвъзмездно щанд. Със своето великолепие щандът на Гимназията зае достойно място на Международното изложение, в което участваха около 390 фирми от България, Унгария, Румъния, Гърция, Полша, Италия, Словакия, Испания, Германия, Австрия, Холандия, Турция.

Светла СТРУМИНА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
25 ноември - Световен ден за елиминиране на насилието срещу жени Всяка година на 25 ноември започват 16-те дни на активизъм срещу насилието върху жени, които приключват на 10 декември, когато е Международният ден за правата на човека.

Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ с председател д.ик.н. Янка Такева, работи усилено за промени в социалните и културните модели на поведение на мъжете и жените, дейност, чиито резултати стават видими след значителен период от време, но са устойчиви и водят до кардинални промени в обществените нагласи, народопсихологията и манталитета на отделния човек. Това е и верен път за справяне с насилието по отношение на жените в дългосрочна перспектива.

УД бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Партньорство за осигуряването на достъп до качествено образование на всяко дете „Ролята на учителите е изключително важна. Те имат нужда от постоянна квалификация и подкрепа, от непрекъснато повишаване на престижа на професията им в обществото. Всички заедно трябва да инвестираме в тях, да ги печелим и да ги ценим“ - каза Тибор Наврачич, еврокомисар по образованието и културата, младежта и спорт, по време на годишната Конференция „Образование 2015 г.”, организирана от фондация „Заедно в час”, Европейската комисия и Световната банка в България. В нея взе участие председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Форумът „Качествено образование за всяко дете - ключови държавни политики и училищни практики” се състоя на 13 и 14 ноември т.г. в град София. Велина АНТОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Празник на националното самосъзнание и непреходния български дух На 12 ноември т.г. в столицата се състоя празничната церемония по награждаването на отличените в Националния ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата”. За 23-та поредна година Национален клуб „Родолюбие”, основан през 1992 г. от видния български общественик Михаил Докторов, отправи предизвикателство към всички онези, които обичат България - нейното славно минало и прекрасна природа, почитат традициите и ги пазят живи. Тази творческа инициатива на НК “Родолюбие” умело съчетава учебната и извънкласната работа за патриотичното възпитание на подрастващите. Днес негов председател е д.ик.н. Янка Такева.

Ивайла ВАСИЛЕВА, Таня ЛЕОНИДОВА бр. 36 от 23 ноември 2015 г.
Анекс Д 01-180/09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г., (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.) Анекс Д 01-180/09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г., (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.) - бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Международен форум: Насърчаване на социалния диалог в образованието На 4 ноември т. г. в гр. София Синдикатът на българските учители организира международна кръгла маса на тема: „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”. Тя е в изпълнение на програмата „Европейски секторен социален диалог” (ESSDE) и има за цел засилване на европейския социален диалог в образованието чрез подпомагане на социалните партньори за постигане на по-активен и конструктивен диалог и в подкрепа на по-добро интегриране на европейско равнище. Програмата се осъществява по проект на Европейския синдикален комитет по образование (ETUCE) и се реализира в партньорство с Европейската федерация на работодателите в образованието ( EFEE) и Международната изследователска компания (ICF) с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Светла Струмина, Таня Леонидова бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Награда за живата памет на в. „Учителско дело” Мария Галишка – Владимирова, автор на книгата, посветена на печатното издание на Синдиката на българските учители в. „Учителско дело” – „Златното време на един вестник“, стана носител на ,,Златно перо“ и почетна грамота на Съюза на българските журналисти. Тази специална награда й бе връчена от Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ на церемония по връчване на годишните награди за 2015 г. на Съюза.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Хроника на есенните съвещания на СБУ- Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование: В Пловдивска, Смолянска, Силистренска и Софийска област, както и в общините Златоград и Исперих.

Виолетка Петкова, Желю Иванов и екип на ОбКС на СБУ – Исперих бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Стартира конкурс „Училища на бъдещето“ за модернизация на учебната среда На 5 ноември т.г. екипът на фондация „Америка за България“ в присъствието на медии обяви началото на конкурса „Училища на бъдещето“, който има за цел да подобри образователната среда в общинските и държавните училища в България, като поощри използването на съвременни методи на преподаване и нови технологии в класната стая. Домакин на събитието бе столичното 19. СОУ „Елин Пелин“ с директор Детелина Арнаудова. Димитринка ХРИСТОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Инициативата „Най-големият урок в света“ вдъхнови учениците на столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон” Наскоро учениците от 4.а клас на столичното 25. ОУ „Д-р Петър Берон” се присъединиха към глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света” за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще. Събитието протече под мотото „Нека всички заедно да се опитаме да направим нашата планета справедлива, здрава и устойчива.“

Екип на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. София бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
На добър час на ученическия вестник „Бухлар” Съюзът на българските журналисти (СБЖ) бе домакин на представянето на първия брой на в. „Бухлар”, издаден от учениците на столичното 109. ОУ „Христо Смирненски”. Те избраха да представят дългоочаквания от всички вестник в навечерието на Деня на народните будители, който е и професионален празник на българската журналистика. Изданието е част от програмата „Медийна грамотност чрез списване на ученически вестник” на Сдружение „Св. Иван Рилски”, като идейният проект и учебната програма са разработени от Стефка Мечкарова. Сред целите на програмата са създаване на умения за работа в екип, навици за общуване с хора от различни възрасти и различен социален статус, събиране и подбор на информация, разчитане на медийни послания. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Конкурс Конкурс: Фондация „Свети Евтимий, патриарх български” – София в рамките на декадата 2013 – 2023 „Бог – светът – човекът” обявява конкурс по повод 2015 – Година, посветена на светите Седмочисленици: св. Методий, св. Кирил, св. Климент, св. Наум, св. Сава, св. Ангеларий и св. Горазд и във връзка със 70-годишнината на Негово Светейшество патриарх Неофит на тема: „Подвиг ли е делото на светите Седмочисленици и защо“?

Григор Константинов, председател на УС на Фондация „Свети Евтимий, патриарх български” бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Х-то издание на Националния ученически конкурс “Куба - далечна и близка” Асоциацията за приятелство “България - Куба”, Синдикатът на българските учители, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Националният дворец на децата, Съюзът на българските писатели, Съюзът на българските журналисти със съдействието на Министерството на образованието и науката и Посолството на Република Куба в Република България организират през 2015/2016 година Х-то издание на Националния ученически конкурс “Куба - далечна и близка” Мото на конкурса: „България и Куба - приятелство и съзидание през годините“ Организационен комитет бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
Огнище на просвета и родолюбие С тържествен концерт 67. ОУ „Васил Друмев” в столичния район „Възраждане” отбеляза своята 80-годишнина, 175 години от рождението на патрона му „Васил Друмев” и Деня на народните будители. Таня ЛЕОНИДОВА бр. 35 от 16 ноември 2015 г.
За будителството днес Словото, писмеността и духовността са с решаващо значение за историческата съдба на българския народ. Това бе посланието на проведената на 1 ноември 2015 г. в тържествения салон на Българската академия на науките ХІІІ национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“. Състояла се в Деня на народните будители, празникът на българския дух, тя бе организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

„На конференцията присъства един от най-големите будители на нашето време - председателят на Синдиката на българските учители, д.ик.н. Янка Такева“ - с тези думи професор д.ик.н. Стоян Денчев, ректорът на УниБИТ, представи д.ик.н. Янка Такева, която е носител на отличието „Следовник на народните будители“, присъждано от Съюза на народните читалища.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Учители от страната бяха отличени с високата награда „Константин Величков“ на МОН

По повод Деня на народните будители и в знак на уважение към достойния труд на учителите в Ротондата на Министерство на образованието и науката се състоя тържествена церемония за удостояване на осем заслужили учители от страната с престижната награда „Константин Величков“ на МОН. Тя се присъжда за постигнати високи резултати в професионалната дейност и за принос в развитието на българското образование. Сред официалните гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители; Бойко Свиленов – представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Милка Славчева – председател на Българската асоциация на частните училища, началници на Регионални инспекторати по образованието от страната, и др.

Церемонията започна с изпълнения на химна на Република България и „Хубава си моя горо“ от ученици на столичната 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Заместник-министърът Ваня Кастрева поздрави учителите, носители на наградата, и всички гости с думите: „Днешният ден е сред уникалните празници в календара на българите - Деня на народните будители“. По думите на зам.-министър Кастрева с празника засвидетелстваме уважение, признателност и благодарност към приноса на съвременните будители, чиято мисия е да съхранят делото и възрожденския дух на предшествениците си. „Затова на този ден ние не просто ще сведем глави пред нашите будители, но и с гордост ще заявим, че сме техни достойни наследници, за да можем да сътворим чрез делата си бъдещето на нашата държава, бъдещето на нашия род и родина“. В заключение тя пожела на наградените учители да продължават да влагат душа и сърце в работата си и с личен пример, доброта, знания и професионализъм да сочат верния духовен път за изграждане на бъдещето на нацията.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
МАРТИН РОМЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТОР НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ:
Нашият стремеж е да повишаваме качеството на образованието, а това се постига само с висококвалифицирани учители
- Г-н Ромер, кои са основните задачи, които днес стоят пред Европейския синдикален комитет по образование?

- Европейският синдикален комитет по образование е изправен пред редица предизвикателства. Едно от тях е свързано с продължаващото образование на учителите, което има пряко отношение с борбата за качествено образование. В много страни учителите не са подкрепени в своята професия, не е достатъчно добре развита системата за непрекъснатото им професионално развитие. На второ място искам да отбележа развитието на политиките, свързани с подобряване на условията на техния труд. От 2008 г., началото на икономическата криза, до днес загубихме много от постигнатото и сега трябва да наваксваме. Факт са и ниските нива на заплащане на учителския труд в страните от Централна и Източна Европа. Нашият стремеж е да повишаваме качеството на учебно-възпитателния процес, а това се постига само с висококвалифицирани учители. А за да се случи това, те трябва да получават достойно заплащане.

УД бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Училищата с профилирани паралелки по изкуства съхраняват българската култура и духовност Училищата с профилирани паралелки по изкуства съхраняват българската култура и духовност

Доказаха го с впечатлителен, запомнящ се концерт под наслов „Дайтешанс на песента” в центъра на София

Училищата с профилирано и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство и хореография - 26 на брой в цялата страна, излязоха на интелигентен протест, за да защитят разширеното изучаване на изкуства с достатъчен брой часове в различните етапи на обучение. Според тях в новия Закон за предучилищното и училищното образование липсва правилно позициониране на този тип образование, което застрашава практическата реализация на обучението им и съществуването им в бъдеще.

На 2 ноември 2015 г. стотици талантливи деца от цялата страна, водени от своите всеотдайни преподаватели, които откриват и развиват дарбите им, съхраняват и популяризират българския фолклор, изпълниха площада пред Министерството на образованието и науката. С впечатлителен запомнящ се концерт от песни, музикални изпълнения и народни хора, който посветиха и на Деня на народните будители, те напомниха, че имат традиция и устои да съхраняват българското, за да се пренася напред в бъдещето, както и че изкуството играе важна роля във възпитанието на младите хора. Всички тези всеотдайни учители и талантливи деца участват в престижни конкурси и фестивали, печелят национални и международни награди, пазят и прославят българското. Те бяха дълго аплодирани от преминаващите наоколо хора, които с удоволствие спираха, за да им се порадват и да ги подкрепят, както и от многобройните възхитени чуждестранни туристи.

За да поздрави учителите и възпитаниците на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика, изобразително изкуство и хореография, на трибуната на техния интелигентен протест застана д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Велина АНТОВА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Столична библиотека отличи СБУ На 4 ноември 2015 г. Столична библиотека отличи Синдиката на българските учители с Грамота за успешно партньорство. Тя бе връчена по време на тържественото честване на 87-годишнината от създаването на Библиотеката. „Изключителна благодарност изказвам към д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, с който в момента заедно организираме кампания „Уроци в училище, уроци в библиотеката“. Тук идват учители и ученици от столични училища, които провеждат своите уроци по литература и история. Това е изключително важно за нас и за тях“ - каза Юлия Цинзова, директор на най-голямата публична библиотека в България, която е авторитетен и модерен културно-информационен институт със заслужен международен престиж и духовен център на столицата. Г-жа Цинзова получи от името на д.ик.н. Янка Такева поздравителен адрес, подарък и букет по случай юбилея.

В тържествения ден Библиотеката връчи своя Почетен знак и грамоти на институциите и личностите с принос за нейното развитие. Бе представен и Общественият й съвет. На тържественото честване присъстваха и директорите на Столична библиотека през годините. По случай годишнината Столична библиотека представи книгата „Адрес: Столична библиотека“, документална изложба „Библиотеката през годините“ и изложбата „Картини на известни български художници от колекциите на Столична библиотека“, която бе високо оценена от любители и познавачи на живописта.

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Нов доклад за статута на учителите и учителската професия отразява влиянието на мерките за икономии върху сектора на образованието,които подронват безплатното качествено образование за всички Изследването е реализирано през 2014 г. и е осъществено от Василеиос Сюмеонидис. То се базира на обзор на широк кръг от литература и изследване (с обратна връзка от 55 страни). На него се основава и Докладът на Интернационала на образованието до Комитета от експерти за въвеждане на препоръки, отнасящи се до учителите (CEART).

В доклада се посочва, че заетите в образованието не са доволни от своя статус (осигуряване на все по-малко благоприятни условия на труд, по-ниско заплащане, ограничаване на фундаменталните професионални свободи на учителите, ограничаване на възможностите за подготовка и обучение).

Въпреки осъзнаването, че е необходимо да се преодолее изоставането в качеството на учителите, се забелязва понижаване на учителския статус, особено в страните, засегнати от икономическата криза и прекомерните приватизационни политики. Все по-често за понижавана на учителския статус се докладва и от сектора на образованието в ранна детска възраст,

УД бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
ГОСТ НА БРОЯ СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБЖ:

Съюзът на българските журналисти отстоява най-добрите и стойностни традиции в професията

Светла СТРУМИНА бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Детето формира представата си за света постепенно, с натрупване на житейски опит В началото на всяка учебна година за първи път прага на училището при мен прекрачват не първокласници, а малките 5 – 6-годишни деца от предучилищната група. Децата тръгват на детска градина или училище с различна нагласа и очаквания. Моята цел е не само да ги подготвя за постъпването им в първи клас, но и да ги мотивирам да идват в училище с желание, да се чувстват спокойни и сигурни в отсъствието на своите родители. Всяка година в групата постъпват различни деца, с различни възможности, потребности и интереси. За да бъде положителен резултатът от съвместната ни работа, аз се старая да отговоря на всички очаквания както на децата, така и на техните родители. От дългогодишната си педагогическа практика съм стигнала до извода, че децата имат изключително голяма нужда да излязат извън училищната среда, да се докоснат до природата, до изкуството в реалния им вид.

В днешно време децата са най-голямата и най-важна аудитория, която заслужава специалното внимание на възрастните. Детето формира представата си за света постепенно, с натрупване на житейски опит. Това определя и изискването за извличане на познавателно съдържание от непосредствено наблюдаваните обекти и явления и от прекия контакт със заобикалящия го свят.

Пепа ЦЕКОВА, старши учител в подготвителна група в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“, гр. София бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Празник на словото и грамотността в ЦДГ „Веселушко“,
гр. Поморие
Патриотизъм, любов към родината, активна гражданска позиция, родолюбие, демокрация… В това се възпитават децата в ЦДГ „Веселушко“ в гр. Поморие от най-ранна детска възраст. Тези ценности са приоритет за екипа на цялата детска градина и в продължение на десетилетие са в основата на нашето взаимодействие с децата, родителите, неправителствените организации и обществеността. Тези качества се възпитават от семейството, от обществото, от медиите, и най-вече от днешните будители - учителите. Непреходни са вярата, любовта, признателността към онези будители на възрожденска България, та до наши дни. Значими са делата, не думите. Не е достатъчно да кажем, че сме българи, че се гордеем с род и родина, а да го подкрепим с мисия и разум към „всичко българско и родно”, както ни учеше големият майстор на словото Иван Вазов.

Питат ни защо говорим за будители на деца от детската градина? Защо учим песни и стихотворения за българските книжовници? Да, това е времето, когато нашите малки граждани ще научат за корените си, ще се идентифицират с българската култура и образоване. Ще дойде ден, в който ще се стремят към по-високо образование, култура, родолюбие - предпоставки за израстването и успеха на всеки млад човек. Всички ние - родители, общественост, учители - всеки ден ще бъдем с отворени умове и сърца за знание, просвета и култура. Сега е времето, в което всяко дете с любопитство научава за своя род, родина и изгражда своите социални компетентности за в бъдеще. Възпитаниците ни трябва да знаят, че нашата държава е България, но родина и държава невинаги се припокриват. Родината - нея винаги ще я носим в сърцето си и ще я свързваме с родния дом и бащината къща.

Екип на ЦДГ „Веселушко”, гр. Поморие бр. 34 от 9 ноември 2015 г.
Празничен концерт в чест на народните будители На 28 октомври 2015г. в столицата се състоя станалият вече традиционен празничен концерт под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, посветен на 1 ноември - Деня на народните будители. Зала „България” бе изпълнена с учители и директори от столичните учебни заведения, деятели на образованието и културата.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
За жените, мира и сигурността „Жените, мира и сигурността: Какво правят и защо е от значение” бе конференцията, с която страната ни отбеляза 15-та годишнината от приемането на Резолюция 1325 от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. Организирана от Атлантическия клуб в България и Сдружението на жените военнослужещи, със специалната подкрепа на НАТО, тя даде възможност на дипломати, представители на международни организации, на държавни институции, висши училища, неправителствени организации и медии да обсъдят актуални въпроси за равнопоставеността на жените във въоръжените сили и в обществото въобще.

Светла СТРУМИНА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Гост на броя Проф. д-р Иван Даков, зам.-ректор на Техническия университет, гр. София: Само тясното сътрудничество между средните и висшите училища може да съдейства за развитието на образователната ни система

Интервю на Велина АНТОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Среща на синдикалния актив в район „Надежда“ – София На 22 октомври 2015г. в конферентната зала на столичното 101. СОУ „Бачо Киро” с директор Илиана Митрова се състоя работна среща на синдикалния актив от район „Надежда“ с председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и с участието на инж. Димитър Димов. Срещата се състоя по инициатива на председателя на ОбКС на СБУ - район „Надежда“ Георги Данов и в нея участие взеха Стефани Михайлова - член на Комисията по образование в 43. Народно събрание, Мария Минчева - директор на дирекция „Образование“ в Столична община, Желю Иванов - главен експерт в Централата на СБУ, учители и директори на детски градини и училища от столичния район „Надежда“ и др.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Ден на отворените врати на ОбКС на СБУ, гр. Перник На 26 октомври 2015г. в община Перник бе организиран „Ден на отворените врати” по инициатива на Изпълнителния комитет на ОбКС на СБУ, гр. Перник, представляван от Венета Миланова, член на ИК на СБУ и областен координатор за региона. Гост-консултант на събитието бе Павлина Петрова, експерт-юрист „Трудово-правна защита” в Централата на СБУ, гр. София. Участие взеха синдикални членове от учебни заведения в общината, като особено активно се включиха членовете на новосъздадената синдикална организация от 8. ОУ „Кракра Пернишки”.

Антоанета НИКОЛОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Поклон пред учителите, съвременните будители на българската нация Първи ноември е общобългарският празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, дело на хиляди български учители, книжовници, наставници и просветители, вдъхвали вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност. Българският народ е единственият, който има празник, посветен на народните будители. А защо? Намираме отговора, че нацията ни е имала нужда от самочувствие, което имаме и сега, че сме дали славянската писменост и продължаваме да даваме своя принос към Европа и света.

Петя ГЕОРГИЕВА, старши учител в 127. СОУ „Иван Денкоглу“, гр. София бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Сътрудничество за устойчиво развитие на столичната образователна система По повод Деня на народните будители и по инициатива на председателя на Комисията по образование и наука в 43. Народно събрание Милена Дамянова в София се проведе среща на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова с учители и директори от учебните заведения в районите „Красно село“ и „Студентски“. Форумът премина при засилен интерес в препълнената конферентна зала на Общинския културен институт – Дом на културата „Красно село“, и бе израз на уважение към общественозначимия труд на учителите - съвременните будители на българската нация. Сред официалните гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Желю Иванов – главен експерт в Синдиката, Красимир Вълчев - главен секретар на МОН, Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“, Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Асен Александров – зам.-председател на Сдружението, инж. Пламен Църноречки и Димитър Дилчев, които дискутираха с учителите политиките за качествено и устойчиво развитие на столичната образователна система. Димитринка ХРИСТОВА бр. 33 от 2 ноември 2015 г.
Международна конференция обсъди „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“ Международна конференция „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“ се проведе на 21 октомври т.г. в София. Тя протече в три тематични панела: „Какво можем да очакваме от учебника според нормативната уредба“; „Европейски критерии за създаване на качествен учебник и системи за оценяването му“, и „Предизвикателството електронно обучение“, последвани от оживени дискусии. Споделени бяха успешни проекти на съвременни учебници и се представиха актуалните дигитални образователни тенденции и условията за развитието им в България.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
За празника на народните будители Наближава 1.11 - Денят на народните будители. Може би случайно този ден се свързва с изписването на три единици една след друга, а може би ни напомня, че първото условие да си успешен в това, което правиш или мечтаеш, е да си „буден“ за новото в науката, ценното в живота, доброто за човека. Само така можеш да си полезен за себе си и другите.

Аурета ВАСИЛЕВА, старши учител по български език и литература в 108. СОУ „Никола Беловеждов“, гр. София бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
„Дуалното обучение дава финансова независимост и увереност на младите хора в България“ „Дуалното обучение дава финансова независимост и увереност на младите хора в България“ – интервю с Петя Евтимова, ръководител на екипа за управление на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, който се изпълнява от Министерство на образованието и науката в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на икономиката. Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
Множество придобивки за синдикалните членове се договориха в новия Общински колективен трудов договор - Пловдив На 01.09.2015г. се сключи колективен трудов договор за училищата, детските градини и обслужващите звена в община Пловдив. Общинският КТД влиза в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срок от две години. Общинският колективен трудов договор – Пловдив е доказателство за доброто социално партниране и възможностите, които то може да постигне. Така направените договорености ще помогнат за подобряването на качеството на учебния процес и психоклимата в учебните заведения.

Павлина ПЕТРОВА, експерт-юрист в Централата на СБУ бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
Регламент на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен”. Организатор на конкурса: ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ. Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч, след като e подложено на много удари. След това то се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата, това закалено сърце е способно не само да меч¬тае за по-добър свят, но и да притежава силата да изкоренява злото. Призванието на рицаря е да оформя света от груба скала в изящна скулптура - такъв, какъвто го е замислил Творецът при неговото създаване. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хо¬ра, да проявиш смелост и себеотрицание, да спасяваш и да помагаш на хората в нуж¬да - това е неподвластният на времето рицарски идеал, който не е продукт на приро¬дата, а е лична потребност и необходимост.

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VIII клас (включител¬но) чрез рисунките си да пресъздадат рицарството - като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие.

- бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
55 години сътрудничество за един по-добър свят На 12 октомври т.г. в Посолството на Република Куба в София бе представена поетичната антология "За Куба с любов”. Събитието бе организирано от Асоциация за приятелство "България - Куба" заедно с Фондация "Устойчиво развитие за България" и Съюза на българските писатели. Кулминацията на честванията бе тържественият концерт в НДК на 14 октомври. Сътрудничеството между Куба и България официално започва през далечната 1960 година, когато на този ден установяваме дипломатически отношения с карибската държава. Оттогава добрите отношения не са прекъсвали.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
Избрана бе „Знакова личност на район „Младост“
в София за 2015 г.
Виолета Коцева, директор на столичното 59. ОДЗ „Елхица“, стана тазгодишният носител на почетното звание „Знакова личност на район „Младост“. Тя бе удостоена с него на 15 октомври, когато отбеляза и своя 25-годишен юбилей като ръководител на детското заведение. Да почетат празника на Виолета Коцева, която е и добър социален партньор на СБУ, бяха дошли нейните колеги - настоящи и бивши от детското заведение, директори на детски градини, родители и пораснали вече възпитаници на ОДЗ „Елхица“, семейството й, близки и приятели. Тържеството бе уважено и от депутати, общински съветници; на него присъстваше и д-р Цвета Авджиева, кмет на района. Сред почетните гости бяха Желю Иванов, главен експерт в Централата на СБУ, и Василка Узунова, председател на ОбКС на СБУ - район „Младост”.

Светла СТРУМИНА бр. 32 от 26 октомври 2015 г.
IV ЕСЕНЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: Училищното управление – лидерство за промяна На 8 и 9 октомври т.г. в гр. София се състоя Четвъртият есенен форум на директорите в системата на средното образование под мотото „Училищното управление – лидерство за промяна“. Той се организира за поредна година от РААБЕ България, в партньорство със Синдиката на българските учители (СБУ), СРСНПБ, Фондация „Стъпка по стъпка“ и Издателство „Келт“ със съдействието на Издателска група „Анубис - Булвест”. В него участваха над 150 директори на училища и детски градини, началници на РИО на МОН, експерти по образование, учители и др.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Състоя се тренинг за повишаване на психологическите компетентности на учители В съответствие с основната политика на СБУ за повишаване на квалификацията на синдикалните членове, в Централата на Синдиката се състоя безплатно обучение на над 60 изявени учители от детската градина до 12. клас (6-8 октомври т.г.) Темата бе „Варианти на приложение на сензитивен тренинг в работата с ученици. Управление на конфликти в процеса на работа с ученически групи.” Целта е преминалите през тренинга да мултиплицират наученото сред своите колеги в детската градина или училището, в което работят, за да могат те по-успешно да се справят с предизвикателствата в класната стая.

УД бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Структура и моделиране на учебното съдържание в съвременното училище Тенденцията за реформиране на системите на средното образование е постоянна и изисква дълбоки качествени промени в нея. Увеличаването на срока на обучение, преструктурирането на отделните степени и видове училища, не може да реши метеорологическия проблем за повишаване качеството на образователната система.

Ефективността на средното образование зависи съществено от взаимодействието между елементите на системата. В този смисъл системата на средното образование е обусловена от качеството на съдържанието и процеса на реалното му изучаване в училище. Затова при всички опити да се реформират училищните системи на преден план излиза качественото съдържателно осигуряване на съвременния учебен процес.

Доц. д-р Николина ГЕОРГИЕВА, ДИУУ към СУ “Св. Климент Охридски” бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Среща със синдикалния актив в район „Люлин” – София На 9 октомври т.г. екипът на 56. СОУ „ Проф. Константин Иречек“ - София бе домакин на организирана среща на синдикалния актив с председателя на СБУ - д.ик.н. Янка Такева в присъствието на Милко Младенов. Събитието се проведе по инициатива на председателя на ОбКС на СБУ - район „Люлин”, Виолетка Стоянова и в него взеха участие Снежана Дукова, народен представител от 43 НС и член на Комисията по образованието и науката, Жельо Иванов – главен експерт в Централата на СБУ, директори и учители от училищата и детските градини от район „Люлин” - София и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Престижен синдикален форум за устойчиво развитие на системата на средното образование Област Стара Загора, община Казанлък: На 7 октомври 2015 г. в гр. Казанлък се проведе есенното работно съвещание на актива на СБУ от община Казанлък. То бе ръководено от Мими Ранева, председател на ОбКС на СБУ-Казанлък, и в него се включиха над 110 активисти на Синдиката на българските учители от училищата, детските градини и ОДК „Св. Иван Рилски“ в общината, както и членове на СБУ от общините Павел баня, Мъглиж, Николаево и Гурково, директори на училища и детски градини, счетоводители от системата на средното образование. Във форума, състоял се в тържествената зала на Дома на културата, взеха участие и Иван Поров - член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на Синдиката за област Стара Загора, Роза Костова - експерт-юрист в Централата на СБУ, Татяна Димитрова - началник на Регионален инспекторат по образование - Стара Загора, и Николай Маринов - общински координатор на КНСБ-Казанлък.

Светла СТРУМИНА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Eсенното съвещание със синдикалистите от Разградска област На 7 октомври в град Разград се състоя есенното съвещание със синдикалистите от Разградска област с участието на Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ. Преди работната среща се проведе разговор с Атанас Дончев, началник на РИО на МОН – Разград, и Бонка Миланова, началник отдел „Образование“ към община Разград.

Драгомир БОГОМИЛОВ, ОбКС на СБУ - Разград бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Област Търговище и област Шумен В периода от 7 до 9 октомври т.т. се проведоха традиционните есенни работни съвещания със синдикалния актив в областите Търговище и Шумен. В тях участваха Иван Кънчев - главен експерт в направление “Професионално-творческо“ в Централата на СБУ и областните координатори от съответните области, а в гр. Търговище и Бисерка Боянова, председателят на РС на КНСБ. Преди срещата в гр. Търговище се проведе разговор с Дарина Димитрова, началник на РИО на МОН – Търговище, както и с участието на Станянка Петкова и Ани Кушева, експерти в отдел „Образование“.

Иван КЪНЧЕВ, главен експерт в Централата на СБУ бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Област Перник На 8 и 9 октомври 2015 г. в град Банско се проведе есенното съвещание със синдикалния актив от Пернишка област. В работата му взеха От Централата на Синдиката участваха Виолетка Петкова, експерт „Организационно направление” и Павлина Петрова, експерт-юрист „Трудовоправна защита”.

Виолетка ПЕТКОВА, експерт в Централата на СБУ бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Област Габрово На 10 октомври 2015 г. в гр. Павел Баня се състоя традиционното есенно съвещание на синдикалния актив на СБУ от област Габрово. На него бе проведено обучение на актива във връзка с новостите в нормативната уредба, въведени през лятото на тази година, Закона за предучилищното и училищното образование, бяха обсъдени и проблеми в системата на средното образование.

Светла СТРУМИНА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Празничен 5 октомври в столичното 15. СОУ „Адам Мицкевич” На 5 октомври т.г. в 15. СОУ „Адам Мицкевич” в София бяха чествани две значими събития: Международният ден на учителя и връчването на барелеф на патрона на училището от Полския културен институт в столицата. Гости на празника бяха Агнешка Кошчушко, директор на Полския културен институт, и Халина Кръстева, библиотекар в Полския културен център, Михаела Ганчева, старши експерт в отдел „Образоване” и Николай Ценков, район „Надежда”. Празнично слово по повод Международния ден на учителя произнесе Ваня Минева, директор на учебното заведение.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Преподаватели и експерти от УниБИТ презентираха Първата българска научна експедиция във Воттоваара – Карелия – Аркаим – Урал На 8 октомври т.г. в Заседателната зала на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София Първата българска научна експедиция във Воттоваара – Карелия – Аркаим – Урал презентира изследване на соларните култови практики

- бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Регламент за участие в Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век” за учебната 2015/2016 г. Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците. Примерните теми за конкурса са: „С Русия – заедно завинаги“ и „Ние сме за мир!“ - бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Празник на вечните песни На 10 и 11 октомври т.г. в София се проведоха едновременно два фестивала - Шестнадесети фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и Тринадесети фестивал на фронтовата песен „Альоша“. Станали традиция в обществения и музикалния живот на България, те са желана възможност за изява на самодейните творчески формации от всички краища на страната ни. Тази година във фестивалите се включиха над 1000 човека, в. т.ч. 80 деца от всички области на страната – от 37 града и 13 села. Най-възрастният участник е Мария Иванова от гр. Перник на 86 г., а най-младият изпълнител бе осемгодишната Елица Николова от гр. София.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 31 от 19 октомври 2015 г.
Вестник „Учителско дело“ с признание за принос към развитието на сектора за учене на възрастни
С почетна грамота и плакет за съществен принос към развитието на сектора за учене на възрастни бяха удостоени главният редактор д.ик.н. Янка Такева и редакционният екип на вестник „Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители. Наградата бе връчена по време на официалното награждаване в рамките на провелите се национални дни по програма „Учене през целия живот” под надслов: „Национални координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”. Събитието, организирано от МОН, се проведе от първи до трети октомври в гр. Бургас с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейския съюз, РИО на МОН – гр. Бургас, Областна управа и община Бургас. Серия от събития изпълниха трите дни на националния форум. Началото бе поставено на 1 октомври в Драматичен театър „Адриана Будевска” - гр. Бургас от Ваня Кастрева, зам.- министър на Министерството на образованието и науката. Поздравления към участниците и пожелание за успех на инициативата поднесоха Вълчо Чолаков, областен управител, и Димитър Николов, кмет на община Бургас. Тържествената церемония по откриването продължи с богата художествена програма с участието на виртуозите от формация за електроакустична музика „ИНТРО“ и с вдъхновяващите изпълнения на Николина Чакърдъкова и на Неврокопския ансамбъл за песни и танци – гр. Гоце Делчев.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Форум в Монтана отбеляза Световния ден на учителя По повод Световния ден на учителя и по инициатива на народния представител от 43. Народно събрание Десислава Атанасова в Монтана се проведе дискусионна среща с учители и директори от учебните заведения в област Монтана на тема: „Светът на младите хора в контекста на училищното образование в областта”. Форумът, превърнал се израз на уважение към достойния труд на учителите, премина при засилен интерес в препълнената конферентна зала в Областна администрация Монтана, с любезното домакинство на областния управител Ивайло Петров. Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, кандидатът за кмет на София Йорданка Фандъкова, кандидатът за кмет на ГЕРБ на община Монтана инж. Дилян Димитров и председателят на ОбКС на СБУ, гр. Монтана Енеза Ангелова, които дискутираха с учителите какво трябва да бъде образованието днес, утре и за в бъдеще.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Ново споразумение ще продължи диалога и добрите политики за развитието на столицата На 5 октомври т.г. в София се подписа ново споразумение за сътрудничество между Конфедерацията на независимите синдикати в България с президент Пламен Димитров и кмета на София Йорданка Фандъкова. В срещата участваха вицепрезидентите на Конфедерацията Пламен Нанков, Чавдар Христов, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, както и ръководствата на федерации и съюзи, основни членове на КНСБ. Подробна информация за дискусията, засягаща политиките за развитието на столичния град, заложени в новото споразумение в сферата на образование, транспорт, здравеопазване, социални дейности, култура и др., може да откриете във в. „Учителско дело“, бр. 27 от 21 септември 2015 г. Новото споразумение с кмета на София е продължение на предходното от 2011 г., целящо конструктивен диалог и сътрудничество с местната власт на основа - ценностите на европейския социален модел. Основният текст в споразумението гласи, че двете страни поставят като свой приоритет повишаването на заетостта и доходите на столичани, защита на социалните и гражданските права на работещите, подкрепа на бизнеса, ефективни действия срещу сивата икономика в столицата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
УниБИТ чества 65-а юбилейна академична година Дълголетието на една институция недвусмислено доказва обществената й полза. На 1 октомври 2015 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии с изключителна тържественост постави началото на 65-ата си академична година и чества своя юбилей. Празничната церемония, която започна с водосвет и поднасяне на цветя пред Монумента на книгата и паметниците на Васил Левски и Стефан Стамболов, бе почетена от десетки гости. Сред тях бяха: акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в България, ген. Тодор Дочев, началник на Военната академия „Георги С. Раковски“, проф. Цеко Воденичаров, доайен на медицинското образование в България и декан на Факултета за обществено здраве, Галина Бежанска, директор на дирекция „Култура“ в Столична община, Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека, актьорите Любомир Нейков и Ненчо Илчев, народни представители и представители на местната власт в столицата и в страната, на министерства и висши училища, студентски съюзи, библиотеки и национални музеи, и др.

Светла СТРУМИНА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Тържествено честване на 5 октомври – Световен ден на учителя, в община Брезник На 5 октомври 2015 г. в големия салон на читалище „ Просвещение -1870” в град Брезник се състоя празнично честване на Световния ден на учителя. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители - Брезник и всички педагози от СОУ „Васил Левски”, гр. Брезник, ОУ „Христо Смирненски”, с. Ноевци и ЦДГ „Брезица”, гр. Брезник, с много емоция и вдъхновение споделиха своя празник с местната общественост и насочиха вниманието й към значимата си и отговорна мисия, на която всеотдайно са се посветили. Сред гостите на празничния концерт, преминал под мотото „Да си учител: трудности, призвание, любов”, бяха: Иван Бъчваров, изпълняващ длъжността кмет на община Брезник; Наталия Първанова - старши експерт в Общинска администрация - Брезник; директорите на училищата и детската градина в общината; бивши учители и възпитаници на СОУ „Васил Левски”, гр. Брезник.

Велина АНТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Равенството е инвестиция На 30 септември т.г. в София се проведе заключителна конференция по проект „Равенство във вземането на решения в икономиката”, финансиран по Програма „Прогрес” на Европейската комисия. Проектът се реализира от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в партньорство с Центъра за икономическо развитие. За участие в работата на форума бяха поканени представители на компании, които търгуват на Българската фондова борса, членове на управителни съвети на големи корпоративни дружества, от неправителствени организации, както и членовете на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС, сред които е и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която е и председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата при КНСБ.

Таня ЛЕОНИДОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
„София – Европейска столица на спорта 2018 година” - каузана много съмишленици, партньори и институции
Състоя се второто издание на столичната научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”
На 2 октомври 2015 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе второто издание на научно-практическата конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”. Тя се организира от Столична община (СО) и Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски”, в партньорство с Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, БНТ и Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”. Инициативата е част от програмата „София – Европейска столица на спорта 2018 година” и цели да популяризира добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училища, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

Велина АНТОВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
София Дамянова, ръководител на проекта „Дуално обучение в България“ на Търговската камара на Австрия и Аdvantage Аustria София: Вярваме в ползотворното сътрудничество с вестник „Учителско дело“ за популяризиране на дуалното обучение и неговите предимства сред българското общество - Г-жо Дамянова, по време на Международния форум за стартиране на дуалното образование в България, на 16 септември т.г., Вие представихте австрийския проект „Дуално обучение в България“ на Търговската камара на Австрия и Аdvantage Аustria София. Да припомним основните му приоритети.

- Проектът стартира от учебната 2015/2016 година и при него ученици от две професионални гимназии в София и Габрово вече ще се обучават по дуалната система. В столицата учениците ще се обучават на теория за придобиване на професия „икономист” и специалност „търговия“ в Националната финансово-стопанска гимназия, а на практика - в световноизвестните фирми: БИЛЛА България, dm България, КАУФЛАНД България, ЛИДЛ България и МЕТРО България. В Габрово теоретичното обучение ще се осъществява в Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, а практическото обучение - във фирмите „Цератицит България” АД, „Резбонарезни инструменти Габрово” ЕООД и „Габинвест“. Учениците ще придобиват умения за придобиване на професия „мехатроника”.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Ново арт- пространство за творческа изява и познание бе открито в центъра на София Ново атрактивно библиотечно пространство за тийнейджъри бе открито на 24 септември 2015 г. в Детско-юношеския отдел на Столична библиотека. С присъствието си почетоха празника всички приятели и партньори, с чиито усилия бе реализирана поредната оригинална идея на екипа на Столична библиотека. Сред тях бяха д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, Тео Муратидис, управител на ИКЕА България, Евелина Измирлиева, ръководител интериорен дизайн в ИКЕА и създател на новия интериор, както и Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България, общински съветници от Столичен общински съвет - Мита Георгиева, Нина Чанева и др., преподаватели от УниБИТ, експерти от МОН и др.

Празничното събитие бе открито от директора на Столична библиотека - Юлия Цинзова, която изрази своята благодарност за помощта на всички, подкрепили смелата инициатива на Столична библиотека, и представи настоящите и бъдещи творчески идеи на Детско-юношеския отдел на библиотеката. 34 000 читатели за миналата година и заявка за 500 000 прочетени книги през тази са само част от постиженията на отдела.

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 30 от 12 октомври 2015 г.
Отбелязваме 5 октомври – Международен ден на учителя Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света. Той влиза в световния календар по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя” през 1966 г. Целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото. През 1994 г. по предложение на делегацията на СБУ, организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата /ЮНЕСКО/, обявява 5 октомври за Международен ден на учителя. И днес празникът е изпълнен със социални послания и насочва общественото внимание върху най-значимата и отговорна работа на учителите в цял свят. Петя ГЕОРГИЕВА, старши учител в 127. СОУ „Иван ДЕНКОГЛУ“, гр. София бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Председателят на Народното събрание откри кръгла маса „Нужни ли са будителите днес?“ По съвместна инициатива на Община Плевен и Общобългарския комитет „Васил Левски” по повод новата учебна година се състоя кръгла маса на тема „Нужни ли са ни народни будители днес?” с участието на членовете на клубове „Млад възрожденец“ и техните учители. Форумът се проведе под патронажа на председателя на 43-то Народното събрание Цецка Цачева и със специалното участие на акад. Антон Дончев.

УД бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
189. ОДЗ „Сто усмивки“ - още едно ново, грейнало бижу за децата в София На 23 септември 2015 г. се състоя официалното откриване на 189. ОДЗ „Сто усмивки” в столичния район „Младост”. Детското заведение е поредното бижу от новоизградени и реновирани детски градини в град София през последните няколко години. На официалното откриване присъстваха: Йорданка Фандъкова, кмет на София; Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката; Тодор Чобанов, зам.-кмет на София с ресор „Култура, образование, спорт и превенция на зависимостите”; общински съветници; д-р Цвета Авджиева, кмет на столичния район „Младост”, Мария Минчева, директор на Столичната дирекция „Образование” и експерти на Дирекцията; Евгения Вълкова, началник на РИО София-град и експерти към РИО София-град; директори на детски заведения и училища в район „Младост”, много родители и др.

Велина АНТОВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Стартира националната кампания „Икономика на светло за по-добро бъдеще!" С поредица от дискусионни срещи в страната стартира националната кампания „Икономика на светло за по-добро бъдеще!". Мащабното събитие е съвместна инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). След проведени срещи в Бургас и Варна, на 25 септември т.г. в столицата се състоя пореден форум от кампанията под мотото „Икономика на светло за по-добро бъдеще!"

Ивайла ВАСИЛЕВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Столичното ОДЗ № 2 „Звънче“ реализира нов проект От тази година ОДЗ № 2 „Звънче“ работи по нов проект - „Азбуката на игрите с топка – тялото в движение и забавление“. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община – 2012-2015 г. и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“. Сред целите на проекта са популяризиране на спорта, стимулиране на физическата активност и създаването на навици за спортуване и здравословен начин на живот на децата.

Димитринка ХРИСТОВА бр. 29 от 5 октомври 2015 г.
Издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” – призвани и заслужили инвеститори в знанието На 28 септември 2015 г. издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” тържествено честваха в град София сред партньори, приятели и съмишлениц