Сряда,
  18 Октомври 2017 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
ЗА СБУ : Платформа и резолюции на СБУ


      ПЛАТФОРМА НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

      ХАРАКТЕР НА СИНДИКАТА

Синдикатът на българските учители е независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално- икономическите, трудовоправните и професионалните права и интереси на работещите в образованието. Бори се за обновяване и деполитизиране на образователната система на принципите на демократизма и хуманизма, съобразно националните традиции и непреходните ценности на човешката цивилизация, за превръщането й в приоритетен отрасъл.

Действията на Синдиката са съобразени с Конституцията на Република България, с Кодекса на труда, със законите на страната, с Устава на организацията, с Хартата за правата на човека, с Конвенцията за правата на детето и с конвенциите на Международната организация на труда, ратифицирани от българското правителство.

Синдикатът на българските учители е независим от политически партии, от държавни органи и структури, от обществени и религиозни организации и движения. Независимостта му се изразява в:
       - приемане на самостоятелни платформи за действие;
       - издигане на алтернативни програми;
       - избиране на органи и кадри без външно вмешателство и опекунство;
       - оспорване на решения на държавни и административни органи, които накърняват законните права и интереси на синдикалните членове.

Синдикатът на българските учители отстоява каузата на работещите в образованието за подобряване на статуса и благосъстоянието им, за защита на техните синдикални и професионални права и интереси.

Творческият характер на Синдиката отговаря на същността на учителския труд, който СБУ защитава чрез организирани действия за професионална изява на синдикалните членове. Синдикатът работи за повишаване на обществения престиж на учителската професия.

Синдикатът на българските учители поддържа контакти с други синдикати в страната за осъществяване на общи действия. Неговата дейност се осъществява на основата на плурализма на мненията, синдикалната демокрация и солидарност.

Синдикатът на българските учители е основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и член на Интернационала на образованието. Взаимодейства с широката родителска общественост, правителствени и неправителствени организации, обединения, фондации и др., с представители на научно-творческата интелигенция, женски, младежки и детски организации по въпроси от взаимен интерес.

      ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Синдикатът на българските учители отстоява висок социален статус на работещите в образованието, основан на общественото значение на високохуманния им труд като изисква:
       - ежегодно увеличаването на средствата по единни разходни стандарти;
       - запазването на националните програми за развитие на средното образование и осигуряване на средства за стартиране на нови политики;
       - усъвършенстване на механизма за контрол и прозрачност при изпълнение на делегираните бюджети.
       - бори се за достойно заплащане на труда на учителя и на работещите в образованието, за усъвършенстване на системата за определяне на трудовите възнаграждения, за периодичното актуализиране и индексиране на заплатите и пенсиите;
       - защитава правото на здравословни и безопасни условия на труд, като провежда политики за научен анализ; за насърчаване на мерки и подобрения на работната среда и здравето на работниците; за изработване в общините на програми за подобряване здравословното състояние на работещите в образованието; за организиране отдиха и почивката на синдикалните членове;
       - развива фондовете "Социален", "Безработица" и "Професионална квалификация" за своите членове чрез собствени средства, дарения, участие по проекти и др.
       - изисква редовно осигуряване на средства за изплащане на необходимите средства за: Социално-битово и културно обслужване; транспортни разходи на учителите, съгласно постановленията за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, съобразно наредбите за безплатно работно облекло и за представително облекло на педагогическия персонал и Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищ- ното образование.

      ТРУДОВОПРАВНА ЗАЩИТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Синдикатът на българските учители осигурява трудово- правна защита на синдикалните членове чрез:
       - защита правото на труд, работно място и свободен избор на месторабота, независимо от пол, расова, политическа, религиозна и етническа принадлежност;
       - осигуряване защита на синдикалните членове от противозаконни действия от страна на държавните и административните органи и лица;
       - осигуряване на безплатни трудовоправни защити и консултация на синдикалните членове;
       - запазване имунитета на синдикалните активисти и членове, предвиден от Кодекса на труда и колективния трудов договор;
       - предложения за промяна на нормативни актове, управленски решения и действия, с които се накърняват законните права и интереси на синдикалните членове;
       - представителство пред съда във връзка с трудови дела.

      ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Синдикатът на българските учители отстоява правото на свобода и творчество в педагогическата дейност и изисква създаването на условия за тяхното развитие:
       - настоява за усъвършенстване на образователната програма на държавата, която да осигури приоритетно място на образованието в демократизиращото се общество;
       - участва във формирането на образователната политика и в създаването на съвременни образователни системи, финансирани и контролирани от държавата;
       - противопоставя се на промени в образователната система по време на учебната година, които изменят в неблагоприятна посока трудовите условия на учителите;
       - защитава нормите на преподавателската заетост, които съответстват на научно обосновани показатели на учителския труд, на физическите и психическите възможности на учителите и на творческия характер на техния труд;
       - организира професионални обсъждания, дискусии и др. със синдикалните членове, които провежда самостоятелно или със съдействието на други институции и организации;
       - настоява за осигуряване на възможност за повишаване на образованието на учителите, за цялостно обновление на системата за квалификация и преквалификация на педагогическите работници;
       - отстоява неприкосновеността на учебния час, изисква контролът върху дейността на учителите да се извършва само от професионално компетентни лица;
       - настоява да се разработи статут на учителите-творци, автори на учебници, новатори, изобретатели, рационализатори, създатели на нови педагогически технологии и други изявени учители;
       - работи за преодоляване на феминизацията в учителската професия.

      ОРГАНИЗАЦИОННО ИЗГРАЖДАНЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Органите и организациите на Синдиката на българските учители се подчиняват само на решенията на своите членове, взети по демократичен път. Единството на синдикалното действие се основава на принципа на синдикалната солидарност.

Вътрешноорганизационният живот и дейността на Синдиката се осъществяват на демократична основа: делегатски принцип и изборност при изграждането на ръководните и контролните органи и представителство на различни професионални групи в тях.

Организационната структура на Синдиката на българските учители се изгражда съобразно неговия Устав. Водещо в работата на Синдиката на българските учители е общественото начало.

За отстояване правата и интересите на синдикалните членове в Централата на СБУ и в ОбщКС на СБУ се избират и назначават щатни и нещатни синдикални дейци.

Финансовите средства на Синдиката се набавят от членски внос, приходи от наеми, стопанска, социално-икономическа и издателска дейност, от лични и обществени дарения, спонсорство, помощи и други.

      ПЪТИЩА И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

В своите действия синдикалните организации използват преговорите, сключването на колективни трудови договори, синдикалния контрол, протестни събрания, митинги, шествия и други синдикални акции. Стачката е крайно, но неотменно право на синдикалните членове и колективи, когато са се изчерпали всички други възможности за уреждане на трудовия спор.

Колективните трудови договори и споразумения се сключват между ръководствата на Министерството на образованието, младежта и науката и Синдиката на българските учители, между ръководствата на общинските координационни съвети на СБУ и общините, между синдикалните организации и административните ръководства на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Солидарността на синдикалните членове и организации е действено оръжие, когато отделни колективи и членове се нуждаят от помощ и подкрепа.

Синдикатът на българските учители внася концепции, позиции, становища, предложения, искания и др. за решаване проблемите на своите членове до Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, до Министерския съвет, Народното събрание и други институции.

РЕЗОЛЮЦИИ НА ШЕСТИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Резолюция № 1

ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО УКРЕПВАНЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители
       като констатира:

През отчетния период Синдикатът на българските учители развиваше динамично и целенасочено своите органи, структури и организации, като подобряваше дейността им на базата на собствения опит, на опита на другите учителски синдикати в Европа и света.

През отчетния период Синдикатът на българските учители се утвърди като надежден социален партньор и авторитетен основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Синдикатът на българските учители е най-голямото професионално обединение в страната, което разполага с добре мотивирани и подготвени кадри, способни да защитават правата и интересите на синдикалните членове.
       като има предвид:

Натрупания богат опит и конкретните резултати за запазване на синдикалното единство и целостта на организацията.

Създадените трайни контакти с държавни институции, неправителствени организации и граждански сдружения, с централни, регионални и местни средства за масово осведомяване.

Постигнатото в информационното осигуряване на организациите и структурите на СБУ и предстоящите задачи.

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет, Общинските координационни съвети и организациите на Синдиката на българските учители в училищата, детските градини и обслужващите звена да работят за:
       - Увеличаване на броя на синдикалните членове и на организациите на СБУ чрез изграждането им в училища, детски градини и обслужващи звена, в които няма такива;
       - Утвърждаването и развитието на конструктивното партньорство с КНСБ;
       - Утвърждаването и развитието на лидерските позиции на СБУ в социалното партньорство в системата на средното образование;
       - Подобряването на вътрешноорганизационния живот на всички равнища в съответствие с Стратегията на СБУ за органи- зационно укрепване и мотивация за синдикално членство;
       - Адаптирането на младите и новоназначените учители към учебната среда и привличането им в Синдиката;
       - Популяризиране и разширяване на положителните практики за работа с директорите;
       - Стриктното прилагане на Правилата за събиране, отчитане и контрол на членския внос, за регистрация и пререгист- рация на организациите и на Общинските координационни съвети на СБУ;
       - Постоянното усъвършенстване на информационната система, която обслужва структурите и организациите на Синдиката, чрез по-пълното прилагане на съвременните технологии;
       - Разширяването и обогатяването на формите за обучение, с цел повишаване на информираността, компетенциите и ор- ганизационната култура на синдикалните членове;
       - Усъвършенстването на връзките с обществеността и средствата за масово осведомяване за популяризиране дейността на Синдиката и формиране на обществено мнение в подкрепа на неговата политика;
       - Утвърждаване и разширяване на натрупания опит по инициирането, разработването и участието в проекти, които се вписват като елемент от стратегията на СБУ за организационното укрепване.

2. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители:
       - Да обогатява своята издателска дейност: вестник "Учителско дело", Бюлетин на ИК на СБУ, Професионална библиотека и допълнителни информационни материали по конкретни проблеми;
       - Да продължи провеждането на националните конкурси "Учител на годината", "Журналист на годината", "Синдикалист на годината", "Най-добър социален партньор - кмет и директор";
       - Да продължи да популяризира дейността на Обществения научен съвет, Обществения родителски съвет и Обществения ученически съвет;
       - Да усъвършенства работата на Пресцентъра в Централата на СБУ.

Резолюция № 2

ЗА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И СПАЗВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ И СИНДИКАЛНИ ПРАВА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители, като отчита успешната дейност на СБУ по защита на труда и запазването на работните места, усъвършенстването на работата и контрола по прилагането и спазването на трудовото законодателство и като взе предвид:
       - задълбочаващата се икономическа криза;
       - тежките демографски процеси в страната и намаляването на броя на децата и учениците;
       - децентрализацията на финансовите отговорности и въвеждането на единния разходен стандарт в държавните дейности на средното образование, водещи до редица проблеми в преструктурирането на мрежата от учебни заведения;
       - недостатъчно качествения контрол от страна на Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена, както и от Инспекцията по труда за спазването на трудовото законодателство;
       - промените в законите и поднормативните документи на средното образование;
       - промените в структурата на професионалните учебни заведения, свързани с подготовката на кадри за регионалната, националната и европейската икономика;
       - промените в структурата на специалните училища

Р Е Ш И :

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да отстоява пред Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на финансите запазването и увеличаването на работните места в средното образование чрез разширяване обхвата на децата (всички 5 годишни задължително да посещават ДГ) в детските градини и учениците в училищата.

2. Изпълнителните комитети на СБУ и на ОбщКС на СБУ да продължат своята работа за увеличаването на броя на учениците на целодневен режим на обучение и на полуинтернатните групи, за назначаването на педагогически съветници и психолози в българското училище, и за разширяването и обогатяването на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците.

3. Общинските координационни съвети на СБУ да отстояват надопускането, от страна на държавни институции и общини, на немотивирани, незаконни и драстични структурни промени в образователната система освен по демографски причини.

4. Общинските координационни съвети на СБУ да изискват от Общинските съвети разработването на Стратегия за развитието на средното образование в общината.

5. Общинските координационни съвети и организациите на СБУ да познават задълбочено разработената Стратегия за развитие на средното образование в общината като важно условие за по-добрата защита на правата и интересите на синдикалните членове.

6. Изпълнителните комитети на СБУ и на ОбщКС непрекъснато да усъвършенстват системата за обучение по трудовите и синдикални права, информация и консултация на синдикалните членове.

7. Изпълнителният комитет на СБУ да отстоява пред МОМН и МФ повишаването на размера на единния разходен стандарт на държавните дейности в средното образование и да се изработи такъв за издръжка на ученик в извънучилищните заведения.

Резолюция № 3

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ И СОЦИАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

През последните години правителството се стреми да полага политика по доходите съобразена с ограничените възможности на бюджета.

Синдикатът на българските учители, в условията на децентрализация на финансирането и управлението в средното образование и на настъпилата икономическа криза, налагаше като политика не само запазване нивото на доходите от заплати, но и увеличаването на средствата по единните разходни стандарти и програмите за развитието на средното образование и равнището на работните заплати.

Периодът след Петия конгрес на Синдиката на българските учители се характеризира с многопосочна и съдържателна работа на Изпълнителния комитет, на общинските координационни съвети и на синдикалните организации на СБУ за утвърждаване на политика в областта на средното образование за планиране на средства за увеличаване на работните заплати, въвеждането на кариерното развитие и на диференцираното заплащане на учителите, въвеждането на нов модел на финансиране на общообразователните училища и на понятието "малки училища", за утвърждаване на средищните и защитените училища, за финансиране целодневната организация на учебния ден в началния етап на основното училище и за задължителната предучилищна подготовка на 5 и 6 годишните деца и за повишаване качеството на средното образование.

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители, като отчита постигнатото досега

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да работи за повишаване на доходите на заетите в средното образование. Основното увеличение на работните заплати да става от 1 януари на текущата година.

2. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да отстоява увеличението на началните основни работни заплати на персонала зает в системата на средното образование през 2012 г. и през всяка следваща година.

3. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да подпомагат разработването на действащи Вътрешни правила за работна заплата, с ясни условия, ред и начини на формиране на средствата за работна заплата. Директорът и социалните партньори съвместно да разработват, обсъждат и приемат Вътрешни правила за работ- на заплата.

4. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да отстояват осигуряването на средства за детските градини, които работят по системата на делегираните бюджети - по Програмата за изплащане обезщетенията на персонала.

5. Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители, чрез колективното трудово договаряне и активен социален диалог, да отстояват:
       - Пълното и редовно изплащане на основните работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения;
       - Редовно осигуряване на средства за изплащане на необходимите средства за: Социално-битово и културно обслужване; транспортни разходи на учителите, съгласно постановлението за изпълнение на държавния бюджет и за облекло, съобразно наредбите за безплатно работно облекло и за представително облекло на педагогическия персонал и Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.
       - В общините да не се допуска отклоняване на средства от функция "Образование" към други дейности;
       - Усъвършенстване на механизма за контрол и прозрачност при изпълнение на делегираните бюджети. Директорите задължително да запознават социалните партньори (синдикатите) с приходите и разходите на училището/детската градина, да аргументират годишните средства за работна заплата.

Резолюция № 4

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители, като анализира постигнатото в областта на квалификацията на педагогическите кадри, съществуващите нерешени проблеми и предстоящите задачи,

И като взема предвид необходимостта от усъвършенстване системата на средното образование, повишаване капацитета на педагогическите кадри и повишаване качеството на учебно- възпитателния процес, изискванията и предизвикателствата на стратегията за развитие на ЕС - "Европа 2020", изискванията за подготовка и квалификация на кадрите и необходимостта от учене през целия живот, както и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да отстоява пред Министерство на образованието, младежта и науката запазването на пет степенната скала за квалификационни степени, предвидена в Наредба № 5 за квалификацията на учителските кадри.

2. Министерството на образованието, младежта и науката ежегодно да изготвя финансово обезпечена програма за квалификация на учителските кадри.

3. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да отстоява пред МОМН за увеличаване предвижданите средства за квалификация в бюджетите на учебните звена от 0.8 на 1 %.

4. ИК на СБУ да отстоява пред министерството на образованието, младежта и науката при оценката за диференцираното заплащане да учителските кадри задължителен елемент да бъде степента на квалификация, както и участието в квалификационни форми през текущата година.

5. Да се отстоява при подписване на национален колективен трудов договор повишаване на средствата за допълнително трудово възнаграждение за по-висока квалификация.

6. ИК на СБУ да изисква от МОМН ежегоден отчет на средствата за квалификация на учителските кадри - както предвидените по делегираните бюджети на учебните звена, така и по специализираните програми и провежданите от НИОКСО.

7. ИК на СБУ да отстоява запазването и усъвършенстването на създадената система за кариерно развитие на педагогическите кадри чрез установените длъжности: младши учител (възпитател), учител (възпитател), старши учител (възпитател), главен учител (възпитател), учител (възпитател) методик.

8. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети СБУ в училищата, детските градини и обслужващите звена да осъществяват връзка с експертите по квалификация в Регионалните инспекторати по образование за координиране на квалификационните форми и осигуряване на условия за непрекъсната квалификация на педагогическите кадри.

9. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети на СБУ в училищата да работят за повишаване на квалификацията на синдикалните членове чрез колективното трудово договаряне на общинско и училищно равнище.

10. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети на СБУ в училищата да осъществяват действен контрол по изразходването на средствата за квалификация.

11. Общинските координационни съвети на СБУ да усъвършенстват съвместната си дейност с общините за кадровото обезпечаване на образованието и за квалификацията на педагогическите кадри.

Резолюция № 5

ЗА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители дава висока оценка на:
       - социалното партньорство и работата на синдиката с правителствени и неправителствени организации, сдружения, фондации и др. за защита на правата и интересите на синдикалните членове;
       - постиженията в колективното трудово договаряне в системата на средното образование и изпълнението на постигнатите договорености;
       - повишените изисквания на Европейския синдикален комитет по образование към националното законодателство за усъвършенстване на социалния диалог и колективното трудово договаряне.

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да продължи да работи за разширяването и задълбочаването на връзките и взаимоотношенията с правителствени и неправителствени организации, сдружения, фондации и др. като важно условие за подобряването на социалното партньорство и усъвършенстване на гражданската помощ и контрол в средното образование.

2. Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да работят за усъвършенстване на структурата, статута, правилата за работа и дейността на общинските съвети за тристранно сътрудничество.

3. Общинските координационни съвети на СБУ и синдикалните комитети на организациите на СБУ в училищата, детски те градини и обслужващите звена да считат за първостепенна своя задача сключването на колективни трудови договори като ефективна форма за защита на правата и интересите на синдикалните членове в условията на децентрализацията на финансирането и управлението на средното образование.

4. Общинските координационни съвети и синдикалните организации на СБУ в училищата, детските градини и обслужващите звена, в които не са сключени колективни трудови договори, да предприемат действия за провеждане на преговори и подписване на КТД.

5. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители и Общинските координационни съвети на СБУ да предприемат действия за интензивно обучение и широк информационен обмен с цел подпомагане на процесите на колективното трудово договаряне и изпълнението на чл. 7, а от Кодекса на труда (избирането на представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и чл. 130г).

Резолюция № 6

ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Периодът след Петия конгрес на Синдиката на българските учители се характеризира с работа на Изпълнителния комитет, на общинските координационни съвети и на синдикалните организации на СБУ за качеството на живот и здравословното състояние на учителите и учениците, социалните отношения учител- ученик-родител, работната среда и психоклимата в учебното заведение - дисциплина, агресия и насилие в училище, възпитание и изграждане на съзнателно отношение към безопасността и здравето у всички заети в сферата на средното образование.

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители, като анализира постигнатото досега, нерешените проблеми и необходимостта от усъвършенстване

Р Е Ш И:

Изпълнителният комитет и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители за осигуряване на качествени условия на труд в системата на средното образование да отстояват:

1. Министерството на образованието и науката да създаде специализирано звено, което да отговаря за провеждане на политики по здравословни и безопасни условия на труд в сферата на средното образование.

2. Министерството на образованието и науката да гарантират правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

3. Министерството на образованието и науката ежегодно да изготвя финансово обезпечена план-програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

4. Министерството на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители да осигурят финансово провеждането на национално изследване на заболеваемостта на учителите, с цел разширяване на възможностите за превенция и опазване на здравословното състояние на учителите.

5. Министерството на образованието и науката и Регионалните инспекции по труда на основата на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове да осигурят обслужване на учителските кадри от службите по трудова медицина.

6. Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, включително и регионалните им структури да осигурят здравно наблюдение в образователния сектор за проучване на психоемоционалното напрежение на учителите, на стреса на работното място и на "синдрома на изпепе- ляването" с цел идентифициране на синдрома и рисковите фактори за развитието му, както и за ограничаването му.

7. При подготовката на учителите в университетите и продължаващата квалификация да бъдат включени и усвоени поведенченски модели за разширяване и подобряване на общуването между ученици, учители и родители с цел формиране на адекватна ценностна система, съобразена със съвременните условия.

8. Директорите на учебни звена да осигуряват на персонала профилактични прегледи, всяка година, съобразно желанията на колективите.

Резолюция № 7

ЗА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Като отчита, че равенството е фундаментално право, обща ценност на ЕС и необходимо условие за постигането на целите на ЕС за растеж, заетост и социално сближаване,

Като отчита свършеното и постигнатите успехи в тази област - за равните възможности на мъжете и жените и предотвратяване на дискриминацията,

Като има предвид възможностите за разширяването на синдикалната дейност в тази насока,

В интерес на всички синдикални членове и в защита на техните права Шестият конгрес на СБУ

РЕШИ:

1. ИК на СБУ да продължава да работи за равните възможности на жените и мъжете на работното място, в семейството и в обществото.

2. ИК на СБУ да утвърждава и надгражда положителни практики, за равното третиране на мъжете и жените, свързани с преодоляване на дискриминационни процеси и явления във всички области на обществено-икономическия живот и конкретно в системата на средното образование.

3. СБУ чрез "ОЖП - 21 век" към КНСБ да презентира постижения и да участва в международни прояви и партньорства, свързани с равните възможности между мъжете и жените и недопускане на всякакви форми на дискриминация.

4. ИК на СБУ да продължи да активизира политиката си за защита на равните възможности, недопускане на никаква дискриминация, основана на пол, възраст, семейно положение, политическа или религиозна принадлежност, раса, етнос, националност, увреждания, сексуална ориентация, синдикално членство и др.

5. СБУ чрез своите структури по места да продължи да следи за спазването равните възможности и да развива положителни практики, свързани със спазването им и недопускането на дискриминация в процесите на подбор, организация на труда, заплащане, наемане на работа, освобождаване, обучение и кариерно развитие, както и да сигнализира Комисията за предотвратяване на дискриминацията и други компетентни държавни органи за допуснати нарушения. На национално равнище СБУ да търси възможности и със съдействието на КНСБ да сигнализира и огласява такива нарушения.

6. ИК на СБУ да продължи да подпомага своите членове, засегнати от дискриминационни действия, в тяхна защита в Комисията за предотвратяване дискриминация и при необходимост и пред съда.

7. СБУ да използва КТД като ефективен механизъм за защита на правата и интересите на синдикалните членове в процеса на недопускане на прояви на дискриминация на работното място.

8. СБУ да продължи своето партньорство с Комисията за предотвратяване на дискриминацията и с Омбудсмана на Република България.

9. ИК на СБУ да изработи политика за работа сред студентите със специалности педагогика и да я разшири и с други учащи се - ученици от горните класове - с цел, подготовката на младите хора на трудовия пазар.

10. СБУ, чрез "ОЖП - 21 век" към КНСБ да продължава да надгражда успешни практики за работа с жените, младежите, етническите малцинства, хората с увреждания и други в областта на трудовия пазар, квалификацията, насърчаването развитието и други.

11. СБУ да продължи да работи за разработването на мерки за баланс между трудовия и личния живот, които да бъдат включени в изготвянето и изпълнението на социални и образователни политики, с цел съвместяване на трудовия и семейния живот и постигане на равни възможности.

Резолюция № 8

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ И ПОВИШАВАНЕ СТАТУСА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители като отчете състоянието на засилващи се прояви на агресия и насилие в училището, състоянието на възпитателните дейности; социалните, културни и технологични промени, засягащи всички области на живота; възможностите и отговорностите на различните институции, свързани с проблемите на образованието и възпитанието; особеното място на учителя в обществото

Р Е Ш И:

1. СБУ да инициира започване на национална дискусия за проявите на агресия и насилие в училище, като се откроят причините за тези процеси.

2. ИК на СБУ да предложи създаване на национална из- вънинституционална структурна единица (пр. Национален съвет) занимаваща се и координираща действията на институциите и организации по отношение на възпитанието и превенцията на насилието.

3. Да се разработи и приеме Национална програма за развитие на духовната и ценностната ориентация и за укрепване на гражданското съзнание на младите хора в България.

4. Да се намерят начини и средства за издигане авторитета на училището като институция и на учителя като основен фактор в него.

5. Да се предложи на МОМН промяна на нормативната уредба в посока задължително назначаване на психолог и педагогически съветник във всяко едно училище с оглед превенцията на агресията и насилието.

6. Да се изработи национална стратегия за издигане статуса на учителя, в която да залегнат както морални, така и материални принципи, ясно да се разпишат ангажиментите на различните институции, организации, медиите.

7. Общинските координационни съвети да разработят свои стратегии за издигане статуса на учителя, в които да бъдат ангажирани местна администрация, бизнес средите, неправителствени организации, родителската общност и организации и др.

Резолюция № 9

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

Като анализира състоянието на подготовката на учителските кадри в България и се запозна с изводите от анализите на изпълнението на Работната програма "Образование и обучение 2010 г." в рамките на Лисабонската стратегия, като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите и се съобрази с приоритетите за следващия цикъл на рамката "Образование и обучение 2020 г." и изпълнението на целите на стратегията "Европа 2020",

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители като взе предвид, че предизвикателствата пред учителската професия се увеличават, което обуславя необходимост учителите да бъдат по-добре подготвени, за да посрещнат множеството нови изисквания, отправяни към тях, че трябва да се положат всички усилия, за да могат учителите да чувстват, че принадлежат към една уважавана и ценена професия и като отчете необходимостта от привличане в системата на добре подготвени и мотивирани млади учители, които да усещат преподаването като привлекателна и удовлетворяваща професия с добри перспективи за професионално развитие,

Р Е Ш И:

1. Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители да предложи на Министъра на образованието, младежта и науката и да отстоява пред него позиция по отношение на:
       - залагане като приоритетна цел в новите закони за учи- лищното образование и за висшето образование висококачествената подготовка на учителските кадри, основана на адекватна съвременна методика, гарантираща привличането и задържането на младите учители в системата и утвърждаваща учителската професия като привлекателна, авторитетна и обществено значима;
       - отделяне на повече финансови средства за обучението на учителите, за подпомагане въвеждането в работата на младите учители, за продължаващо и последователно развитие на учителите в тяхната професионална кариера;
       - създаване на ефикасна съвременна методика за пого- товка на учители, в разработването на която да се включат изявени действащи учители с богат опит и квалификация;
       - осигуряване на задълбочена специална и методическа подготовка, гарантираща придобиването на необходимите професионални компетенции за успешно реализиране на кадрите;
       - възможност за придобиване на учителска правоспособност по две и повече специалности в рамките на една бакала- върска програма във висшите училища;
       - залагане на повече часове за учебна практика в училище на студентите, подготвящи се за професията;
       - отделяне на специално внимание в програмите за обучение на учители при подготовката по чужд език, информационни и комуникационни технологии, гражданско обучение, разрешаване на конфликти и др.;
       - стимулиране на изследователската дейност на учителите.

2. Общинските координационни съвети на СБУ и Синдикалните комитети на СБУ в училищата и детските градини:
       - да създадат условия чрез колективното трудово договаряне за привлекателност на учителската професия, привличането и задържането на млади учителски кадри;
       - да отделят специално внимание на въвеждането в работата на младите учители, като насърчават развитието на различни форми за подпомагане и програми за наставничество, с участието на изявени учители с доказан опит и способности;
       - да стимулират популяризирането на успешни педагогически практики чрез развитие на междуучилищни партньор- ства, участие в национални и международни програми за обмен, в които приоритетно да бъдат ангажирани млади учители, както и активно участие в конкурса "Учител на годината".

Резолюция № 10

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители като констатира:

През отчетния период Синдикатът на българските учители затвърди позициите си на най-голямото и авторитетно професионално обединение на българските учители в страната.

През отчетния период Системата на средното образование претърпя съществено развитие в много свои аспекти, което се характеризира със своята устойчивост.

Синдикатът на българските учители има съществена роля за постигането на съвременните характеристики на системата на средното образование у нас и се утвърди като един от основните партньори на управляващите при планирането, организирането и осъществяването на промените, нововъведенията и реформите в системата, при отстояването на демократичните ценности.

СБУ разполага с добре подготвени и мотивирани кадри, способни активно да влияят върху развитието на българското образование и в по-общ план - върху развитието на гражданското общество у нас.
       като взе предвид:

Устойчивото развитие, утвърждаващо като най-значими екологичните, социалните и икономическите аспекти на развитието, стават приоритетни при задълбочаващата се социална и икономическа криза.

Основният проблем е не как да бъдат избегнати или предотвратени противоречията и кризите, които неминуемо съпътстват развитието, а как по-лесно те да бъдат преодоляни и как негативните последици от тях да бъдат сведени до приемливи и поносими нива.

Образованието има основна роля за социалното поведение на всички граждани и за придобиването от тях на ключовите компетенции, необходими за постигането на устойчиво развитие.

Основната цел на Стратегия "Европа 2020" е да се постигне интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, като образованието и обучението са фактори, които имат голям принос за тази цел.
       като изтъква, че:

Основна за системата на средното образование е професията "Учител". "Директор" не е професия, а длъжност, която се заема за определено време от учители, притежаващи съответстващи за длъжността квалификация, професионален опит и личностни качества.

Образованието за устойчиво развитие, в контекста на ученето през целия живот, има основно значение за постигане на устойчиво общество и е фактор за устойчивостта на системата на средното образование.

Устойчивостта на системата на средното образование трябва да се използва като инструмент за повишаване на качеството на всички нива на образованието и обучението.

Трите основни стълба на устойчивото развитие - икономически, социален и екологичен - следва да се разглеждат въз основа на балансиран и интегриран подход.

От съществено значение е да се повиши осведомеността на членовете на СБУ, и по този начин на всички работещи в средното образование, по въпросите на устойчивото развитие и образованието за устойчиво развитие.
       счита за наложително:

Да определи основните принципи и насоки в работата на организациите и структурите на Синдиката, гарантиращи за продължително време ( през следващия 5-годищен мандат) устойчивостта както на собственото развитие на СБУ, така и на системата на средното образование в Република България.

Отчитайки всичко това, Шестият конгрес на Синдиката на българските учители

Р Е Ш И:

ИК на СБУ, ОбКС на СБУ, организациите и структурите на СБУ на всички равнища в дейността си да се ръководят от следните принципни положения и да отстояват позицията:

СБУ на всички равнища в дейността си да отстоява и утвърждава в системата на средното образование основните принципи за демократично управление. Въпросът за демократизацията на средното образование да се изведе като първостепенен, определящ успеха при решаване на болшинството от съществуващите в момента въпроси и предизвикателства пред българското училище.

Да се задълбочават партньорските взаимоотношения, гарантиращи демократичното развитие на системата на средното образование в съответствие с общоприетите национално значими ценности.

Да се избягват всички резки и недостатъчно защитени промени, ако те не са научно обосновани и не е гарантиран положителният ефект от тях, ако не са в достатъчна степен съгласувани с приетите наднационални, национални, регионални и местни стратегии и планове за устойчиво развитие.

Задължително да се съгласуват със социалните партньори и подлагат на широко обществено обсъждане всички нормативни и поднормативни актове и документи за системата на средното образование, разработени от управляващите, преди тяхното приемане и публикуване.

Принципите, ценностите и практиките на устойчивото развитие да бъдат включени по подходящ начин във всички аспекти на образованието и обучението.

Образованието за устойчиво развитие да се въведе на всички нива на формалното образование и обучение, както и на неформалното и самостоятелното учене, в процеса на учене през целия живот.

Образованието за устойчиво развитие да се изгражда основано на ценности за интердисциплинарно обучение, което насърчава системното мислене и преподаване и развива нови знания, умения и нагласи.

Образованието на учителите и обучението им в работна среда да придобие решаваща роля за оформяне на виждането относно образованието за устойчиво развитие и за определяне на конкретните начини за неговото прилагане в училищата, ПОО и институциите за висше образование.

Органите, организациите и структурите на СБУ на всички нива да интегрират в своята политика принципите на устойчивото развитие и да действат в това отношение като примери за подражание.

Да се насърчават научните изследвания по въпросите на устойчивото развитие на системата на средното образование.

Да се поставя акцент върху партньорствата между образователните институции, бизнеса и НПО, като фактор за устойчивото развитие.

Въпросът за информационното осигуряване да се счита за приоритетен - да се популяризират добрите практики, гарантиращи устойчивото развитие на системата и обществото.

Резолюция № 11

ЗА ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ АКТИВИСТИ

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители, като анализира постигнатото в областта на обучението и квалификацията на синдикалните активисти и като взе предвид:
       - нерешените проблеми;
       - дефицит на лидерство;
       - липса на работа в екип;
       - не доброто движение на потока на информацията по структурите на СБУ;
       - липсата на организационен живот в СО на СБУ;
       - неефективно използване на възможностите за публични изява в медиите;
       - бързо променящата се нормативна уредба /трудово и осигурително законодателство/;
       - необходимостта от лидери от нов тип - знаещи, можещи, компетентни, инициативни, решителни, поемащи отговорност и готови да защитят трудовите и синдикални права на всеки синдикален член;

Р Е Ш И:

1. ИК на СБУ да продължи дейността си за обучение и квалификация на синдикалните активисти с цел изграждане на лидери от нов тип:
       - с организационни умения,
       - можещи да работят в екип,
       - компетентни, решителни, отстояващи интересите на синдикалните членове,
       - не страхуващи се да поставят проблемите пред работодателя,
       - умеещи да водят диалог.

1.1. ИК на СБУ и ОбщКС на СБУ да организират своевременно обучение на активистите при промяна в нормативната уредба /трудово и осигурително законодателство/.

1.2. Обученията на синдикалните активисти да се организират под форма на семинари, работни срещи и курсове.

1.3. Презентациите или материалите от обученията да се качват на сайта на СБУ, с цел достигането им до всички синдикални членове.

2. ИК на СБУ да предоставя необходимата информация и да съдейства тя да достига до структурите на синдиката, като изгради ефективна и гъвкава схема за комуникация.

3. ОбщКС на СБУ да изградят работеща система за повишаване квалификацията на синдикалните ръководства по места.

4. Синдикалните ръководства в учебните заведения своевременно да запознават членовете на организацията с промените в нормативната уредба с цел отстояване на трудовите, осигурителните и синдикалните права.

5. ОбщКС на СБУ и Синдикалните ръководства в учебните заведения организират абонамента за вестник "Учителско дело" с цел всяка организация на СБУ и всеки член да има достъп до него.

6. ИК на СБУ и ОбщКС на СБУ да привличат млади синдикалисти и подготвят резервни кадри, като изграждат у тях организационни умения и мотивация за работа.

Резолюция № 12

ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

СБУ е основен член на Интернационала на образованието и Европейският синдикален комитет на образованието и е една от най-активните организации от страните от Източна и Централна Европа в тези две структури. СБУ участва във всички организирани семинари, конференции и кръгли маси, като в редица случаи се явява домакин и основен докладчик на проявите. СБУ в международен план има ясно изградена стратегия за работа,която осъществява в съзвучие с промените,които ръководят социалната и професионално-образователна сфера в Европа и в света. Организацията се съобразява с глобализиращия се, динамично променящ се свят и отражението му върху синдикалното движение. Дейността й в последните години бе насочена към усилията за присъединяване към Европейския Съюз. СБУ доказа, че може да се включи изпреварващо в дълбоките промени на това присъединяване и да предвиди и се подготви за неговите последствия. Синдикатът помогна и за изграждане на гражданска позиция по проблемите на образованието в името на развитие на демокрацията и запазване на човешките права.

В този смисъл СБУ и в бъдеще трябва:
       - да развива и усъвършенства двустранните и многостранни контакти в рамките на международната солидарност и обмяната на опит;
       - да отстоява и защитава правата на своите членове в со- циалната, правната, организационна и професионална дейност на основата на достиженията в другите страни;
       - да усвоява, разисква и пропагандира директивите на Европейския съюз, свързани с развитието на образованието и произтичащите от това последствия за членовете на синдиката;
       - да участва активно в прилагане на Лисабонската стратегия, Болонския процес, Препоръка 66 за статуса на учителя и Закона против дискриминацията и равните възможности на половете;
       - да настоява за бързото и правилно прилагане на хармонизираното законодателство с Европейското в областта на образованието в интерес на работещите в средното образование;
       - да настоява за проява на международна солидарност при защита правата на учителите,които работят в условията на емиграция в други страни.

СБУ и занапред трябва да полага усилия за развитието на регионалното сътрудничество със сродните организации в името на общите задачи на учителските организации и особено тези от Балканските страни.

СБУ трябва да положи усилия за разясняване на задачите, които стоят пред учителските организации във връзка с влизането ни в Европейския Съюз в сътрудничество със страни като Полша, Унгария, Словакия, Чехия.

СБУ трябва да укрепва връзките си с организации от страните - членки на Европейския Съюз, чието влияние доминира в Съюза като Франция, Германия, Англия, Италия.

СБУ трябва да продължи традиционно добрите и стабилни контакти,които е изградил във времето с учителската организация на Русия на основата на променящата се сфера на образование и общите задачи,свързани с това.

СБУ трябва да продължи да разширява връзките си в рамките на провеждане на международни програми и семинари по проблеми, подпомагащи усъвършенстването на синдикалната дейност.

СБУ трябва да пропагандира сред членовете си мястото и ролята на собствената си организация в международното учителско движение.

Резолюция № 13

ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ

Като се има предвид, че образованието става основен приоритет за правителствата в света, като един от основните способи за преодоляване изоставането и развитието на икономиката и постигане на финансова стабилност, както и за осигуряване на устойчиво развитие и прогрес;

Като се знае, че 67 милиона деца по света не са обхванати в началната степен на образование;

Като не забравяме, че 796 милиона души, 2/3 от които жени, са неграмотни;

Като знаем, че 9,3 милиона учители са нужни за начална- та степен на образованието за изпълняване на целите за образование през целия живот до 2015 година;

Като е установено, че 1,9 милиона нови места за учители трябва да се създадат, за да се осигури необходимото равновесие учител-ученик в началната степен на образование;

Като ставаме свидетели на годишен дефицит в образованието при външното финансиране в размер на 16 милиарда щатски долара,

Шестият конгрес на Синдиката на българските учители

Р Е Ш И:

КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПИРА НА КАЧЕСТВЕНИ УЧИТЕЛИ, ДОСТАТЪЧНИ НА БРОЙ, ЗА ДА УДОВЛЕТВОРЯТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕДНА УСПЕШНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА.

Необходимо е:

Признаването на водещата роля на учителите в образователната система и зачитането на мнението им, осигуряване на участието им и получаването на подкрепата им при промяната на образователната система, нейното реформиране и модернизиране;

Обезпечаването на качествено образование чрез привличане на отлично подготвени учители, в необходимия им брой, поддържани всестранно и силно мотивирани за участие в процеса на усъвършенстване на образователната система;

Подобряването на резултатите от обучението на децата чрез добре подготвени педагогически кадри, поддържани с необходимите финансови ресурси;

Усъвършенстване на условията при наемане на работа на учителите, както и подобряване на управлението на учебните заведения за преодоляване отсъствието на учителите от класната стая и осигуряване на по-голяма ефективност при провеждане на образователния процес;

Преодоляване на социалното неравенство чрез подобряване на образователната система и увеличаване на броя на учителите за премахване на ранното отпадане на учащи се от системата и отхвърлянето на цели маси от хора в системата, която ще им осигури изконното право на образование;

Справяне с недостига на преподаватели поради застаря- ване на педагогическия състав и излизане на големи групи от този персонал в пенсия;

Прекратяване на процеса на депрофесионализация на учителите поради загубата на престиж на професията и липса на интерес към нея от страна на младите хора и недостатъчната им мотивация да влязат и останат в учителската професия;

Предприемане на мерки за привличане и задържане на учителите в професията, като предварително им се дадат необходимите компетенции в ромките на една добра,усъвършенствана и съобразена с обществения интерес и търсене система за начална подготовка и последваща квалификация;

Упражняване на натиск върху правителството за инвестиции в учителите и качеството на образованието от страна на синдикатите и всички организации, които представляват гражданското общество, в името на стимулиране на обществения интерес за осигуряване на правото на образование на всяко дете, младеж и възрастен.

Осигуряване на достойно заплащане на учителите и добри условия на работа и труд, преодолявайки трудностите, свързани с явления като насилието и стреса на работното място;

Обвързване на заплащането с възможностите за професионалното усъвършенстване и осигуряване на системата за кариерното развитие;

Обезпечаване на защитата на учителската професия и подобряването на нейния статус, което пряко засяга учителите и качествения образователен процес;

Осигуряване на мобилността на учителските кадри в рамките Европа в името на усъвършенстване на компетенциите на учителите и повишаване на професионалния им опит;

Осигуряване на синдикална защита в рамките на Обединена Европа на учителите, които работят извън родната си страна в рамките на международната учителска солидарност;

Отстояване на хармонизирането на националното законодателство с европейското в рамките на защитата на правата на учителите и утвърждаването на учителската професия като обществено значима професия.


КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2017 ©