Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ФИНАЛЕН ДОКЛАД
от изпълнението на обществена поръчка с предмет „Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в държавните училища към МОН


ФИНАЛЕН ДОКЛАД

от изпълнението на обществена поръчка с предмет „Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в държавните училища към МОН – второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, оценка на нуждите от обучение от обучение на учителите, с оглед на необходимостта от изграждане на толерантна среда в училище и представяне на резултатите във връзка с изпълнението на проект: “Учене в толерантност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02«Без граници - компонент 2»


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©