Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Конкурс за директори на ДГ в град София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, заповед № СОА21-РД09-1292/30.09.2021 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността директор на общинска детска градина – 25 (двадесет и пет работни места), към Дирекция „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както следва:

1. ДГ № 85 „Родина“, район „Красно село“

2. ДГ № 107 „Бон-Бон“, район „Красно село“

3. ДГ № 50 „Зайчето Куики“, район „Възраждане“

4. ДГ № 195 „Братя Мормареви“, район „Оборище“

5. ДГ № 154 „Сбъдната мечта“, район „Слатина“

6. ДГ № 30 „Радецки“, район „Изгрев“

7. ДГ № 133 „Зорница“, район „Изгрев“

8. ДГ № 2 „Звънче“, район „Триадица“

9. ДГ № 130 „Приказка“, район „Красна поляна“

10. ДГ № 13 „Калинка“, район „Искър“

11. ДГ № 28 „Ян Бибиян“, район „Младост“

12. ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, район „Младост“

13. ДГ № 4 „Слънчо“, район „Витоша“

14. ДГ № 68 „Ран Босилек“, район „Люлин“

15. ДГ № 102 „Кременица“, район „Нови Искър“

16. ДГ № 157 „Детска стряха“, район „Нови Искър“

17. ДГ № 58 „Слънчево утро“, район „Кремиковци“

18. ДГ № 89 „Шарена дъга“, район „Кремиковци“

19. ДГ № 94 „Детски свят“, район „Кремиковци“

20. ДГ № 140 „Зорница“, район „Кремиковци“

21. ДГ № 146 „Звездица“, район „Кремиковци“

22. ДГ № 143 „Щурче“, район „Панчарево“

23. ДГ № 41 „Приятели“, район „Витоша“

24. ДГ № 81 „Лилия“, район „Възраждане“

25. ДГ № 129 „Приказен свят“, район „Триадица“

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността директор:

• кандидатите да са български граждани;

• образование – висше;

• образователна степен – магистър;

• специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „детски учител“;

• професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;

• да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

• да не са лишени от право да упражняват професията си;

• да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;

• да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

• добра компютърна грамотност.

3. Конкурсът да се проведе на три етапа:

• Първи етап – допускане до конкурс по документи;

• Втори етап – писмен изпит – решаване на тест, съдържащ 25 (двадесет и пет) въпроса;

• Трети етап – провеждане на интервю-събеседване.

Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.

• Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1535,00 лева.

4. Необходими документи за кандидатстване:

• заявление за участие в конкурс (по образец-приложение №1);

• документ за самоличност (за справка);

• професионална автобиография;

• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

• копия от документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

• карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;

• удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;

• декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец – приложение №2);

• други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „директор“ в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделено заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват, и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.

5. Срок и място за подаване на документи:

• Документите за участие да се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса (считано от 05.10.2021 г. до 04.11.2021 г. вкл.) в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07.30 часа до 19.30 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.

• Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg.

• Обявата за конкурса да бъде публикувана в централен/местен печат и на електронната страница на Столична община.

За информация: тел. 9377259 – Дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©