Петък,
  14 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конкурси

Конкурс ” РИЦАРЯТ В МЕН”


ДО

Г-ЖА………..

НАЧАЛНИК НА РИО –

СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ……,

От името на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ-ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ, отправям покана към РИО –…….-град за съвместно осъществяване на конкурса „Рицарят в мен“, както и за популяризиране на идеята, чрез съобщение на сайта на институцията.

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VІІІ клас /включително/ чрез рисунките си да пресъздадат рицарството като изграждане на личности и характери и като школа за израстване и развитие.

Рицарството е ковачницата, в която горещото сърце се оформя като меч, след като бива подложено на много удари и след това се закалява в хладната вода на реалността. Подобно на стоманата, това закалено сърце е способно не само да мечтае за по-добър свят, но има и силата да пробие в реалността и да отсича от нея злото, докато я оформи от груба скала в изящна скулптура на света такъв, какъвто го е замислил Твореца при неговото създаване. Да служиш на обществото, да помагаш на възрастни, слаби и беззащитни хора, да проявиш смелост и себеотрицание спасявайки и помагайки на другите - това е рицарският идеал, който не е продукт на природата, а продукт на лична потребност и изкуството.

Конкурс ” РИЦАРЯТ В МЕН”

Същността на конкурса ще се изрази в 3 /три/ етапа – училищен, регионален и национален.

В Училищният етап, който ще се проведе в периода ....... г., могат да вземат участие всички ученици от .......... училища /V-VІІІ клас/, като всеки един учител по изобразително изкуство, преподаващ в ....... училище, трябва да избере 10-те най-добри творби по темата.

Децата, които са избрани ще получат специални грамоти.

Грамоти получават също така Директорът на училището и учителят по изобразително изкуство.

(Грамотите ще бъдат изработени от сестра Мария Генова, Велик офицер, след заявка от Командерите).

За всяко училище, участвало в конкурса , Командериите ще закупят необходими материали за кабинета по рисуване в размер не по-малък от 100/сто/ лева.

Когато приключи този етап, Командерът и Директорът на съответното училище трябва да организират малко тържество, на което да бъдат връчени изброените по- горе грамоти.

(Снимки от мероприятието се изпращат за публикуване в броевете на сп.

“ Тамплиер”)

Срокът за прилючване на училищния етап е 15.03 2015. г

Първите пет от тези рисунки ще участват в Регионалния/ областния/ етап и ще бъдат предоставени на компетентното 5 /пет/ или 3/три/ членно жури за оценяване.

Този етап се провежда от15.03...до...30.03.2015 г.

Журито е съставено от учители по изобразително изкуство, предложени от съответния РИО и одобрени от Командерията.

Журито избира :

А) Трите най добри рисунки, които да участват в Националния етап.

(Тези условия важат за области, в които има не повече от 5/пет/ училища, взели участие в конкурса. При 10/десет/ училища, броят на рисунките за Националния етап се умножава по 2/две/, при 15/петнадесет/- по 3/три/ и т.н.)

Б) Задължително се избира и по една рисунка от всяко едно училище, достигнало до Регионалния етап.( Това се прави с цел стимулиране на всички екипи, положили усилия за популяризирането на конкураса и когато има повече от едно училище!))

Първите три деца на регионалното ниво ще получат поощрителни награди, според преценка на Командера, отговарящ за съответнатния регион.

Националният кръг на конкурса, ще се проведе в периода 15.04 – 30.04.2015 г.

Победителите ще бъдат обявени на Пролетния конвент на Оредена.

( Допълнително ще бъде определена комисията, която ще оценява рисунките).

Рисунката трябва да бъде с препоръчителен формат – 30/40 см.

Материалът за работа е по избор:

а/ цветни – акварел, пастел, темпер и други;

б/ черно-бели – молив, туш, въглен и други.

На гърба на рисунката четливо трябва да са изписани трите имена и адрес на ученика, училище, клас, преподавател по изобразително изкуство и телефон за връзка.

………………………………………………………

…………………………………………………………

Класиралите се ученици на първо, второ и трето място в Националния кръг рисунки, ще получи парична стипендия за една учебна година, която ще бъде връчена на специална церемония по награждаване.

Рисунките, достигнали до Националния кръг ще бъдат включени в изложбата на Коледния бал на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ на ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ.

Предвиждат се и други големи специални награди за учениците и учителите, взели участие в инициативата.

С УВАЖЕНИЕ:


Виж прикачения файл!


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©