Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Конференции

VI Национална научна конференция

„Николай Хайтов и България“


"СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ–1936“

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

119. СУ „АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ“

КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ“ (УНСС)

По случай 100-годишнината от рождението на Николай Хайтов

организират

VI Национална научна конференция „Николай Хайтов и България“

Конференцията ще се проведе на 16 и 17 октомври 2019 г. (сряда и четвъртък) в три секции:

- Значението на творчеството на Хайтов за духовното израстване на българите и за съхранение на българската духовност;

- Хайтов в медиите;

- Българският език в творчеството на Хайтов.

Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в специален сборник. Не е предвидена такса за участие. Организаторите не поемат разходите за път и настаняване.

Заявки за участие ще се приемат на имейл адрес chitalishte_conf@abv.bg до 15 април 2019 г. Заявките трябва да съдържат следните елементи на български и английски език:

– имената на участника, научна степен, академична длъжност, институция, към която принадлежи, електронен адрес;

– заглавие на предложения доклад (научно съобщение);

– резюме на доклада в обем до 300 думи.

Важни срокове:

– 15.04. 2019 г. – краен срок за изпращане на заявката

– 30.06.2019 г. – предаване на окончателния текст на доклада (съобщението)

– 05.10. 2019 г. – съставяне и разпространяване на програмата на конференцията от организаторите

За контакти: chitalishte_conf@abv.bg

Тел. 0886120002; 02 4778831

Изисквания за оформление на докладите:

- Текстовете на докладите трябва да са набрани на Word – шрифт Times New Roman;

- Организаторите молят да не бъдат въвеждани специални форматирания в текстовете;

- Оформлението ще бъде извършено от организаторите;

- Не се поставя ограничение за обема на крайния текст;

- За представяне на текста пред аудиторията се предвиждат 20 минути;

- Молим в докладите да се съдържат пълните библиографски данни на цитираните трудове, които да бъдат разположени в края на текста. При нужда организаторите ще изискват от авторите допълнителни данни;

- След странирането авторите ще получат коректури, които ще трябва да върнат най-късно след една седмица.

Организационен комитет

Проф. дфн Искра Арсенова

Проф. дфн Боян Вълчев

Дккт Валентина Фиданова-Коларова

Проф. дин Ивайло Христов

Доц. д-р Стела Ангова

Снежана Тодорова

Д.ик.н. Янка Такева

Елена Хайтова

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©