Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИКАЛНИЯ АКТИВ


" На 21 юни 2019 г. в залата на читалището в гр. Златица се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ. То бе организирано от Мария Иванова и Емилия Иванова, секретари в ОбщКС на СБУ – Пирдоп и Цветанка Радева – общински координатор на КНСБ - Пирдоп. В обучението взеха участие синдикални председатели и секретари на синдикални организации в образователните институции от общините Златица, Пирдоп и Челопеч.

От Централата на Синдиката участваха Виолетка Петкова - главен експерт и отговорник за Софийска област и Павлина Петрова- главен експерт- юрист.

Обучението се откри от г-жа Цветанка Радева, която сподели, че такива обучения са необходими за надграждане на компетенции и умения за качествена синдикална дейност.

Г-жа Петкова благодари за поканата и за добрата организация. Тя насочи вниманието на присъстващите към правомощията и отговорностите на синдикалния лидер в образователната институция, на неговия авторитет и компетентност, умението му да води социален диалог, доброто познаване на нормативната уредба и прилагането и на практика при решаването на различни казуси.

Изтъкната бе ролята на екипната работа, информационното осигуряване, разяснителната дейност като предпоставка за мотивация и синдикално членство. Предложени бяха различни казуси с практически характер. Обърнато бе внимание и на ролята на в-к ”Учителско дело” и сайта на СБУ за популяризиране на добри практики, както и предложените трудово - правни и професионални казуси.

Специално внимание беше и поставено на политиките на СБУ, насочени към издигане статуса на българския учител. Подчертана бе ролята на ПАНИО за професионалното и кариерно развитие. Изключително внимание бе отделено и на политиките на СБУ за младите учители и приобщаването им към тях.

Г-жа Петрова постави акцент върху сключването и прекратяването на трудови договори, придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и възможностите, които Учителският пенсионен фонд предоставя. Поставени бяха въпроси относно изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, условията и реда за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти и други.

Разгледаха се практически казуси от трудовоправен, професионален и организационен характер.

Обучението завърши с удовлетворение от предложените теми и практическите казуси, които ще бъдат полезни в синдикалното ежедневие при решаване на възникнали въпроси.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©