Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА НОВОИЗБРАНИ СИНДИКАЛНИ АКТИВИСТИ ОТ СОФИЯ-ГРАД И СИНДИКАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Повече знания, ключови и практически компетенции за качествена синдикална и учебна дейност


"На 13 и 14.02.2019 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на новоизбраните председатели на синдикални организации на СБУ от София-град и синдикалисти от Софийска област по трудовоправни, организационни и професионални теми. Присъстващите бяха поздравени от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която говори за последователните политики на Синдиката за устойчивото развитие на образователната система, свързани с отстояване на сигурността и стабилността на работните места; с постигнатото досега и с предстоящите изключително важни задачи пред синдикалните структури. Тя открои основните приоритети в дейността на Синдиката, свързани с финансирането на средното образование с бюджет 2019, плануваното повишаване на работните заплати на заетите в системата до 2021 г. и не на последно място с грижата към учителя като фактор за качествено образование, към когото са насочени националните програми за модернизиране на системата, извоювани и отстоявани от СБУ. Г-жа Такева припомни, че в основата на положителните промени в образователната система стоят добрият социален диалог и активното социално партниране на всички нива. Тя пожела на новоизбраните председатели всеотдайност, солидарност и последователност при отстояване и мултиплициране на политиките на Синдиката.

В обучението участваха Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление“, Роза Костова и Павлина Петрова – главни експерт-юристи в Централата на СБУ, които насочиха вниманието на аудиторията по теми, свързани със синдикалната дейност и нормативната база, касаещи системата на предучилищното и училищното образование. Гост на обучението бе Росица Иванова – началник на РУО София регион.

Новоизбраните председатели бяха запознати с активните политики на Синдиката, гарантиращи по-доброто бъдеще на образованието и по-висок социален статус на работещите в него; с промените в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и наредбите, свързани с трудовоправните и осигурителните отношения.Г-жа Петкова акцентира върху основни моменти в: Отрасловия КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 19.06.2016 г. и Анекса към него; Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда; на организираните от СБУ предстоящи конференции, национални конкурси, Учителска спартакиада и на възможностите на ПАНИО за качествена квалификация на учителите. Тя представи квалификационната дейност на СБУ, която е водеща и предпочитана обучаваща организация, включена в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по актуални за предучилищното и училищното образование теми. Говори за предизвикателствата и приоритетите в работата на синдикалните председатели, свързани с: информационното осигуряване, организационното укрепване, развитието на социалния диалог на всички нива, доброто познаване на законовата уредба, надграждането на лидерските и квалификационните им компетенции, и персонализиране грижите за оказване на професионална помощ на всеки синдикален член. Г-жа Петкова отдели внимание на отговорностите на синдикалистите при воденето на социален диалог, за ефективно предоставяне на информация до синдикалните организации, редовното провеждане на събрания и воденето на документация, в т.ч. осъществяване на абонамента на в. „Учителско дело“. Подчерта, че на сайта на СБУ на адрес www.sbubg.info по всяко време могат да намерят актуална и полезна за работата им информация.Главните експерт-юристи Роза Костова и Павлина Петрова се спряха на въпроси като: съдържание на основни и допълнителни договори, на срочни и безсрочни трудови договори, сключване и прекратяване на договори, условия за пенсиониране, обезщетения при прекратяване на договор, ползване, отлагане и погасяване по давност на платения годишен отпуск и др. Те насочиха вниманието на аудиторията към едно от изключителните постижения на СБУ – Учителския пенсионен фонд в системата на НОИ, неговата ефективност и полезност, успешно финансово развитие и възможности.

В хода на обучението екипът на СБУ отговори изчерпателно, конкретно и с практическа насоченост на всички поставени въпроси от организационен, трудовоправен, социално-икономически и професионален характер. Работното съвещание бе изключително полезно за надграждане на компетенциите и организационната култура на участниците и премина при много добра организация и засилен интерес.

Димитринка ХРИСТОВА

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©