Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Смолян - 2018 г."На 25.10.2018 г. СУ „Кирил и Методий“ – Смолян, беше любезен домакин на традиционното работно съвещание на актива на СБУ от област Смолян с отговорника за Смолянска област Виолетка Петкова – главен експерт в Централата на СБУ. Гост на съвещанието бе Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян.

С откриването Мария Жайгарова, областен координатор на СБУ – Смолян, и председател на ОбКС на СБУ – Смолян, постави на вниманието въпроса за информираността на синдикалните членове. Във времето на постоянни промени и актуализации на нормативната база в системата на предучилищното и училищното образование вестник „Учителско дело“ е добрият съветник и ориентир. Затова абонаментът и за следващата година е важна и приоритетна задача за ръководствата на СО.

В изложението си г-жа Петкова припомни устойчивите политики на СБУ, а именно: постоянната грижа за нарастване на работните заплати на заетите в сферата на образованието; повишаването на квалификацията на учителите като предпоставка за подобряване на резултатността от труда им; повишаване на тяхното професионално-квалификационното равнище, популяризиране на добрите практики и ролята на ПАНИО; ролята на наставничеството и политиките на СБУ за привличането на млади учители в образователната система; осигурения транспорт за учителите; въвеждането на целодневната организация на учебния ден. Акцент беше поставен на нормативната уредба – особено внимание бе отделено на промените в проекта на Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Виолетка Петкова припомни възможностите на УПФ – единствен професионален пенсионен фонд, допълнителното финансиране чрез програми и проекти, въвеждането на дуалното обучение. Бяха споделени и новите политики – работа по въвеждането на Стратегия за възпитателната работа, изграждане на екипи в учебните заведения за работа с рискови групи, квалификация и прилагане на Закона за защита на личните данни. И всичко това в посока за издигане престижа на учителската професия, за повишаване статуса на учителя. Информира за предстоящия 38-ми Синдикален съвет и съпътстващите го конкурси, организирани от СБУ, международната учителска спартакиада, проведени конференции и семинари. Специално внимание бе отделено на задълженията на синдикалния председател за защита на правата на синдикалните членове. Г-жа Петкова направи подробен коментар на договореностите в подписания нов КТД. Подчертано бе, че финансовите рамки ще влязат в сила с новите ЕРС. В представената презентация с подходящи примери бяха разгледани важни казуси, засягащи синдикалните членове – по трудовоправна защита, възможностите при прекратяване на трудови договори и при упражняване на правото за пенсиониране. Дадоха се практически насоки за укрепването на синдикалните организации и спазването на Устава на организацията. Препоръча младите учители да бъдат привличани в различни дейности на СБУ, да им се дава подкрепа и помощ за бърза адаптация в образователната среда.

Г-жа Семерджиева поздрави колегите и подчерта, че на образованието се гледа с особена грижа както от областната управа, така и от Община Смолян. Тя изтъкна доброто партньорство със СБУ. Пое ангажимент да помогне за финансирането на участие на отбор в международната спартакиада през 2019 г. Бяха й поставени въпроси за изплащането на пътните разходи на пътуващи учители, на допълнителни възнаграждения за проверка на писмени работи, за начини, по които са формирани работни заплати, на които отговори.

Съвещанието завърши с удовлетвореност и благодарност за поднесената информация, която ще бъде полезна в синдикалното ежедневие за защита на интересите на синдикалните членове.

Утвърдената традиция на провеждане на есенни работни съвещания дава положителни резултати за надграждане на компетенции на синдикалния актив като предпоставка за бързо решаване на възникнали въпроси и споделяне на добри практики между синдикалните председатели.

Мария ЖАЙГАРОВА, член на ЦКРК на СБУ, областен координатор на СБУ – Смолян, и председател на ОбКС на СБУ – Смолян

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©