Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Русе - 2018 г.


"


На 23.10.2018 год. в аулата на Професионалната гимназия по облекло в гр. Русе се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от областта. В него взеха участие председателите на синдикални организации на СБУ в региона.

Деловата работа се ръководи от члена на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и областен координатор на СБУ за област Русе, Пламен Атанасов. В съвещанието, което имаше и обучителен характер, активно участие взеха Виолетка Петкова – главен експерт, и Павлина Петрова – експерт-юрист в Централата на СБУ.

Пламен Атанасов направи обширен отчет и анализ на постигнатото от структурите на синдиката в областта за изтеклия период. Акценти в неговото изложение бяха току-що подписаният Колективен трудов договор за системата на средното образование в община Русе, организационното укрепване, приемът на нови членове на СБУ, изграждането на нови синдикални организации и квалификацията на синдикалните членове.

Обширно и подробно експозе върху основните политики на СБУ направи главният експерт от Централата на СБУ Виолетка Петкова. Основни теми в нейното изложение бяха определени положения от Устава на СБУ, синдикализирането, квалификацията на педагогическите кадри, информационното осигуряване и активната дейност на синдикалните председатели, свързана с доброто познаване на нормативната уредба, като условие за партниране и социален диалог и успешно решаване на възникващите в ежедневната дейност проблеми.

Акцент бе поставен от нея и върху проекта на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Даде и практически насоки за работата на новоизбраните председатели и членове на актива. Обърна внимание и на ролята на ПАНИО, като характерен елемент в политиките на СБУ. Подробно отговори и на поставените въпроси от аудиторията, които имаха ярко изразен практически характер.

От своя страна експерт-юристът Павлина Петрова коментира обстойно възлови моменти от договореностите в Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование от 11.06.2018 г. Подробно бяха разгледани и редица въпроси за условията за пенсиониране, изплащане на обезщетения, допълнителни възнаграждения, възможности, които предоставя Учителският пенсионен фонд, и други. Разгледани бяха правомощията и възможностите, които се разкриват пред синдикалистите при участието им в изработването на ВПОРЗ и контрола при спазването им впоследствие от училищните ръководства.

Засиленият интерес на участващите в съвещанието синдикалисти се изрази в споделянето на опит, решаване с активната помощ на експертите, на практически въпроси и казуси.

Добрата организация, от една страна, и високата компетентност на експертите, от друга, провокираха активността на участниците и обусловиха високата степен на полезност на обучението и нарастващата увереност в собствените възможности за успешен синдикален диалог.

Пламен АТАНАСОВ, член на ИК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Русе, и областен координатор за Русенска област.

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©