Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Перник - 2018 г.


"На 11 и 12 октомври 2018 г. в град Банско се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от област Перник. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ от Радомир, Брезник, Трън и Земен, както и председателите на синдикалните организации от образователните институции от град Перник. От Централата на СБУ участваха Павлина Петрова – експерт-юрист „Трудовоправна защита“, и Виолетка Петкова – главен експерт „Организационно направление“.

Венета Миланова, председател на ОбКС на СБУ – Перник, областен координатор и член на ИК на СБУ, откри съвещанието и направи анализ на работата през изминалата година. Тя посочи, че в област Перник има увеличение на членската маса, съществено място в работата заема въпросът с организационното укрепване, квалификацията на учителите и защитата на техните права.Обсъдени бяха социалните плащания и политиките, които способстват за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес. Присъстващите коментираха и ролята на синдикалния председател и умението му за ползотворен диалог с директора – залог за успешна и ефективна работа. Посочено бе, че и диалогът със социалните партньори е ползотворен, което спомага за създаването и подържането на добър микроклимат в образователните институции.

Главният експерт Виолетка Петкова поздрави присъстващите от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и подробно представи политиките на Синдиката, като обърна специално внимание на организационното укрепване. Подчерта, че изключително важна е работата с младите учители, синдикализирането им и тяхното приобщаване към политиките на Синдиката. Тя постави акцент и върху доброто познаване на нормативните документи като предпоставка за навременно и успешно решаване на проблемите и добър социален диалог. Обърна специално внимание и върху проекта за Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и целта на новата наредба отстраняване на слабостите в досегашната работа и усъвършенстването й.

Г-жа Павлина Петрова се спря върху договореностите на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-100/11.06.18 г.). Акцентира и върху възможностите за пенсиониране по общия ред (чл. 68, ал. 1 и 2 КСО), при условията на Учителския пенсионен фонд (чл. 69в КСО), изплащане на добавка към пенсията от Учителския пенсионен фонд, прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ. Разгледани бяха и условията и редът за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти, проблеми при ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск.

Съвещанието премина при много добра организация и засилен интерес.

Антоанета ИСКРЕНОВА, член на ИК на ОбКС на СБУ – Перник"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©