Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Ловеч - 2018 г."


На 11 и 12 октомври 2018 г. в гр. Ловеч се проведе есенно обучение на синдикалния актив от област Ловеч. То беше организирано от Румяна Големанска, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч, и областен координатор на СБУ за обл. Ловеч, с участието на главните експерти от Централата на СБУ Пламен Иванов – отговорник за област Ловеч, и Роза Костова – експерт-юрист. Присъстваха всички осем общински председатели от областта заедно с председатели и секретари на синдикалните организации на СБУ. При отриването на съвещанието Пламен Иванов поздрави участниците в срещата от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката. Той благодари на синдикалните активисти за тяхната всеотдайна работа и отговорността, която показват в синдикалната дейност. В своето изложение г-н Иванов обърна внимание на основните постижения на СБУ през изминалата година: квалификацията на учителите, проектите и конференциите, които са проведени под ръководството или с активното участие на СБУ; активната политика на Синдиката за увеличаване на работните заплати и привличане на млади учители в професията. Вниманието беше насочено към политиката на СБУ за увеличаване на ЕРС и начините на финансиране на училищата; политиката за намаляване на броя на отпадналите от училище деца и съвместната работа на образователните, общинските и областните институции. Коментирани бяха измененията в Наредбата за транспортните разходи, като синдикалистите получиха отговори кой и кога може да се ползва от нейните разпоредби.

Акцентът беше поставен върху новия Отраслов колективен трудов договор от 11 юни 2018 г. Г-н Иванов подробно разясни новите моменти в договора, както и особеностите при действието на някои от клаузите му. Той отчете доброто представяне на област Ловеч в ПАНИО, участието за втора поредна година на голям брой учители – 290 учители са надграждали своите компетенции в квалификационните форми на Синдиката. Г-н Пламен Иванов говори за организационното укрепване на синдикалните организации по места. Бе подчертана необходимостта от привличане на млади учители в СБУ, както и полагането на повече грижи за всеки отделен член на Синдиката. Той напомни и за големия брой наредби на МОН, които се променят, и ролята на СБУ – учителите да се запознаят с тях навреме. Той обясни и процеса на създаване на нов регистър на учителите, който да служи на РУО при намиране на кадри за заместване или назначаване на учители. Особено внимание беше отделено на кампанията за абонамент на в. „Учителско дело“, печатен орган на СБУ. Той подчерта, че там се публикуват най-важните промени, както и трудовоправни консултации, полезни за учителите.

Главният експерт Роза Костова проведе изключително полезна дискусия с анализ на основни въпроси, които интересуват както председателите, така и всички други членове на СБУ. Тя отговори на юридически казуси като: какво представляват трудовите договори за определено време и постоянните договори, кога и как се сключват; как се изплаща прослуженото време и ПКС при два и повече трудови договора; какви обезщетения получават служителите и учителите при пенсиониране; особеностите при ранното пенсиониране и ролята на УПФ; какви са правата на работодателя и работника при връчване на предизвестия за пенсиониране или освобождаване от работа; ролята на тримесечните финансови отчети в учебните заведения и тяхната достъпност до всички членове на колективите и не на последно място как влияе върху трудовия стаж излизането на учител на трудовата борса. Г-жа Костова направи разяснения и по новия отраслов КТД. Въпросите бяха свързани с действието на финансовата част от договора, както и с ролята на синдикалните председатели при даване на съгласие за освобождаване на членове на СБУ. Г-жа Костова обърна внимание как да се възстановят парите на пътуващи учители от летните месеци, които не са получили средствата си за транспортните разходи до този момент. След полезната и изчерпателна дискусия участниците в обучението благодариха на главните експерти от СБУ.

Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ – Ловеч, и областен координатор на СБУ за обл. Ловеч

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©