Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

ЕСЕННИ РАБОТНИ СЪВЕЩАНИЯ

Надграждане на компетенциите на синдикалния актив на СБУ

Област Силистра - 2018 г.


"


На 17 октомври 2018 г. в голямата зала на ПГМТ „Вл. Комаров“ в Силистра се проведе есенно съвещание на актива на СБУ от Силистренска област. Участваха синдикалните активисти на СБУ от Добруджанската крайдунавска област, така и тези на Синдиката от областния град. Съвещанието се ръководи от Михаил Кирязов, член на ЦКРК на СБУ, председател на ОбКС на СБУ – Силистра, и областен координатор на СБУ за Силистренска област. От Централата на Синдиката в съвещанието участваха главните експерти Желю Иванов, Роза Костова, Иван Кънчев, съответно в организационно, юридическо и професионално-творческо направление. Съвещанието премина при висок интерес и активно участие. Бяха разгледани въпроси, организационни, от трудовоправен характер, свързани с пенсионирането и осигуряването, с квалификацията и кариерното развитие. Главни акценти в изказванията и споделения опит бяха свързани с организационното укрепване на СБУ. Подчертано бе, че за това допринасят основните политики на СБУ – засилване на работата по организационно-педагогическите дейности; изграждане на екипи; работа с рисковите групи; нови похвати и иновации; приоритетно значение на възпитателната работа; по-нататъшно развитие на плодотворната идея социалната политика на държавата да минава през образователната система и не на последно място влизането в действие на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции. Засегната бе и темата за съответствието на дейността на СБУ с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Високо се оценяват инициативите на СБУ – конференции, конкурси, учителската спартакиада и пр. Подчертана бе ролята на синдикалните обучения, които ще продължат да надграждат компетенциите на синдикалния актив и в бъдеще, както и информационното осигуряване на членовете на СБУ, в т.ч. абонирането за вестник „Учителско дело“.

Бе изтъкнато, че грижата за всеки синдикален член е полезна политика и трябва да се развива и в бъдеще. Конкретно бяха разгледани казуси от трудовоправен характер и такива, свързани със сключването на трудови договори и с пенсионирането.

Основен акцент бяха последните промени в нормативните актове и по-специално: Наредба №5 от 2015 г.; Наредба №10 за организацията на дейностите; проектът за нова Наредба за статута и професионалното развитие; за наставничеството и др. Отново специално внимание бе отделено на въпросите, свързани с повишаването на квалификацията, кариерното развитие на педагогическите кадри и прилагането на ЗПУО.

ОбКС на СБУ – Силистра

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©