Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Семинари за учители по здравословни и безопасни условия на труд - София, Пловдив, Враца


"На 28 октомври 2014 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на учители от средните общообразователни училища и професионални гимназии в град София по здравословни и безопасни условия на труд и безопасно жизнено поведение. То е част от поредицата семинари по проект на Министерството на образованието и науката с практическото осъществяване от Синдиката на българските учители и се финансира от фонд „Условия на труд”. В тях участват главно учители по предмета „Здравословни и безопасни условия на труд”, преподаватели в професионални гимназии по дадена професия или специалност, класни ръководители, заместник-директори, отговорници за здравословните и безопасни условия на труд в съответните учебни заведения, ръководители на съответните училищни комисии.Еднодневният семинар в София откри председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Тя изтъкна, че това обучение е специфично и изключително важно за образователната система с цел създаване на благоприятни условия на труд и работа не само на учителите, но и на учениците. То е част от последователните политики на Синдиката за повишаване квалификацията на учителите и подобряване качеството на цялостния учебно-възпитателен процес в учебните заведения. В тази връзка тя запозна присъстващите с организираните и проведените национални конференции и научни изследвания, посветени на факторите, които провокират нарушаването или подобряването на условията на труд. /Вж. Сайта на СБУ и в. „Учителско дело/.Участниците в семинара бяха поздравени от Емилия Тошева, директор на дирекция „Квалификации” в МОН и от Ивета Германова, старши експерт по начално образование в РИО на МОН, София-град.

Основен лектор беше инж. юрист Димитър Димитров, европейски експерт – консултант по безопасност и здраве при работа. В обучението се включиха и представители на КНСБ. Слава Златанова, зам.-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването разгледа темата „Стресът и насилието в личностното и груповото поведение – в класната стая и извън нея. Харта на Европейския съюз за демократични училища без насилие”. За европейската и националната стратегия за безопасност и здраве при работа, за новите моменти в българското законодателство в тази сфера, за екологията и промишлената безопасност говориха експертите Ренета Василева и Евелина Тодорова.

В програмата бяха включени и теми, съобразени със спецификата на учебния процес и кабинетните занимания по различни учебни предмети, актуални промени в законодателството в областта на безопасността и здравето при работа, данни за състоянието на трудовия травматизъм и професионална заболеваемост. Специално внимание бе отделено на Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване за противопожарната охрана и други наредби, включени в националния план за здравословни и безопасни условия на труд и т.н. Акцент беше поставен и върху превенцията и противодействието на различните зависимости сред учениците. Както и върху психологията и ергономията на труда, професионалните увреждания и заболявания и др.

При много голям интерес премина обучението и в Пловдив. Домакин на събитието, което се проведе на 24 октомври т.г., бе ОУ „Райна Княгиня”. Приветствие и пожелание за успешна работа към участниците в семинара отправи Соня Мелоян, началник на РИО на МОН – Пловдив. Основен организатор на проявата бе Петранка Калоферова – председател на ОбКС, координатор за Пловдивска област и член на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители.Обучението във Враца се състоя на 27 октомври т.г. в аулата на СОУ „Христо Ботев”. Семинарът премина при много добра организация от страна на Емилия Бонева, председател на ОбКС, координатор за Врачанска област и член на ИК на СБУ. В неговата работа се включи и Галина Евденова, началник на РИО на МОН - Враца.

Лектор на семинарните занятия в градовете Пловдив и Враца бе инж. юрист Димитър Димитров, европейски експерт – консултант по безопасност и здраве при работа.

Следващите семинари за учители от средните общообразователни училища и професионални гимназии по здравословни и безопасни условия на труд и безопасно жизнено поведение ще се проведат в областните центрове Стара Загора, Смолян и Благоевград.

След приключване на обучението участниците получават Удостоверение за проведено обучение и овладян комплекс от знания и умения по безопасност и здраве при работа и безопасно жизнено поведение."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©