Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Ямбол и област Бургас - 2014


"В периода 14-17 октомври 2014 г. се проведоха есенните съвещания със синдикалния актив от областите Ямбол и Бургас. В тях от Централата на СБУ участваха експертите Роза Костова и Йордан Красев.

На 14 октомври се проведе съвещанието в община Елхово, организирано от Татяна Тончева – председател на ОбКС на СБУ в общината, на него присъства и Добра Шопова – областен координатор на СБУ за област Ямбол. В изложението си Роза Костова наблегна на някои особености при изплащането на обезщетението при пенсиониране в размер на 8 брутни заплати, според новите договорености в Колективния трудов договор за системата на народната просвета – отнася се само за синдикални членове и важат разпоредбите на ПМС № 31 от 11.02.1994 (10 г. непрекъснат стаж в звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието). Участниците изтъкнаха важността на воденето на добър социален диалог с местните власти и необходимостта от специфични мерки при работа с ученици от малцинствата.На 15 октомври се състоя съвещанието в град Ямбол. Синдикалистите приветстваха намаляването на минималната норма преподавателска работа в Наредба № 3 по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и предметен цикъл „философия“, договорена в чл. 8, ал. 4 на КТД и споделиха, че е необходимо намаляването на норматива и по други дисциплини. Специално внимание се обърна на информационното осигуряване на синдикалните организации – чрез сайта на СБУ и в. „Учителско дело“. Поставени бяха въпроси относно увеличението на работните заплати, актуализиране на вътрешните правила за работна заплата в учебните звена, целодневната организация на учебния процес.

На съвещанието присъстваха и новоизбрани председатели на СО, които получиха приветствия и цветя от Добра Шопова.

На 17 октомври в СОК „Камчия“ се проведе съвещанието със синдикалния актив от област Бургас. Приветствия към участниците отправи Константин Янков – областен координатор на СБУ за област Бургас, след което даде думата на Георги Даутев – началник на РИО на МОН - Бургас. В своето изказване г-н Даутев посочи доброто партниране между СБУ и РИО-Бургас като пример за добра работа и отбеляза, че такова трябва да бъде сътрудничеството и между СО в учебните звена и директорите. В своето изложение той представи подробна статистика за системата на образованието в област Бургас - брой деца, педагогически и непедагогически персонал, структура по възраст и направи анализ на най-честите нарушения в системата.

Роза Костова представи приоритетите на СБУ – запазването на работните места, подготовката на младите учители, бързо и навременно подаване на информация за възникващи проблеми с цел бързо получаване на отговор и навременното им решаване."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©