Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Габрово и област Велико Търново - 2014


"На 16 октомври 2014 г. в Габрово се проведе съвещание на актива на СБУ от Габровска област. В съвещанието участваха Ренета Колева - областен координатор за Габровска област и председател на ОбКС на СБУ, Габрово, Диана Иванова - председател на ЦКРК на СБУ, председателите на ОбКС на СБУ от Габровска област, председатели и секретари на Синдикални организации на СБУ. От Централата на СБУ в съвещанието участва Желю Иванов, главен експерт в Централата на синдиката и отговорник за Габровска област.

Участниците изслушаха обобщен доклад на Ренета Колева, областен координатор на СБУ, с който бяха отчетени основните дейности на структурите на СБУ в областта. Акцент беше поставен на организацията на тематични обучения в областта, на значението на квалификацията, усъвършенстването на информационната система чрез възможностите на съвременните ИКТ, въвеждането на електронен синдикат. Като основни достижения бяха посочени добрият социален диалог в общините, подписването на анекс към КТД в Габрово, с който КТД с общината е осъвременен и срокът му на действие е удължен за следващите две години. В дискусиите вниманието беше насочено към основните приоритети на СБУ и предложенията за по-нататъшно усъвършенстване на многостранната синдикална дейност. Във всички изказвания беше потвърдено, че 25-годишната дейност на актива определено е допринесла за развитието на синдикалната дейност, утвърждаване на нови и ефективни форми за работа, и като цяло - за модернизиране на Синдиката. Потвърдена бе политиката на СБУ, основните направления на която бяха определени от Шестия редовен конгрес през 2012 г.

Беше осъществена среща с д-р Георги Маринов, началник на РИО на МОН за Габровска област. Констатирано беше много добро ниво на социално партниране между РИО и ОбКС на СБУ, изтъкната беше положителната роля на областния координатор на СБУ. Към съвещанието интерес бе проявен и от местните медии.На 17 октомври 2014 г. във Велико Търново, в голямата зала на Общината се проведе съвещание на актива на СБУ от Великотърновска област. В него участваха Мария Георгиева - областен координатор за Великотърновска област и председател на ОбКС на СБУ, Велико Търново, председателите на ОбКС на СБУ от Великотърновска област, председатели и секретари на Синдикални организации на СБУ. В съвещанието, в резултат на достигнатото съвременно равнище на социално партньорство между основните общински и образователни институции в областта, участваха инж. Розалия Личева - началник на РИО на МОН за Великотърновска област, и г-жа Пенка Игнатова – директор на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” в община Велико Търново. Те отговориха професионално и изчерпателно на поставените въпроси. От Централата на СБУ в съвещанието участва Желю Иванов, главен експерт и отговорник за Великотърновска област, който презентира основните насоки и приоритети на дейността на СБУ през 2014/15 учебна година, някои нови моменти в нормативната база, казуси от трудово-правната и социална защита, касаещи дейността на председателите на СО на СБУ, работата по информационното осигуряване на структурите, организациите и членовете на СБУ.

Мария Георгиева – областен координатор, направи кратък анализ на достиженията и проблемите на синдикалната дейност в региона. Като положителен акцент се очерта ползотворното партньорство с общинската управа на Велико Търново, и положителното отношение към образованието лично на кмета инж. Даниел Панов. Подчертана беше добрата работа на детските градини в общината и постигнатите резултати от синдикалната дейност в тях: изпълнението на договореностите от КТД, актуализирането на заплатите, редовността на социалните плащания и пр.

В дискусиите пролича стремежът на актива на СБУ към усъвършенстване и модернизиране на дейността на областните синдикални структури, търсенето и въвеждането на нови форми на работа. Признава се основната роля на областния координатор Мария Георгиева и на председателите на ОбКС на СБУ за качествената работа на синдикалните структури.

Бяха изразени мисли и направени предложения, касаещи промените в професионалното образование. Бяха изразени позиции за работата на националните и регионални медии по информиране на обществеността. Искането на изказващите се, подкрепено с конкретни примери, е: „когато публикуват информация за образованието, медиите да не преследват непроверени (и неверни) евтини сензации, а да публикуват само вярна и проверена информация.”По-рано същия ден в читалището на с. Балван, община Велико Търново беше чествана 135-годишнината на местното училище „Св. Иван Рилски”. По този повод в читалищния салон на селото се състоя изключително вълнуващо тържество. Учителите (настоящи и бивши), учениците и жителите на с. Балван бяха поздравени по повод празника и от г-жа М. Георгиева и г-н Ж. Иванов. Те им предадоха и най-сърдечните поздрави и благопожелания за развитие на училището и селището от г-жа Янка Такева, д.ик.н. – председател на СБУ, които бяха приети с подчертано уважение. И в двете области – Великотърновска и Габровска, участниците в съвещанието приемат политиката на ИК на СБУ, оценяват ролята и значението на в. „Учителско дело” като основна медия в системата на средното образование, разпространяваща и утвърждаваща политиките на СБУ, наред с модерните форми – електронните интернет страница и поща на СБУ."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©