Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Разград и област Шумен - 2014


"На 16 и 17 октомври се проведоха есенните работни съвещания на синдикалния актив, председатели и секретари на основни организации на СБУ в областите Разград и Шумен. В срещите участваха Красимир Попов, зам. - председател на СБУ и Иван Кънчев, гл. експерт в направление “Професионално-творческо“ в Централата на СБУ.

На 16 октомври бе проведена и среща с Общинския координационен съвет на Синдиката в община Исперих. Срещата се състоя в СОУ „Васил Априлов“, най-голямото училище в област Разград, като на нея присъстваха зам.-кметът на общината Диян Ташев и директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в общината Сали Назиф. На срещата се подчерта добрият социален диалог както в конкретното училище, директорката на което е удостоена с приза на ИК на СБУ „Най-добър социален партньор“ за 2013 г., така и в общината.

Г-н Попов запозна присъстващите с постигнатото на национално ниво през настоящата година и актуалните задачи, предстоящи пред Синдиката. В последвалия разговор се повдигнаха темите за финансирането на системата на образованието, социалния диалог, необходимостта чрез новия закон за образованието нормативно да се гарантира общественият статус на учителя. Следващата среща бе проведена в Община Разград със зам.- кмета, отговарящ за хуманитарните дейности Хасан Хасанов и началник отдел „Образование“ Бонка Цонева. В проведения разговор се обсъдиха проблемите на детските градини в общината: наличието на градини с малък брой деца, което затруднява финансирането им, но общината държи на тяхното запазване заради социалните им функции. Общинското ръководство изказа предложение законодателно да се реши въпросът с плащането на такси за 5 и 6-годишните деца.Работното съвещание със синдикалния актив, проведено в Разград, бе открито от областния координатор Рада Нейчева, като се представи дейността в изминалия едногодишен период. В експозето си зам.-председателят на СБУ Красимир Попов акцентира на постигнатото през изминалата учебна година: подписания Национален КТД с най-добри до момента показатели, постигнатите с активното участие на Синдиката изменения в нормативни документи – редуциране на преподавателската норма за учителите по география, история и философски цикъл, приемането на Наредба за транспортните разходи, промяната на Наредба 24 на МЗ за седмичното разписание на часовете и др. Специално внимание бе обърнато на организационното състояние и укрепването на синдикалните структури, информационното осигуряване и подчертаната нужда от добра информираност на синдикалните членове за дейността на Синдиката.

Г-н Кънчев разясни новите моменти в подписания Национален КТД, както и промените в нормативната база и произтичащите от тях последствия. Представиха се и исканията на Синдиката за Бюджет 2015 г. В последвалата дискусия се поставиха въпроси, отнасящи се до делегираните бюджети, механизмите за делегиране на средствата. Изтъкна се, че отделни кметове, като тези на община Цар Калоян, на община Кубрат нарушават конституционното право на сдружаване и не допускат съществуването на синдикални организации в детските градини.

На следващия ден се проведе работното съвещание в община Шумен. Присъстваха над 100 председатели и секретари на синдикални организации от всички общини на областта. По традиция съвещанието бе открито от областния координатор Татяна Иванова, а г-н Попов и г-н Кънчев представиха информацията за постигнатото от Синдиката, предстоящите актуални задачи, промените в нормативната база, организационното състояние и информационното осигуряване. Отново бе подчертана сериозността на въпроса за информационното осигуряване и необходимостта от изпълняване решението на ИК за абонамент на в. „Учителско дело“. Конкретните задавани въпроси подсказаха, че синдикалният актив е добре запознат с новите документи и се нуждае само от доразясняване на отделни казуси. Например уточнено ли е някъде колко деца със СОП трябва да има в паралелката, за да се изплаща допълнителното трудово възнаграждение, как могат да се изплащат транспортните разходи на Помощното училище в Нови пазар, в което се обучават и ученици от други общини, как се определя работното време на възпитател с решение на ТЕЛК за намалена работоспособност и др. На въпросите бяха дадени конкретни и изчерпателни отговори, като и след закриване на съвещанието се продължи в неформален разговор с конкретни въпроси, засягащи индивидуални членове."____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©