Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
СЪБИТИЯ : Обучения

Есенни съвещания и обучения на СБУ - област Перник - 2014


"Доброто социално партниране води до качествени резултатиНа 09 и 10 октомври в град Банско се проведе традиционното есенно съвещание на синдикалния актив от Пернишка област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ, председатели и секретари на СО на СБУ. Съвещанието премина при много добра организация.

То бе ръководено от Виолетка Петкова- експерт от Централата на СБУ и Венета Миланова - член на ИК на СБУ, областен координатор на СБУ за Пернишка област и председател на ОбКС на СБУ. Г-жа Миланова информира присъстващите за дейностите на ОбКС на СБУ, свързани с решаване на въпроси на общинско ниво от социално – икономически характер.

Г-жа Петкова запозна участниците в съвещанието с промените в нормативната уредба, новият КТД , от 26.06.2014г.з а системата за народната просвета.Акцент постави на новите записи в КТД, а именно:

- увеличението на минималните работни заплати по длъжности и степени;

- договорените допълнителни плащания за 24 май, 15 септември и Коледа;

- допълнителните плащания за учителите и възпитателите, които работят с деца със СОП;

- 8-те заплати при пенсиониране;

- увеличаване на средствата за представително облекло на педагогическия персонал както и на средствата за работно облекло за непедагогическия.

- намаляване на норматива на учителите по история, география и философия;

Бяха откроени приоритетите на работа за учебната 2014/2015г-организационното укрепване, работа с младите учители; наставничеството; информационното осигуряване, грижата за синдикалните членове; сигурността на работното место, подобряване условията на работа; квалификацията на учителите;

Внимание бе отделено на правомощията и задълженията на синдикалния председател, ; компетенциите му, доброто познаване на нормативната уредба и качествения социалния диалог; като предпоставки за добър микроклимат в учебното звено.

Дискутираха са въпроси, свързани с графика на отпуските, пенсионирането; проблеми в средищните училища и недостигът на средства в тях;

От зададените въпроси личеше синдикална отговорност и съпричастност, желание за намиране на решения в синдикалните организации. Участниците в съвещанието изказаха на ръководството на СБУ и на експертния състав благодарност и признание за последователната и далновидна политика, която 25 години защитава интересите на синдикалните членове на СБУ.

Виолетка ПЕТКОВА - експерт в Централата на СБУ

"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©