Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Първо заседаниe на Отрасловия съвет с новия екип на МОН
На 18 ноември 2014г. в Министерство на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета. То бе открито от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев. В него участваха зам.- министър Ваня Кастрева, социалните партньори, директорите на дирекции и експерти в МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Представяне на постоянните членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

2. Обсъждане на правила за организацията и дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

3. Представяне на приетите стратегически документи на МОН и стартиране на тяхното изпълнение.

4. Изпълнение на бюджета за 2014 г. и политиката на МОН за бюджет 2015 г.

5. Представяне на проекти на МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за учебната 2014-2015 г.

6. Разни

Заседанието бе ръководено от Ваня Кастрева - зам.-министър на образованието и председател на Отрасловия съвет. Единодушно бе решено да се промени дневния ред и по точка първа, освен представянето на участниците, бяха направени изявления от страна на социалните партньори.

Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева изрази вярата в успеха на екипното партньорство между МОН и социалните представители и запозна присъстващите със социалните политики на Синдиката. Тя акцентира върху издигане престижа на образователните институции и статуса на българския учител, отчитайки огромната роля в тази посока на подписания Колективен трудов договор от 26.06.2014 г. Важно за нас е устойчивостта и сигурността на работното място на учителя и на педагогическия персонал, като фактор за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. „Нашият синдикат ще продължи да работи върху промяна и на философията на делегирания бюджет”, продължи изявлението си г-жа Такева. „На базата на трите проведени от нас изследвания по европейски критерии: За работното време; Условията на труд и Социално-икономическите последици от въвеждането на делегирания бюджет стана ясно, че са необходими промените, които СБУ многократно е поставял, както и въвеждане на единен разходен стандарт за извънучилищните образователни звена. Необходимо е и разработването на критерии за защитена и средищна детска градина и включването на детските градини в програмата за обезщетение при пенсиониране; промяна на наредбата за транспорт за 100% изплащане на разходите с личен автомобил, както и промяна на философията при формиране на делегирания бюджет. За повишаване качеството на учебно-възпитателния процес безспорно ключова роля има и финансовото обезпечаване на Стратегията за развитие на педагогическите кадри. Необходимо е и въвеждането на професионалното дуално обучение, както и промяна на нормативната уредба за квалификация на учителите. Г-жа Такева отбеляза още, че има нужда от сформиране на работна група, която да преразгледа КТД и отстрани техническите пропуски, според които са ощетени учителите от детските градини и училищата, обучаващи деца със СОП. Беше поискано от СБУ и подкрепено от останалите участници своевременно информиране за всички промени, свързани с учебните програми и нормативни документи. Останалите синдикални лидери също представиха своите тези и подкрепиха предложенията на СБУ. Беше подкрепено и искането на г-жа Такева, МОН да изпрати писма до началниците на регионалните инспекторати и директорите на училищата и детските градини за изпълнение на КТД на отраслово равнище.

По останалите точки от дневния ред на Отрасловия съвет докладваха директорите на дирекции за изпълнението на проектите „УСПЕХ”; „Включващо образование”; ”Обучение на възрастни”, „Проекти за средищните училища” и др.

Ивайла ВАСИЛЕВА, УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©