Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Учителят - основен фактор за модернизиране на образованието
По установена вече традиция, всяка есен Департаментът за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към СУ “Св. Климент Охридски” провежда значими научни форуми. На тях авторитетни български и чуждестранни лектори представят актуални за средното образование теми, а научни работници и учители обсъждат и обменят иновативни идеи и практически опит по отношение на проблеми, които са еднакво ключови за педагогическата наука и за всекидневната работа на учителя. Състоялият се на 14 и 15 ноември т.г. в столицата IV Есенен научно-образователен форум, организиран от ДИУУ и СУ “Св. Климент Охридски”, бе посветен на темата: “Учителят и модернизирането на образованието - национални и европейски практики”. Във форума, който бе открит от Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, проф. д-р Росица Пенкова, директор на ДИУУ и проф. Албена Чакърова, заместник-ректор на СУ “Св. Климент Охридски”, се включиха над 60 учители, преподаватели във висши училища, научни работници.

Д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ, представи пленарен доклад, посветен на темата за статуса на българския учител. Тя аргументирано разгледа тезата, че в основата на качественото образование стои добре подготвеният във висшето училище и квалифициран учител, който в своя професионален път непрекъснато обогатява и разширява компетенциите си, и направи конкретни предложения за повишаване на неговия статус. Вторият пленарен доклад на форума на тема: “Методологически и методически аспекти на социалнопсихологическия тренинг” изнесе проф. д.пс.н. Стойко Иванов от СУ “Св. Климент Охридски”. Високото ниво на IV Есенен научно-образователен форум потвърдиха и 15-те кратки доклада, представени в двете секции, в които работиха участниците в авторитетното събитие: “Образователен мениджмънт и образователни технологии” и “Съвременният учител: професионална и личностна компетентност, кариерно развитие”.

На 15 ноември в ДИУУ се състоя Тържествена церемония по връчване на свидетелствата за I ПКС на учителите иноватори - сесия 2014. С I ПКС през тази сесия са удостоени 66 учители от цялата страна, като 20 от тях са от хуманитарни дисциплини, 11 - начална и предучилищна педагогика, 17 - природо-математически дисциплини и 18 - професионално образование и директори.

Светла СТРУМИНА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©