Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Постановление № 334 от 23 октомври 2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.


Министерски съвет

брой: 89, от дата 28.10.2014 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.4

Постановление № 334 от 23 октомври 2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Определя от 1 януари 2015 г. размер на линията на бедност за страната 286 лв.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 345 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Националния статистически институт.

Министър-председател: Георги Близнашки

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

7324____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©