Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заплащане на допълнително трудово възнаграждение за втори час на класа


Допълнителното заплащане на класните ръководители по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената на народната просвета - за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, няма характера на заплащане на лекторски часове. То е допълнително трудово възнаграждение (по 25 лева месечно, съгл. чл. 34, ал. 6, т. 1 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета, подписан на 26.06.2014 г.) и се включва в брутната работна заплата на учителите – класни ръководители само през месеците, в които има учебни занятия съгласно действащите в училището учебни планове.

В чл. 8, ал. 4 на Наредба № 1 е регламентирано, че тези допълнителни дейности се извършват от класните ръководители в рамките на 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. Съвпадането на ден от този график с неучебен ден, обаче, не може да бъде основание на класния ръководител да се удържа пропорционална част от определеното допълнително възнаграждение, тъй като дейностите имат задължителен за него характер и той може да ги извърши в ден, извън определения по график.

За да се избегне лишаването на учителите, класни ръководители, от заплащането на реално извършен труд, следва във вътрешните правила за работна заплата и в самата заповед на директора за утвърждаване на график да се запише текст, че в случаите, когато денят определен в графика съвпада с неучебен, празничен, ден или отпуск (за временна неработоспособност или друг краткосрочен) то дейностите по консултиране и водене на документацията се извършват в следващия първи работен ден на лицето.

Съобразявайки се със заповедта на министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за съответната учебна година, директорът на училището може така да изработи и утвърди графиците за допълнителните дейности на класните ръководители, че да няма съвпадения с неучебни дни.

Предвид характера на този час, няма основание той да се вписва и в материалната книга.

Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©