Неделя,
  03 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Въпрос по прилагане на Наредба 1 за транспортните разходи


В Централата на Синдиката на българските учители са получени от различни общини в страната запитвания свързани с прилагането на Наредба №1 за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (ДВ, бр. 46, 2014 г.) и конкретно на чл. 7, ал. 2.

Като противоречие се приема, че наредбата влиза в сила от деня на обнародването в Държавен вестник - 03.06.2014 г. (§ 5 от ПЗР), а преизчисляването на разходите за транспорт поради ползвани различни видове отпуск се прави от 01.01.2014 г.

Причината за това преизчисляване е, че макар наредбата да влиза в сила от 03.06.2014, то по същата се изплащат транспортните разходи от началото на 2014 г. (§ 2, ал. 1 на ПЗР).

Именно заради това се прилага чл. 7, ал. 2 от наредбата от началото на годината – няма как за време през което учителите не са пътували поради отпуск за временна неработоспособност или на друго основание да им бъдат изплатени транспортни разходи.

Проблемът възниква там, където се закупуват предварително месечни абонаментни карти за пътуване и препоръката ни, за да се избегне връщането на средства от учители ползващи отпуск за временна неработоспособност (който естествено няма как да се предвиди) е: в КТД на равнище учебно звено да се договори при краткосрочни болнични съответните суми да са за сметка на бюджета, а при дългосрочни - абонаментната карта да се ползва от заместващия учител. Същото може да се предвиди и при ползване на отпуск на друго основание – платен или неплатен.

Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©