Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Кога може да бъде назначен отново учител, получил обезщетение при пенсиониране (чл. 222, ал. 3 от КТ?


В отговор на постъпили в Централата на Синдиката на българските учители запитвания свързани с изплащането на обезщетение при пенсиониране (по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда) и възможностите за последващо назначаване на същия учител даваме следното разяснение:

Училищата и самостоятелните общежития получават средства за изплащане на начислените обезщетения по Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура.

Финансират се обезщетенията по чл. 220, чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и чл. 224 и дължимите осигурителни вноски по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (т. 6.3.1.1. от Националната програма).

Във втория абзац на същата точка (т. 6.3.1.1.) е записан следния текст:

„Не се финансират обезщетения на персонала по чл. 220, чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал.1 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за обезщетенията по чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда за лица, които след прекратяване на трудовите правоотношения бъдат наети от същия работодател в срока на изпълнение на програмата.“

Важно е да се знае, че обезщетението по чл. 222, ал.3 от КТ (при пенсиониране) не се включва в тази група.

Това е така, понеже цитираното обезщетение се получава еднократно и с неговото изплащане не може да се злоупотребява, както на теория може да се получи с изплащането на останалите видове обезщетения и повторно назначаване на лицето.

Следователно не съществува проблем учителите, които желаят да се пенсионират да бъдат веднага отново назначени за договорен с директора срок, а обезщетението им по чл. 222, ал. 3 от КТ да бъде изплатено от националната програма.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©