Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се първото за новата учебна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
На 1 септември 2014 г. доц. Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката, откри първото за новата учебна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

То бе председателствано от Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието, а в него участваха Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Лазар Додев, директор на дирекция ОКИ в МОН, Евгения Костадинова, директор на дирекция ОПОС, Дима Коцева, началник на отдел в дирекция „Финанси“, представители на всички социални партньори. В Отрасловия съвет взеха участие Желю Иванов, главен експерт и Димитър Асенов, експерт в Централата на Синдиката на българските учители.

"Дневният ни ред е свързан с приоритетите в системата на образованието и проблемите, които трябва да бъдат решавани в детайли и с поета отговорност" - каза доц. Румяна Коларова при тържественото откриване на заседанието. Като основни приоритети в работата на екипа си министър Коларова определи модернизацията на училището, професионалното образование и разрешаване на ситуацията с пострадалите от наводненията училища в страната. Ваня Кастрева, новият председател на Отрасловия съвет, припомни, че когато всички социални партньори работят заедно, в екип, това означава, че всяка стъпка ще е ефективна и ползотворна в интерес на децата и на учителите, на цялата образователна система.

В дневния ред на проведеното заседание бяха разгледани въпроси, свързани с: готовността за откриване на учебната година и провеждане на септемврийската сесия на държавните зрелостни изпити; информация от МОН за изпълнение на дейностите по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“ и информация от МОН за необходимите средства за 2014 г. във връзка с изпълнение на ПМС №239 от 2013 г. По темите докладваха представителите на МОН - Красимир Вълчев, Лазар Додев, Евгения Костадинова и Дима Коцева.

Желю Иванов, главен експерт в централата на СБУ, поздрави новия ръководен екип на МОН и социалните партньори от името на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Той подчерта, че при срещата си с министър Коларова, г-жа Такева е поставила редица въпроси, които лежат в основата на политиката на СБУ и са от решаващо значение за развитие на системата на средното образование и затова те да бъдат решавани в съответните срокове. Желю Иванов говори за това, че Наредба №1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена, която е в сила от 03.06.2014 г., е разработена, без да бъдат взети под внимание голяма част от предложенията на СБУ. Той предаде категоричното становище на председателя на Синдиката за необходимостта от усъвършенстване на наредбата, при което да бъдат взети предвид и предложенията на СБУ. За да бъде спокойно началото на учебната 2014/2015 г. е необходимо да бъде окончателно решен въпросът с нормативното и финансово осигуряване на 3-ия час по физическо възпитание и спорт. Това е второто искане на СБУ, което представи Желю Иванов и то бе подкрепено от представителите на останалите социални партньори. Искане на Синдиката на българските учители е и на следващото заседание на Отрасловия съвет да бъдат разгледани важни въпроси, свързани с проектобюджета за средното образование за 2015 г., като ще бъде представено писменото предложение на Синдиката.

Първото, което трябва да се направи за реализирането на Стратегията за развитие на педагогическите кадри, е решаването на проблема с транспортните разходи на учителите, каза Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, който подкрепи предложението на СБУ. В своето изказване той презентира актуалните финансови въпроси и задачи пред МОН в системата на средното образование. Красимир Вълчев бе категоричен, че въпреки ниската събираемост на приходите в държавния бюджет, която ограничава възможността на министерството да компенсира финансов недостиг, от това няма да бъде засегната нито една основна дейност в средното образование. Запазват се и средствата за модернизация на материалната база, продължава и финансирането по проект “УСПЕХ”.

По информация от РИО на МОН, в системата на средното образование има 1928 свободни работни места, съобщи Лазар Додев, директор на дирекция ОКИ в МОН. С уговорката, че информацията е динамична, той уточни, че те са най-много в София – 299, като се очаква броят им да се увеличи след 2 септември. Най-търсени са възпитатели, детски учители, начални учители, учители по английски език и по математика и др. Лазар Додев предостави информация за готовността на учебните заведения за отоплителния сезон и за оптимизацията на училищната мрежа. Той говори и за това, че всички училища и детски градини са напълно осигурени с учебници и учебни помагала. Евгения Костадинова, директор на дирекция ОПОС в МОН представи информация върху най-новите промени в нормативната документация, като постави акцент на Наредба №10 на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. /Информация за нея, както и за всички нормативни промени, засягащи работещите в системата на средното образование, може да бъде намерена на сайта на СБУ - www.sbubg.info/. Евгения Костадинова говори и за есенната държавна зрелостна сесия и тенденцията все по-малко зрелостници да се явяват на нея.

В края на заседанието на Отрасловия съвет социалните партньори взеха решение да бъдат формирани четири работни групи - за организацията и провеждането на 3-ия час по физическо възпитание и спорт; за статуса на часа на класа; за прецизиране на текстовете за проектобюджет за 2015 г. на средното образование и за промяна на Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Информация по тези теми ще бъде представена на следващо заседание на Отрасловия съвет.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©