Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!
Благодарение на усилията, които положи председателя на Синдиката на българските учители, и проведените разговори с Министерски съвет, Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите, на 16 юли 2014г. Министерски съвет прие три постановления


ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ!

Благодарение на усилията, които положи председателя на Синдиката на българските учители, и проведените разговори с Министерски съвет, Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите, на 16 юли 2014г. Министерски съвет прие следните постановления:

1.Постановление за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел іі, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г. и решение за допълнение на решение №249 на министерския съвет от 2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели

2.Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с решение №221 на министерския съвет от 2014 г.

3.Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.

За увеличение на разходните стандарти за функция „Образование“, считано от 1 септември, са предоставени 4 006 068 лв. за изпълнение на КТД за увеличаване на началните основни минимални работни заплати по длъжностни степени на учителите - младши учител, учител, старши учител, старши възпитател, главен учител, главен възпитател, помощник - директор, директор. Средствата са заложени в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет. Те са предназначени за повишаване на доходите на педагогическите специалисти и за разработване на социални пакети за младите учители. Изпълнението на тази политика е делегирана на директорите на съответните учебни заведения.

По бюджетите на общините бяха предоставени допълнително 2 171 531 лв. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общинските училища по национални програми за развитие на средното образование. Парите са за сметка на предвидените в Закона за държавния бюджет средства по бюджета на Министерството на образованието и науката. С тях ще се извърши окончателно плащане по общински проекти/програми за 2013 г. по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа” и „Рационализация на мрежата от професионални училища” по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, ще се изплатят обезщетения на персонала на общински училища и общежития по същата програма, ще се поемат половината разходи за интернет свързаност на общинските училища, ще се изплатят реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа свои колеги, по програмите „ИКТ в училище” и „На училище без отсъствия”.

Други 12 499 956 лв. се превеждат по бюджетите на общини и на министерства, към които има училища. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал и са планирани по централния бюджет за тази година.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©