Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НОВОТО В НАРЕДБА № 10 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ


СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

НОВОТО В НАРЕДБА № 10 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

В брой 54 от 01.07.2014 г. се публикува Наредба № 10 на МЗ за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Същата отменя Наредба № 24 от 05.09.2006 г. (ДВ, бр.78, 2006 г.).

С издаването на тази наредба се изпълни едно от исканията на Синдиката на българските учители, включвано в няколко поред колективни трудови договора, а именно Синдикати, Работодатели и Министерство да отстояват заедно пред Министерство на зравеопазването искането за промяна на Наредба 24, така че тя да отговаря на реалните условия в българските училища.

Същественото в новата Наредба № 10, е че отпада класифицирането на учебните предмени по „степен на трудност“.

Основното изискване към дневното разписание на часовете е записано в чл. 3, ал 2 „учебните предмети се подреждат в последователност осигуряваща оптимална работоспособност“.

С ал. 3 на същия чл. 3 се определя, че в рамките на учебния ден се осигурява минимум един час от културно-образователните области „Изкуства“, „Бит и технологии“ или „Физическо възпитание и спорт“.

С чл. 4 се запазва изискването за продължителност на учебния ден –съответно 5 учебни часа за І – ІV клас, 6 учебни часа за V – VІІІ кл. и 7 учебни часа за ІХ – ХІІ кл. Изключение и извън броя на задължителните учебни часове са часът на класа и часът по „Физическо възпитание и спорт“ който се използва за организиране на спортни дейности и на открито.

Нови са и разпоредбите на чл. 6, които регулират учебното време при целодневна организация на учебния ден – а именно разпределението на задължителните часове и на тези за самоподготовка при двата варианта на целодневна организация, както и при средищните училища.

Както и до сега седмичните учебни разписания се изработват от комисия, определена със заповед на директора, в която задължително се включва и медицинския специалист от здравния кабинет в училището.

Важен елемент е и това, че в новата наредба е опростена процедурата за оценка и заверка от Регионалната здравна инспекция.

В заключение – новоиздадената Наредба № 10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания е в значително по-голяма степен, от досега действащата наредба, подходяща за прилагане и отговаря на разнообразните и специфични условия в отделните учебни звена. С нейното въвеждане се облекчава изработването на седмичното разписание на учебните часове и се създават възможности за по-пълноценно планиране и осъществяване на учебно-възпитателния процес.

Наредбата влиза в сила от 01.09.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(д.ик.н. Янка Такева)


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©