Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Позиция на КНСБ по политическата и социално-икономическа ситуация в страната и искания във връзка с предсрочните парламентарни избори


КНСБ посреща с удовлетворение постигнатото при Президента и с консенсус между политическите сили Споразумение, касаещо шест конкретни стъпки към стабилност. То идва в отговор на тревожни събития и тенденции, като - задълбочаваща се политическа криза, сериозни проблеми със стратегически за страната енергийни проекти, неясни параметри на оперативните програми и Споразумението за партньорство с ЕС през новия програмен период, натрупан огромен дефицит на НЗОК, както и опити за дестабилизация на банковата система.

Генерирането на допълнително напрежение и несигурност в социално-икономическата обстановка е изключително опасно явление, особено в условията на политическо безвластие. Подобно предизвикателство застрашава не само икономическото възстановяване, но и социалния мир и националната сигурност на страната.

Потребността от по-нататъшни смели и амбициозни мерки в икономически и социален план при създалата се сложна политическа обстановка, очертаващият се период на предизборни битки и функциониране на държавата в отсъствието на работещ Парламент, дават основание на Координационния съвет на КНСБ да отправи апел към всички политически сили и институции в страната за:

- осигуряване на ефективно функциониране на всички държавни служби и министерства за времето до формирането на ново Народно събрание и Министерски съвет;

- отговорно поведение при доработването на текстовете от Споразумението за партньорство през периода 2014-2020 г. и подготовката за неговото окончателно подписване;

- предварителна оценка на социалното въздействие и икономическите последици от стартирането на реформи във важни икономически сектори и обществени системи и постигане на широко обществено съгласие по тях;

- действен социален диалог в решаването на неотложни проблеми на българската икономика, регионите и обществените системи, вкл. сключването на нови колективни трудови договори в някои ключови сектори и браншове.

Пред законодателната и изпълнителната власт стоят конкретни и неотложни по своя характер мерки, които трябва да бъдат реализирани в рамките на настоящия управленски мандат и впоследствие от служебното правителство. Отчитайки необходимостта от наличието на достатъчно широк обществен консенсус по тях,

Координационният съвет на КНСБ поставя следните

ИСКАНИЯ

I. В областта на икономиката и финансите на страната

1. Премиерът да отчете пред парламента в какво финансово състояние правителството оставя държавата, с акцент върху: изпълнението на приходите и разходите на Бюджет 2014, рисковете от неизпълнение, бюджетния дефицит, размера на дълга и фискалния резерв.

2. Нова икономическа политика, стимулираща инвестиционната активност и ръста на потреблението, с цел – възстановяване на пазара на труда, ускорен растеж на БВП и поддържане на необходимата макроикономическа стабилност, през адекватни инструменти и философия на Бюджет 2015 г.

3. Спешни мерки за оздравяване на НЕК и финансово стабилизиране на дружеството, в т.ч. чрез допустима държавна подкрепа от бюджета. Радикални мерки за преодоляване на огромната вътрешна задлъжнялост в енергийния сектор и справедливо ребалансиране на системата, вкл. чрез предоговаряне на условията за изкупуване на енергия от ВЕИ и американските централи.

4. Ясна визия за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови енергийни мощности, в т.ч. ядрени. Твърдо отстояване на националните интереси за продължаване работата по газопровода „Южен поток”, с подкрепата на ЕК, стриктно спазване на европейските нормативни изисквания и при максимално участие на българския бизнес и български работници в изграждането и експлоатацията му.

II. В областта на пазара на труда и доходите от труд

1. Да се гарантира адекватно национално финансиране на активните политики и мерки на пазара на труда. Да се ускори прилагането на Националния план за изпълнение на европейската гаранцията за младежта със средства от държавния бюджет, като се извърши отчет на реализираните досега мерки и ефектите от тях.

2. Да се приеме Законът за училищното образование и да стартират реформите в областта на професионалното образование, вкл. въвеждането на дуална система за обучение.

3. С Бюджет 2015 г. да се заложат параметрите на ефективна политика за повишаване на реалните доходи от труд на българските граждани, като увеличението обхване във взаимно обвързан пакет – МОД, МРЗ за страната, трудовите възнаграждения в бюджетните дейности и единните разходни стандарти в някои от тях.

4. За да се гарантира спазването на конституционното право на заплащане, съответстващо на извършената работа, искаме спешно да се промени Кодекса на труда, като се гарантира пълния размер на дължимите трудови възнаграждения и се въведе солидарна отговорност при несвоевременно или непълно изпълнение на това задължение.

III. В областта на социално-защитните системи

1. Да се предприемат следните минимално необходими мерки за подобряване събираемостта на осигурителните приходи:

1.1. Незабавно приемане на проекто-закона за изменение в Наказателния кодекс за криминализиране укриването на осигурителни задължения;

1.2. Активизиране ревизионната дейност на НАП по отношение на осигурителните задължения, особено старите такива, вкл. публично оповестяване на 100-те най-големи длъжници към осигуряването и правата на хората;

1.3. Стимулиране на преговорите между социалните партньори по МОД - 2015 г. и прилагане на средния процент увеличение за всички дейности и категории;

1.4. Стабилизиране собствените приходи на осигурителната система, като с проекто-бюджета на ДОО за следващата година се увеличи осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт (около 220 млн.лв. допълнителен приход) и с 1 процентен пункт вноската за фонд „Безработица“ (около 200 млн.лв. допълнителен приход).

2. Спешна актуализация от сегашния парламент на бюджета на НЗОК с 328 млн.лв. оценяван недостиг в края на 2014 г., за да се избегне неконтролируема криза в здравеопазването, която ще застраши функционирането на системата и правата на пациентите (заложените в Закона за бюджета на НЗОК средства са достатъчни за покриване на едва 50-60% от разходите за периода от септември до края на годината, които здравните заведения генерират).

3. Приемане на нормативни изменения, които да гарантират разумни и поносими параметри на развитие на пенсионната реформа, съответстващи на националната специфика и отчитащи проведените до сега мерки:

3.1. Преустановяване увеличаването на пенсионната възраст за всички категории труд от 01.01.2015 г. до края на 2018 г.;

3.2. От 01.01.2019 г. обвързване бъдещото нарастване на пенсионната възраст с настъпилото удължаване на средната продължителност на живота в периода 2015-2019 г.;

3.3. Продължаване срокът на действие на §4 от ПЗР на КСО, с цел – запазване правата на ранно пенсиониране на категорийните работници.

IV. В областта на трудовите и синдикални права на гражданите

1. Да се гарантира конституционното право на сдружаване, вкл. и синдикално, чрез промени в Наказателния кодекс и криминализиране на деянията, насочени срещу упражняването на това право.

2. Да се гарантират колективните права на държавните служители, като за целта се приемат съответните допълнения в Закона за държавния служител относно: правна регулация на колективното договаряне и реално осъществяване на конституционното право на стачка чрез спиране на работата при определени условия.

Настоящите искания на КС на КНСБ представляват само необходимият минимум от спешни мерки, които следва незабавно да бъдат предприети от Народното събрание преди разпускането му и изпълнявани от сега действащото правителство и бъдещия служебен кабинет.

В съответствие с нейните политически и стратегически документи, КНСБ ще представи в реална предизборна ситуация пред политиците и обществото своя цялостна визия за икономическото и социално развитие на страната през следващия политически мандат. Имаме амбицията да предоставим на българските граждани реални алтернативи за развитие и избор, да предизвикаме политиците да изразят отношението си към тях, а право на суверена е чрез вота си да определи кои и как ще го управляват.

КС на КНСБ

3 юли 2014 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©