Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МОН представи резултати от интернет анкетно допитване по основни въпроси за нов закон за училищното образование


В попълването на анкетата са участвали 8724 респондента. 76% от попълнилите въпросите в анкетата са жени. Делът на учителите е 43,5%.

На въпроса каква е продължителността на обучението :

- за основно образование до 8 клас (39,9%) – отговорите са предимно на учители и хора от малките населени места.

- за основно образование до 7 клас – 39,4%.

74,4% от анкетираните смятат, че е необходимо обособяването на отделен вид математически училища. Министър Клисарова отбеляза, че при подготовката на този въпрос са проведени консултации с директори на математически гимназии, учители и Съюза на математиците. Математическите познания се смятат за талант и е необходимо тяхното развитие от ранна възраст – от първи-втори клас. Ще се проведат допълнителни обсъждания по този въпрос.

69,3% от участвалите в анкетата са посочили, че е целесъобразно въвеждането на разрешителен режим на частните занимални. Според Министър Клисарова не е редно да продължава безконтролното им разкриване.

При въпроса за статута на ресурсните центрова най-голямо е противоречието между малките и големите общини. Малките общини имат нужда от ресурсни центрове, но не разполагат с необходимите средства за разкриването им. 60,8 % са отговорилите, че трябва да има възможност и за държавни и за общински ресурсни центрове.

Близо 80% от учителите са на мнение, че ученици, които не са постигнали необходимите знания и умения трябва да повтарят съответния клас. Според Министър Клисарова стресът за учениците без съответните знания, но преминали в по-горен клас, ще се окаже по-висок и това може да ги принуди да не посещават редовно училище, поради това че не разбират материала, който им се преподава. Важна в това отношение е Националната програма „С грижа за всеки ученик“. По тази програма се изплащат допълнителни възнаграждения на учители, които имат летни занимания с изоставащите ученици.

54% от учителите, попълнили анкетата, не искат да има национално външно оценяване след IV клас. Министър Клисарова посочи, че външното оценяване след IV клас е насочено по-скоро към оценяване на българската образователна системата и дава възможност за съпоставянето ѝ с др. образователни системи. Ролята на МОН е да убеди обществото, че това оценяване е по-скоро преценка на работата на учителите, на плановете и програмите, а не на децата.

На какъв период да се извършва атестирането на педагогическите кадри, включително и на директорите? Отговорите са:

- всяка година – 31,3%

- на три години – 25,4%

- на четири години – 28,3%

- друго – 7.3%.

Според Министър Клисарова този въпрос трябва да даде отговор на това, какви да са стандартите за атестиране и как ще се определя качеството? Този въпрос трябва да е заменен с предложения за стандарти.

Що се отнася до мандатността на директорите – 66% от учителите са на мнение, че трябва да има мандат за директорите, но 76% от директорите са посочили, че нямат мнение по въпроса.

В МОН са получени и предложения, мнения и становища по анкетите. Сред основните поставени въпроси са:

- за финансирането чрез делегирани бюджети – търсене на качество, а не брой на учениците;

- обучение на директори по мениджмънт;

- по-високо финансиране за учители, които работят с деца със СОП;

- постъпило е и писмо от ученически организации, в което се пита какви средства ще се отделят от МОН за ученическото самоуправление.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©