Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Решения на Министерски съвет - 02 юли 2014


РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЩЕ УЛЕСНЯТ ОТПУСКАНЕТО НА КРЕДИТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

02 Юли 2014

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

Промените имат за цел да разрешат възникналите в процеса на работа казуси в прилагането на закона, което ще доведе до увеличаване броя на отпуснатите кредити и ще допринесе за разширяване на достъпа до висше образование.

Предлага се и изменение в Закона за НАП, обусловено от необходимостта да се определи редът за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Измененията и допълненията са обсъдени с Асоциацията на банките в България и банките, подписали типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието и науката, НАП, МФ, Националното представителство на студентските съвети и Докторския съвет към БАН.

РЕШЕНИЕ

Създадени са условия за въвеждане на единна информационна и технологична среда в училища, университети и научни организации

02 Юли 2014

Правителството прие Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката

Правителството прие Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката (2014-2020 г.). Нейната основна цел е да осигури равен и гъвкав достъп до образование и научна информация по всяко време и от всяко място – от стационарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон.

Стратегията за първи път създава условия за изграждане на единна информационна и технологична среда, обслужваща училищното и висшето образование и науката. Националната електронна платформа ще предоставя обучение с електронни учебници и помагала. Новите технологии в преподаването ще направят уроците по-интересни и атрактивни, ще мотивират ученици и учители. Очаква се това да доведе до намаляване на броя на отпадащите от образователната система, по-високи постижения в усвояването на учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения – презентационни умения, работа в екип и др.

Стратегията включва три етапа. В краткосрочния (2014-2015 г.) ще бъдат направени ключовите инвестиции. Предвижда се изграждането на единна високоскоростна оптична мрежа, свързваща регионалните инспекторати по образованието, висшите училища и научните центрове, което ще позволи използването на съвсем нов род интегрирани услуги, свързани с комуникация, обмен на документи в реално време и безхартиен документооборот, достъп до внушителни по обем бази данни, мултимедийни файлове и др. Планирано е в поне 50 на сто от всички училища и в научните институти да бъде осигурена безжична мрежа. Въвеждането на този етап на национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието ще даде възможност за електронно обучение и интегриране на сегашните електронни помагала и бъдещи електронни учебници.

Средносрочният етап – „Мобилност и сигурност“, обхваща периода 2016-2017 г. В него се планира осигуряване на трайна оптична високоскоростна свързаност до образователните институции, позволяваща работа с мултимедийни помагала в реално време, осъществяване на съвместни открити онлайн уроци и др.; отваряне на образователната и научна среда към мобилни устройства и начало на успешни практики в мобилното обучение (m-learning); въвеждане на цифрова платформа за видеообучение, телеконференции и развойна дейност, която ще позволи дистанционни връзки с научните и образователни институции в други държави и ще насърчи съвместната дейност по научни проекти; осигуряване на електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразователни предмети.

Дългосрочният етап (2018-2020 г.) е „Универсалност и устойчивост“. Визията за него е създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение (u-learning), преминаване към електронни учебници по всички предмети, виртуални класни стаи и лаборатории, национална система за онлайн изпити и външно оценяване.

От допълнително осигурените в бюджета за 2014 г. 100 млн. лв. за образование, 15 млн. лв. се предоставят за ИКТ инфраструктура, платформа за е-обучение, безжични мрежи в училищата, електронни уроци и др.

РЕШЕНИЕ

Над 28 млн. лв. са отпуснати за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

02 Юли 2014

Близо 466 хил. лв. получават училищата във Варна и Добрич, пострадали от наводненията

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 28 308 315 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Целевите разходи са предложени от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

Средствата са за извършване на превантивни дейности, разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия, неотложно възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти и за възстановяване на жилищни сгради на пострадали от бедствия физически лица.

С друго постановление 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи бяха насочени за подобряване на материално техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията на общините Варна и Добрич, засегнати от наводненията през месец май.

Направената след бедствието проверка е констатирала необходимост от извършването на ремонтни дейности с оглед осигуряването на нормален учебен процес.

Директорите на училищата ще изготвят програма, която да планира ремонтите за времето на лятната ваканция. МОН ще изисква отчет за предприетите действия и ще извърши проверка на място преди започване на новата учебна година.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©