Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ОТНОСНО ДОГОВОРЕНОТО В КТД ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 222, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА В РАЗМЕР НА 8 БРУТНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ


В отговор на многобройни запитвания получени в Централата на СБУ по прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 2 от новия Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. даваме следното разяснение:

Договореното обезщетение от 8 брутни работни заплати при пенсиониране е една от съществените придобивки в новия Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.

Важно е да се знае, че постигнатата договореност в КТД не променя досегашния механизъм за ползване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ, а единствено увеличава неговия размер.

Какво означава това - за педагогическия персонал се прилага при условията на ПМС № 31 от 11 февруари 1994 г. за увеличаване в някои случаи на размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ (ДВ, бр. 16, 1994 г.), т.е. в последните 10 години от трудовия стаж трябва да са работили в „...организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието...“ ( чл. 1, ал. 2 от ПМС 31).

За непедагогическият персонал също се отнася увеличението от 6 на 8 брутни работни заплати при пенсиониране, но то се прилага както досега – съгласно текста на чл. 222, ал. 3 от КТ – в последните 10 години от трудовия стаж да са работили при същия работодател, т.е. в конкретното училище или детска градина, където работят преди прекратяването на трудовия договор.

Важно е да се подчертае също, че съгласно чл. 4 от подписания КТД постигнатата договореност се отнася само за „работниците и служителите, членове на синдикалните организации и за работодателите, членове на организациите на работодателите, страни по договора“.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©