Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ за новия Колективен трудов договор


На 26.06.2014г. в гр. София се подписа Колективен трудов договор за системата на народната просвета между Министерството на образованието и науката, представлявано от проф. д-р Анелия Клисарова – министър, Синдиката на българските учители към КНСБ, представляван от д. ик. н. Янка Такева – председател и останалите социални партньори.

В изключително нестабилна икономическа и политическа обстановка в страната се водиха тежки преговори за Колективния трудов договор за системата на народната просвета. Благодарение на добрия социален диалог и водени от разбирането, че учителят е в центъра на образователната системата, и че по-добрите условия на труд са предпоставка за по – качествен учебно - възпитателен процес, социалните партньори чрез взаимни отстъпки договориха за работниците и служителите, страни по договора много по-добри условия, от договорените в Отрасловия колективен договор за системата на народната просвета от 28.06.2012г.

За първи път в настоящия колективен трудов договор се договориха:

• Обезщетения в размер на осем брутни работни заплати за всички работещи в системата, членове на страните по договора /педагогически и непедагогически персонал /при пенсиониране, при условие че са работили през последните десет години при един и същ работодател в системата на народната просвета, считано от 01.09.2014г.

• Допълнително възнаграждение за учителите в детските градини за водене на документация и консултиране на родителите.

• По-високи начални заплати за различните учителски и възпитателски длъжности.

• Допълнително възнаграждение за директори, класни ръководители и възпитатели, работещи с ученици със СОП в общообразователните и професионални училища.

• По-високи размери на допълнителните възнаграждения за образователна и научна степен „доктор” и „доктор на науките” с цел да се стимулират учителите да повишават квалификацията, знанията и компетенциите си.

• По настояване на Синдиката на българските учители беше постигнато намаляване на минималната норма преподавателска работа на учителите по история и цивилизация, география и икономика и философски цикъл от 720 часа на 684 часа, което ще доведе до разкриване на нови работни места през следващата учебна година.

• По-големи размери на допълнителни възнаграждения за проверка на писмени работи от олимпиади и външното оценяване.

• По-голям размер на средствата за представително и работно облекло.

Благодарение на проведените задълбочени изследвания на Синдиката на българските учители за натовареността на учителя и проведената научна конференция успяхме да убедим социалните партньори, че самоподготовката на учителя, която е част от работното му време трябва да се провежда в предпочитана от него среда.

Договорихме, че при съкращение на работник или служител, членове на синдикатите, поради намаляване на обема на работа или закриване на щат се иска предварително съгласие от синдикалния орган.

Работодателите трябва да планират в рамките на годишния бюджет на учебното звено допълнително трудово възнаграждение за работещите в системата на народната просвета, разделено до три плащания.

Социалните партньори се споразумяха:

• за включване на детските градини и извънучилищните педагогически учреждения от системата на народната просвета от 01.01.2015 г. в програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Изплащане на обезщетения“;

• да предложи на Националното сдружение на общините в Република България, да разработи политики за въвеждане на статут на „защитена детска градина“- идея и политика на Синдиката на българските учители от години, която с подписването на този колективен договор става реалност.

Подписаният колективен трудов договор за системата на народната просвета е резултат на последователната политика и дейност на ръководството на Синдиката българските учители за защита правата на синдикалните членове.

Колективният трудов договор за системата на народната просвета е качен на сайта на Синдиката на българските учители.

Надяваме се, председателите на общинските координационни съвети и на синдикалните организации подробно да запознаят всички синдикални членове със съдържанието на КТД , чийто срок на действие е две години, от датата на подписване.

Роза Костова – експерт юрист в СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©