Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Решения на Министерски съвет от 25 юни 2014 г.


205 хил. лв. са осигурени за стипендии на учениците от училищата по изкуствата /25 Юни 2014/

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 205 335 лв. за изплащане на стипендии на учениците от държавните училища по изкуствата. Средствата са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Програмата беше приета от правителството през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии.

45 хиляди първокласници ще получат помощ от 250 лв. в началото на учебната година /25 Юни 2014/

250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Премахва се разделението на ТЕЛК на общи и специализирани, което ще съкрати сроковете за освидетелстване на болните /25 Юни 2014/

Правителството измени Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Промените предвиждат премахване на разделението на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) на общи и специализирани (за очни заболявания, за психични заболявания и за специфични и неспецифични белодробни заболявания). Също така се предлага експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести да се извършва занапред от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност по съответните заболявания.

Премахването на разделението на ТЕЛК на общи и специализирани ще доведе до съкращаване на сроковете, в които се освидетелстват лицата с очни, белодробни и психични болести, до оптимизиране на разходите за подготовката им за освидетелстване пред ТЕЛК и на разходите, свързани с финансирането на дейността на ТЕЛК.

В Проекта намират отражение и направените с Наредба №40 от 2004 г. промени, свързани с възможността при извършването на медицинската експертиза да бъдат използвани резултати от изследвания и консултации, извършени през последните 12 месеца, които са налични в медицинската документация при личния (лекуващия) лекар на лицето.

Проектът на Постановление е разгледан на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Утвърдени са резултатите от заседанията на два Съвета на ЕС

/25 Юни 2014/

Министерският съвет прие решения, с които одобри резултатите от участието на българските представители в редовните заседания на два Съвета на Европейския съюз.

На 20 и 21 май в Брюксел се проведе Съветът по образование, младеж, култура и спорт. Във формата „Образование” бяха приети заключения относно ефективното образование за учители, относно многоезичието и развиването на езикови компетентности и относно осигуряването на качество в подкрепа на образованието и обучението. По точката за дебат беше обсъдена темата „Трансграничното образование: нови възможности и предизвикателства”.

Министрите, отговорни за младежта, приеха резолюции относно прегледа на процеса на структурния диалог с младите хора и относно работния план за младежта на ЕС (2014-2015), както и Заключения за насърчаване на младежкото предприемачество.

На заседанието министрите на културата приеха препоръка за решение на Съвета за определянето на гр. Леуварден, Нидерландия, за Европейска столица на културата за 2018 г., решение във връзка с уреждане на формалностите по номинацията от Съвета на трима членове за панела за подбор и мониторинг относно действието „Европейски столици на културата” за периода 2020-2033 г. и Заключения относно културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа. Темата на дебата на министрите в този формат на Съвета беше „Културните политически предизвикателства в контекста на следващия работен план на ЕС за култура”.

В частта за спорт, министрите приеха Заключения относно равенството между половете в спорта и двойната кариера на спортистите, както и Резолюция относно втория европейски работен план за спорта. В точката за дебат беше обсъдена темата „Икономическата, социалната и екологичната устойчивост на големи спортни събития”.

В заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз (формат „Транспорт” и „Телекомуникации”), което се проведе на 5 и 6 юни в Люксембург, българската страна бе представена от министър Данаил Папазов.

В областта на железопътния транспорт, министрите подкрепиха постигането на политическо споразумение по текстовете на законодателните предложения от „техническия стълб” на Четвъртия железопътен пакет. По отношение на автомобилния транспорт Съветът подкрепи постигането на политическо споразумение по текстовете на предложението за директива за изменение на Директива 96/53/ЕО относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик. В областта на морския транспорт беше приет доклад за напредъка по предложението за регламент за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. В частта „Въздухоплаване” министрите приеха представения доклад за напредък по предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж. В областта на телекомуникациите беше разгледан напредъкът по две законодателни предложения – директива относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза и регламент за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©