Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Национално проучване за работното време на българския учителСледвайки своята политика за проучване и подобряване на условията на труд, при които работят учителите, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдикатът на българските учители в края на 2013 г. и до март 2014 г. проведе анкетно проучване, с прилагане на пряка групова/индивидуална анкета за периода м. ноември – м. декември 2013г. Това е поредното проучване на организацията на учебния процес – продължителност и структура на работното време на учителя, финансирано чрез ОП "Човешки ресурси", осъществено от изследователски екип, ръководен от проф. д-р Невена Цачева, д.ик.н. Янка Такева и доц. д-р Милена Янчева.

Обобщените резултати от това национално изследване - "Проучване организацията на учебния процес – продължителност и структура на работното време на учителя” бяха представени на национална конференция в София на 18 юни т.г.

„Днес презентираме национално изследване, което е изключително важно за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в училището и детската градина, на организацията на учебно-възпитателния процес в тях, на развитието на творческите възможности на педагогическите кадри, за подобряване на психоклимата в учебните заведения. Това изследване сигурно ще сложи край на много спекулации - колко работи учителят, за това има ли той нужда от по-дълга отпуска и защо. То трябва да помогне на държавните институции да решат проблема с подобряване на организацията на работния ден в училище и детска градина, за по-коректни записи за организацията на работното време на всички приравнени към длъжността учител в новия закон за училищното образование и в КТД” - каза при откриването на форума д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Като добър пример в това отношение, тя припомни, че Учителският пенсионен фонд, единственият професионален фонд в България, е създаден на базата на задълбочено научно изследване на рисковите твърди и стресогенни фактори, проведено от СБУ с финансовата подкрепа на КНСБ преди 15 години.

В изказването си по време на конференцията инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, подчерта, че връзката между заплащането и условията за работа няма как да бъде откъсната от качеството на учебния процес, както и от изискванията към учебния процес. „Убеден съм, че днешният форум ще донесе качествени предложения, за да може учителският труд да бъде ефективен и добре заплатен”- каза той.

Във форума участва и Румяна Николова, изпълнителен директор на Националната инспекция по труда. Тя представи данни от изследване от изминалата година на Инспекцията, което показва, че сектор „Образование” е най-рисков за работещите в него. Сред причините са както работата извън класната стая за подготовка на уроци, проверки на домашни, тестове, писане на планове и т.н, така и натоварването им с огромния стрес на който са подложени заради отговорността за здравето и живота на децата и учениците. А осъществяването на допълнителни дейности, заради необходимостта да допълват ниските си доходи, пречи за доброто съвместяване на личния и професионален живот.


Участниците и гостите на събитието бяха приветствани от Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и науката и председател на Съвета за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. В своето изложение тя даде висока оценка на изследването и подчерта, че в своята работа се е опирала на резултатите от проучванията на Синдиката на българските учители, които са правени през годините. Тя говори и за политиките на Министерството с акцент върху Националната стратегия за развитието на педагогическите кадри и социалното партньорство.

Резултатите от националното изследване „Проучване организацията на учебния процес – продължителност и структура на работното врене на учителя” представи проф. д.м. Невена Цачева. То има за цел проучване с оценка и анализ на организацията на учебния процес – продължителност и структура на работното време на учителите с оглед неговото оптимизиране за постигане достойни и качествени измерители на труда на учителя. Анкетирани са 2336 учители от София и страната. Разпределението е както по населени места – малки, средни и големи, така и по профил на обучение, пол и трудов стаж – общ и учителски.88.1% от анкетираните са жени, говорещо ясно за феминизацията на професията, а преобладаващата част – 60.5% - със стаж над 20 години. Разпределението по професионални направления е равномерно и отговарящо на застъпеността на учебните предмети – 27.2% са начални учители, 12.2% учители по БЕЛ, 8.8% - по математика и съответно от 0.1% до 4.6% учители по останалите учебни дисциплини. В началната част на анкетата са въпроси, отнасящи се до информираността по отношение условията на труд и болшинството от учителите отговарят, че са получили такава информация при постъпване на работа или като част от информацията в трудовия договор.

И макар че в следващата група въпроси, визиращи удовлетвореността от труда на учителя, организацията на учебния процес и резултатите от труда, преобладават отговорите на учителите, които са доволни в една или друга степен, не трябва да се пренебрегва фактът, че точно в тази професия по традиция битува мнението за обществения ангажимент и обществената ангажираност на учителя, които се приемат за даденост. Интерес представлява разпределението на отговорите на един от откритите въпроси за това, анкетираните да посочат конкретно, от какво са доволни и от кое не са доволни в учебния процес. Така например 43% са доволни от възможността свободно да се определя методиката и средствата за провеждане на учебния процес, 63%.- от битовите условия и едносменния режим на работа с възможности за квалификация. Недоволни са от абсурдните изисквания на Регионалната здравна инспекция за подреждане на учебните предмети в седмичното разписание – 28%; от безсмисления престой от 8 часа, който възпрепятства самоподготовката им – 51%; от липсата на нова техника за представяне на учебния материал – 24%; от дискриминация, основана на делегирания бюджет в училищата – 2%; от попълване на документацията– 62%; от задължението да придружават учениците с автобус 21%; от интегрирането на децата със СОП и от малцинствата – 16%; от многото допълнителни задачи извън учебния процес – 65% и от обучението на 2 смени – 32%, допълват недоволните отговори от организацията на учебния процес.

Един от определящите въпроси в анкетната карта е този, отнасящ се до провеждането на самоподготовката. От анкетираните 68.5% посочват, че я извършват вкъщи и едва 9.5% - в училище. 42% посочват, че имат ограничено време за самоподготовка. Не бива да се пренебрегват факторите отнасящи се до липса на съвременна материална база - за затрудненията при самоподготовка, които срещат, учителите посочват по равно от 8% липса на добри помощни материали и 7.8% - липса на компютърна техника и интернет. Предпочитанието за извършване на самоподготовката вкъщи не е продиктувано само от посочените по-горе липса на помощни материали и компютърна техника в училище, но основно от ограниченото време, с което разполага учителят и необходимостта да отделя от личното си време у дома за подготовка. Отговаряйки на въпросите за средно седмичния брой учебни часове и съответно време за самоподготовка, се вижда, че броят учебни часове варира от 20 до 23 на седмица, но времето за самоподготовка е от 15 до 18 часа. Така при най-високия процент учители се оформя пряка учебна заетост от 37 часа седмично. Извън тази заетост е допълнителната, свързаната с училище и училищни дейности, която е 7.98 %. Не на последно място, много учители изпълняват и друга трудова дейност извън основната с цел допълване на семейния бюджет. Заплащането на учителския труд, което е под средното за страната, не отговаря на изискванията за квалификация и поддържащо образование, изискващи се от учителя и принуждава немалка част от работещите в сферата на образованието да търсят допълнителни източници на доходи.

Ето и някои отговори, свързани с организацията на учебния процес и работното време, на въпросите относно степента на натовареност в училище и необходимите промени за това: 64.2% от учителите определят висока степен на натовареност и останалите 32.2% - средна степен на учебна натовареност. Това предполага и промяна в организацията и управлението на учебния процес, като предлаганите мерки от самите анкетирани учители в значителна степен съответстват на намаляване на документацията, като учителите да не стават и администратори – 62%.; промени в учебната програма, като материалът да е съобразен с възрастта на учениците – 17.8%; намаляване на годишните нормативи на учителите – 15.2%.

Проучването очертава и проблеми и предизвикателства: липсата на холистичен подход към здравето, на дългосрочно планиране, недостатъчна мотивация и компетентности на учителите за осъществяване на промоция на здравето чрез организация и управление на работното време, ограничено учебно време за творческо реализиране на идеи и отговор на предизвикателства от променените условия на социалната и икономическата среда, ограничаване активното участие на учителите в творческа интерпретация на материала и при преподаването и взаимодействието с учениците вкл. по здравновъзпитателни теми и др.

В заключение - работното време, изследвано чрез индикаторите за: продължителност на работното време, работно време извън стандартната 5-дневна работна седмица и 40-часова заетост, показа и потвърждава националното проучване на условията на труд, че в сектор Образование се регистрира над 60 часа седмична заетост, което води в голяма част от учителите до недоволство от работното им време, неудовлетвореност от условията на труд и възприемане на работата като рискова за здравето и безопасността. Налице са проблеми на организацията на работното време - работа вечер и нощем, работа в почивни и празнични дни, както и работа повече от 10 часа дневно, се отчита при учителите, съобщаващи за по-често разпространена вечерна работа и работни дни по-дълги от 10 часа. Комбиниране на различни видове заетост (разпределяне на времето между основна платена работа, допълнителна платена работа, времето, което се отделя за придвижване между дома и местоработата, както и времето, което отделят за неплатена работа, предимно у дома и т.н.) е също така изразено в учителската професия, която в голямата си част е силно феминизирана.Те са изложени на по-продължителна дневна и седмична заетост не само на основната си платена работа, а и на други платени работи, както и са ангажирани на неплатена работа. Комплексната оценка на риска при учителите и следователно риск по отношение на елемента „работно време”, ги поставя в най-висока степен на риск сред останалите професии по отношение на работното им време и налага разработване и въвеждане на система от мерки за неговото оптимизиране.

В работата на форума участваха областните координатори на СБУ от страната, учители, директори на училища и детски градини, както и представители на Столична община, експерти от Министерството на образованието и науката, от работодателските организации в системата на средното образование.

Изследването „Проучване организацията на учебния процес – продължителност и структура на работното време на учителя” ще бъде публикувано в специална брошура, която ще бъде предоставена на държавните институции и други заинтересовани страни.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©