Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ДЕКЛАРАЦИЯ на ИК на КНСБ
относно политическата и социално-икономическа ситуация в страната


Резултатите от изборите за Европейски парламент катализираха ново изостряне и дестабилизация на обществено-политическите отношения в страната. Нарастващата конфронтация и непримиримо партийно противопоставяне предопределиха и единствения разумен изход от ситуацията - предсрочни избори. Ето защо, КНСБ посреща с удовлетворение постигнатото при Президента Споразумение между политическите сили за насрочване на тези избори в периода 28.09. – 12.10.2014 г. и за формулиране на приоритетите пред законодателната и изпълнителната власт.

Същевременно, с нарастваща тревога следим събитията и тенденциите, които генерират допълнително напрежение и несигурност в социално-икономическата обстановка:

• Негативно становище на Брюксел относно процедурни нарушения и неясно бъдеще за газопровода „Южен поток”;

• Влошени условия за рехабилитационния проект „Козлодуй – 5 и 6 блок” и възможно неблагоприятен изход от арбитражното дело по АЕЦ „Белене”, както и усложнени отношения с Русия, вкл. във връзка с кризата в Украйна;

• Спряно финансиране по две европейски програми - „Регионално развитие” и „Околна среда”;

• Сериозни бележки и препоръки за промени и реформи на ЕК по проекта на Споразумение за партньорство, от което зависи бъдещото финансиране на страната с европейски средства;

• Прокламиране и обосноваване на непопулярни мерки относно държавно регулираните цени в енергетиката, която продължава да е в критично състояние.

Тези предизвикателства, особено в условията на политическо безвластие, застрашават постепенното икономическо възстановяване, индикации за което дават крехкият икономически растеж, нарастването на промишленото производство и стабилизирането на заетостта в последните месеци.

За КНСБ, предприетите мерки за подобряване на икономическата среда, като ускоряване възстановяването на ДДС, разширеният достъп до финансиране на бизнеса през Българска банка за развитие, намалените лицензионни и разрешителни режими, трябва да продължат. Промените в ЗОП следва да се допълнят с недопускане до тръжни процедури на фирми с просрочени задължения към персонала.

Положителните примери в управлението на публичните финанси, като въведените - строг контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и режим на обратно начисляване на ДДС спрямо зърнени и технически култури, са съществена предпоставка за подобряване събираемостта на косвените данъци.

Фискалната политика на кабинета, която бе най-често атакуваната сфера през изминалата година, е и най-коментираната тема сега, с оглед финансовото наследство, което ще получи следващото правителство. Според КНСБ, настоящите и предстоящи ангажименти на държавата ясно подсказват, че през периода 2014-2016 г. емисиите държавни ценни книжа на вътрешния и на международните капиталови пазари неминуемо ще продължат да бъдат основен източник за дългово финансиране на бюджета. КНСБ апелира за национална отговорност и преустановяване на политическите манипулации по тази тема с предизборни цели. Това само би накърнило обществения интерес и ненужно би утежнило условията за кредитиране на държавата, от което ще страдаме всички.

Не можем обаче да не споменем някои негативни констатации по отношение състоянието на отделни икономически сектори, пазара на труда, доходите, състоянието на здравната, образователната и пенсионната системи, които силно тревожат синдиката:

- В тежко финансово състояние е енергетиката, остават нерешени проблемите с ВЕИ и „американските централи”, с БДЖ и други важни икономически сектори.

- Преките чуждестранни инвестиции продължават да спадат, като притокът им през последната година е едва на равнището от 2002 г. и над 6 пъти по-нисък от този през 2007 г.

- От началото на 2014 г. се откроява тенденция не само на спад, но и на ускоряване темповете на спад на износа - общо за първите 4 месеца намалението на годишна база е с 8%.

- Крайното потребление продължава да има депресивен ефект върху икономическия растеж през 2013 г. и едва през първото тримесечие на 2014 г. бележи ръст от 3.7%.

- Активните политики и мерки на пазара на труда не намериха адекватно национално финансиране, а все още неясни са резултатите от старта на Националния план за изпълнение на европейската гаранцията за младежта със средства от държавния бюджет.

- Задълбочават се проблемите с достъпа до здравни грижи и финансирането на здравеопазването; липсва прозрачност в изразходването на средствата за финансиране на болниците; увеличава се дефицитът в бюджета на НЗОК и спешната му актуализация е наложителна; няма политически консенсус за продължаване на реформите в сектора.

- Необосновано се бавят Законът за училищното образование, реформите в областта на професионалното образование и въвеждането на дуална система за обучение.

- Финансовата неосигуреност и небалансираност, наред с някои нормативни празноти в регулациите на пенсионната система, продължават да генерират ниска адекватност на отпусканите пенсии, което силно ерозира доверието в нея.

За КНСБ политиката по доходите през изминалата година бе твърде неудовлетворителна. Негативна е синдикалната равносметка по реализацията на исканията и предложенията на КНСБ в тази сфера.

Без да омаловажаваме въведеното за първи път възстановяване на данък общ доход за трудовите доходи до размера на минималната работна заплата и увеличаването на нейния размер, както и увеличената годишна квота за необлагаеми ваучери за работническо хранене, които наред с някои подобрения в сферата на социалното и целевото енергийно подпомагане са с безспорен положителен ефект, недоволството от постигнатото остава.

Отхвърлени бяха такива важни за синдиката предложения, като: въвеждането на механизъм, базиран на обективни социални и икономически критерии и показатели за ежегодно договаряне на минималната работна заплата за страната; подкрепа и стимулиране на преговорите за увеличаване на възнагражденията на заетите в реалния сектор, в т.ч. чрез нормативни промени, гарантиращи предоставянето на необходимите статистически и отчетни данни; повишаване на средствата за работни заплати в бюджетно финансираните дейности с най-малко 10 на сто; преориентиране на политиките на социално подпомагане към официалната линия на бедност като критерий за достъп, повишаване защитата на безработните лица с право на минимално обезщетение и пр.

Така равнището на бедност остана на тревожно високи нива – около 22%. А отчетеният пред Европа от правителството напредък по изпълнение на Националната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност - със 73 300 души спрямо 2008 г., е ефект, който почти изцяло се дължи на намаляване общия брой на населението в страната.

Като си дава ясна сметка за потребността от по-нататъшни смели и амбициозни мерки в икономически и социален план, като отчита създалата се сложна политическа обстановка, очертаващия се период на предизборни битки и функциониране на държавата в отсъствието на работещ Парламент,

Изпълнителният комитет на КНСБ апелира към всички политически сили и институции в страната за:

- Осигуряване на ефективно функциониране на всички държавни служби и министерства за времето до формирането на ново Народно събрание и Министерски съвет.

- Отговорно поведение при доработването на текстовете от Споразумението за партньорство през периода 2014-2020 г. и подготовката за неговото окончателно подписване.

- Законодателно гарантиране на основни трудови и социални права на българските граждани; недопускане неплащане на заработени заплати и трупане на нови дългове към работниците и служителите.

- Действен социален диалог в решаването на неотложни проблеми на българската икономика, регионите и обществените системи, вкл. сключването на нови колективни трудови договори в някои ключови сектори, като здравеопазване и образование.

- Отстояване на краткосрочните и дългосрочни национални интереси при продължаване работата по развръзката на проблемите около газопровода „Южен поток“, с подкрепата на ЕК и при стриктно спазване на европейските нормативни изисквания.

- Предварителна оценка на социалното въздействие и икономическите последици от стартирането на реформи във важни икономически сектори и обществени системи и постигане на широко обществено съгласие по тях.

- Предприемане на ефективни мерки за защита и повишаване реалните доходи на българските граждани още до края на настоящата година и осигуряване на устойчив ръст от 2015 г.

- Нова философия за „Бюджет 2015” - макроикономическа стабилност и растеж на БВП, опиращи се на ускорено възстановяване на пазара на труда, ръст на потреблението и инвестиционната активност.

- Предприемане на конкретни стъпки и политики за реализиране на съвместно разработената от синдикалните федерации към КНСБ и браншовите работодателски организации Визия за възраждане на българската индустрия и развитие на ключовите й сектори.

КНСБ запазва по традиция своята равна дистанция от всички политически пристрастия и сили, с убеденост в необходимостта и правотата на синдикалната мисия – отстояване и защита интересите на работещите българи и борба за реализиране на техните справедливи искания.

В изпълнение на своята мисия и като отговорен и професионален социален партньор, Конфедерацията настоява държавният глава и парламентарно представените политически сили да чуят гласа на синдикатите и бизнеса по съдържанието и целите на предстоящите ключови икономически и социални реформи и при определяне на приоритетите в дейността на законодателната и изпълнителна власт до провеждането на предсрочните парламентарни избори.

София, 17.06.2014 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©