Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Подготвя се закон за равнопоставеността на жените и мъжете


Подготвя се закон за равнопоставеността на жените и мъжете

Това съобщи Лазар Лазаров, заместник-министър на МТСП, на открито заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, в което участва Вирджиния Лангбак, директор на ЕИРП

Равнопоставеността на мъжете и жените е основно право, обща ценност и необходимо условие за постигане целите на Европейския съюз за растеж, каза Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, при откриването на кръгла маса по въпросите на равенството между половете, която се проведе на 17 юни 2014 г. в Дома на Европа в София и бе съчетана със специално заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Във форума участваха Вирджиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете /ЕИРП/, който е във Вилнюс, Литва, Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, представители на държавни институции и неправителствени организации. В дискусията взе участие и председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, която като председател на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата и на Обществен женски парламент - 21 век към КНСБ, е член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС.

Сред приоритетите на правителството е изготвянето на закон за равните възможности на половете, съобщи Лазар Лазаров. По негова покана бе осъществено и официалното посещение на Вирджиния Лангбак и водената от нея делегация от Литва. Той уточни, че стремеж на създателите на законопроекта е още в най-ранните етапи на подготовката му да бъдат включени организациите с отношение към проблематиката, което е сложен и продължителен процес. Заместник-министър Лазар Лазаров представи работата на Националния съвет и запозна чуждестранната делегация с последователната политика на страната ни, насочена към равнопоставеност на жените и мъжете в съответствие с целите на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Той говори за това, че съвместно с останалите институции и социалните партньори, са предприети мерки за балансиране на представителството на жените и мъжете чрез политики за антидискриминация, равни възможности, заетост и равно заплащане за равностоен труд, съвместяване на професионалния, семейния и личния живот. Отбелязан бе и постигнатият напредък за намаляване на разликите между жените и мъжете в областта на заетостта, образованието, научноизследователската и развойната дейност.

България синхронизира законодателството си в съответствие с европейските политики и решенията на Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза д.ик.н. Янка Такева, която е вицепрезидент на Паневропейския регионален съвет към Международната конфедерация на профсъюзите и е член на Икономическия и социален съвет /ИСС/. Тя напомни, че наскоро КНСБ представи в НСТС допълнение на Кодекса на труда, свързано с подкрепа на ролята на мъжа в семейството и по-активното му участие при отглеждането на децата. Д.ик.н. Янка Такева говори за Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ и за неговия принос към секторните изследвания и статистическите данни по пол в страната. Представи и данни за динамиката на процесите, свързани с участието на жените в управлението, науката, икономиката, политиката и образованието. Тя очерта и параметрите на темата за равнопоставеността на половете, застъпена в училище и в извънкласната и извънучилищната дейност. В заключение, д.ик.н. Янка Такева, която по-късно бе поканена от Вирджиния Лангбак да посети ЕИРП, постави акцент върху ролята на правителството и Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете за преодоляване на съществуващите неравенства в различните сфери.

На кръглата маса Вирджиния Лангбак представи дейността на Европейския институт и изготвения от него индекс на равнопоставеността, базиран на данни от 2012 г. и заяви подкрепа към усилията на българското правителство в сферата на прилагането на политиката за равнопоставеност между половете. Европейският институт за равенство между половете работи в тясно сътрудничество с европейските институции и с държавите-членки на ЕС за укрепване на равенството между половете чрез събиране и разпространяване на европейски съпоставими данни за набор от показатели. Разработването на инструменти ще позволи на администрациите на равнище ЕС и на национално равнище да интегрират равенството между половете във всички политики, ще насърчи обмена на научни изследвания и добри практики. Публикуваният през 2013 г. Европейски индекс за равенство между половете предоставя сравнителна база, с която всички държави-членки могат да оценят своя напредък към постигане на равнопоставеност между жените и мъжете.

Работата на ЕИРП за създаване на партньорски мрежи, EuroGender мрежата и кампанията „Бялата лента“ представи Александрина Сатнойану, мениджър комуникации и създаване на мрежи в ЕИРП. Елка Якимова, главен експерт в отдел „Демографска статистика и регионални данни“ в Националния статистически институт, представи наличността на данни по пол от изследванията, включени в националната статистическа програма.

Ден преди кръглата маса в Дома на Европа, Вирджиния Лангбак се срещна с проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) и представители на съвета. Проф. Дулевски подчерта, че ИСС в две свои становища е изразил позиция по проблемите на равенството между половете, като отправя много конкретни препоръки към изпълнителната и законодателна власт.

Участие в дискусията взеха заместник-министър Лазар Лазаров, членове на ИСС, представители на Обществен женски парламент - 21 век, Националното представителство на студентските съвети, Националния младежки форум, Демократичен съюз на жените, НПО, преподаватели от УНСС, студенти и др.

В своето изказване г-н Любен Томев, член на ИСС от група II – синдикати подчерта, че през 2007 г. ИСС е разработил и приел първото свое становище, свързано с равнопоставеността - “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете“. В него се предлага развитие и прилагане на концепция за бащинството, за родителския отпуск, за равенство на половете в семейството, която да включва споделяне на домашните задължения и грижата за децата. Друго предложение на ИСС е свързано с приемането на Закон за равните възможности на половете, както и на съответната стратегия в тази област. През 2012 г. изготви становище за: “Възможности за съчетаване на трудовия и семейния живот”.

Обект на дискусията бяха и въпроси, свързани с общественото съзнание и нагласа по отношение на половете, сферите, в които най-често се среща неравенство, ролята на жените в развитието, насилието над жените и съвместяването на професионалните и семейни задължения. Обсъдени бяха предизвикателствата, които държавите членки срещат по отношение на равенството между половете, дискриминацията и др. Проф. Лалко Дулевски изрази готовността на ИСС да организира голяма международна конференция по тези проблеми и отправи покана към Вирджиния Лангбак за партньорство при реализирането й в България.

Светла СТРУМИНА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©