Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в обучението на възрастни
На 12 юни т.г. в столицата се състоя национален форум, посветен на основните резултати от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в България през 2012-2014 г., както и националните цели за 2014-2020 г. в рамките на проект №374725-LLP-1-2012-1-BG GRUNDVIG-AL_AGENDA - “BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни“. В работата на конференцията на тема „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“, организирана от Министерството на образованието и науката, се включиха представители на държавни институции, социални партньори, неправителствени организации, училища, професионални гимназии, колежи, началници на РИО на МОН от страната. Синдикатът на българските учители бе представляван от неговия председател д.ик.н. Янка Такева и Иван Кънчев, главен експерт в Централата на Синдиката.

Събитието бе открито от Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката. В своето приветствие той отправи послание към участниците: „Тайната на успеха при реализация на политики за учене през целия живот е партньорството, активното гражданско участие. Структурата на българската икономика е демографската структура на работната сила в България, която предполага засилени инвестиции в знанията и уменията. Защото основния капитал на България са хората. Растежът на секторите с висока добавена стойност се постига чрез инвестиции не само в материалните активи, но и в хората.” Бе подчертано, че през последните години делът на българите, участвали в дейности, свързани с ученето през целия живот, расте устойчиво от 1,2% през 2011 г. на 1,7% през 2013 г. Зам.-министър Кръстев в своето изказване постави акцент и върху първия план за действие за изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 г., приета с РМС №12 от 10 януари 2014 г. Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара, приветства подхода, че ученето на възрастни се разглежда в контекста на ученето през целия живот: „Практиката показва, че дори хората, които напускат образованието, нямат подготовката да отговорят на професионалните стандарти. Когато говорим за учене през целия живот, ние не искаме да разделяме хората на възрастни и на млади, а на подготвени и неподготвени.” Г-н Данев говори и за проблемите с трудовото законодателство, за разминаването на образователните стандарти с изискванията на пазара на труда и изтъкна, че ученето през целия живот трябва да бъде нормативно уредено. Иван Нейков, председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика, разкри мащаба на проблема за ученето през целия живот – като капацитет и потребители. Той призова да се промени досегашният модел на образование в тази посока. Мария Тодорова от Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, представи схематична картина на това, какво представлява ученето през целия живот в контекста на демографските процеси в Европейския съюз, на ниските базисни умения и квалификации във възрастовата група 25 и 64 години, и на потребността от хора с по-високи умения, съобразно промените на пазара на труда и икономиката. Тя разказа и за технологията, по която работи Европейската комисия.

За двугодишна работа, както по изпълнение на проекта, така и на общите ангажименти, които има България за подготовка на новия програмен период 2014-2020 г., говори Валентина Дейкова - национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проекта “BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни“. За подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни е направен анализ на сектора за учене на възрастни чрез работни срещи, обмен на добри практики с други европейски страни. Разработени са механизми и инструменти за измерване на напредъка, които включват модел за мониторинг на сектора за учене на възрастни, консултативен процес, методическо ръководство, обучения на 30 представители на национално и областно ниво. Разработена е Национална информационна система за учене на възрастни – ll.mon.bg/system

Всички продукти по проект “BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни“ са достъпни на адрес: http.mon.bg/?page_id=8

Стратегическите цели до 2020, които си поставя България, са: повишаване участието на населението на навършени 25-64 години в образование и обучение – на повече от 5%; намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. - под 11%; намаляване дела на неграмотните сред лицата на възраст 15-29 години - на 1,5%; повишаване заетостта на населението на възраст от 20 до 64 г. - над 76%.

Г-жа Дейкова съобщи, че България вече има национална стратегическа група от всички заинтересовани страни на национално ниво, която ще наблюдава процеса по изпълнение на стратегията, ще го оценява, ще подготвя докладите за напредъка на България, която ще подпомага работата на националния координатор за учене на възрастни.

За мерките на пазара на труда за обучение, с оглед поставените цели до 2020 г., говори Елка Димитрова, директор на дирекция „Политики на пазара на труда и трудова мобилност” към МТСП. Сред тях са промени в Кодекса на труда, засягащи стажуването, както и в Закона за насърчаване на заетостта.

Опит, предизвикателства и успехи в сектора „Учене за възрастни” споделиха Ингрид Мурашкова от образователното министерство на Латвия и Кристина Илиеско, от Националната агенция за квалификации в Румъния.

Състоя се и дискусия, на която бяха споделени добри практики, както и мнения на самите обучаеми.

Таня ЛЕОНИДОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©