Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Важни решения на Министерски съвет


ОТ ЕСЕНТА НА 2014 Г. Е ОСИГУРЕНО ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ И ЗА ДЕЦАТА ОТ V КЛАС

30 Май 2014

От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от V клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия.

До тази година целодневната организация на учебния ден беше въведена до IV клас.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището. Наред с това, наличието на втори учител (възпитател) създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Предвижда се да бъдат обхванати около 22 300 ученика от V клас, като в това число не са включени учениците от средищните училища, които се финансират по проект на Оперативна програма ,.Развитие на човешките ресурси”. Необходимите средства – 3 380 000 лв., са осигурени по бюджета на МОН.

950 ХИЛ. ЛВ. СА ОСИГУРЕНИ ЗА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

30 Май 2014

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2014 г. в размер на 950 015 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. Средствата са предвидени в централния бюджет. От тях 878 735 лв. ще бъдат преведени на общините, а останалите – на Министерството на образованието и науката.

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби беше приета от правителството през м. април т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

СЪЗДАДЕН Е НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

30 Май 2014

Правителството създаде Национален съвет по демографска политика като консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствения сектор при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната демографска политика. Председател на Съвета ще бъде министърът на труда и социалната политика.

Целите на демографската политика на правителството са свързани със забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения; адаптиране на социалните системи и секторни политики към застаряването на населението и на работната сила с цел смекчаване на негативното въздействие на демографските промени върху стабилността на публичните финанси и социалните системи; изграждане на умения за прилагане на цялостен хоризонтален интегриран подход за мобилизиране на икономическите, човешките, административните и финансовите ресурси за предприемане на свързани мерки за балансирано демографско развитие.

Предприемането на действия от страна на правителството в сферата на демографската политика изисква прилагане на интегриран и комплексен подход с въвличане на максимално широк кръг заинтересовани страни и отговорни институции. Националният съвет ще предостави широка платформа за осъществяване на сътрудничеството и координацията в това отношение.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©