Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
На 29 май 2014 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под ръководството на Мукаддес Налбант – зам.-министър и председател на Съвета. При откриването на заседанието тя припомни, че Отрасловият съвет ще заседава по актуални въпроси всеки последен четвъртък на месеца.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Информация относно Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

2. Проблеми в пропускателния режим в учебните звена.

3. Информация за хода на преговорите в работната група по подписването на нов Колективен трудов договор за системата на народната просвета

4. Информация за увеличението на работните заплати от 01 юли 2014 г. на учителите и приравнените към длъжността "учител".

5. Доклад от МОН за дейностите, от които се реализират собствени приходи в училищата, в т.ч. приходи от земеделски земи, собственост на училища и училищни настоятелства и как ги разходват (поименно за всяко училище).

6. Разни.

По точка първа социалните партньори изслушаха предоставената информация от Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката относно хода на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” Той акцентира върху структурната помощ от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, финансирането и разпределението на средствата между трите приоритетни оси и баланса на средствата по изпълнението на политиките. Иван Кръстев подчерта, че редица предложения на Синдиката на българските учители за устойчиви политики в средното образование са сред предвижданите дейности, отразени в проекта. Финансовите параметри на новата програма са в размер на 1 млрд. 341 млн. лв., като за първата приоритетна ос, свързана с инвестиции в научна и развойна инфраструктура, са предвидени 555,5 млн. лв.; по втората приоритетна ос свързана с инвестиции за подобряване качеството на образованието – 484, 6 млн. лв.; по третата приоритетна ос, свързана с образователната интеграция и реинтеграция в образователната система – 246,2 млн. лв. и за техническа помощ 54,8 млн. лв. Заместник-министър Кръстев подчерта, че на национално равнище новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” е подписана и одобрена първа от всички национални програми. По думите му, предстоят преговори с Европейската комисия, както и това, тя да бъде първата стартираща от всички национални програми от м. януари 2015 г.

Зам.-министър Кръстев сподели, че за програмата „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждането на целодневна организация на учебния процес“ са заделени 9 млн. 700 хил. лв., за да продължи от 15 септември 2014 г., което гарантира работните места на около 5 000 възпитатели от страната.

По точка втора от дневния ред докладва Самуил Шейнин – председател на СРСНПР, относно проблеми в пропускателния режим и охраната в учебните звена за гарантиране здравето и сигурността на учениците. По отношение на осигуряването на средства за горепосоченото г-жа Такева изрази мнение, че в ЕРС трябва да се осигурят допълнително средства за обезпечаване на охранителния режим в училищата и детските градини. Решено бе да се сформира работна група, в която да бъдат поканени за участие представители на МВР, Сдружението на общините в България, Агенцията за закрила на детето и родителски организации.

По предложение на зам.-министър Мукаддес Налбант точка три и четири в дневния ред бяха обединени. Информация за хода на преговорите в работната група по сключването на нов Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета даде Дора Донева, началник правен отдел в МОН. Предстои заседание на работната група на 3 юни, на което ще започне доуточняване и изчистване на текстовете, по които има известни разногласия, както и ще бъдат представени конкретни финансови разчети, свързани с работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения. Дима Коцева началник отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“ в дирекция „Финанси“ на МОН направи анализ по отношение средствата, необходими за увеличение на учителските възнаграждения, във връзка с поисканото от СБУ 5 % увеличение на работните заплати. Г-жа Коцева запозна присъстващите с вижданията и действията на МОН за осигуряването на тези средства.

Д.ик.н. Янка Такева припомни, че подобряването на системата за заплащане труда на учителите е едно от най-важните условия за постигането на качествено образование. В тази връзка МОН и социалните партньори се обединиха от решението, че трябва да се осигурят средства, гарантиращи едновременното увеличаване на работните заплати на всички учители от 1 септември 2014 г.

По пета точка от дневния ред Мариела Янчева, директор на Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ на МОН, предостави на Отрасловия съвет и социалните партньори доклад относно реализираните собствени приходи на училищата, в това число от земеделски земи. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева подчерта, че средствата от собствени приходи трябва да подпомагат освен подобряването на материално-техническата и дидактическа база, така и увеличаването на работните заплати. По предложение на зам.-министър Налбант на следващото заседание на Отрасловия съвет ще бъде предложен модел за по-ефективен и качествен контрол за правилното разходване на тези средства.

В шеста точка „Разни“ бе поставен въпросът относно наредбата за транспортните разходи на учителите. Стана ясно, че тя е подписана от МОН и МФ. На 3 юни се очаква наредбата да бъде публикувана в Държавен вестник.

Димитринка ХРИСТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©