Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Резултати от представително проучване на тема „Изследване и анализ на нивото на подготвеност на представители на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изследователска дейност”


На 27 май 2014 г., в Хотел Балкан, гр. София бяха представени резултатите от представителното проучване на тема „Изследване и анализ на нивото на подготвеност на представители на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изследователска дейност”.

Изследването е част от дейностите, изпълнявани от Министерството на образованието и науката, при реализирането на проект „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След отправената покана за участие към Председателя на Синдиката на българските учители, на представянето присъства г-н Димитър Асенов - експерт в Централата на СБУ. Поздравления към участниците бяха поднесени от г-н Иван Кръстев, заместник министър на МОН и доц. д-р Албена Вуцова, ръководител на проект „Наука и бизнес”.

В представените доклади изключително ясно бяха очертани основните и специфични цели на проекта, а именно:

• подобряване на комуникацията „наука-бизнес” чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на „борси” за научни идеи;

• популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и бизнеса;

• повишаване на квалификацията на учените, в това число и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса;

Паралелно с това бяха представени и резултатите от изследване на взаимодействието между наука и бизнес у нас. Силно впечатление правят следните от тях:

• нагласата на голяма част от фирмите в България по отношение на връзката с науката е по-скоро хомогенна и илюстрира незаинтересованост и пасивност – над 80 % от фирмите заявяват, че не поддържат отношения с научно-изследователски структури.

• бизнесът у нас е с подчертано нисък капацитет за проектна дейност. Самите компании не търсят разширяване на потенциала си чрез сътрудничество с релевантни научни звена;

• инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност заемат символично място в бюджетните приоритети на фирмите;

• повечето фирми в България не се занимават с иновативни дейности или правят това в незначителна степен;

• пазарното мислене не е присъщо на академичните кадри, което е една от причините за слабата приложимост на научните им продукти;

• комуникацията между университетите и дори между отделните техни звена е много слаба, а това влошава и резултатите, които твърде често изискват партньорство;

• научните звена имат повече контакти с бизнеса, отколкото обратно. Тези контакти са предимно на лична, но не и на професионална основа.

В заключение бяха направени няколко конкретни препоръки към държавния сектор за насърчаване и подпомагане на връзката между наука и бизнес у нас:

• държавата следва да насърчава изследователския интерес на учените, преподавателите, докторантите, студентите в българските университети и научни институции чрез цялостна програма, която да включва участие в държавни проекти, допълнително трудово възнаграждение чрез проектно финансиране и т.н.

• необходимо е спешно подобряване на ефективността на държавната политика в областите на наука, висше образование и иновации. Както и подобряване на ниския административен капацитет на държавната администрация за управление на националната ни иновационна система.

• добрите практики за подобряване на връзката между образование и бизнес, апробирани в страните от ЕС, следва да бъдат успешно адаптирани към специфичните условия у нас.

ДИМИТЪР АСЕНОВ, експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©