Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Постановление № 113 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г. и бр. 98 от 2013 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 6а се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Екипът за комплексно педагогическо оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок една година със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието и включва в постоянния си състав: експерта по интегрирано обучение и специални училища или експерт, на когото е възложено изпълнението на дейностите по интегрирано обучение и специални училища, в регионалния инспекторат по образованието, ресурсен учител, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, педагог на зрително затруднени деца и ученици и психолог от съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, от съответното специално училище и от съответния логопедичен център, учител от детска градина, от общообразователно или професионално училище, учител – специален педагог от специално училище за ученици с умствена изостаналост, както и лекар, определен от съответния регионален център по здравеопазване. При необходимост по предложение на председателя на екипа в състава могат да се включват и други специалисти.“

2. В ал. 4, т. 10 думите „училищното обучение на деца, които следва да постъпят в I клас“ се заменят с „на задължителната предучилищна подготовка или на училищното обучение на деца, които следва да постъпят в подготвителна група или съответно в първи клас“.

§ 2. В чл. 30, ал. 2 думите „подготовката на децата за училище една година“ се заменят със „задължителната подготовка на децата за училище“.

§ 3. В чл. 37, ал. 2 думите „държавните образователни изисквания за обучението на деца с хронични заболявания и/или със специфични образователни потребности“ се заменят с „държавните образователни изисквания за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания“.

§ 4. В чл. 46, ал. 3 след думите „обучението на деца“ се добавя „и ученици“.

§ 5. В чл. 48 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думите „професионална квалификация“ се поставя запетая и се добавя „или в IX клас на непрофилирани паралелки в средни общообразователни училища или гимназии по индивидуална образователна програма“.

2. В ал. 4 след думите „професионална квалификация“ се поставя запетая и се добавя „или в IX клас на непрофилирани паралелки в средни общообразователни училища или гимназии по индивидуална образователна програма“.

§ 6. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думата „логопедични“ се заличава.

2. В ал. 3 след думите „паралелки за ученици с умствена изостаналост“ се добавя „и паралелки за ученици с множество увреждания“.

§ 7. В чл. 68, ал. 3 думата „болниците“ се заменя с „лечебни заведения за болнична помощ“.

§ 8. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 накрая се добавя „с езиково-говорни нарушения“.

§ 9. В чл. 72 ал. 1 се отменя.

§ 10. В чл. 78 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думата „кореспондентска“ се поставя точка и запетая, а думите „и дистанционна“ се заменят с „дистанционна и комбинирана“.

2. В ал. 2 след думата „кореспондентска“ се поставя запетая, а думите „и дистанционна“ се заменят с „дистанционна и комбинирана“.

§ 11. Член 79 се изменя така:

„Чл. 79. (1) В дневна, вечерна и задочна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за индивидуална, самостоятелна, кореспондентска и дистанционна форма обучението се организира за отделен ученик.

(2) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.“

§ 12. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 след думите „здравословни причини“ се поставя запетая, а думите „не могат да посещават училището“ се заменят с „удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в присъствена форма за“.

2. В ал. 3 след думата „домашни“ се добавя „или болнични“, а думите „лекарска консултативна комисия“ се заменят със „съответна лекарска комисия“.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Когато индивидуалното обучение на ученика се организира в болнични условия извън населеното място, в което е училището му, учебните часове се организират от училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образованието, на чиято територия се намира лечебното заведение за болнична помощ.“

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 13. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 думите „здравословни причини“ се заменят със „здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия“ и се поставя запетая.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.“

§ 14. Създава се чл. 84а:

„Чл. 84а. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета.

(2) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми и за които екипът по чл. 37, ал. 3 препоръчва тази форма на обучение.

(3) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план по чл. 101, ал. 6 или 7.

(4) Индивидуалното обучение по ал. 1 се провежда в училището и може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета.

(5) Когато комбинираната форма се организира по индивидуален учебен план, обучението се осъществява по индивидуални учебни програми по чл. 102, ал. 4.

(6) Индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на знанията и уменията на учениците чрез текущи проверки.

(7) Индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от тридесет на сто от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма.“

§ 15. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „в индивидуална или в самостоятелна“ се заменят с „в индивидуална, самостоятелна или в комбинирана“ и думите „чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 83, ал. 2, чл. 84, ал. 2, т. 1 и чл. 84а, ал. 2“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „индивидуална или в самостоятелна“ се заменят с „индивидуална, самостоятелна или в комбинирана“;

б) в т. 1 думите „в индивидуална или в самостоятелна“ се заменят с „в индивидуална, самостоятелна или в комбинирана“;

в) създава се т. 3:

„3. от комбинирана в дневна форма на обучение.“

§ 16. В чл. 101 се създават ал. 6 и 7:

„(6) Индивидуалният учебен план се разработва за учебната година въз основа на училищния учебен план и може да определя разпределение на учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план.

(7) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребнос­ти може да съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния учебен план, а за учениците със сензорни увреждания – и специалните учебни предмети.“

§ 17. В чл. 102 се създава ал. 4:

„(4) В случаите по чл. 101, ал. 6 и 7 за обучението на учениците със специални образователни потребности по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът по чл. 37, ал. 3 съвместно с учителя по съответния учебен предмет разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.“

§ 18. В § 3а от допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:

„2. „деца и ученици със специални образователни потребности“ са деца и ученици с образователни потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, умствена изостаналост, комуникативни нарушения, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства;“.

Заключителна разпоредба

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Пламен Орешарски

Главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева

3302____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©