Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Решения на заседание на ОСТС от 18 декември 2020 г.


На 18 декември 2020 г. се проведе онлайн заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, което бе заключително за 2020 г. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова.

В заседанието взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. По време на онлайн заседанието бяха обсъдени актуални проблеми в системата на предучилищното и училищното образование.

След дискусия бяха взети следните решения:

1. Членовете на Отрасловия съвет потвърждават решението си, че първият и най-важен приоритет в образователната система е запазване живота и здравето на работещите, децата и учениците в образователните институции – детските градини, училищата и извънучилищните образователни звена.

2. Членовете на Отрасловия съвет изразиха съгласие с международните изследвания на Световната здравна организация, Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), Европейския синдикален комитет за образование (ETUCE) в подкрепа на присъственото обучение на децата и учениците в училище и отчетоха, че въпреки потенциала си, онлайн обучението никога не може да бъде пълен заместител на училищата и учителите, че децата възприемат ценностите на добротата и уважението към хората чрез жива комуникация.

3. Членовете на Отрасловия съвет приеха, че е необходим диференциран от здравно-емидемична гледна точка подход към децата в различните възрастови групи, който да бъде определящ при взимането на решения за приоритетно преминаване към дистанционно обучение, след решение на министъра на образованието и науката.

3. Членовете на Отрасловия съвет приеха да бъдат разработени мотивационна политика, конкретни решения и мерки за подкрепа и насърчаване на учителите за повишаване на професионалното им самочувствие и на доверието в тях от страна на родителите и обществото.

4. Членовете на Отрасловия съвет решиха да бъде инициирана позитивна информационна политика, включваща кампания, насочена към работещите в системата на предучилищното и училищното образование за подкрепа и насърчаване на учителите, непедагогическия персонал и административните ръководители на образователни институции да се ваксинират срещу COVID-19 и да оказват личен пример в кампанията.

5. Членовете на Отрасловия съвет взеха решение в началото на новата календарна 2021 година да бъде направен от Министерството на образованието и науката и представен пред Отрасловия съвет финансов отчет за изразходваните средства по видове и дейности в системата на предучилищното и училищното образование през 2020 г., както и информация за преходните остатъци от делегираните дейности по образователни институции – съответно от целеви средства и от единни разходни стандарти.

6. На следващия Отраслов съвет, който ще се проведе през месец януари 2021 г., да се направи задълбочен анализ на бюджета за 2021 г. за разпределението на средствата по функции и дейности в системата на предучилищното и училищното образование през 2021 г., и отчет за готовността за увеличаване на работните заплати.

7. Отрасловият съвет взе решение Министерството на образованието и науката да изпрати Писмо до началниците на Регионалните управления на образованието и до директорите на образователните институции относно ползването на договорения платен отпуск от 10 дни за възстановяване от COVID-19 по чл. 39 а в АНЕКС № Д 01 – 342 / 07. 12. 2020 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г., да се ползва в рамките на 3 месеца след преболедуването.

8. На първия Отраслов съвет през месец януари 2021 г. да бъде представена и точна справка на фактически заетите в системата на предучилищното и училищното образование: учителите, приравнените към длъжността учител, непедагогическия персонал и условните бройки в системата, с цел осъществяване на по-ефективна политика при ваксинирането на работещите в системата, което е и панацеята за справяне с пандемията.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©