Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В УСЛОВИЯТА
НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА


В Централата на Синдиката на българските учители постъпват много запитвания свързани с преустановяване на посещенията в детските градини във връзка с предприетите от правителството мерки за ограничаване разпространението на коронавируса КОВИД 19.

Със Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването са определени новите противоепидемиологични мерки. Съгласно т. 5 от заповедта: „Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други,предоставящи организирани групови услуги за деца.“.

От текстът е видно, че забраната се отнася само до децата. Тя не касае персонала.

Съгласно чл. 258, ал. 1 от ЗПУО „Директорът на държавна и общинска детска градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа на личностното развитие организира и контролира цялостната дейност на институцията....“. Следователно в правомощията на директора е да вземе решение как ще продължи дейността на детската градина.

Едната възможност е да продължи нормалната работа на педагогическия и непедагогическия персонал, но без деца, като времето се използва за извършване текущи дейности от непедагогическия персонал и подготовка на учебни материали от педагогическия.

Другата възможност е да се използват промените в Кодекса на труда, свързани точно с разпространението на пандемията.

Съгласно новият чл.120в от КТ: „При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение“.

За съответния период работниците и служителите следва да получават трудовите си възнаграждения, като основание за това е новият чл. 267а от КТ: „За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.“

В този случай от цитираните текстове е видно, че може директорите на детски градини да издадат заповед по чл. 120в от КТ, като за периода на извънредни мерки работниците и служителите не пребивават на работното място, но получават пълното си трудово възнаграждение.

Всеки директор, в рамките на своите правомощия, трябва да създаде такава организация на работа в детската градина, че да не бъдат лишени децата от взаимодействие с учителите, родители от подкрепа, а учители от изпълнение на задълженията по длъжностна характеристика, като използва едната или втората от представените възможности, съобразявайки се със спецификата и конкретната обстановка в съответната детска градина.

Иван Кънчев - главен експерт "Професионално направление"____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©