Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Реализирани дейности по НП „Мотивирани учители“ – 2020 година


Интересът към Национална програма „Мотивирани учители“ показа, че програмата реализира навременни мерки във връзка с идентифицирани проблемни области по отношение на недостига на учители в училищата по различни учебни предмети, както и осигуряване на назначения на учители в училища, предполагащи работа с уязвими общности.

Програмата се изпълнява в три модула, които осигуриха възможност за включване в обучения на различни групи специалисти – учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.

За участие в Модул 1 и Модул 3 кандидатите надвишиха 2800 специалисти, което осигури възможност за прецизен подбор, така че до системата на училищното образование да достигнат мотивирани специалисти, притежаващи качества и отговорност да работят с млади хора, независимо от големината на населените места и спецификите на общността.

Кандидатите преминаха през подбор, основан на компетентностен модел, който включва събеседване с подаването на документите, което цели запознаване с опита и мотивацията на кандидата, тест за оценка на критични компетентности и нагласи чрез попълване на предварително разработен въпросник, съобразен с компетентностния модел, и заключителен етап, в който се симулират реални ситуации, свързани с работата на един учител, за да се направи оценка на готовността на кандидатите за включване в програмата.

По време на подбора в различните етапи отпаднаха голяма част от кандидатите както поради това, че не отговарят на целите на програмата, така и по индивидуални причини – семейни, здравословни, промяна в личните планове, започване на друга работа, несъгласия с условията на програмата и други.

В резултат от извършените дейности за привличане и подбор по Модул 1 са допуснати до сключване на договори за участие в програмата 85 участници, като с тях е проведено интензивно надграждащо теоретично и практическо обучение. За придобиване на професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ в обучение във висше училище са включени 53 участници, а в училища са назначени 56 от участниците.

Действащите учители, които работят в училища в малки населени места, преподаващи повече от един учебен предмет, които кандидатстваха и бяха одобрени по Националната програма чрез регионалните управления на образованието по Модул 2 за придобиване на допълнителна професионална квалификация сключиха тристранен договор по НП „Мотивирани учители“ – Министерството на образованието и науката, учителят, като участник в програмата, и директорът на училището, като работодател и ръководител на училището, в което участникът работи. Договорът гарантира устойчивост на ангажиментите на учителите, включени в едногодишните обучения, както и изпълнението на стратегическите мерки относно осигуряването на учебния процес в училищата с квалифицирани учители от страна на директорите на училищата. Насочени към обучение във висши училища по модула на програмата са 166 учители, които ще придобият допълнителна професионална квалификация „учител“ по учебен предмет, което помага за създаване на условия за равен достъп до образование чрез осигуряване на квалифицирани учители по всички учебни предмети и повишаване качеството на образованието в съответствие с целите на Национална програма „Мотивирани учители“.

Извършените дейности за привличане и подбор на кандидати, направената оценка и допуснатите до събеседване кандидати, с които са сключени договори за участие в програмата по Модул 3, са 40 участници, на които също, както по Модул 1, е проведено интензивно надграждащо теоретично и практическо обучение преди постъпване в училище. Включени в обучение във висше училище за придобиване на професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ по модула са 26 участници.

За осигуряване на академичното обучение и придобиване на професионална квалификация „учител“ по учебен предмет, ресурсен или начален учител общо 245 участници бяха насочени към осем висши училища – СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Константин Преславски“, Русенски университет, Академия за музикално и танцово изкуство и Тракийски университет, които бяха съобразени с личния избор на участниците и възможностите на програмите, предлагани от висшите училища.

Чрез дейностите на НП „Мотивирани учители“ се осигурява подкрепата за училищното образование в съответствие с потребностите и натрупания в образователната сфера опит. Програмата обединява усилията на социалното и професионалното партньорство в системата на образование за постигане на дългосрочни цели по подготовката на учители и мотивирането им за развитие в професията. Дейностите по програмата съчетават и интегрират капацитета и успешни практики във висшите училища с възможностите на организации, реализирали ефективни модели за подготовка, адаптация, подкрепа, мотивиране на учители и утвърждаване на наставничеството.

Програмата е със срок на реализация три години и предвижда дейности за осигуряване на подкрепяща среда за участниците – обучение на наставници и тяхното активно участие за оказване на методическа и професионална подкрепа.

Министерство на образованието и науката очаква НП „Мотивирани учители“ да допринесе за повишаване качеството на образованието в училища с уязвими общности, с ученици с ниски резултати и с нисък социално-икономически статус чрез привличане на обучени по програмата специалисти, които да работят в училищата с най-силно изразени предизвикателства и дефицити на учениците.

Доброто взаимодействие и партньорски отношения със Синдиката на българските учители създава условия за устойчивост на програмата и мултиплициране на ефекта от дейностите, което е доказано от реализирането на програми и проекти чрез съвместна работа с Министерството на образованието и науката, висшите училища и организации с утвърден авторитет като „Заедно в час“ в работата за изграждане на професионалния профил на българските учители.

Полина ФЕТФОВА, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“, Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, МОН____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©