Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ИК на СБУ на 12.04.2013 г. предостави Предизборно споразумение на основните политически сили


ИК на СБУ на 12.04.2013 г. предостави Предизборно споразумение на основните политически сили, участващи в изборите за 42 Народно събрание. Всички, на които то бе предложено, приемат неговата философия и подкрепят предложените искания, но не могат да се ангажират с 18 % увеличение на ЕРС и 14 % увеличение на работните заплати още през 2014 г. СБУ не може да отстъпи от този свой конкретен ангажимент и поради това не се подписва Споразумението с нито една политическа сила. Имаме уверението им, че след изборите добронамерените и конструктивни преговори между СБУ и основните политически сили в новия парламент ще продължат, за изпълнението на исканията ни.

ИК на СБУ

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ул. „Ген. Паренсов № 11”, София, тел. 9 87 78 18 e-mail: sbu_centrala@abv.bg

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАНИ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 42 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕЖДУ

СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАНИ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 42 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Образованието и развитието на научните изследвания за усъвършенствуване на образователни политики, технологичното развитие и иновациите са основата за постигане на динамичен и устойчив икономически растеж. В европейски план основните цели до 2020 г. са инвестициите в средното образование ежегодно да нарастват, а относителният дял на ранно напускащите образование да достигне размер по- малък от 10 %. България изостава по отношение на инвестициите в средното образование в сравнение с много други държави от Централна и Източна Европа, които са членки на ЕС.

Междувременно България вече предприе някои важни стъпки. Сред тях са разширяването на достъпа до училище (равнопоставеност), задължителните детски градини за четиригодишните, петгодишните и шестгодишните, осигуряване на целодневна организация на учебния ден в училище и развитие на местни и регионални политики за превенция на преждевременното напускане на училище. В ход са няколко мерки, подпомагани от Европейския социален фонд, за модернизирането на учебните програми и педагогическите методи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).

Приветстваме доброто начало за повишаване на Единните разходни стандарти и работните заплати в системата на образованието за 2013 г. Но това е компенсиране в малка степен на инфлацията, а не на основата на потребностите за изграждане и модернизиране на материално-техническата база, за повишаване качеството на учебния процес и статуса на учителя.

Синдикатът на българските учители изразява своята увереност, че парламентарно представените политическите сили ще постигнат съгласие по приоритетните задачи за образованието през следващите години. Развитието на образованието трябва да бъде стратегически национален приоритет за страната ни.

Признавайки предимството в едно социално споразумение да бъдат публично оповестени отговорностите на политическите сили, които ще съставят бъдещото правителство, както и да бъде постигнат консенсус по ангажиментите спрямо образованието между бъдещи управляващи и опозиция, Синдикатът на българските учители и политическите партии и коалиции, регистрирани за изборите за 42-рото Народно събрание, се

СПОРАЗУМЯХА

за следното:

1. Училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка да бъдат основен приоритет на Правителството чрез мерки и политики, включени в законите за държавния бюджет от 2014 до 2017 г. и други нормативни актове, касаещи образованието.

2. До края на 2013г., след допълнително обсъждане, Народното събрание да приеме Закон за предучилищната подготовка и възпитание и училищното образование.

3. Да се разшири обхватът на защитените училища чрез промяна на критериите, разработени от МОМН.

4. Да се криминализира насилието върху учителите с промяна на Наказателния кодекс.

5. В Държавния бюджет за 2014 г. да се осигурят стипендии за обучението на студенти в педагогическите факултети на университетите и създаване на финансови стимули за задържане на младите учители.

6. В Държавния бюджет за 2014 г. да се определи увеличаване на Единния разходен стандарт за финансиране на дете и ученик с 18 %.

7. Ежегодно увеличение на работните заплати на персонала в системата на средното образование с не по-малко от 14 %.

8. При увеличение на минималната работна заплата необходимите средства за системата на средното образование да се осигуряват целево от Републиканския бюджет.

9. В Държавния бюджет за 2014 г. да се определи Единен разходен стандарт за извънучилищната дейност в размер на 100 лв. на ученик.

10. В Държавния бюджет за 2014 г. да се определят средства за квалификация на учителите, не по-малко от 1,2 на сто от годишните средства за заплата на персонала в системата на образованието.

11. Ежегодно да се осигуряват целеви средства в размер на не по- малко от 95 млн. лв. за допълнително трудово възнаграждение на персонала зает в системата на предучилищното и училищното образование: за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за началото на учебната година и за Коледа.

12. Преразглеждане и обсъждане на проекта на Закона за професионално образование и обучение с цел :

• Въвеждане на минимални изисквания към предприятия, предлагащи места за професионално образование и обучение въз основа на ползите за тях с цел мотивиране за предлагане на места за качествено професионално обучение съобразно технологичния процес.

• Въвеждане на гъвкави форми за влизане и излизане в и от образователната система и награждаване на знания, умения и компетентности чрез дистанционни форми, модулно и интернат базирано, вечерно, задочно и комбинирано обучение.

13. Да се осигурят целеви средства от републиканския бюджет за 2014 в размер на 42 милиона лева за националните програми за развитие на средното образование.

14. Правилата за определяне на работните заплати на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена да станат неразделна част от Наредбата за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

15. Въвеждане на четиригодишен мандат за длъжността „Директор” на училище и на детска градина.

ИК на СБУ

Дата:12.04.2013____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©