Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Облекчен работен режим за педагогически специалисти с професионални заболявания бе подкрепен на заседание на Отрасловия съвет
На 16 септември 2020 г. в МОН се проведе първото за новата учебна 2020/2021 г. заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе ръководено от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет инж. Таня Михайлова. В него взеха участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации и директори на дирекции от МОН. Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приоритети в предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г.

2. Обсъждане на предложени от МОН наредби за изменение и допълнение на действащи наредби в системата на предучилищното и училищно образование.

3. Разни.

По точка първа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи основните приоритетни политики на МОН за учебната 2020/2021 г. Д.ик.н. Янка Такева изрази подкрепата от името на СБУ по така представените актуални политики на МОН, благодари на екипа на МОН и направи конкретни предложения по темата, касаещи осигуряването на нормален учебно-възпитателен процес и запазване на спокойствието в системата, както и реализирането на дейностите и мерките на МОН в краткосрочен и дългосрочен план. След проведена дискусия и с участието на останалите социални партньори по точка първа бе взето следното решение:

1. Участниците в заседанието на ОС приемат приоритетите на МОН с допълненията, направени от страна на социалните партньори, като бъдат разпредели в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за изпълнение.

2. В срок до 1 седмица от датата на проведеното заседание на ОС до всички социални партньори да бъдат изпратени в окончателен вид приоритетите на МОН за учебната 2020/2021 г.

По точка втора, след като стана ясно, че социалните партньори предварително са изпратили своите писмени становища по предложени от МОН наредби за изменение и допълнение на действащи наредби в системата на предучилищното и училищното образование, бе взето следното решение:

1. На базата на предоставените писмени становища от страна на социалните партньори същите да получат в окончателен вид разработените Наредби в системата на предучилищното и училищното образование с утвърдените промени от страна на МОН, в това число и Наредбата, която регламентира дейностите по утвърждаване и функциониране на дистанционните центрове, като възможност за реализиране на обучение в електронна среда от разстояние, когато съответното училище не може да предостави компенсаторно обучение.

В точка разни, по искане на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, в контекста на създалата се неблагоприятна пандемична ситуация бе дискутирана темата за повишения риск за здравето и живота на педагогическите специалисти с професионални заболявания в системата. По направени от страна на г-жа Такева аргументирани и ефективни предложения, облекчаващи работния режим на 4466 педагогически специалисти в подобна ситуация, бяха взети следните решения:

1. Да бъдат освободени от дежурства педагогическите специалисти с професионални заболявания като тяхното отсъствие се компенсира от помощно-административния персонал, учениците от гимназиален етап, чрез доброволчество от студенти, съществуващото видеонаблюдение и др. в образователните институции, където е възможно.

2. Да се засили личната отговорност към собствения живот и здраве на всеки от тях и не се допуска посещение на работното място при евентуални респираторни заболявания.

3. Засилени грижи от медицински специалисти във всяка образователна институция към учителите с ТЕЛК.

4. Във всяка образователна институция да се осигурят финансови средства по програма „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ за заместващите учители.

5. От следващата учебна година да се намали норматива преподавателска заетост на учителите с професионални заболявания, защитени по чл.333, ал.3 от Кодекса на труда.

Взетите решения по време на първото за новата учебна година заседание на ОС за тристранно сътрудничество бяха единодушно подкрепени от всички социални партньори.

Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©