Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Определени са редът и условията за организиране на комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности


Определени са редът и условията за организиране на комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности

10 Май 2014

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, с които се регламентират редът и условията за организиране на комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми.

Новата форма на обучение беше въведена с измененията в Закона, направени през септември м. г. Тя включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

С промените в Правилника се допълва и съставът на екипите за комплексно педагогическо оценяване към регионалните инспекторати по образованието. С оглед предотвратяване конфликт на интереси, освен представители на съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални образователни потребности, се включват и представители на специалните училища и логопедичния център. На екипа се делегира ново правомощие, свързано с отлагане на задължителната предучилищна подготовка преди постъпване в първи клас на деца, чието здравословно състояние не позволява това, на основание протокол от ЛКК. Допълнението се прави във връзка с промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, които обвързват получаването на месечните помощи със задължителните посещения в подготвителните групи и класове.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©