Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Всеки втори учител е на "Вие" с ИТ технологиите - https://segabg.com


Само 1/4 от българските педагози пък се чувстват подготвени за преподаване в мултикултурни условия

Всеки втори български учител не се чувства подготвен да използва информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в процеса на преподаване на учебния материал. Ако у нас делът на тези преподаватели е 49.8% (през 2018 г.), то намерението е процентът им да се увеличи до 75 на сто. Такава цел си поставя страната ни в проекта на Национална програма за развитие "България 2030" в частта й за образование.

За повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия от МОН посочват, че ще бъдат предприети мерки за повишаване на доходите на педагогическите специалисти, за стимулирането им съобразно напредъка на учениците им, както и за привличане към учителската професия на млади хора, специалисти от други професии и представители на бизнеса. Оттам изчисляват, че до 2030 за това ще са нужни общо 36 840 000 000 лв., които следва да дойдат от държавния бюджет, европейски и международни фондове и програми/проекти, собствени приходи на общини, събрани приходи от такси, включително от държавни висши училища.

По линия на академична подготовка на учителите ще бъдат предприети мерки за реформиране на учебния процес в педагогическите специалности - в посока бъдещите педагози да могат да прилагат компетентностния подход, да преподават иновативно, да подобрят дигиталните си умения и да разширят практическата си подготовка. За това ще са нужни 30 млн.лв. национални и европейски средства. 35 млн.лв. пък следва да се инвестират за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти.

Сред другите по-конкретни цели в проекто-програмата, свързани с учителската професия, са педагозите, работещи на пълно и непълно работно време в основно и средно образование да се увеличат от 1.7 на 1.9% от общото активно население, а преподавателите, които се чувстват подготвени за преподаване в мултикултурни условия, да скочат от 25.8%, каквото е било нивото им през 2018 г., на 50% през 2030 г.

За учене през целия живот са планирани около 300 хил.лв., като относителният дял на младежите на 20‐24 навършени години със завършено най‐малко средно образование следва да се повиши от 84.4% на 92%. За дигитализация и иновации пък до 2030 г. са предвидени над 1.4 млрл.лв., като хората, притежаващи основни цифрови умения, следва да се увеличат от 29% през 2019 г. на 37% през 2030 г.

КАЧЕСТВО

Сред целите на Програмата за развитие "България 2030" е и повишаване на качеството на образованието, което според просветното министерство ще стане чрез въвеждане на компетентностния подход в обучението. В тази връзка съотношението ученик‐учител в начално училище следва да се промени от 18:1 на 15:1, коефициентът на заетост на наскоро завършилите професионално образование, които не продължават своето образование, да се увеличи от 68 на 80%, а мястото на образователната ни система според Global Competitiveness Report (World Economic Forum) следва да се повиши от 83-то на 63-65 място. За тази цел ще са нужни над 1 млрд.лв.

ОБХВАТ

Ако през 2018 г. делът на българските деца от 4 г. до 7 г., обхванати в детски градини, е 82.4%, то целта за 2030 г. е този дял да стигне 86.3% (при средно за ЕС 95%). Тогава степента на отпадане от началното училище следва да спадне от 6.5% през 2018 г. на 2%, делът на хората над 25 г. със завършено средно образование да се повиши от 96.2% през 2019 г. на 99%, а лицата между 30‐34 години със завършено висше образование да се увеличат от 32.7% за 2019 г. на 40%. Общо за по-пълен обхват на учениците в образованието, за пълноценно участие в образователния процес, за мотивация за учене и за модернизация на материалната база ще са нужни над 20 млрл.лв. за 9-те години от 2021 до 2030 г.

Материал на:

https://segabg.com/hot/category-education/vseki-vtori-uchitel-e-na-vie-it-tehnologiite____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©